Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Pr. 271 2011Pobieranie 1.26 Mb.
Strona19/22
Data28.04.2016
Rozmiar1.26 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Kontrola jakości robót
    1. Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -.Montażowych Tom V Instalacje elektryczne.

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: • zgodności z dokumentacją i przepisami,

 • poprawnego montażu,

 • kompletności wyposażenia ,

 • poprawności oznaczenia,

 • braku widocznych uszkodzeń,

 • należytego stanu izolacji,

 • skuteczności ochrony od porażeń,

    1. Kontrola w trakcie montażu.

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robót • sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem,

 • sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem,

 • pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

 • uziemienia ochronne przed zasypaniem,

 • sprawdzenie kanalizacji kablowej i studzienek przed zasypaniem.

    1. Badania i pomiary pomontażowe

Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i należy sprawdzić:

 • badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, a także zgodności faz u odbiorców,

 • pomiary rezystancji uziomów,

 • pomiary skuteczności ochrony od porażeń,

 • prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłość przewodów tej instalacji.    1. Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót elektrycznych są :

 • mb ułożenia kabli lub przewodów, ułożenia przepustów i rur ochronnych, kanalizacji kablowej, drabinki kanalizacji kablowej, wykonania uziomów na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

 • szt. wykonania skrzynki przyłączeniowej, wyłącznika bezpieczeństwa, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie   1. Odbiór robót

Odbiorowi robót podlegają : • wykopy rowów kablowych,

 • ułożenie kabli energetycznych w rowach i w przepustach,

 • wykonanie przepustów kablowych pod drogami,

 • zabezpieczenie kabli istniejących i kolizji,

 • wykonanie kanalizacji kablowej,

 • inwentaryzacja ułożonych kabli.

Do odbioru należy przedstawić atesty stosowanych urządzeń.

    1. Opis SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - Podstawa płatności.

     1. Ogólne wymagania

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej WWIO. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe i towarzyszące:

 • roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie,

 • wykonanie robót ziemnych, wykonanie podsypki piaskowej pod kable,

 • zakup kompletu materiałów i urządzeń (kable, przewody, osprzęt drobny),

 • transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,

 • wyposażenie pola liniowego nr 3 rozdzielnicy w istniejącej stacji transformatorowej,

 • wykonanie robót montażowych,

 • uszczelnienie otworów wprowadzeń kablowych do studni kablowych,

 • wykonanie podłączenia urządzeń,

 • przygotowanie podłoża, montaż uchwytów itp.,.

 • drobne roboty budowlane: zalewanie śrub fundamentowych, wykonanie otworów w ścianach, przez stropy i podłogi do przeprowadzenia kabli lub osadzenia gniazd itp.,

 • osadzenie niezbędnych przepustów i ich uszczelnienie,

 • zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych,

 • właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,

 • zarobienie końcówek przewodów (lub obróbka kabli),

 • oznaczenie przewodu zerowego,

 • uszczelnienie wylotu osprzętu,

 • spawanie dodatkowych króćców i kołnierzy, rurek, zaworów złączek redukcyjnych, łącznie z niezbędnym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociągach i zbiornikach, niezbędnych do wykonania kompletnych prac elektrycznych,

 • montaż złączy na przewodach instalacyjnych,

 • wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie linii, badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skuteczności zerowania),

 • montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robót,

 • przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

 • próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń , o ile jest to możliwe i sprawdzenie funkcjonalności układu,

 • prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

    1. Dokumenty odniesienia.

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

    1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:

 • Przedmiar Robót – wg wskazania w kolumnie nr 3.

 • Projekt budowlany.

 • Projekt wykonawczy.

 • Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

    1. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej

Tytuł normy

PN-IEC 60038/1999

PN-IEC 6000028Napięcia znormalizowane IEC.

PN-EN 61293:2000

IDT EN 61293:1994

IDT IEC 1293:1994


Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa.

PN-IEC 60364-5-56:1999

IDT IEC 364-5-56:1980+AMD1:1998Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i wybór wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

IDT IEC 60364-6-61:1986+AMD1:1993+AMD2:1997Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.


PN-IEC 60364-7-704:1999

IDT IEC 60364-7-704:1989+AMD1:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

PN-E-04700:1998

Zmiany


PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych

PN-91/E-0510

IDT IEC 449:1973Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-90/E-05029

IDT IEC 757:1983Kod do oznaczania barw

PN-92/E-05031

IDT IEC 536:1976Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

PN-E-05032:1994

IDT IEC 1140:1992Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.

PN-92/E-08106

IDT EN 60529:1991

IDT IEC 529:1989


Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-88/E-08501

Poprawki BI 2/90 poz. 9.

Zmiany BI 5/92 poz. 22.


Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

PN-93/N-50191

EQV IEC 50 (191):1990Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność, jakość usługi.

PN-E-05033:1994

IDT IEC 1200-52:1993Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-01002:1997

Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-92/E-01200.03

IDT IEC 617-3:1983Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzęt łączeniowy.

PN-91/E-04160.00

Przewody elektryczne. Metody badań. Postanowienia ogólne.

PN-90/E-05023

IDT IEC 446:1989Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-70/E-79100

Zmiany BI 9/71 poz.113

BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45,

BI 11-12/77 poz. 96.Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-87/E-90050

Zmiany BI 1/90 poz. 1, BI 9/91 poz. 59.Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne wymagania i badania.

PN-87/E-90070

Zmiany BI 7/93 poz. 48Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i aparatów elektrycznych. Wymagania i badania.

PN-91/E-90100

Poprawki BI 4/92 poz. 19,

Zmiany PN-E-90100/A1:1996


Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania.

PN-76/E-90250

Zmiany BI 12/86 poz.95,

BI 7/88 poz. 83

PN-76/E-90250/Az3:1999Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. Ogólne wymagania i badania.

PN-76/E-90251

Zmiany BI 8-9/84 poz. 59,

BI 7/88 poz.83


Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Kable o powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV

PN-76/E-90300

Zastąpiona częściowo przez PN-93/E-90400 w części dotyczącej kabli o izolacji i powłoce polwinitowej, na napięcie znamionowe nie przekraczające 3,6/6 kV

Zmiany BI 3/80 poz. 13,

BI 8/81 poz. 71, BI 9/83 poz. 57,

BI 5/84 poz. 25, BI 10/84 poz. 73,

BI 11-12/85 poz. 93, BI 1/86 poz. 1,

BI 7/88 poz. 83.


Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV Ogólne wymagania i badania.

PN-IEC 309-1+AC:1996

IDT IEC 309-1:1998+AC:1992Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Wymagania ogólne.

PN-83/E-93152

Poprawki BI 3/84 poz. 12, BI 6/84 poz. 38Łączniki instalacyjne powszechnego użytku. Łączniki podtynkowe do 16 A, 250 V

PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne.

PN-91/E-02551

Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Terminologia.

PN-76/E-05125

Zmiana BI 1-2/79 poz. 2,

BI4/81 poz.29.


Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.02

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV Połączenia i zakończenia żył.

PN-90/E-06401.03

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.04

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.05

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.06

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice napowietrzne na napięcie powyżej 0,6/1 kV.

PN-EN 50014 + AC:1997

IDT EN 50014:1992 +AC:1993Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania ogólne.

PN-EN 50018:2000

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Osłony ognioszczelne ”d”.

PN-EN 50019:2000

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Budowa wzmocniona ”e”.

PN-EN 50020:2000

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wykonanie iskrobezpieczne ”i”.

PN-87/E-08111

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia hermetyzowane masą izolacyjną. Klasyfikacja, wymagania i metody badań.

PN-90/E-08117

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Oprawy oświetleniowe. Wymagania i badania.

PN-IEC 674-1:1998

IDT IEC 674-1:1980Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych. Terminologia i wymagania ogólne.

PN-IEC 61024-1-1:2001

IDT IEC 61024-1-1:1993Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001

IDT IEC 61312-1:1995Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.

PN-E-79100:2001

Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-E-90500-1:2001

IDT HD 21.1 S3:1997Przewody o izolacji polwinylowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V. Wymagania ogólne.

PN-86/E-05003.01

Poprawki BI 2/91 poz. 9.Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

PN-86/E-05003.02


Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa.

PN-89/E-05003.03


Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04


Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-86/E-08120

Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa.


PN-80/C-89205

Zmiany BI 1/90 poz. 1.Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

    1. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych

ZN-96 TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne

ZN-96 TP S.A.-028 Kanalizacja kablowa z rur winidurowych.

ZN-96 TP S.A.-035 Kanalizacja kablowa z rur winidurowych.

ZN-96 TP S.A.-004 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa z rur winidurowych.  1. WWIO-08 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej

Klasa robót – 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu.

   1. Pobieranie 1.26 Mb.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna