Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Pr. 271 2011Pobieranie 1.26 Mb.
Strona22/22
Data28.04.2016
Rozmiar1.26 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:

 1. ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne”,

 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów,

 3. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

 4. wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

    1. Kontrole i badania laboratoryjne:

 1. badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji,

 2. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ,

 3. badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

    1. Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

    1. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary :


 1. m2– dla wykonania koryta,

 2. m2– dla wykonania nawierzchni tłuczniowej,

 3. m2 - wykonania trawników na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,

 4. szt -wysadzenia drzew i krzewów, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

   1. ODBIÓR ROBÓT PRÓBY KOŃCOWE

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).    1. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Cena wykonania robót obejmuje:


 1. prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją robót i obiektu,

 2. badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,

 3. zabezpieczenie istniejących w terenie urządzeń technicznych,

 4. zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,

 5. dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,

 6. wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

 7. wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

 8. zagospodarowanie terenu budowy,

 9. wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót

 10. wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych,

 11. uporządkowanie placu budowy po robotach.

    1. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

    1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:

 1. Przedmiar Robót – wg wskazania w kolumnie nr 3.

 2. Projekt budowlany.

 3. Projekt wykonawczy.

 4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

    1. Normy

WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w Warszawie.
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej

Tytuł normy

PN-87/S-02201

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia.

PN-S/02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-06102:1997

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-96012:1997

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. Wymagania i badania.

PN–57/S-06100

Zmiany BI 2/72 poz. 14.Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej

PN-EN 1436:2000

IDT EN 1423:1997Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

PN-88/B-06250

Zmiany BI 9/89 poz. 78,

BI 12/90 poz. 95, BI 10/91 poz. 67.


Beton zwykły.

PN-63/B-06251

Zmiany BI 6/67 poz. 87Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-86/B-06712

Poprawki BI 6/87 poz. 52.

Zmiany PN-B-06712/A1:1997


Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

PN-88/B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN-B-19701:1997

Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

PN-B-11111:1996

Poprawki N 11/97Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996

Errata KNN 11/96 lp. 3.Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996


Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-83/R-04150

Zmiany BI 7/88 poz. 83.Zabiegi uprawowe. Nazwy i określenia.

PN-R-65023:1999

Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.

PN-87/R-67022

Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-87/R-67023

Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.

DIN 18501 Kostka brukowa z betonu (norma niemiecka)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
Pobieranie 1.26 Mb.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna