Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Pr. 271 2011Pobieranie 1.26 Mb.
Strona12/22
Data28.04.2016
Rozmiar1.26 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22
5.6.7 OBMIAR ROBÓT

5.6.7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy” filtracyjnej i drenażowej.


5.6.8 ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

5.6.8.1 PODSTAWA PŁATNOŚCI

5.6.8.1.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania m2 warstwy filtracyjnej i drenażowej z kruszywa obejmuje: • prace pomiarowe,

 • dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

 • wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu.

 • zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,

 • przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

 • utrzymanie warstwy.
   1. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

 • PN-B-0448 1 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

 • PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

 • PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

 • PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

 • PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

 • BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

 • BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

 • BN-77/931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu


5. 7 WWIO-05 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej

Klasa robót – 45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane

Kategoria robót – 45223000-6 – Konstrukcje

w tym: 45223500-1 – Konstrukcje z betonu zbrojonego   1. WSTĘP
    1. Przedmiot WWIO


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót wykonania uszczelnienia geosyntetykami, które zostaną wykonane w ramach

zadania: „Wykonanie projektów i przeprowadzenie rekultywacji składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza”.

    1. Zakres stosowania WWIO

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót na terenie 10 składowisk odpadów komunalnych w gminach: Korycin (gm. Korycin);Kol. Lipsk (gm. Lipsk); Nowy Dwór (gm. Nowy Dwór); Nowa Wieś (gm. Trzcianne); Łazy (gm. Goniądz); Jaświły (gm. Jaswiły); Kroszówka (gm. Bargłów Kościelny); Suchowola (gm. Suchowola); Poświętne (gm. Suchowola), Janów (gm. Janów).

Kontrakt obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej projektowej oraz robót na  składowiskach odpadów wymienionych w PFU.
    1. Zakres robót objętych WWIO

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIO dotyczą wykonania monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych na podstawie Dokumentacji Projektowej .
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

    1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, WWIO i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  p 5.1 .


   1. MATERIAŁY

Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową - opisem technicznym i rysunkami. Są to następujące materiały:

 • beton hydrotechniczny klasy B30, wodooporność W8, mrozoodporność F 150 (wszystkie ściany i dno w projektowanych i modernizowanych obiektach),

 • beton hydrotechniczny klasy B20, wodooporność W8, mrozoodporność F 150 (skosy betonowe, kinety, spadki dna w obiektach projektowanych i modernizowanych,),

 • beton zwykły klasy B10 (podłoża, betony spadkowe),

 • stal zbrojeniowa,

 • stal profilowa węglowa gat. St3X,

 • kraty pomostowe ze stali ocynkowanej z płaskownika nośnego 402 mm (oczka 30  44 mm w komorze pomiarowej ścieków oczyszczonych),

 • roztwór asfaltowo-żywiczny,

 • farby podkładowe i nawierzchniowe epoksydowe,

 • papa asfaltowa,

 • lepik asfaltowy,

 • folia budowlana gr. 1,00 i 0,50mm,

 • elektroda EB 150 (do łączenia prętów zbrojenia ze stali 18G2),

 • łączniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i śruby ze stali nierdzewnej,

 • systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych.

5.7.2.1 Wymagania odnośnie betonu B 30 o wodoszczelności W-8

Beton konstrukcyjny klasy B 30 o wodoszczelności W-8 i mrozoodporności min. F 150 powinien odpowiadać wymogom normy PN-88/B-06250.

Wymaganą szczelność osiągnąć przez:

Odpowiedni dobór składników betonu. Kruszywo powinno być dobrane wg ciągłej krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednolicie chemoodporne, czyste bez zanieczyszczeń organicznych oraz pyłami gliny i iłów. Kruszywo powinno odpowiadać wymogom normy PN - 96/B-06712 i PN - 87/B-01100. Uziarnienie kruszywa do 32 mm. Marka kruszywa > 20. Należy zwrócić uwagę aby zawartość frakcji < 0,250 mm wahała się w granicach 4-6%, a punkt piaskowy pp = 35-37%. Cement hutniczy, wolnowiążący, o niskim cieple hydratacji marki 35: HOZ 35L-NW/NA w ilości min. 270 kg/m3, max 400 kg/m3. Woda zarobowa powinna odpowiadać wymogom normy PN-75/C-04630. Wartość w/c nie powinna przekraczać 0,45, klasa mrozoodporności min. F150, nasiąkliwość betonu max. 5%.

Stosowanie dodatków chemicznych do betonu w celu opóźnienia wiązania, o właściwościach zwiększających wodoszczelność betonu.

Prawidłowe wykonanie mieszanki betonowej. Dozowanie składników wyłącznie wagowe. Konsystencja gęstoplastyczna K-2 wg PN-88/B-06250.

Zagęszczanie mieszanki betonowej wibratorami o częstotliwości 6000 - 9000 drgań/min.

właściwa pielęgnacja betonu, ochrona przed silnym nasłonecznieniem. Ochrona przed silnym nasłonecznieniem oraz zbyt szybkim upływem ciepła z betonu, niedopuszczenie do wysychania betonu przez pierwsze 7 dni, polewanie powierzchni wodą o temperaturze betonu ( w celu uniknięcia szoku termicznego i powstania dodatkowych naprężeń ), utrzymanie w szalunkach min. 5 dni. Sposób pielęgnacji i czas utrzymania w szalunkach zależny jest od rodzaju cementu, temperatury powietrza, nasłonecznienia, działania wiatru. Technologia betonowania i pielęgnacji powinna być szczegółowo opracowana przez Wykonawcę, uwzględniając możliwe warunki atmosferyczne (mróz, nasłonecznienie, opady atmosferyczne itd.).

Skład mieszanki betonowej powinien być projektowany i poddawany kontroli laboratoryjnej.


    1. Wymagania odnośnie betonu B 20 o wodoszczelności W-8

Beton konstrukcyjny klasy B20 o wodoszczelności W8 powinien odpowiadać wymogom normy PN-88/B-06250.

Wymaganą szczelność osiągnąć przez: • odpowiedni dobór składników betonu. Kruszywo powinno być dobrane wg ciągłej krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednolicie chemoodporne, czyste bez zanieczyszczeń organicznych oraz pyłami gliny i iłów. Żwir o granulacji do 20 mm. Cement hutniczy, wolnowiążący, o niskim cieple hydratacji.marki.35 w ilości min. 270 kg/m3, max 400 kg/m3. Woda zarobowa powinna odpowiadać wymogom normy.PN-75/C-04630. Wartość w/c nie powinna przekraczać 0,45 - 0,50.

stosowanie dodatków chemicznych do betonu. Zaleca się stosować:

 • prawidłowe wykonanie mieszanki betonowej. Dozowanie składników wyłącznie wagowe.

Konsystencja gęstoplastyczna.

Zagęszczanie mieszanki betonowej wibratorami o częstotliwości.6000 - 9000 drgań / min, właściwa pielęgnacja betonu. Ochrona przed silnym nasłonecznieniem, polewanie powierzchni wodą o temperaturze pielęgnowanego betonu. Zagęszczanie mieszanki betonowej wibratorami o częstotliwości 6000 - 9000 drgań / min.

Właściwa pielęgnacja betonu. Ochrona przed silnym nasłonecznieniem.

W razie konieczności stosowanie osłon i polewanie woda o temperaturze polewanego betonu.

Skład mieszanki betonowej powinien być projektowany i poddawany kontroli laboratoryjnej


    1. Wymagania odnośnie pozostałych materiałów

 • Jakość betonów wg PN-88/B - 06250.

 • Beton wodoszczelny i odporny za działanie ścieków wg PN-88/B-06250 i PN-85/B 23010 po przeprowadzeniu badań wg PN-80/B-01800.

 • Woda do betonów i zapraw wg PN-EN-1008:2004.

 • Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonów wg PN-82/H-93215.

 • Stal zbrojeniowa - Powierzchnia zbrojenia powinna być czysta, nie zardzewiała, najwyżej pokryta lekkim nalotem rdzy dającym się łatwo usunąć. W nalocie nie powinny występować substancje agresywne oraz tłuszcze.

 • Kruszywa mineralne do betonu wg PN-96/B-06712.

Wymagania dla środków do impregnacji betonu
Lp

Cecha

Wymaganie

1

Stan powierzchni po nałożeniu w stosunku do betonu B30 W8

bez zmian

2

Opór dyfuzyjny wobec pary wodnej – [m] równoważnej warstwy powietrza

 4

3

Spadek nasiąkliwości powierzchniowej , [%] w stosunku do betonu B30 W4

 40

4

Wskaźnik absorpcji kropli wody , [%]

 5

5

Wzrost odporności na ścieranie , [%] w stosunku do betonu B30 W4

 20

Cechy identyfikacyjne :

gęstość


czas wypływu z kubka pomiarowego nr 4, [s]

czas utwardzania , [min.]


wg producenta

 150

 20


Wymagania dla środków do powierzchniowej hydrofobizacji betonu

Lp

Cecha

Wymaganie

1

Wygląd powierzchni w porównaniu do stanu przed hydrofobizacją

bez zmian

2

Wskaźnik absorpcji kropli wody , [%]

Wskaźnik nieprzepuszczalności , [%] 2

 98


3

Głębokość hydrofobizacji , [mm]

 1,0

4

Nasiąkliwość powierzchniowa betonu B20 , [kg/m2]

po 1 dniu

po 3 dniach

po 14 dniach


 4,0


 6,0

 12,0


5

Względny współczynnik przepuszczalności pary wodnej podłoża po hydrofobizacji

 0,9

Cechy identyfikacyjne :

stan skupienia

barwa

obecność widocznych zanieczyszczeńwygląd po rozcieńczeniu

gęstość


temperatura zapłonu (w uzasadnionych przypadkach)

jednorodna ciecz

wg producenta

brak


bez zmian

wg producenta

wg producenta


Wymagania wobec powłok ograniczających dostęp agresywnych środowisk

Lp

Cecha

W środowisku gazowym

W środowisku ciekłym

1

Przyczepność do podłoża , [MPa]

 0,5

 0,5

2

Elastyczność-największa średnica sworznia , przy przeginaniu na którym powłoka nie pęka , [cm]

 1,0

 0,5

3

Opór dyfuzyjny wobec pary wodnej – [m] równoważnej warstwy powietrza

środowisko gazowe zewnętrzne

środowisko gazowe wewnętrzne


 4


 6

-

-4

Opór dyfuzyjny względem CO2 – [m] równoważnej warstwy powietrza

 50

-

5

Przesiąkliwość wody , [cm3] (tylko dla środowisk gazowych zewnętrznych)

 1,0

-

6

Odporność chemiczna na stałe i okresowe działanie wybranych środowisk agresywnych po 8 tygodniach badania:

zmiana masy

zmiana wyglądu


-5  +5


(przy działaniu okresowym

-8  +8 )


bez zmian

-5  +5


(przy działaniu okresowym

-8  +8 )


bez zmian

7

Twardość – tłumienie ruchu wahadła

-

 0,1

8

Odporność na ścieranie , [kg/m]

-

 0,5

9

Wytrzymałość na rozciąganie , [MPa]

-

 1,0

10

Szczelność – natężenie prądu płynącego przez próbkę z powłoką po 4 tygodniach badania , [A]

-

 500

Cechy identyfikacyjne :

gęstość


czas wypływu z kubka pomiarowego nr4 , [s]

czas przydatności do użycia , [h]

spływność z powierzchni pionowych

czas wysychania , [h]


wg producenta

wg producenta

 1,0


dopuszczalne nieliczne wąskie strugi

 24


Wymagania dla środków użytych do wykonania uszczelnienia dylatacji posadzek

Lp.

Cecha

Wymaganie

Jedn.

1

wytrzymałość przy wydłużeniu 100%

0,2

N/mm2

2

twardość wg Shore'a

ok.10-40
3

dopuszczalne długotrwałe odkształcenie

15

%

Wymagania dla środków użytych do wykonania uszczelnienia przerw roboczych

Lp.

Cecha

Wymaganie

Jedn.

1

wytrzymałość przy rozciąganiu

1

N/mm2

2

wydłużenie przy zerwaniu

50

%

3

twardość wg Shore'a

ok. 25
4

zwiększenie objętości

100

%

5

możliwość wielokrotnych cykli pęcznienia i skurczu6

dopuszczona do kontaktu ze ściekami komunalnymiWymagania dla taśmy dylatacyjnej wewnętrznej

Lp.

Cecha

Wymaganie

Jedn.

1

wytrzymałość przy rozciąganiu

10

N/mm2

2

wydłużenie przy zerwaniu

300

%

3

twardość wg Shore'a

75
Wymagania dla środków użytych do wykonania uszczelnienia dylatacji zbiorników

Lp.

Cecha

Wymaganie

Jedn.

1

wytrzymałość przy wydłużeniu 100%

0,2

N/mm2

2

twardość wg Shore'a

ok.10-40
3

dopuszczalne odkształcenie

25

%

4

dopuszczony do kontaktu ze ściekami komunalnymi   1. Pobieranie 1.26 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna