Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Pr. 271 2011Pobieranie 1.26 Mb.
Strona21/22
Data28.04.2016
Rozmiar1.26 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

 • płyta wibracyjna, samobieżna,

 • piła elektryczna do cięcia kostki bruk betonowej,

 • mechaniczne urządzenie układające nawierzchnię z kostki brukowej składające się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Po skończonym układaniu kostek urządzenie można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami,

 • zagęszczarki płytowe i ubijaki mechaniczne z osłonami z tworzywa sztucznego,

 • ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

   1. TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

 • samochód dostawczy, skrzyniowy,

 • samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10 Mg),

 • samochód ciężarowy, skrzyniowy.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

   1. WYKONANIE ROBÓT

    1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy.

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze: 1. prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót,

 2. prace geotechniczne, badawcze i projektowe,

 3. zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i rumowisk,

 4. zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,

 5. przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych,

 6. wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków,

 7. dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,

 8. wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.

    1. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót

     1. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi:

 1. wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej,

 2. wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawędzie,

 3. wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów wysokościowych,

 4. wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych nachyleń skarp, spadków, osiadania itp.,

 5. wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych,

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych tolerancji itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy.

     1. Wymagania odnośnie dokładności wykonania skarp

Odchylenie rzędnych koryta rowu ziemnego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 1 cm.

Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż


o 10%.

Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05 %. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić IS = 1,00.     1. Wbudowanie i zagęszczenie gruntu

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody Proctora.

Zaleca się aby: • dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %,

 • dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających,

 • dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie dużą ilością wody.

Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach większych od ok. 15 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy.
W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać połowy grubości warstwy.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed przystąpieniem do zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie.

W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane zagęszczenie.

Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokość ok. 25 cm ślady poprzednie.     1. Nawierzchnia z kostki betonowej

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową o grubości 3 cm w proporcji 1 : 4 pod nawierzchnię, w sposób umożliwiający układanie kostki z wymaganą dokładnością, tzn. jako warstwę wyrównawczą.

Kostkę należy układać na tak przygotowanej podsypce w sposób określony przez Producenta w instrukcji stosowania materiału. Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których szerokość określa się 2 ÷ 3 mm.

Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości jezdni stosując spadki poprzeczne
1,5 – 2,5 %. Spoiny należy wypełnić zasypką piaskową po ubiciu kostki. Warunki techniczne nawierzchni z kostki określa norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019.

Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla wprasowania kostki w podsypkę. Następne trzy przejścia, podczas których piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypełnienia spoin.

Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie
z wymaganiami Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku I.

Po zakończeniu robót na każdym odcinku należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni z założeniami projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków poprzecznych oraz podłużnych jezdni.     1. Krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją znakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.

Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania krawężników i obrzeży, wykonać należy na podstawie Rysunków Robót.

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod krawężniki
i obrzeża wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość – zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” oraz wymaganiami
PN-S-02205:1998. Zbędny gruz z wykopów należy rozplantować w rejonie robót lub przeznaczyć na przesypkę inertną na kwaterę.

Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera, przez laboratorium, w oparciu o PN-B-06250:1998 „Beton zwykły”.

Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B-15, we wcześniej przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem – rysunkowi w „Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych”.

Roboty związane z wbudowaniem krawężników winny być wykonane w okresie od
1 kwietnia do 15 października przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C. Wbudowania krawężnika należy dokonać zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych”. Przy wbudowywaniu krawężnika należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu krawężnika oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z Rysunkami. Dopuszczalne odstępstwa od dokumentacji Projektowe, to ± 1 cm w niwelecie krawężnika i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym.

Podsypka piaskowa pod obrzeża wykonana będzie ręcznie. Wykonanie podsypki polega na rozścieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grubości 3 cm. Wbudowane obrzeża należy obsypać gruntem od strony przeciwnej niż chodnik.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeża wynoszą 0,5 %.


    1. Wymagania szczegółowe

     1. Roboty nawierzchniowe

Wg wytycznych szczegółowych poszczególnych składowisk.

Droga dojazdowa

Należy wykonać drogi dojazdowe o szerokości 3,50 m.Konstrukcje nawierzchni

Nawierzchnia o konstrukcji z tłucznia grubości 30cm.Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni drogi należy odprowadzić za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na przyległe tereny zielone.Roboty ziemne i wykończeniowe

Zakłada się korytowanie nawierzchni istniejącego gruntu na głębokość średnio 30cm Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy usunąć warstwę humusu i gruntów wątpliwych, humus wykorzystać do formowania i humusowania skarp nasypu (w miarę możliwości zastosowania) nadmiar zwałować na terenie placu budowy w celu wykorzystania do rekultywacji składowiska.

Niezbędne roboty ziemne, formowanie nasypów i skarp nasypu wykonać w nawiązaniu do istniejącego terenu materiałem ziemnym z dowozu lub urobku.

Grunt pod nawierzchnie należy dobrać i zagęścić zgodnie z normą branżową BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe, Roboty ziemne, wraz z późniejszymi zmianami” stosując parametry dla dróg o ruchu ciężkim.

Uwaga

W rejonie robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność i wykonać je ręcznie z uwagi na możliwość uszkodzenia istniejącego uzbrojenia, bądź możliwość odchyłek w planie.     1. Biologiczna warstwa rekultywacyjna

Przygotowanie terenu pod biologiczną warstwę rekultywacyjną

W miejscach wykonania biologicznej warstwy rekultywacyjnej rozłożyć warstwę humusu o grubości 10 cm. Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. W celu zapewnienia optymalnych warunków wzrostu mieszanki traw należy zasilić humus nawozami wieloskładnikowymi typu Azofoska w ilości 0,005 Mg/100m² terenu rekultywowanego. Nawozy rozsiewa się ręcznie i powierzchnię zagrabia. Powierzchnia do zadarnienia musi być przygotowana minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem wysiewu mieszanki traw.Wykonanie i pielęgnacja zadarnienia

Nasiona traw należy wysiewać ręcznie lub przy zastosowaniu ręcznego siewnika do nasion traw w sposób krzyżowy co ma na celu zapewnienie równomiernego pokrycia nasionami warstwy rekultywacyjnej. Siew musi być wykonany w dni bezwietrzne. Wysianą mieszankę traw należy zahakować grabiami i ubić powierzchnię. Możliwe są 2 terminy siewu mieszanki traw: • Kwiecień – czerwiec,

 • Wrzesień.

Mieszankę traw należy wysiewać w ilości:

 • 2 kg/100 m2 na terenie wierzchowiny składowiska,

 • 4 kg/100 m2 na terenie skarp składowiska.

Powierzchnie zadarnione należy pielęgnować przez podlewanie, koszenie, grabienie i dosiewanie trawy w czasie zakładania trawnika oraz w okresie do zakończenia robót.

Sadzenie i zabezpieczenie drzew i krzewów

Materiał sadzeniowy Olszy czarnej, Olszy szarej, Bzu czarnego oraz Trzmieliny brodawkowatej musi być dostarczony na teren budowy kilka dni przed planowanym terminem sadzenia. Możliwe są 2 terminy sadzenia: • Wiosna – po rozmarznięciu gleby,

 • Jesień.

Po dostarczeniu na budowę materiał sadzeniowy musi zostać zadołowany. Ma to na celu uniknięcie przesuszenia korzeni roślin. Wielkość dołu do krótkiego – do 6 dni przechowywania materiału sadzeniowego wynoszą:

 • Głębokość od 50 do 80 cm,

 • Szerokość od 150 do 200 cm,

 • Długość zależnie od wielkości i liczby sadzonek.

Doły do przechowywania sadzonek muszą być zlokalizowane w miejscach osłoniętych przed słońcem i wiatrem, na glebie piaszczystej nie podmokłej.

Sadzonki należy układać w dole ukośno równolegle warstwami po 5 cm. Korzenie sadzonek należy przykryć 5 cm warstwą gleby mineralnej, piasku lub miału torfowego przyciskając aby nie było dostępu powietrza do korzeni. Dół należy przykryć gałęziami iglastymi lub matami trzcinowymi.

Po wyznaczeniu miejsc sadzenia wykopać doły o wymiarach 30x30x30 cm, posadzić rośliny, ubić ziemię wokół sadzonki, podlać i wykonać miski. Zaprawić doły ziemią z wykopanych dołków.

W przypadku wystąpienia poprawek i uzupełnień należy stosować te same gatunki drzew i krzewów.
   1. Pobieranie 1.26 Mb.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna