Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Pr. 271 2011


OPIS WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTÓWPobieranie 1.26 Mb.
Strona2/22
Data28.04.2016
Rozmiar1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

OPIS WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTÓW.

Charakteryzując dokumentowany teren w aspekcie jego oceny jako podłoża budowlanego, stwierdzono występowanie plejstoceńskich mineralnych gruntów rodzimych i hoioceńskich gruntów próchniczych.

W grupie plejstoceńskich gruntów mineralnych stwierdzono występowanie gruntów niespoistych i spoistych.

Grunty niespoiste reprezentowane są przez piaski średnio i drobnoziarniste często zaglinione. Występujące grunty niespoiste charakteryzują się stopniem zagęszczenia wynoszącym od JD -0,40 do JD- 0,55.

Grunty spoiste występujące w badanej strefie podłoża budowlanego, reprezentowane są przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste warstwowane, złożone przy znacznym współudziale wód glacjalnych, zaliczone do grupy „C" oraz gliny piaszczyste zwałowe, zaliczane do grupy „B.. Występujące grunty spoiste posiadają stan twardo plastyczny lub plastyczny i charakteryzują się stopniem plastyczności zawartym w przedziale od IL - 0,08 do IL - 0,42.

Wody gruntowe

W podłożu projektowanego wysypiska, w otworach wiertniczych nr l, 5, 6, i 9 stwierdzono występowanie wody gruntowej na głębokości 4,0 - 5,4 m ppl. Woda ta występuje w śródglinowej warstwie piasków drobnoziarnistych zaglinionych i piasków gliniastych. Miąższość warstwy zawodnionej wynosi: 2,3 m w otworze nr 9, 3,4 -3,5 m w otworach nr 5 i 6 i 3,3 m w otworze nr 1. Rozpoznanie budowy geologicznej wskazuje, że zawodniona warstwa piasków występuje w postaci soczewy śródglinowej i ma charakter lokalny. Swym zasięgiem obejmuje południowo-zachodnią część terenu projektowanego wysypiska. Warstwa ta nie posiada kontaktu hydraulicznego z głębiej występującymi warstwami wodonośnymi. Zwierciadło wody w tej warstwie znajduje się pod napięciem i z głębokości nawiercenia, w wykonanych otworach wiertniczych stabilizowało się na głębokości 1,9 - 2,7 m ppt, co odpowiada rzędnym !35,3 - 136,2 m npm. Poziom zwierciadła statycznego nawiązuje do poziomu podmokłego obniżenia terenowego znajdującego się w odległości ok. 200 m na północ od terenu badań.

Przepływ wody w warstwie zaglinionych i gliniastych piasków drobnoziarnistych odbywa się od terenu projektowanego wysypiska w kierunku północnym. Spadek zwierciadła statycznego jest znaczny, wynosi ok, 2 %. Wskazuje to na utrudniony i bardzo powolny przepływ wody w warstwie, a ponadto na brak jej bezpośredniego kontaktu hydraulicznego z wodami

powierzchniowymi występującymi w w/w obniżeniu terenowym. Zasilanie tych wód wodami gruntowymi zachodzić może drogą przesączania przez gliny.

W otworach wiertniczych nr 2 — 4 i 7 — 8 stwierdzono występowanie sączeń wody z glin piaszczystych i piasków gliniastych. Sączenia te występowały w różnych strefach głębokości, zależnie od obecności w glinach bardzo drobnych przewarstwień piaszczystych. Sączenia wody z glin nie tworzą poziomu wód gruntowych, a ich występowanie zależy głównie od ilości opadów atmosferycznych i pory roku.

Wody głębszych warstw wodonośnych

W podłożu terenu projektowanego wysypiska, poniżej wyżej opisanych wód gruntowych występują dwie podstawowe warstwy wodonośne o znaczeniu użytkowym i zasięgu regionalnym; płytsza warstwa występuje w utworach czwartorzędowych, głębsza w utworach trzeciorzędu. Miąższość utworów czwartorzędowych stwierdzona wierceniami studziennymi dla ujęcia wody w Chodorówce wynosi 124 m.

Czwartorzędowa, użytkowa warstwę wodonośna stanowią nawodnione utwory piaszczyste występujące w strefie głębokości 45 - 60 m ppt. Są to głównie piaski drobnoziarniste, lokalnie pylaste i z przewarstwieniami pyłów. Wody tej warstwy wodonośnej eksploatowane są przez wodociągi wiejskie w Suchowoli, Czerwonce i w Kopciówce. Wydajności eksploatacyjne wykonanych tam ujęć wody wynoszą od 40 do 90 m3/h. Woda z tej warstwy wodonośnej zawiera ponadnormatywną ilość związków żelaza i używana do picia wymaga prostego uzdatniania. Zwierciadło wody w tej warstwie ma charakter subartezyjski (ciśnienie 3-8 atm.) i z głębokości nawiercenia stabilizuje się kilka, bądź kilkanaście metrów poniżej powierzchni terenu, zależnie od wysokości położenia danego obszaru. W rejonie projektowanego wysypiska zwierciadło wody z głębokości 45 m powinno stabilizować się na głębokości ok. 15 m ppt. tj. na rzędnej ok. 125 m npm. (ciśnienie wody w warstwie ok. 3 atm.)

Przepływ wody podziemnej w czwartorzędowej użytkowej warstwie wodonośnej odbywa się z kierunku wschodniego na zachód, ku dolinie rzeki Brzozówki, a spadek hydrauliczny poziomu piezometrycznego zwierciadła na wysokości terenu projektowanego wysypiska wynosi 0,4 %.

Opisywana warstwa wodonośna izolowana jest od powierzchni terenu ciągłym kompleksem utworów słaboprzepuszczalnych wykształconych w postaci glin zwałowych o miąższości 40 i więcej metrów.

Trzeciorzędowa użytkowa warstwę wodonośna stanowią nawodnione piaski drobno i średnioziarniste zalegające w strefie głębokości 136 - 151 m ppt. Tę warstwę wodonośna ujmują dwie studnie ujęcia wiejskiego w Chodorówce.

Składowisko odpadów w miejscowości Janów, Gmina Janów

Składowisko zlokalizowane jest na działkach oznaczonych nr geod.: 193 i 197/1 które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów przeznaczone są pod składowisko odpadów. Zabudowa wsi znajduje się w odległości ok. 1.5km od omawianego obiektu. W odległości ok.400m od granicy działki składowiska znajduje się pojedyncze zabudowanie. Otoczenie składowiska stanowią grunty użytkowane rolniczo, jedynie od strony północno –wschodniej i płnocnej występują niewielkie skupiska drzew.W kierunku północno wschodnim od lokalizacji składowiska , po północnej stronie drogi Janów-Sokółka, w odległości 500m zlokalizowane jest ujęcie wody dla Janowa. W kierunku zachodnim, w odległości ok.700m przepływa rzeka Kumiałka. Dojazd do składowiska od drogi asfaltowej Korycin-Sokółka jest drogą żwirową o długości 400m

Rozpoznania warunków hydrogeologicznych dokonało w 1990 r. Centrum usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB w Białymstoku. ,

Na podstawie materiałów archiwalnych i wykonanych wierceń ustalona została budowa geologiczna podłoża składowiska.

Pod względem morfogenetycznym formę w rejonie składowiska klasyfikuje się jako
„OZ" posiadający umiarkowanie złożoną budowę geologiczną, charakteryzującą się niewielkim zróżnicowaniem litologicznym utworów podłoża gruntowego, tak w profilu pionowym jak i poziomym. Występują głównie grunty piaszczysto-żwirowe reprezentowane przez piaski pylaste i drobnoziarniste z udziałem żwirów. Spągu tych utworów nie osiągnięto do głębokości wierceń (maks_ 8 m}.

Grunty mineralne przyległe do niecki składowiska przykryte są od powierzchni terenu warstwą gruntów organicznych w postaci gleby o miąższości 30-50 cm.

W czasie prowadzenia badań (luty 1990 r.) w żadnym z wierconych otworów nie wystąpiła woda gruntowa. Swobodne zwierciadło wody w okresie badań stabilizowało się prawdopodobnie ok 2,0 m poniżej spągu wierceń, {tj. na rzędnej okolo 155,50 m n.p.m.) w strefie stanów niskich. Przewidywane podniesienie się lustra wody gruntowej jest uzależnione od czasu i intensyvvności doplywu wód opadowych lub roztopowych, jak również od wezbrań rzeki Kumiałka, i wynieść może około 2,0 m(tj. do rzędnej 157,50 m n.p.m.) w odniesieniu do stanu w okresie badań.


 • Reasumując wyniki badań podłoża. gruntowego w rejonie składowiska, stwierdzono:
  podłoże składowiska budują grunty piaszczyste o wysokim współczynniku filtracji, z tego względu bezwzględnie konieczne jest oddzielenie odpadów od podłoża szczelną warstwą izolacyjną,

 • poziom zwierciadła wód gruntowych przy wysokich stanach wód zalegać będzie okolo 4,00 m poniżej dna składowiska,

 • prawdopodobny kierunek spływu wód gruntowych występuje w kierunku rzeki
  Kumiałka, to jest w kierunku zachodnim w stosunku do lokalizacji składowiska.


2.2Obecny stan zagospodarowania terenu

2.2.1 Obiekty technologiczne2.2.1.1Składowisko odpadów w miejscowości Korycin, Gmina Korycin

 • powierzchnia całkowita składowiska wynosi 0,24 ha.

 • pojemność składowiska w m³ i Mg – 9900 m³/ 2574 Mg

 • powierzchnia zajęta przez odpady, - 2000 m²

 • objętość i masa zeskładowanych odpadów w m3 i Mg - 6709 m³/1744,4 Mg

 • brak podziału na kwatery

 • brak uszczelnienia

 • brak systemu odbioru odcieków

 • brak piezometrów

 • brak studzienek odgazowujących, monitoring gazu wysypiskowego nie jest prowadzony


2.2.1.2Składowisko odpadów w miejscowości Kolonia Lipsk, Gmina Lipsk


 • Powierzchnia całkowita składowiska wynosi 1,02 ha.

 • pojemność składowiska w m3 i Mg, - 35 700 m3 / 11 900 Mg

 • powierzchnia zajęta przez odpady, - 6 000 m2,

 • objętość i masa zeskładowanych odpadów – 23 146,95 m³ / 7715,65 Mg

 • brak podziału składowiska na kwatery

 • uszczelnienie składowiska- glina o grubości warstwy 0,5 m.

 • SYSTEM ODBIORU ODCIEKÓW - rowy opaskowe, studzienka odciekowa o poj. 6m3, odcieki - nie wywożono

 • jako piezometry wykorzystywane są 3 studnie gospodarskie

 • istnieje 8 studni odgazowujących, monitoring gazu jest prowadzony


2.2.1.3Składowisko odpadów w miejscowości Nowy Dwór, Gmina Nowy Dwór

 • Powierzchnia całkowita składowiska wynosi – 1,2 ha

 • pojemność składowiska w m3 i Mg, - 26 350 m3 / 6 851 Mg

 • powierzchnia zajęta przez odpady, - 8 000 m2,

 • objętość i masa zeskładowanych odpadów – 15 800 m³ / 4 108 Mg

 • brak podziału składowiska na kwtery

 • uszczelnienie - glina

 • SYSTEM ODBIORU ODCIEKÓW - rowy opaskowe, studzienka odciekowa o poj. 6m3, odcieki - nie wywożono

 • brak piezometrów

 • brak studzienek odgazowujacych


2.2.1.4Składowisko odpadów w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Trzcianne


 • Powierzchnia całkowita składowiska wynosi 0,97 ha

 • pojemność składowiska w m3 i Mg, - 30 950 m3 /8 047 Mg

 • powierzchnia zajęta przez odpady, - 5 500 m2,

 • objętość i masa zeskładowanych odpadów – 21 849 m³ / 3 325,1 Mg

 • uszczelnienie – brak

 • drenaż odcieków – brak

 • pas zieleni – brak

 • brak piezometrów – w opinii hydrogeologicznej stwierdzono, iż „bezprzedmiotowe jest wykonanie piezometrów obserwacyjnych dla omawianego składowiska odpadów, gdyż w wyniku wykonanych rozpoznawczych prac wiertniczych nie stwierdzono obecności wód gruntowych w rejonie składowiska, wobec czego przeprowadzenie monitoringu wód gruntowych nie jest możliwe”.

 • podział składowiska na kwatery – 3

 • studzienki odgazowujące - brak


2.2.1.5Składowisko odpadów w miejscowości Łazy, Gmina Goniądz

 • Powierzchnia całkowita składowiska wynosi – 2,4 ha

 • pojemność składowiska w m3 i Mg, - 10 050 m3 / 2 613 Mg

 • powierzchnia zajęta przez odpady, - 5 500 m2,

 • objętość i masa zeskładowanych odpadów – 9 547,5 m³ / 2 291,4 Mg

 • na składowisku znajduje się 1 kwatera.

 • uszczelnienie– zaprojektowano uszczelnienie skarp (nachylenie 1:2,5) czaszy wysypiska geomembraną gładką (folią) PEHD o grubości 1,5 mm w zakresie uszczelnienia 4300,0 m2 wymagającą zakotwienia, gdyż zasypki gruntowe warstwy drenażowo ochronnej nie utrzymają się bezpośrednio na niej. Zasypkę skarp należy wykonać z pospółki lub piasku grubego warstwa grubości powyżej 25 cm (przykrycie folii i drenażu musu być dokonane ze szczególną starannością, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia, gdyż warstwa przykrywająca zabezpiecza uszczelnienie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz pełni funkcję zbierająco-filtrująco współpracującą z systemem drenażowym odprowadzającym odcieki.

 • Drenaż rurowy ciśnieniowy PEHD, Dz=160 mm, zbiera odcieki ze żwirowego drenażu warstwowego grubości 15 cm pokrywającego całe dno czaszy, które wpływają do zamkniętego, szczelnego zbiornika o pojemności 28 m3, wykonanego z betonu B20 zbrojonego stalą A III 34 GS zaizolowanego wewnątrz (powłoka grubości 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem HYDROSTOPU) i zewnątrz(CYKLOLEP R+DK oraz BITIZOL R+P)

 • Zgodnie z protokołem z dnia 27.06.1996 r. w sprawie wykonania prac wiertniczych pod projektowane piezometry na terenie składowiska przez Usługi Wiertnicze Alicja Szymborska w Łomży – wykonano 7 otworów o głębokości łącznie 28 mb odwiertu. Stwierdzono, że wokół wysypiska zalega warstwa bruku morenowego w interwale 0-12m p.p.t. tj. głazy o średnicy 0,2-1,0 m. wykonano dodatkowo małośrednicowy otwór pilotowy Ø125 mm i stwierdzono, ze warstwa głazów występuje w przedziale 0-12 m p.p.t., a od 12 m warstwa pyłów piaszczystych. Otwór pilotowy zakończono na głębokości 16 m. Woda wystąpiła na głębokości 14 m p.p.t. Stwierdzono brak możliwości wykonania piezometrów na terenie wysypiska. Na tej podstawie, decyzją nr OŚ.7635-25/95 z dnia 11.07.1996 r. Wojewoda Łomżyński odstąpił od wykonania piezometrów i regularnych badań wody gruntowej.

 • brak studzienek odgazowujących, nie jest prowadzony monitoring gazu wysypiskowego.


2.2.1.6Składowisko odpadów w miejscowości Jaświły, Gmina Jaświły

 • Powierzchnia całkowita składowiska wynosi 0,64 ha

 • pojemność składowiska w m3 i Mg, - 18 000 m3 / 4 680 Mg

 • powierzchnia zajęta przez odpady, - 6 400 m2,

 • objętość i masa zeskładowanych odpadów – 12 000 m³ / 3 120 Mg

 • brak podziału na kwatery

 • brak uszczelnienia

 • nie ma systemu odbioru odcieków

 • na wysypisku są 3 pizometry

 • brak studzienek odgazowujących


2.2.1.7Składowisko odpadów w miejscowości Kroszówka, Gmina Bargłów Kościelny

 • Powierzchnia całkowita składowiska wynosi – 1,72 ha

 • pojemność składowiska w m3 i Mg, - 19 400 m3 / 5 044 Mg

 • powierzchnia zajęta przez odpady, - 8 000 m2,

 • objętość i masa zeskładowanych odpadów – 14 844 m³ / 3 859,6 Mg

 • na składowisku znajduje się 1 kwatera.

 • Obiekt posiada syntetyczne uszczelnienie dna i skarp (folia), system odprowadzania odcieków, zbiornik na odcieki

 • uszczelnienie - Folia HDPE – 2.0

 • SYSTEM ODBIORU ODCIEKÓW –zbiornik 10 m3, odcieki wywożone na oczyszczalnię

 • Piezometry - 4 sztuki

 • Brak studzienek odgazowujących


2.2.1.8Składowisko odpadów w miejscowości Suchowola, Gmina Suchowola

 • Powierzchnia całkowita składowiska wynosi – 0,74 ha

 • pojemność składowiska w m3 i Mg, - 19 709,50 m3 / 5 124 Mg

 • powierzchnia zajęta przez odpady, - 7 300 m2,

 • objętość i masa zeskładowanych odpadów – 19 709,50 m³ / 5 124 Mg

 • brak uszczelnienia

 • składowisko nie posiada rowów opaskowych, systemu drenażu, studni zbiorczych

 • brak piezometrów

 • brak studzienek odgazowujących


2.2.1.9Składowisko odpadów w miejscowości Poświętne, Gmina Suchowola

 • Powierzchnia całkowita składowiska wynosi – 1,80 ha

 • pojemność składowiska w m3 i Mg, - 76 000 m3 / 19 760 Mg

 • powierzchnia zajęta przez odpady, - 5 400 m2,

 • objętość i masa zeskładowanych odpadów –7 590 m³ / 1 973,25 Mg

 • podział składowiska na kwatery. - 2

 • uszczelnienie- izolacja syntetyczna (geomembrana PEHD z folii gr 2 mm.

 • SYSTEM ODBIORU ODCIEKÓW – 1 zbiornik na odcieki o poj. V= 12,56 m3. Zgromadzone odcieki wywożone są do miejskiej oczyszczalni ścieków

 • PIEZOMETRY – 4 szt.

 • studzienki odgazowujące - 6 szt. Monitoring gazu wysypiskowego jest prowadzony.


2.2.1.10Składowisko odpadów w miejscowości Janów, Gmina Janów

 • Powierzchnia całkowita składowiska wynosi – 2,2931 ha

 • pojemność składowiska w m3 i Mg, - 70 000 m3 / 18 200 Mg

 • powierzchnia zajęta przez odpady, - 17 226 m2,

 • objętość i masa zeskładowanych odpadów –58 391 m³ / 15 181 Mg

 • podział składowiska na kwatery. – 1 kwatera

 • uszczelnienie- folia

 • SYSTEM ODBIORU ODCIEKÓW - rowy opaskowe, studzienka odciekowa o poj. 6m3, odcieki - nie wywożono

 • PIEZOMETRY – zamontowanych jest 3 sztuk

 • brak studzienek odgazowujących

2.2.2 Obiekty zaplecza technicznego składowisk
2.2.1.11Składowisko odpadów w miejscowości Korycin, Gmina Korycin

 • ogrodzenie składowiska o długości - 140mb, od drogi brak ogrodzenia


2.2.1.12Składowisko odpadów w miejscowości Kolonia Lipsk, Gmina Lipsk

 • ogrodzenie składowiska o długości - 533,10 m wraz z bramą wjazdową o szerokości – 3,00 m


2.2.1.13Składowisko odpadów w miejscowości Nowy Dwór, Gmina Nowy Dwór

 • ogrodzenie składowiska o długości - 500m wraz z bramą wjazdową o szerokości - 4m.


2.2.1.14Składowisko odpadów w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Trzcianne

 • ogrodzenie składowiska na słupach stalowych + brama wjazdowa na składowisko zamykana na kłódkę siatka metalowa


2.2.1.15Składowisko odpadów w miejscowości Łazy, Gmina Goniądz

 • budynek socjalno-biurowy o powierzchni 48 m2

 • zbiornik bezodpływowy na ścieki z budynku socjalno-biurowego – 4,60 m3

 • garaż – wiata:
  wg projektu - 60,84 m2,
  wg pomiaru z natury - 20 m2

 • lampy uliczne –1 szt.

 • ogrodzenie składowiska o długości:

853 m (wg projektu),

720 m (pomiar z natury)


wraz z bramą wjazdową i furtką o szerokości 3,60 m.
2.2.1.16Składowisko odpadów w miejscowości Jaświły, Gmina Jaświły


 • ogrodzenie składowiska o długości 323 m wraz z bramą wjazdową o szerokości 5,8m


2.2.1.17Składowisko odpadów w miejscowości Kroszówka, Gmina Bargłów Kościelny

 • budynek socjalno-biurowy o powierzchni -21 m2

 • zbiornik bezodpływowy na ścieki z budynku socjalno-biurowego- 4 m³

 • lampy uliczne- 3

 • ogrodzenie składowiska o długości 435 m wraz z bramą wjazdową o szerokości -7 m


2.2.1.18Składowisko odpadów w miejscowości Suchowola, Gmina Suchowola


 • ogrodzenie składowiska o długości 225 m

2.2.1.19Składowisko odpadów w miejscowości Poświętne, Gmina Suchowola


 • budynek socjalno-biurowy o powierzchni 44 m2

 • ogrodzenie składowiska o długości - 570 m (metalowa siatka na słupkach metalowych twardzonych w masie betonowej o wysokości 2,1 m). Brama wjazdowa o szer. 6,0 m - otwierana połówkami.


2.2.2.10 Składowisko odpadów w miejscowości Janów, Gmina Janów

 • budynek socjalny dla obsługi składowiska — kontener typu KSŁ-ASB 10 m2

 • budynek gospodarczy - barakowóz

 • ogrodzenie — siatka ogrodzeniowa o wys. 2 m z brama wjazdową

 • lampy uliczne- 8sztuk

2.2.3 Infrastruktura techniczna składowisk

2.2.1.20Składowisko odpadów w miejscowości Korycin, Gmina Korycin

 • Waga samochodowa najazdowa o wymiarach - brak

 • Brodzik dezynfekcyjny dla pojazdów opuszczających składowisko o wymiarach - brak

 • Boksy na surowce wtórne o wymiarach - brak

 • Zbiornik odcieków z kwater składowiska o pojemności użytkowej wynoszącej - brak

 • Drogi i place manewrowe wewnętrzne utwardzone o powierzchni łącznej - brak


2.2.1.21Składowisko odpadów w miejscowości Kolonia Lipsk, Gmina Lipsk


 • Waga samochodowa najazdowa o wymiarach - brak

 • Brodzik dezynfekcyjny dla pojazdów opuszczających składowisko o wymiarach – tymczasowy o wymiarach 7m x 4 m

 • Boksy na surowce wtórne o wymiarach 10,82 x 4,20 = 45,4 m2 (o konstrukcji żelbetowej)

 • Zbiornik odcieków z kwater składowiska o pojemności użytkowej wynoszącej brak

 • Drogi i place manewrowe wewnętrzne utwardzone o powierzchni łącznej - brak


2.2.1.22Składowisko odpadów w miejscowości Nowy Dwór, Gmina Nowy Dwór

 • Waga samochodowa najazdowa o wymiarach -brak

 • Brodzik dezynfekcyjny dla pojazdów opuszczających składowisko o wymiarach -brak

 • Boksy na surowce wtórne o wymiarach -brak

 • Zbiornik odcieków z kwater składowiska o pojemności użytkowej wynoszącej -brak

 • Drogi i place manewrowe wewnętrzne utwardzone o powierzchni łącznej -0,3 ha


2.2.1.23Składowisko odpadów w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Trzcianne

 • waga – brak

 • brodzik do dezynfekcji – tak

 • boksy na surowce wtórne-: folia, butelki PET oraz szkło białe i kolorowe

 • zbiornik odcieków z kwater składowiska – brak

 • drogi i place manewrowe wewnętrzne utwardzone. Dróg utwardzonych – brak (drogi do dojazdów technologicznych – 1328,57 m², drogi do dojazdów stałych – 397,57m²

2.2.1.24Składowisko odpadów w miejscowości Łazy, Gmina Goniądz


 • Waga samochodowa najazdowa MARS o wymiarach 8mx3m plus najazdy 2mx4m o nośności 30 Mg

 • Brodzik dezynfekcyjny dla pojazdów opuszczających składowisko o wymiarach 9,50x3,50 m

 • Boksy na surowce wtórne o wymiarach 4 boksy o łącznej powierzchni 24 m2,

 • Zbiornik odcieków z kwater składowiska o pojemności użytkowej wynoszącej – 1 zbiornik
  o pojemności 28,0 m3, o kubaturze 49,4m3.

 • Drogi i place manewrowe wewnętrzne utwardzone o powierzchni łącznej
  - wg projektu 2620m2 ,
  - wg przeglądu ekologicznego 18x15/24m,
  - wg pomiaru z natury 1000 m2.


2.2.1.25Składowisko odpadów w miejscowości Jaświły, Gmina Jaświły

 • Waga samochodowa najazdowa o wymiarach – brak wagi

 • Brodzik dezynfekcyjny dla pojazdów opuszczających składowisko o wymiarach - brak

 • Boksy na surowce wtórne o wymiarach - brak

 • Zbiornik odcieków z kwater składowiska o pojemności użytkowej wynoszącej - brak

 • Drogi i place manewrowe wewnętrzne utwardzone o powierzchni łącznej - brak


2.2.1.26Składowisko odpadów w miejscowości Kroszówka, Gmina Bargłów Kościelny


 • Waga samochodowa najazdowa o wymiarach - brak

 • Brodzik dezynfekcyjny dla pojazdów opuszczających składowisko o wymiarach -3,50 m x 9,50 m

 • Boksy na surowce wtórne o wymiarach -1 szt. 19 x 20

 • Zbiornik odcieków z kwater składowiska o pojemności użytkowej wynoszącej - 10 m3

 • Drogi i place manewrowe wewnętrzne utwardzone o powierzchni łącznej - 855 m 2


2.2.1.27Składowisko odpadów w miejscowości Suchowola, Gmina Suchowola

 • Waga samochodowa najazdowa o wymiarach -brak

 • Brodzik dezynfekcyjny dla pojazdów opuszczających składowisko o wymiarach -brak

 • Boksy na surowce wtórne o wymiarach - brak

 • Zbiornik odcieków z kwater składowiska o pojemności użytkowej wynoszącej - brak

 • Drogi i place manewrowe wewnętrzne utwardzone o powierzchni łącznej - brak


2.2.1.28Składowisko odpadów w miejscowości Poświętne, Gmina Suchowola


 • Waga samochodowa najazdowa o wymiarach 10 m x 5 m

 • Brodzik dezynfekcyjny dla pojazdów opuszczających składowisko o wymiarach 6,5 m x 3,5 m

 • Boksy na surowce wtórne - 4 boksy o wymiarach 5,0 m x 4,0 m x 2,5 m (długość, szerokość, wysokość)

 • Zbiornik odcieków z kwater składowiska o pojemności użytkowej wynoszącej 12,56 m3

 • Drogi i place manewrowe wewnętrzne utwardzone o powierzchni łącznej:

- droga utwardzona dojazdowa o powierzchni 0,126 ha

- plac postojowy o powierzchni 0,025 ha


2.2.1.29Składowisko odpadów w miejscowości Janów, Gmina Janów


 • Waga samochodowa najazdowa o wymiarach - 10x5m niezamontowana

 • Brodzik dezynfekcyjny dla pojazdów opuszczających składowisko o wymiarach 6,5mx3,5mx0,3m

 • Boksy na surowce wtórne umiejscowione na utwardzonym placu

 • Zbiornik odcieków z kwater składowiska o pojemności użytkowej wynoszącej 10m3

 • Drogi i place manewrowe wewnętrzne utwardzone.

2.3Dokumenty warunkujące wykonanie zadania

Dokumentami warunkującymi wykonanie zadania obejmującego wykonanie projektów i przeprowadzenie rekultywacji składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza na postawie których, zostały przygotowane założenia techniczne są: • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami,

 • Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego,

 • Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatów, Miast i Gmin wchodzących w skład Związku Komunalnego Biebrza,

 • Studium Wykonalności projektu „Rekultywacja składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza. wykonane w 2010 r.,

 • Wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 przedsięwzięcia projektu „Rekultywacja składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza.

2.3.1. Składowisko odpadów w miejscowości Korycin, Gmina Korycin
Pozostałymi dokumentami warunkującymi wykonanie zadania – na postawie których zostały przygotowane założenia techniczne rekultywacji składowiska odpadów w Korycinie są:

 • Kopia mapy sytuacyjno wysokościowej

 • Monitoring składowiska odpadów komunalnych w Korycinie: sprawozdania za rok 2008 i 2009

 • Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Korycinie- luty 2003r.

 • Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych w Korycinie - czerwiec 2002r.

2.3.2. Składowisko odpadów w miejscowości Kolonia Lipsk, Gmina Lipsk

Pozostałymi dokumentami warunkującymi wykonanie zadania – na postawie których zostały przygotowane założenia techniczne rekultywacji składowiska odpadów w Kol. Lipsk są: • Kopia mapy sytuacyjno wysokościowej

 • Monitoring składowiska odpadów komunalnych w Kol. Lipsk: sprawozdania za rok 2008 i 2009

 • Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Kol. Lipsk Nr OS.7644/3/03/10 z dn. 10.06.2010 r.

 • Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych w Kol. Lipsk z czerwca 2002 r.

 • Dokumentacja geologiczna określająca warunki hydrogeologiczne dla istniejącego składowiska odpadów -1985r

2.3.3. Składowisko odpadów w miejscowości Nowy Dwór, Gmina Nowy Dwór

Pozostałymi dokumentami warunkującymi wykonanie zadania – na postawie których zostały przygotowane założenia techniczne rekultywacji składowiska odpadów w Nowym Dworze są: • Kopia mapy sytuacyjno wysokościowej

 • Monitoring składowiska odpadów komunalnych w Nowym Dworze : sprawozdania za rok 2008 i 2009 wykonane przez Urząd Gminy Nowy Dwór

 • Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Nowym Dworze

 • Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych w Nowym Dworze

 • Dokumentacja geologiczna określająca warunki hydrogeologiczne dla istniejącego składowiska odpadów,

2.3.4. Składowisko odpadów w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Trzcianne

Pozostałymi dokumentami warunkującymi wykonanie zadania – na postawie których zostały przygotowane założenia techniczne rekultywacji składowiska odpadów w Nowej Wsi są:

- Kopia mapy sytuacyjno wysokościowej

- dokumentacja geologiczna określająca warunki hydrogeologiczne

- instrukcja eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Nowej Wsi

2.3.5. Składowisko odpadów w miejscowości Łazy, Gmina Goniądz


Pozostałymi dokumentami warunkującymi wykonanie zadania – na postawie których zostały przygotowane założenia techniczne rekultywacji składowiska odpadów w m. Łazy są:

 • Kopia mapy sytuacyjno wysokościowej

 • Monitoring składowiska odpadów komunalnych w Łazach: sprawozdania za rok 2008 i 2009

 • Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Łazach

 • Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych w Łazach

 • Dokumentacja geologiczna określająca warunki hydrogeologiczne dla istniejącego składowiska odpadów – brak danych

2.3.6. Składowisko odpadów w miejscowości Jaświły, Gmina Jaświły

Pozostałymi dokumentami warunkującymi wykonanie zadania – na postawie których zostały przygotowane założenia techniczne rekultywacji składowiska odpadów w Jaświłach są: • Kopia mapy sytuacyjno wysokościowej

 • Monitoring składowiska odpadów komunalnych w Jaświłach: sprawozdania za rok 2008 i 2007 wykonane przez Urząd Gminy w Jaświłach

 • Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów komunalnych z dn. 07.04.2003

 • Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych z dn. 30.06.2002

 • Dokumentacja geologiczna określająca warunki hydrogeologiczne dla istniejącego składowiska odpadów

2.3.7. Składowisko odpadów w miejscowości Kroszówka, Gmina Bargłów Kościelny

Pozostałymi dokumentami warunkującymi wykonanie zadania – na postawie których zostały przygotowane założenia techniczne rekultywacji składowiska odpadów w m. Kroszówka są: • Kopia mapy sytuacyjno wysokościowej

 • Monitoring składowiska odpadów komunalnych w Bargłowie Kościelnym: sprawozdania za rok 2008 i 2007 wykonane przez WIOŚ Suwałki, EKO-Chem Białystok

 • Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Kroszówce

 • Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych w Kroszówce

 • Dokumentacja geologiczna określająca warunki hydrogeologiczne dla istniejącego składowiska odpadów

2.3.8. Składowisko odpadów w miejscowości Suchowola, Gmina Suchowola

Pozostałymi dokumentami warunkującymi wykonanie zadania – na postawie których zostały przygotowane założenia techniczne rekultywacji składowiska odpadów w m. Suchowola są: • Kopia mapy sytuacyjno wysokościowej

 • Monitoring składowiska odpadów komunalnych w Suchowoli

 • Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Suchowoli

 • Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych

 • Dokumentacja geologiczna określająca warunki hydrogeologiczne dla istniejącego składowiska odpadów, - rozpoznania warunków geologicznych dokonano w 1995 roku BIPROMEL Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa w Warszawie

 • Decyzja nr OŚ.7643/1/1202 z dnia 29 stycznia 2007r.

2.3.9. Składowisko odpadów w miejscowości Poświętne, Gmina Suchowola
Pozostałymi dokumentami warunkującymi wykonanie zadania – na postawie których zostały przygotowane założenia techniczne rekultywacji składowiska odpadów w Poświętnym.są:

 • Kopia mapy sytuacyjno wysokościowej

 • Monitoring składowiska odpadów komunalnych :sprawozdania za rok 2008 i 2009

 • Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów komunalnych

 • Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych

 • Dokumentacja geologiczna określająca warunki hydrogeologiczne dla istniejącego składowiska odpadów,

2.3.10. Składowisko odpadów w miejscowości Janów, Gmina Janów

Pozostałymi dokumentami warunkującymi wykonanie zadania – na postawie których zostały przygotowane założenia techniczne rekultywacji składowiska odpadów w Janowie są: • Kopia mapy sytuacyjno wysokościowej

 • Monitoring składowiska odpadów komunalnych : sprawozdania za rok 2008 i 2009

 • Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów komunalnych

 • Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych

 • Dokumentacja geologiczna określająca warunki hydrogeologiczne dla istniejącego składowiska odpadów,

3Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe rekultytowanych składowisk w miejscowościach: Korycin, Kol. Lipsk, Nowy Dwór, Nowa Wieś, Łazy, Jaświły, Kroszówka, Suchowola, Poświetne, Janów.
Każde z wymienionych wyzej składowisk jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Docelowym etapem jest rekultywacja składowisk w kierunku leśnym. Teren zrekultywowanych składowisk ma pełnić rolę wzbogacającą krajobraz poprzez stworzenie warunków do odtworzenia naturalnej fitocenozy.

Cały zakres prac polegających na rekultywacji składowisk odpadów podzielono na dwie fazy:

• Faza - 1 przygotowanie składowisk do zamknięcia,

• Faza - 2 rekultywacja.

Głównym zadaniem fazy - 1 będzie dostarczenie ostatecznej ilości odpadów przeznaczonych do zdeponowania na składowiskach. W dalszym ciągu robót wykonana zostanie faza - 2 zamierzenia inwestycyjnego tj. rekultywacja składowisk. Rekultywacja zostanie podzielona na dwa etapy:

• Etap-I rekultywacja podstawowa - zamknięcie brył składowisk,

• Etap-II rekultywacja szczegółowa – zabudowa techniczna i biologiczna brył składowisk.


REKULTYWACJA

Rekultywacja techniczna składowisk odpadów ma na celu powstrzymanie procesów degradacji elementów środowiska (wody, powietrza) poprzez ostateczne zamknięcie brył składowisk. W tym celu składowiska zostaną wyposażone w: • kompozytowy system uszczelnienia odpadów,

 • system odgazowywania złoża odpadów,

 • system rowów opaskowych i zbiorników odparowujących pozwalających na odbiór wód opadowych i ich ewaporację,

W celu odtworzenia warunków siedliskowych pozwalających na funkcjonowanie zbiorowiska roślinnego, składowiska zostaną poddane rekultywacji biologicznej polegającej na stworzeniu warstwy glebowej oraz wykonaniu siewu traw zadarniających i nasadzeń drzew oraz krzewów. Warstwa glebowo – roślinna ma na celu ustabilizowanie konstrukcji zamkniętych składowisk.
4Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów

Wszystkie rekultywowane składowiska będą miały realizowaną w podobny sposób rekultywację biologiczną.

Charakterystykę zakresu robót dotyczących rekultywacji biologicznej jakie będą realizowane na każdym składowisku przedstawiono poniżej.

Zadania rekultywacji biologicznej to: • Stworzenie warstwy glebotwórczej stanowiącej siedlisko dla roślin, które stanowić będą podstawową ochronę rekultywowanego obiektu.

 • Stabilizacja warstwy glebotwórczej oraz zabezpieczenia jej przed erozją wodną i wietrzną z jednoczesnym nadaniem odpowiednich walorów estetycznych oraz krajobrazowych.

 • Inicjowanie i stymulowanie procesów glebotwórczych.

 • Wytworzenie roślinności zadarniającej.

 • Pochłanianie wód opadowych w strefie korzeniowej roślin, zwiększenie parowania terenowego.

 • Utworzenie strefy fitosanitacyjnej dla wód spływowych poprzez nasadzenia drzew i krzewów.

W celu uzyskania biologicznej warstwy rekultywacyjnej zostanie rozłożona warstwa humusu o grubości 20 cm. Dla zapewnienia optymalnych warunków wzrostu mieszanki traw, należy zasilić humus nawozami wieloskładnikowymi typu Azofoska w ilości 0,005 Mg/100m² terenu rekultywowanego. Powierzchnia do zadarnienia musi być przygotowana minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem wysiewu mieszanki traw.


Przykładowy skład mieszanki traw.

Tab. 1. Skład mieszanki traw użytych do rekultywacji biologicznej.

Poz.

Gatunek, odmiana

Ilość [kg/ha]

1.

Kostrzewa czerwona

50

2.

Stokłosa bezostna

20

3.

Rajgras francuski

20

4.

Wiechlina łąkowa

20

5.

Koniczyna biała

10

Mieszankę traw należy wysiewać w ilości: • 2 kg/100 m2 na terenie wierzchowiny składowiska,

 • 4 kg/100 m2 na terenie skarp składowiska,

 • 4 kg/100 m2 na terenie rowów odwadniających,

 • 2 kg/100 m2 na pozostałych terenach zielonych.


DRZEWA I KRZEWY

Roślinność używa do potrzeb rekultywacji biologicznej powinna spełniać poniższe wymogi:

- małe wymagania w stosunku do gleby

- płaski system korzeniowy

- szybki wzrost

- stosunkowo duże walory dekoracyjne

Należy uwzględnić kwestię gwarancji w zakresie rekultywacji biologicznej składowisk, tj.:


 • kontroli jakości sadzonek, certyfikacja sadzonek

 • prognoza udatności sadzonek

Ze względu na zastosowane kompozytowe uszczelnienie składowiska należy się liczyć z możliwością obumierania drzew. Dlatego też do rekultywacji nasadzeń użyte będą sadzonki drzew:

 • olszy czarnej

 • olszy szarej.

Z gatunków krzewiastych użyte będą:

 • trzmielina brodawkowata,

 • bez czarny.

Do nasadzeń gatunków drzewiastych użyte będą 2 letnie sadzonki olszy czarnej i szarej. Mogą być sadzone wyłącznie sadzonki silne i żywotne I klasy jakości.

Stworzenie odpowiednich warunków wzrostu sadzonkom użytym do wykonania nasadzeń wymaga posadzenia ich w odpowiedniej więźbie (rozstawie). W przypadku rekultywacji biologicznej składowisk więźba powinna wynosić: • olsza czarna i olsza szara: 1,5 x 1,5 m,

 • gatunki krzewiaste: trzmielina i bez, w rzędach,

Materiał sadzeniowy Olszy czarnej, Olszy szarej, Bzu czarnego oraz Trzmieliny brodawkowatej musi być dostarczony na teren budowy kilka dni przed planowanym terminem sadzenia. Możliwe są 2 terminy sadzenia:

 • Wiosna – po rozmarznięciu gleby,

 • Jesień.

Po dostarczeniu na budowę materiał sadzeniowy musi zostać zadołowany. Ma to na celu uniknięcie przesuszenia korzeni roślin. Wielkość dołu do krótkiego – do 6 dni przechowywania materiału sadzeniowego wynosi:

 • Głębokość od 50 do 80 cm,

 • Szerokość od 150 do 200 cm,

 • Długość zależnie od wielkości i liczby sadzonek.


PIELĘGNACJA

Pielęgnacja roślinności polega na koszeniu trawy oraz przynajmniej trzykrotnym podlaniu oraz odchwaszczaniu miejsc sadzenia drzew i krzewów. Drzewa i krzewy które nie przyjęły się muszą być wymienione i należy nasadzić nowe sadzonki wzmiankowanych roślin.

4.1Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Korycin, gmina Korycin

4.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektuSkładowisko jest położone na działce nr geod. 104. Pojemność składowiska wynosi 9900. m3 i zajmuje powierzchnię 0,24 ha.4.1.1.1Zakres robót

W zakres robót budowlanych związanych z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów w Korycinie wchodzi:


PRZYGOTOWANIE TERENU:

 • karczunek

 • uformowanie i wyrównanie kopca odpadów;

 • rozbiórka ogrodzenia

WYKONANIE REKULTYWACJI TECHNICZNEJ: • warstwy wyrównawczej;

 • warstwy odgazowania;

 • uszczelnienia kopca odpadów;

 • warstwy drenażowej;

 • studni odgazowujących;

 • rowu opaskowego na wody opadowe odprowadzającego wody opadowe do ziemnego zbiornika ewaporacyjnego,

 • warstwy podglebia oraz biologicznej warstwy rekultywacyjnej

ROBOTY KOŃCOWE:


MONITORING: • wykonanie projektu monitoringu fazy poeksploatacyjnej zrekultywowanego składowiska

 • wykonanie punktów pomiarowych zgodnie z projektem monitoringu;4.1.1.2Pozostały zakres robót dla wszystkich składowisk określony zostanie w pkt 4.11

4.2Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Kolonia Lipsk, gmina Lipsk

4.2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
Składowisko jest położone na działce nr geod. 112/1. Pojemność składowiska wynosi - 35700 m3 i zajmuje powierzchnię 1,02 ha.
W zakres robót budowlanych związanych z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów w Kol. Lipsk wchodzi:
PRZYGOTOWANIE TERENU:


 • karczunek

 • uformowanie i wyrównanie kopca odpadów;

 • rozbiórka istniejącego budynku

 • rozbiórka ogrodzenia

 • rozbiórka brodzika dezynfekcyjnego

 • rozbiórka boksów na surowce.

WYKONANIE REKULTYWACJI TECHNICZNEJ: • warstwy wyrównawczej;

 • warstwy odgazowania;

 • uszczelnienia kopca odpadów;

 • warstwy drenażowej;

 • studni odgazowujących;

 • rowu opaskowego na wody opadowe odprowadzającego wody opadowe do ziemnego zbiornika ewaporacyjnego,

 • warstwy podglebia oraz biologicznej warstwy rekultywacyjnej

ROBOTY KOŃCOWE: • Uporządkowanie terenu wokół składowiska;

 • zadarnienia mieszanką traw;

 • nasadzeń drzew i krzewów

MONITORING: • wykonanie projektu monitoringu fazy poeksploatacyjnej zrekultywowanego składowiska

 • wykonanie punktów pomiarowych zgodnie z projektem monitoringu;

4.2.1.1Pozostały zakres robót dla wszystkich składowisk określony zostanie w pkt 4.11

4.3Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Nowy Dwór, gmina Nowy Dwór


4.3.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
Składowisko jest położone na działce nr geod. 401/1. Pojemność składowiska wynosi 26 350 m3 i zajmuje powierzchnię 1,2 ha.

4.3.1.1Zakres robót

W zakres robót budowlanych związanych z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów w Nowym Dworze wchodzi:


PRZYGOTOWANIE TERENU:

 • karczunek

 • uformowanie i wyrównanie kopca odpadów;

 • rozbiórka ogrodzenia

WYKONANIE REKULTYWACJI TECHNICZNEJ: • warstwy wyrównawczej;

 • warstwy odgazowania;

 • uszczelnienia kopca odpadów;

 • warstwy drenażowej;

 • studni odgazowujących;

 • rowu opaskowego na wody opadowe odprowadzającego wody opadowe do ziemnego zbiornika ewaporacyjnego,

 • warstwy podglebia oraz biologicznej warstwy rekultywacyjnej

ROBOTY KOŃCOWE: • Uporządkowanie terenu wokół składowiska;

 • zadarnienia mieszanką traw;

 • nasadzeń drzew i krzewów

MONITORING: • wykonanie projektu monitoringu fazy poeksploatacyjnej zrekultywowanego składowiska

 • wykonanie punktów pomiarowych zgodnie z projektem monitoringu;


4.3.1.2Pozostały zakres robót dla wszystkich składowisk określony zostanie w pkt 4.11

4.4Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Nowa Wieś, gmina Trzcianne

4.4.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Składowisko jest położone na części działki nr geod. 31/6, obręb nr 30 Nowa Wieś. Pojemność składowiska wynosi 30 950 m3 i zajmuje powierzchnię 0,97 ha.4.4.1.1Zakres robót

W zakres robót budowlanych związanych z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów w Nowej Wsi wchodzi:


PRZYGOTOWANIE TERENU:

 • karczunek

 • uformowanie i wyrównanie kopca odpadów

 • rozbiórka ogrodzenia

 • rozbiórka brodzika dezynfekcyjnego

 • rozbiórka boksów na surowce

 • uprządkowanie terenu wokół składowiska

 • zadarnienia mieszanką traw

 • nasadzeń drzew i krzewów

WYKONANIE REKULTYWACJI TECHNICZNEJ: • warstwy wyrównawczej;

 • warstwy odgazowania;

 • uszczelnienia kopca odpadów;

 • warstwy drenażowej;

 • studni odgazowujących;

 • rowu opaskowego na wody opadowe odprowadzającego wody opadowe do ziemnego zbiornika ewaporacyjnego,

 • warstwy podglebia oraz biologicznej warstwy rekultywacyjnej

ROBOTY KOŃCOWE:

- Uporządkowanie terenu wokół składowiska;


 • zadarnienia mieszanką traw;

 • nasadzeń drzew i krzewów

MONITORING: • wykonanie projektu monitoringu fazy poeksploatacyjnej zrekultywowanego składowiska

 • wykonanie punktów pomiarowych zgodnie z projektem monitoringu;

4.4.1.2Pozostały zakres robót dla wszystkich składowisk określony zostanie w pkt 4.11

4.5Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Łazy, gmina Goniądz

4.5.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
Składowisko jest położone na działkach nr geod.: 706/9, 706/10, 706/11 i 708/9.
Powierzchnia całkowita składowiska wynosi 2,4 ha, pojemność 10 050 m3.

4.5.1.1Zakres robót

W zakres robót budowlanych związanych z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów w Łazach wchodzi:


PRZYGOTOWANIE TERENU:

 • karczunek

 • uformowanie i wyrównanie kopca odpadów;

 • rozbiórka istniejącego budynku socjalnego,

 • rozbiórka ogrodzenia

 • rozbiórka brodzika dezynfekcyjnego

 • rozbiórka boksów na surowce.

 • Rozbiórka wagi

WYKONANIE REKULTYWACJI TECHNICZNEJ: • warstwy wyrównawczej;

 • warstwy odgazowania;

 • uszczelnienia kopca odpadów;

 • warstwy drenażowej;

 • studni odgazowujących;

 • rowu opaskowego na wody opadowe odprowadzającego wody opadowe do ziemnego zbiornika ewaporacyjnego,

 • warstwy podglebia oraz biologicznej warstwy rekultywacyjnej

ROBOTY KOŃCOWE: • Uporządkowanie terenu wokół składowiska;

 • zadarnienia mieszanką traw;

 • nasadzeń drzew i krzewów

MONITORING: • wykonanie projektu monitoringu fazy poeksploatacyjnej zrekultywowanego składowiska

 • wykonanie punktów pomiarowych zgodnie z projektem monitoringu;

4.5.1.2Pozostały zakres robót dla wszystkich składowisk określony zostanie w pkt 4.11

4.6Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Jaświły, gmina Jaświły

4.6.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Składowisko jest położone na działce nr geod. 16. Pojemność składowiska wynosi. 18 000 m3 i zajmuje powierzchnię 0,64 ha.4.6.1.1Zakres robót

W zakres robót budowlanych związanych z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów w Jaświłach wchodzi:


PRZYGOTOWANIE TERENU:

 • karczunek

 • uformowanie i wyrównanie kopca odpadów;

 • rozbiórka ogrodzenia,

WYKONANIE REKULTYWACJI TECHNICZNEJ: • warstwy wyrównawczej;

 • warstwy odgazowania;

 • uszczelnienia kopca odpadów;

 • warstwy drenażowej;

 • studni odgazowujących;

 • rowu opaskowego na wody opadowe odprowadzającego wody opadowe do ziemnego zbiornika ewaporacyjnego,

 • warstwy podglebia oraz biologicznej warstwy rekultywacyjnej

ROBOTY KOŃCOWE: • Uporządkowanie terenu wokół składowiska;

 • zadarnienia mieszanką traw;

 • nasadzeń drzew i krzewów

MONITORING: • wykonanie projektu monitoringu fazy poeksploatacyjnej zrekultywowanego składowiska

 • wykonanie punktów pomiarowych zgodnie z projektem monitoringu;

4.6.1.2Pozostały zakres robót dla wszystkich składowisk określony zostanie w pkt 4.11

4.7Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Kroszówka, gmina Bargłów Kościelny

4.7.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Składowisko jest położone na działce nr geod. 100. Pojemność składowiska wynosi 19 400. m3 i zajmuje powierzchnię 1,72 ha.


4.7.1.1Zakres robót

W zakres robót budowlanych związanych z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów w Kroszówce wchodzi:


PRZYGOTOWANIE TERENU:

 • Karczunek;

 • Uformowanie i wyrównanie kopca odpadów;

 • Rozbiórka boksów na surowce wtórne;

 • Rozbiórka istniejącego budynku socjalno-administracyjnego;

 • Rozbiórka brodzika dezynfekcyjnego i tablicy informacyjnej;

 • Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupach betonowych;

 • Demontaż bramy wjazdowej;

 • Rozbiórka dróg i placów wewnętrznych z płyt żelbetowych;

WYKONANIE REKULTYWACJI TECHNICZNEJ: • warstwy wyrównawczej;

 • warstwy odgazowania;

 • uszczelnienia kopca odpadów;

 • warstwy drenażowej;

 • studni odgazowujących;

 • rowu opaskowego na wody opadowe odprowadzającego wody opadowe do ziemnego zbiornika ewaporacyjnego,

 • warstwy podglebia oraz biologicznej warstwy rekultywacyjnej

ROBOTY KOŃCOWE: • Uporządkowanie terenu wokół składowiska;

 • zadarnienia mieszanką traw;

 • nasadzeń drzew i krzewów

MONITORING: • wykonanie projektu monitoringu fazy poeksploatacyjnej zrekultywowanego składowiska

 • wykonanie punktów pomiarowych zgodnie z projektem monitoringu;


4.7.1.2Pozostały zakres robót dla wszystkich składowisk określony zostanie w pkt 4.11
4.8Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Suchowola, gmina Suchowola

4.8.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Składowisko jest położone na działkach nr geod.: 1839 i 1840. Pojemność składowiska wynosi 19 709,5 m3 i zajmuje powierzchnię 0,74 ha.

4.8.1.1Zakres robót
W zakres robót budowlanych związanych z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów w Suchowoli wchodzi:
PRZYGOTOWANIE TERENU:


 • Karczunek;

 • Uformowanie i wyrównanie kopca odpadów;

 • Rozbiórka ogrodzenia;

WYKONANIE REKULTYWACJI TECHNICZNEJ: • warstwy wyrównawczej;

 • warstwy odgazowania;

 • uszczelnienia kopca odpadów;

 • warstwy drenażowej;

 • studni odgazowujących;

 • rowu opaskowego na wody opadowe odprowadzającego wody opadowe do ziemnego zbiornika ewaporacyjnego,

 • warstwy podglebia oraz biologicznej warstwy rekultywacyjnej

ROBOTY KOŃCOWE: • uporządkowanie terenu wokół składowiska;

 • zadarnienia mieszanką traw;

 • nasadzeń drzew i krzewów

MONITORING: • wykonanie projektu monitoringu fazy poeksploatacyjnej zrekultywowanego składowiska

 • wykonanie punktów pomiarowych zgodnie z projektem monitoringu;


4.8.1.2Pozostały zakres robót dla wszystkich składowisk określony zostanie w pkt 4.11

4.9Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Poświętne, gmina Suchowola

4.9.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Składowisko jest położone na działce nr geod. 54/5. Pojemność składowiska wynosi 76000 m3 i zajmuje powierzchnię 1,80 ha.


4.9.1.1Zakres robót

W zakres robót budowlanych związanych z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów w Poświetnym wchodzi:


PRZYGOTOWANIE TERENU:

 • Uformowanie i wyrównanie kopca odpadów;

 • Rozbiórka budynku socjalnego

 • Rozbiórka boksów na surowce wtórne;

 • Rozbiórka brodzika dezynfekcyjnego

 • Rozbiórka wagi

 • Rozbiórka ogrodzenia;

WYKONANIE REKULTYWACJI TECHNICZNEJ: • warstwy wyrównawczej;

 • warstwy odgazowania;

 • uszczelnienia kopca odpadów;

 • warstwy drenażowej;

 • studni odgazowujących;

 • rowu opaskowego na wody opadowe odprowadzającego wody opadowe do ziemnego zbiornika ewaporacyjnego,

 • warstwy podglebia oraz biologicznej warstwy rekultywacyjnej

ROBOTY KOŃCOWE: • uporządkowanie terenu wokół składowiska;

 • zadarnienia mieszanką traw;

 • nasadzeń drzew i krzewów

MONITORING: • wykonanie projektu monitoringu fazy poeksploatacyjnej zrekultywowanego składowiska

 • wykonanie punktów pomiarowych zgodnie z projektem monitoringu;


4.9.1.2Pozostały zakres robót dla wszystkich składowisk określony zostanie w pkt 4.11
4.10Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Janów, gmina Janów

4.10.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Składowisko jest położone na działkach nr geod.: 193 i 197/1. Pojemność składowiska wynosi 70 000. tys. m3 i zajmuje powierzchnię 2,2931 ha.

4.10.1.1Zakres robót

W zakres robót budowlanych związanych z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów w Janowie wchodzi:


PRZYGOTOWANIE TERENU:

 • Uformowanie i wyrównanie kopca odpadów;

 • Rozbiórka boksów na surowce wtórne;

 • Rozbiórka brodzika dezynfekcyjnego

 • Rozbiórka ogrodzenia;

WYKONANIE REKULTYWACJI TECHNICZNEJ: • warstwy wyrównawczej;

 • warstwy odgazowania;

 • uszczelnienia kopca odpadów;

 • warstwy drenażowej;

 • studni odgazowujących;

 • rowu opaskowego na wody opadowe odprowadzającego wody opadowe do ziemnego zbiornika ewaporacyjnego,

 • warstwy podglebia oraz biologicznej warstwy rekultywacyjnej

ROBOTY KOŃCOWE: • Uporządkowanie terenu wokół składowiska;

 • zadarnienia mieszanką traw;

 • nasadzeń drzew i krzewów

MONITORING: • wykonanie projektu monitoringu fazy poeksploatacyjnej zrekultywowanego składowiska

 • wykonanie punktów pomiarowych zgodnie z projektem monitoringu;
    1. Pozostały zakres robót dla wszystkich składowisk określony zostanie w pkt 4.11

4.11 Zakres pozostałych robót dotyczący wszystkich składowisk

4.11.1.W odniesieniu do przygotowania terenu prac
Wykonawca usunie roślinność trawiastą porastającą teren rekultywowanych kwater po makroniwelacji.

Wykonawca na podstawie inwentaryzacji zieleni przekazanej przez inwestora, dokona usunięcia zakwalifikowanych drzew i zgodnie z decyzjami wydanymi przez Urzędy Gmin/Miast  dokona nasadzeń bądź innych działań określonych w decyzjach.


4.11.2.W odniesieniu do architektury
Ze względu na rodzaj obiektu nie stawia się specjalnych wymagań w odniesieniu do architektury
4.11.3. W odniesieniu do konstrukcji
Ze względu na rodzaj obiektu nie stawia się specjalnych wymagań w odniesieniu do konstrukcji. Skarpy kopca odpadów należy uformować w pochyleniu 1:3, zapewni to stateczność skarpy odpadów. Wierzchowinę formować z pochyleniami od 4% do 10%.
4.11.4 W odniesieniu do instalacji


Pobieranie 1.26 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna