Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Pr. 271 2011Pobieranie 1.26 Mb.
Strona14/22
Data28.04.2016
Rozmiar1.26 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  p.5.1.
    1. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.

    1. Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie:

 1. deskowań,

 2. zbrojenia,

 3. osadzenia elementów ze stali profilowanej i rur ochronnych dla przejść instalacji technologicznych,

 4. betonowania,

 5. izolacji.    1. Obmiar robót

Jednostką obmiaru na poszczególnych obiektach są:

m3 wbudowanego betonu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

m2 izolacji powłokowych na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

m2 pokrycia z krat pomostowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

m dylatacji, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

kg wykonania (przygotowania i montażu) zbrojenia na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

kg konstrukcji ze stali kształtowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

szt. przejścia szczelnego, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie   1. ODBIÓR ROBÓT

    1. Ogólne zasady odbioru robót

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych.

    1. Sprawdzenie jakości wykonanych robót

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

 1. prawidłowości położenia budowli w planie,

 2. prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, (np. szczelin dylatacyjnych),

 3. przygotowania i montażu zbrojenia (zbrojenie główne nie może być odsłonięte),

 4. przygotowania i montażu elementów stalowych osadzonych w betonie,

 5. jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń takich jak raki i rysy (łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1 % całkowitej powierzchni danego elementu; stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową , rysy większe od 2 mm zaprawione masą asfaltową),

 6. jakości izolacji antykorozyjnych i przeciwwilgociowych.    1. Opis SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI

     1. Ogólne wymagania dotyczące płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w p.5.1.

     1. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów.

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe i towarzyszące: 1. roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych elementów,

 2. obsadzenie dybli, listew,

 3. zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów,

 4. transport urządzeń na miejsce pracy,

 5. wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań

 6. wykonanie robót konstrukcyjnych,

 7. pielęgnację betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków atmosferycznych,

 8. prace porządkowe,

 9. wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów ,

 10. pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu ułożonego w konstrukcji i określanie badanej wytrzymałości,

 11. zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,

 12. przy wykonaniu przejść szczelnych montaż rur osłonowych oraz wykonanie uszczelnienia pomiędzy rurą osłonową a przewodową (łańcuchowe),

 13. przy montażu zbrojenia i elementów stalowych cena obejmuje również wykonanie prefabrykacji elementów zbrojeniowych i stalowych,

 14. przy wykonaniu warstw ochronnych i podkładowych izolacji wodochronnych, dylatacji, cena obejmuje również:

 15. roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbędne),

 16. zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem,

 17. zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oświetlenia w koniecznych przypadkach,

 18. odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji,

 19. gruntowanie powierzchni,

 20. wykonanie warstw podkładowych i wierzchniej.

 21. przy wykonaniu izolacji antykorozyjnych i specjalnych, cena obejmuje również:

 22. roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbędne),

 23. warstw podkładowych,

 24. zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem,

 25. zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oświetlenia w koniecznych przypadkach,

 26. odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z elementów słabych , nie związanych z podłożem, z pozostałości innych materiałów lub poprzez poprzez śrutowanie, piaskowanie lub inną metodą w dostosowaniu do wymaganej technologii izolacji),

 27. gruntowanie powierzchni,

 28. pokrycie powierzchni powłoką izolacyjną podkładową i wierzchnią.


   1. Pobieranie 1.26 Mb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna