Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Pr. 271 2011Pobieranie 1.26 Mb.
Strona18/22
Data28.04.2016
Rozmiar1.26 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Wstęp

 1. Przedmiot WWIO.

Przedmiotem niniejszej WWIO są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania „Wykonanie projektów i przeprowadzenie rekultywacji składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza”.
Zakres stosowania WWIO

Wytyczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót    1. Zakres robót objętych WWIO.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIO dotyczą wykonania robót związanych z budową linii energetycznych na poszczególnych składowiskach. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych na poszczególnych składowiskach. W zakres robót wchodzi:

 1. linia kablowa zasilająca pochodnie do spalania gazu „wysypiskowego”.na terenie składowisk odpadów komunalnych.

    1. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej WWIO są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych .

    1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, WWIO i poleceniami Inżyniera

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  p.5.1.   1. Materiały

W specyfikacji podano niektóre typy urządzeń i materiałów wyłącznie w celu określenia oczekiwań Inwestora, co do parametrów technicznych urządzeń, Wykonawca może zastosować urządzenia i materiały o charakterystykach nie gorszych niż podane jako przykładowe.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej WWIO są:

- Linie kablowe zasilające i podłączenie elektryczne obiektów, podłączenie elektryczne odbiorników technologicznych zewnętrznych

- kable i przewody w izolacji poliwinylowej, miedziane typu YKY 1x300,

   1. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w  p.5.1. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót elektrycznych proponuje się użyć następującego sprzętu:


 • koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego o pojemności łyżki 0,15 m3,

 • żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu do 4,0 ton.


   1. Transport

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od –15oC. W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. Do przewozu słupów stosować przyczepę dłużycową.Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:

 • ciągnik kołowy o mocy 50 - 63 kW,

 • ciągnik siodłowy z naczepą 16 ton,

 • samochód dostawczy do 0,9 tony,

 • samochód skrzyniowy do 5 ton,

 • przyczepa skrzyniowa 3,5 tony,

 • przyczepa do przewożenia kabli do 4 ton.   1. Wykonanie robót
    1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w p.5.1.oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -.Montażowych Tom V Instalacje elektryczne.

    1. Połączenia elektryczne przewodów

 • powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone.

 • zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską.

 • powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową

 • połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez spawanie.

 • śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną

 • połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.

    1. Połączenia elektryczne kabli i przewodów

żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:

 • proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych,

 • oczkowe, dla przewodów podłączanych pod  śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo,

 • sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do lutowania.

żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia:

 • proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki;

 • z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie , lub spawanie,

 • z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie.

    1. Śruby i wkręty w połączeniach

Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość śruby ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę.

    1. Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itp.

 • w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem,

 • w oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub "+" należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub "-" z gwintem (oprawką).

    1. Prace spawalnicze

 • prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu,

 • prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty.

    1. Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu.

 1. Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić poprawność wykonania kanałów kablowych, przepustów szynowych, wypoziomowanie ram nośnych pod rozdzielnicami.

 2. Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń.

 3. Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp.

 4. Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować niedopuszczalnych naciągów i naprężeń.

 5. W szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory

 6. Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem sześciokątnym

 7. Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami

    1. Próby montażowe.

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic, urządzeń.

    1. Uwagi do realizacji robót.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Po wykonaniu robót należy pomiarowo sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń.

Na wszystkich kablach ułożonych w kanalizacji kablowej oraz w ziemi należy założyć oznaczniki kablowe.

Wszystkie roboty kablowe należy wykonać zgodnie z wymogami PN-76/E-05125.

Kanalizację kablową należy wykonać zgodnie z wymogami norm zakładowych ZN-96 TPS.A.


    1. Warunki szczegółowe

     1. Zasilanie pochodni

Zasilanie Pochodni do unieszkodliwiania gazu „wysypiskowego” należy zabezpieczyć na poziomie 5 kW. Doprowadzić do zewnętrznego zasilania linia kablową ziemną.
   1. Pobieranie 1.26 Mb.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna