Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Pr. 271 2011Pobieranie 1.26 Mb.
Strona10/22
Data28.04.2016
Rozmiar1.26 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.5.6.1 Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

-uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa. aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.).

-sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
5.5.6.2 Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje Tab 12 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót.


5.5.6.3 OBMIAR ROBÓT

6.5.6.3.1 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest: • m2 (metr kwadratowy). przy układaniu geosyntetyku.

 • m3 (metr sześcienny) przy wykonywaniu nasypu.

Jednostki obmiarowe innych robót są ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.

   1. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.


5.5.7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: • przygotowanie podłoża,

 • ułożenie geosyntetyku.

Tab 12 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót.

Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Częstotliwo
badań


Wartości dopuszczalne

1

Roboty przygotowawcze

Kontrola
bieżąca

Wg pktu 5.3

2

Zgodność z dokumentacją projektową

Jw.

Wg dokumentacji projektowej

3.

Prawidłowość ułożenia geosyntetyków

Jw.

Wg dokumentacji projektowej.
aprobaty technicznej i pktów 5.4 i 5.5

4

Wykonanie nasypu

Jw.

Jw.5.5.7.2 PODSTAWA PŁATNOŚCI

5.5.7.2.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania każdej jednostki obmiarowej obejmuje: • prace pomiarowe.

 • oznakowanie robót.

 • przygotowanie podłoża,

 • dostarczenie materiałów i sprzętu,

 • przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.

 • odwiezienie sprzętu.

Dodatkowo cena wykonania 1 m2 układania geosyntetyku obejmuje:

 • wykonanie robót przygotowawczych,

 • ułożenie geosyntetyku.

Dodatkowo cena wykonania 1 m3 zasypki nasypem ziemnym obejmuje:

 • zasypanie geosyntetyku gruntem nasypowym zgodnie z wymaganiami pktów 6.4 i 6.5 niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania nie obejmuje innych robót, które powinny być ujęte w osobnych pozycjach kosztorysowych.
   1. PRZEPISY ZWIĄZANE


5.5.8.1 Ogólne specyfikacje techniczne

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa 2002


5.5.8.2 Inne dokumenty

Wymagania ogólne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu na gruncie słabonośnym. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

5. 6 WWIO-04 WARSTWY OCHRONNO-FILTRACYJNE

Kod CPV 45 222 110-3 Składowiska odpadów


   1. WSTĘP

5.6.1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót wykonania uszczelnienia geosyntetykami, które zostaną wykonane w ramach

zadania „Wykonanie projektów i przeprowadzenie rekultywacji składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza”.5.6.1.2 Zakres stosowania

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót5.6.1.3 Zakres robót objętych WWIO
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIO dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw filtracyjne i drenażowej na terenie 10 składowisk odpadów komunalnych. Kontrakt obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej projektowej oraz robót rekultywacyjnch na składowiskach wymienionych w PFU .


   1. MATERIAŁY

5.6.2.1 Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: • piaski.

 • żwir i mieszanka.

5.6.2.2 Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 1. szczelności, określony zależnością:

gdzie:


D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.

 1. zagęszczalności, określony zależnością:

gdzie:


U- wskaźnik różnoziarnistości,

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 „ dla klasy I i II. Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112.5.6.2.3 Składowanie kruszywa

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
   1. Pobieranie 1.26 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna