Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Pr. 271 2011Pobieranie 1.26 Mb.
Strona20/22
Data28.04.2016
Rozmiar1.26 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
WSTĘP
    1. Przedmiot WWIO

Przedmiotem WWIO są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania : „Wykonanie projektów i przeprowadzenie rekultywacji składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza

Zakres stosowania ST

WWIO są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.


    1. Zakres robót objętych WWIO

Ustalenia zawarte w WWIO dotyczą prowadzenia prac przy realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z Rysunkami Robót i obejmują:

Na terenie przedmiotowych składowisk: • układ dróg wewnętrznych, zapewniający dojazd i dostęp do poszczególnych obiektów zrekultywowanego składowiska z poszerzeniami i placami manewrowymi,

 • opaski z płytek chodnikowych wokół obiektów,

 • zagospodarowaniem terenów zielonych.

    1. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej WWIO są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

    1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Umowy.

   1. MATERIAŁY

Do wykonania dróg, chodników i placów należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową – opisem technicznym i rysunkami.

Do wykonania zagospodarowania terenów zielonych wymagane są następujące materiały i komponenty:


 1. humus pod realizację biologicznej warstwy rekultywacyjnej,

 2. nawozy mineralne,

 3. nasiona traw,

 4. materiał sadzeniowy drzew i krzewów liściastych.
    1. Wymagania odnośnie humusu pod realizację biologicznej warstwy rekultywacyjnej

Materiał humusowy pod realizację biologicznej warstwy rekultywacyjnej może pochodzić z robót budowlanych (ziemia rodzima) prowadzonych na terenie składowisk lub być dowieziony z innych miejsc. Materiał przed zastosowaniem musi być oczyszczony z odpadów, gruzu, kamieni, korzeni krzewów i drzew, a ponadto spełniać następujące wymagania: • pH 5,6 ÷ 6,5,

 • struktura gruzełkowata – niedopuszczalne są zbrylenia,
    1. Wymagania odnośnie nawozów mineralnych pod realizację biologicznej warstwy rekultywacyjnej

Nawozy mineralne stosowane będą minimum 2 tygodnie przed siewem nasion traw. Nawozy muszą być zapakowane z podaniem składu chemicznego (zawartość azotu, fosforu i potasu). W czasie transportu i przechowywania nawozy mineralne muszą być chronione przed wilgocią powodującą ich zbrylanie.
    1. Wymagania ogólne odnośnie materiału sadzeniowego drzew i krzewów liściastych

Sadzonki drzew i krzewów muszą mieć następujące cechy: • Pączek szczytowy strzałki drzew powinien być zdrowy i dobrze wykształcony,

 • Przyrost ostatniego roku powinien przedłużać pęd,

 • Wysokość sadzonek, dla których podano tylko wymiar minimalny, nie może przekraczać podwójnej wartości tego wymiaru. Sadzonki wyższe mogą być przedmiotem obrotu tylko za zgodą stron.

 • Strzałka sadzonki powinna być prosta, na całej długości zdrewniała,

 • Krzewy powinny być jedno lub wielopędowe, wszystkie zdrewniałe,

 • Pędy boczne korony sadzonek drzew iglastych nie mogą być przycinane,

 • Pędy boczne korony drzew liściastych mogą być przycinane na dowolnej długości na połowie pędów korony. Rany po pędach przyciętych przy strzale powinny być zabezpieczone przed infekcją,

 • System korzeniowy musi być skupiony, prawidłowo rozwinięty.

Poniższe wady wykluczają zastosowanie sadzonek do nasadzeń w ramach prac rekultywacji biologicznej:

 • Przesuszenie,

 • Uszkodzenia mechaniczne takie jak rany otwarte na pędach lub korzeniach sięgające miazgi lub drewna, rozdarcie korzeni w miejscach rozwidlenia, wyłamania korzenia szkieletowego,

 • Uszkodzenia korzeni i pędów spowodowane mrozem,

 • Ślady żerowania szkodników,

 • Oznaki chorobowe np.: uszkodzenie ostatniego przyrostu większe niż 10%,

 • Martwica, pęknięcia oraz pomarszczenie kory,

 • Wielopędowość w przypadku drzew,

 • Uszkodzenie pączka szczytowego.

    1. Wymagania szczegółowe odnośnie materiału sadzeniowego drzew i krzewów liściastych

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, materiał sadzeniowy drzew i krzewów musi spełniać wymagania szczegółowe I klasy jakości.

Sadzonki Olszy czarnej (Alnus glutinosa L. Gaertn.) muszą spełniać następujące wymagania:


 • Symbol produkcyjny 2/0,

 • Klasa jakości I,

 • Wysokość części nadziemnej nie mniej niż 50 cm,

 • Długość korzeni szkieletowych nie mniejsza niż 25 cm.

Sadzonki Olszy szarej (Alnus incana L. Moench) muszą spełniać następujące wymagania:

 • Symbol produkcyjny 2/0,

 • Klasa jakości I,

 • Wysokość części nadziemnej nie mniej niż 60 cm,

 • Długość korzeni szkieletowych nie mniejsza niż 25 cm,

 • Dopuszczalne jest występowanie pędów bocznych.

Sadzonki Bzu czarnego (Sambucus nigra) muszą spełniać następujące wymagania:

 • Symbol produkcyjny 2/0,

 • Klasa jakości I,

 • Wysokość części nadziemnej nie mniej niż 40 cm,

 • Długość korzeni szkieletowych nie mniejsza niż 25 cm,

 • Pęd główny musi być wyraźnie wykształcony.

Sadzonki Trzmieliny brodawkowatej (Euonymus verrucousus Scop.) muszą spełniać następujące wymagania:

 • Symbol produkcyjny 2/0,

 • Klasa jakości I,

 • Wysokość części nadziemnej nie mniej niż 30 cm,

 • Długość korzeni szkieletowych nie mniejsza niż 25 cm,

 • Pęd główny musi być wyraźnie wykształcony, a pędy boczne zaznaczone.

Materiał sadzeniowy musi być odpowiednio zapakowany i przygotowany do transportu. Sadzonki Olszy szarej, Olszy czarnej, Bzu czarnego oraz Trzmieliny brodawkowatej muszą być zapakowane w worki foliowe w jasnym kolorze (białe lub jasnoniebieskie). Sadzonki w worku muszą być ułożone w pozycji ukośno równoległej lub pionowo równoległej. Każdy worek musi być zawiązany z zostawieniem otworu o średnicy od 1 do 2 cm.

    1. Wymagania szczegółowe odnośnie materiału sadzeniowego

Każda partia materiału sadzeniowego przygotowanego do odbioru musi mieć świadectwo pochodzenia wystawione przez producenta wg. Normy PN-R-65700.Numer świadectwa pochodzenia musi składać się z 3 członów rozdzielonych ukośnikami:

 • Symbolu lub kodu urządzeniowego jednostki wystawiającej świadectwo,

 • Roku wystawienia świadectwa,

 • Numeru kolejnego świadectwa wystawionego przez tę jednostkę w danym roku.

Oznaczenie partii materiału sadzeniowego musi zawierać następujące elementy:

 • Kod gatunku – Olsza czarna – OL, Olsza szara – OL.S, Bez czarny – BEZ.C, Trzmielina brodawkowata – TRZ.B.

 • Urządzeniowy kod obrębu leśnego, w którym zebrano nasiona lub pozyskano wegetatywne części roślin,

 • Numer ewidencyjny bazy nasiennej lub matecznika,

 • Rok wykształcenia się nasion lub pobrania części wegetatywnych roślin.

Każda partia materiału sadzeniowego przygotowana do transportu oraz przechowywana musi być zaopatrzona w etykietę przywiązaną do opakowania (worka foliowego). Etykieta musi zawierać następujące informacje:

 • Numer świadectwa pochodzenia danej partii materiału sadzeniowego,

 • Oznakowanie partii materiału sadzeniowego.

    1. Wymagania odnośnie nasion traw do rekultywacji biologicznej

Zamawiający wymaga aby skład gatunkowy mieszanki traw do rekultywacji biologicznej składowisk odpadów był następujący:

 • Kostrzewa czerwona

 • Stokłosa bezostna

 • Rajgras francuski

 • Wiechlina łąkowa

 • Koniczyna biała

Procentowy udział poszczególnych gatunków traw na 120 kg mieszanki musi wynosić:

 • Kostrzewa czerwona – 50%

 • Stokłosa bezostna – 20%

 • Rajgras francuski – 20%

 • Wiechlina łąkowa – 20%

 • Koniczyna biała – 10%

Zamawiający wymaga aby nasiona traw:

 • Miały żądany skład gatunkowy,

 • Były czyste – wolne od nasion obcych,

 • Były wolne od chorób pasożytniczych i kryptogamicznych,

 • Posiadały gwarancję braku konianki i zarazy,

 • Posiadały dużą siłę kiełkowania – nasiona jednoroczne.

Gotowa mieszanka traw musi być zapakowana w worki papierowe o wielkości umożliwiającej transport 10 kg w jednym worku. Każdy worek musi być opatrzony etykietą zawierającą informacje o procentowym składzie gatunkowym mieszanki traw, klasie, numerze normy wg. której została wyprodukowana oraz zdolność kiełkowania.
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne
z postanowieniami Umowy i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

   1. Pobieranie 1.26 Mb.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna