Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Pr. 271 2011Pobieranie 1.26 Mb.
Strona17/22
Data28.04.2016
Rozmiar1.26 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Kontrola jakości.

    1. Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej

    1. Roboty montażowe.

Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997, PN-EN 1852-1:1999 i PN-EN 1610.

Należy przeprowadzić następujące badania: 1. zgodności z Dokumentacją Projektową,

 2. materiałów zgodnie z wymaganiami norm

 3. ułożenia przewodów:

 • głębokości ułożenia przewodu,

 • ułożenia przewodu na podłożu,

 • odchylenia osi przewodu,

 • odchylenia spadku,

 • zmiany kierunków przewodów,

 • zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody,

 • zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

 • zabezpieczenia przed korozją części metalowych,

 • kontrola połączeń przewodów,

 • kontrola izolacji

 1. układania przewodu w rurach ochronnych,

 2. szczelności przewodu.

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

   1. Obmiar robót.

Jednostkami obmiaru są : • mb rurociągu, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

    1. Odbiór robót.

Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności:

 • zgodność wykonania z WWIO i Dokumentacją Projektową,

 • materiał rurociągu (klasa sztywności rur),

 • dno wykopu (na zgodność cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjętym w projekcie),

 • posadowienie rurociągu (wykonanie podłożą pod rurę wraz z zagęszczeniem),

 • połączenia przewodów:,

 • dla połączeń zgrzewanych rur PEHD każdy zgrzew musi być rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inżyniera

 • izolacje przewodów,

 • szczelność przewodów (próby na eksfiltrację i infiltrację rurociągu),

 • szczelność rurociągów tłocznych- próba wodna,

 • obsypka rurociągu, (materiał , wskaźnik zagęszczenia)

 • zasypka wykopów (materiał, wskaźnik zagęszczenia ),

Odbioru robót kanału odpływowego i rurociągów technologicznych grawitacyjnych należy przeprowadzić w oparciu o następujące normy:

PN-EN 1610 (Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych)

Odbioru robót na rurociągach technologicznych tłocznych należy przeprowadzić w oparciu o następujące normy:

PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczące prób i odbiorów.


    1. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - Podstawa płatności.

     1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w  p.5.1.

     1. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej WWIO. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe i pomocnicze:

 • roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci

 • zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie,

 • pokonanie przeszkód terenowych

 • dostarczenie materiałów,

 • przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubości,

 • ułożenie rur wraz z uzbrojeniem

 • wykonanie połączeń kołnierzowych, zgrzewanych, łączonych na uszczelkę

 • ułożenie rur przewodowych w rurach ochronnych,

 • wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych (płyta denna, komin, płyta przykrywająca z włazem żeliwnym, osadzenie stopni, izolacja, typowe obetonowanie włazów)

 • wykonanie izolacji rur i uzbrojenia, jeśli jest wymagane w p.5.

 • przeprowadzenie próby szczelności,

 • wykonanie obsypki i zagęszczenia,

 • zaślepienie i zabezpieczenie antykorozyjne końcówek rurociągów przewidzianych do podłączenia przez,

 • doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

 • włączenie kanału do sieci istniejącej,

    1. Dokumenty odniesienia

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

    1. Elementy dokumentacji projektowej

 • Przedmiar Robót – wg wskazania w kolumnie nr 3.

 • Projekt budowlany.

 • Projekt wykonawczy.

 • Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

    1. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej

Tytuł normy

PN-92/B-01706

Zmiany PN-92/B-01706/Az1:1999Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-85/B-04500

Poprawki 1 BI 8/90 poz. 67.Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-88/B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco

PN-88/B-06250

Zmiany 1 BI 9/89 poz. 78

2 BI 12/90 poz. 95

3 BI 10/91 poz. 67Beton zwykły.

PN-B-19701:1997

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

PN-B-10725:1997

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

PN-B-10729: 1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-64/H-74086

Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 124:2000

IDT EN 124:1994Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

PN-EN 752-1:2000

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

PN-EN 752-2:2000

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 1852-1:1999

IDT EN 1852-1:1997Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

PN-EN ISO 161-1:1996

IDT ISO 161-1:1978Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów. Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ metryczny).

PN-81/C-89203

Zmiany 1 BI 1/90 poz. 1Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89205

Zmiany 1 BI 1/90 poz. 1Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R.

PN-93/C-89218

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.

PN-C-8922:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary.

PN-EN 1401-1:1999

IDT EN 1401-1:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z  niezmiękczonego polichlorku winylu. (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

PN-C-8921:1998

Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego polichlorku winylu. (PVC-U).

PN-EN 13244-2:2003 (U)

Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i ściekowej. Polietylen (PE). Część 2: Rury

PN-C-8922:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary.

PN-EN 1124-1:2002(U)

Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością

PN-EN 1124-2:2002(U)

Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 2: System S. Wymiary.

PN-EN 1124-3:2002(U)

Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 3: System X. Wymiary.

PN-70/H-97052

Zastąpiona częściowo przez PN-ISO 8501-1:1996 w zakresie przygotowania powierzchni stalowych

Zmiany 1 BI 6/84 poz. 37


Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali i żeliwa do malowania

PN-71/H-97053

Zastąpiona częściowo przez PN-79/H-97070 w części dotyczącej postanowień w p.3.3 (dokumentacja techniczno-technologiczna)Ochrona przed korozją. malowanie konstrukcji stalowych. wytyczne ogólne.

PN-84/H-97080.05

Ochrona czasowa. Oczyszczanie.
    1. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

DIN 4034 cz. 1 i 2 Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych

  1. WWIO-07 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY LINII ENERGETYCZNYCH

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa robót – 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

Kategoria robót:

45231400-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232200-4 – Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych   1. Pobieranie 1.26 Mb.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna