Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Pr. 271 2011Pobieranie 1.26 Mb.
Strona5/22
Data28.04.2016
Rozmiar1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
WSTĘP

 1. Przedmiot WWIO

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach zadania : „Wykonanie projektów i przeprowadzenie rekultywacji składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza”.


Zakres stosowania WWIO
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIO dotyczą wykonania robót rozbiórkowych na terenie 10 składowisk odpadów komunalnych. Zadanie obejmuje rekultywację następujących składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne:

 1. Korycin, gmina Korycin;

 2. Kolonia Lipsk, gmina Lipsk;

 3. Nowy Dwór, gmina Nowy Dwór;

 4. Nowa Wieś, gmina Trzcianne;

 5. Łazy, gmina Goniądz;

 6. Jaświły, gmina Jaświły;

 7. Kroszówka, gmina Bargłów Kościelny;

 8. Suchowola, gmina Suchowola,

 9. Poświętne, gmina Suchowola;

 10. Janów, gmina Janów;

    1. Zakres robót objętych WWIO

Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe następujących obiektów istniejącej: • likwidacja zieleni,

 • rozbiórka istniejących budynków,

 • rozbiórka boksów na surowce wtórne,

 • rozbiórka brodzików dezynfekcyjnych,

 • rozbiórka zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe oraz na odcieki,

 • odcinki sieci międzyobiektowych kolidujące z  projektowanymi obiektami,

 • rozbiórka nawierzchni betonowych z płyt drogowych,

 • demontaż lamp oświetleniowych,

 • demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z bramami oraz tablic informacyjnych,

 • demontaż wagi samochodowej.

5.3.1.3. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej WWIO są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.    1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w wymaganiach ogólnych.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, WWIO i poleceniami Inżyniera.

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1. Ustawy z dnia 07.07.1994 „Prawo budowlane” rozbiórka w/w obiektów nie wymaga pozwolenia na rozbiórkę.

Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca zgłosi ten fakt organowi, który wydał pozwolenie na budowę 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót (zgodnie z art. 31 ust.2., art.84. ust.1., art. 85 a. ust. 1., art.85 b. Prawa budowlanego)

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inżynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania umowy.

   1. MATERIAŁY.

Materiały nie występują.   1. Sprzęt Wykonawcy.

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżynier.

Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych i wycinek proponuje się użyć następującego sprzętu: • koparka przedsiębierna przystosowana do łyżki o pojemności 0,4m3,

 • koparka chwytakowa,

 • spycharka średnia,

 • żuraw samojezdny (q= 40kN h=6m),

 • wiązki tlenu i acetylenu,

 • przecinarki z tarczą diamentową do cięcia elementów żelbetowych,

 • młoty ręczne typu lekkiego,

 • młoty ręczne do rozbiórek murów masywnych i żelbetu,

 • młoty hydrauliczne montowane do koparek,

 • ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,60m3,

 • sprężarka przenośna śrubowa,

 • pomosty robocze typu lekkiego,

 • stacja transformatorowa kontenerowa.   1. TRANSPORT

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: • samochód skrzyniowy,

 • wywrotki o udźwigu 7,0 Mg,

 • ciągnik kołowy z przyczepą dłużycą,

 • przyczepa skrzyniowa.   1. WYKONANIE ROBÓT
    1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w p. 5.1.
    1. Roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane
 • teren prowadzonych robót rozbiórkowych należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.

 • roboty rozbiórkowe można rozpocząć po odłączeniu od obiektu sieci wodociągowej, cieplnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i innych.

 • Rozbiórkę należy prowadzić w następującej kolejności: demontaż urządzeń i armatury, demontaż przewodów instalacyjnych, rozbiórka okien i drzwi, rozbiórka ścianek działowych wykonanych z dybli lub elementów drobnowymiarowych, demontaż nadbudówek, masztów, wentylatorów, rozbiórka pokrycia dachu obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, demontaż ocieplenia, rozbiórka stropu, rozbiórka ścian wewnętrznych i zewnętrznych, rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych wewnętrznych.

 • Nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach.

 • Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.

 • podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/s roboty należy wstrzymać.

 • w czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach jest wzbronione.

 • nie wolno gromadzić gruzów na stropach, klatkach schodowych, daszkach, gruz należy usuwać stosując zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe.

 • nie wolno obalać ścian lub innych części rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub podcinanie.

 • przy rozbiórce sposobem obalania długość stosowanych lin powinna być trzy razy większa od wysokości obiektu.

 • przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracowników i maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną.

 • prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku, przy sztucznym świetle lub przy złej widoczności jest zabronione.

 • terminowo dokonywać przeglądu i kontroli urządzeń linowych i pomocniczych.

 • przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną.

 • wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w atestowany sprzęt ochrony osobistej (pasy bezpieczeństwa, hełmy ochronne).

 • dla budynków o wysokości powyżej 8,0m wyznaczyć strefę ochronną o szerokości 20,0m; dla obiektów o wysokości poniżej 8,0m strefę ochroną o szerokości 10,0m.

 • nie dopuszcza się przebywania pod wysięgiem i demontowanym elementem w trakcie podnoszenia i podawania.

 • nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób nie związanych bezpośrednio z rozbiórką.

 • stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem – bariery, odbojnice.

 • składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów.

 • opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest zabronione.

 • przy składowaniu materiałów odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 0,75m od ogrodzeń i zabudowań i 5,0m od stanowisk pracy.

 • między stosami pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejście o szerokości co najmniej 1m oraz przejazdy o szer. środka transportu powiększone o 2m.

 • materiału powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu.

 • materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości niewiększej niż 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.

 • zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów lub maszyn i urządzeń bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej (licząc do poziomu) od skrajnych przewodów niż:

  • 2 m dla linii NN

  • 5 m dla linii WN do 15 kV

  • 10 m dla linii WN do 30 kV

  • 30 m dla linii WN powyżej 30 kV

 • w razie stosowania urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowanie powyższych odległości odnosi się do najdalej wysuniętego punktu ruchomego lub stałego elementu tych urządzeń oraz ładunku transportowanego tymi urządzeniami.

 • podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi gruzu itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi i kabiną kierowcy jest zabronione. Na czas tych czynności kierowca obowiązany jest opuścić kabinę.

 • prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie BHP przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawca prac powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w wyniku, której powstają odpady niebezpieczne.

 • Wykonawca prac polegających na usuwaniu azbestu zobowiązany jest do izolowania od otoczenia obszaru prac przez zastosowanie odpowiednich osłon i zastosowanie środków technicznych celem zmniejszenia emisji włókien azbestu.

 • prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest powinny być prowadzone w taki sposób, żeby wyeliminować uwalnianie azbestu lub zminimalizować pylenie. Zapewnienie tego wymaga:

  • nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy

  • demontaż całych wyrobów bez jakiegokolwiek uszkadzania jeśli jest to technicznie możliwe

  • odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze.

 • składowanie wyrobów zawierających azbest powinno się odbywać w osobnych pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. Materiały te powinny być opakowane w folię grubości nie mniejszej jak 0,2mmi oznakowane.

 • na budowie zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej wyposażony w apteczkę z niezbędnymi medykamentami.

 • na terenie powinna być wywieszona na widocznym miejscu tablica z następującymi adresami i telefonami: najbliższego punktu medycznego, najbliższej straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego.
    1. Roboty spawalnicze

 1. Przy wykonywaniu robót spawalniczych oraz związanych z cięciem metali jest dozwolone używanie wyłącznie butli do gazów technicznych posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego.

 2. Ręczne przenoszenie butli o pojemności wodnej powyżej 10m3 powinno być wykonywane przez 2 osoby.

 3. Przewożenie napełnionych lub pustych butli bez nałożonych kołpaków ochronnych jest zabronione.

 4. Butle na budowie i w czasie transportu należy chronić przed zanieczyszczeniami tłuszczem, działaniem promieni słonecznych, deszczu i śniegu.

 5. Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiałów lub gazów tworzących w połączeniu z nim mieszaniną wybuchową jest zabronione.

 6. W czasie pobierania gazów technicznych butle powinny być ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45 do poziomu.

 7. Odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1m.

 8. Butlę, która nagrzewa się od wewnątrz należy usunąć poza miejsce pracy, otworzyć zawór oraz polewać silnym strumieniem wody lub środka gaśniczego.

 9. Węże do tlenu i acetylenu powinny różnić się między sobą barwą, a ich długość powinna wynosić co najmniej 5m.

 10. Nie wolno zmieniać przeznaczenia węży używanych uprzednio do innych gazów.

 11. Miejsca uszkodzone w wężach powinny być wycięte. Łączenie końców dwóch węży należy wykonać za pomocą specjalnych łączników metalowych o przekroju wewnętrznym odpowiadającym prześwitowi łączonego węża.

 12. Zamocowanie węży na nasadkach reduktorów, bezpieczników wodnych, palników i łączników powinno być dokonane wyłącznie za pomocą płaskich zacisków.

 13. Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych lub z tworzyw sztucznych jest zabronione.
    1. Rozbiórka urządzeń i instalacji

Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, c.o., ciepłej wody, wodociągowej, kanalizacyjnej można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki.

Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu armatury, aparatów, grzejników, umywalek, misek klozetowych itp., a następnie przejść do demontażu przewodów. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się również od demontażu oprawek, wyłączników itp. , urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie zdejmuje przewody.

    1. Rozbiórka okien i drzwi

Przed przystąpieniem do demontażu okien i drzwi należy ustalić, które z nich nadają się do dalszego wykorzystania; należy też sprawdzić, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproża ościeżnice nie spełniają funkcji podpory ściany. W takim przypadku wyjmuje się je dopiero przy rozbiórce ściany.


    1. Rozbiórka ścianek działowych

Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonywać przez zwalanie ich na strop, gdyż może to spowodować zawalenie stropu. Ze ścianek tynkowanych należy usunąć tynk, a następnie rozbierać je kolejno warstwami. W podobny sposób należy rozbierać ścianki wykonane z większych elementów, jak pustaki, bloczki itp. Przy pracy stosuje się lekkie , przestawne rusztowanie, a cały materiał i gruz ze ścianek należy ze stropów usuwać na dół.


    1. Rozbiórka dachu

Niezależnie od konstrukcji dachu rozbiórkę rozpoczyna się od wszystkich elementów, jakie znajdują się nad jego powierzchnią, jak kominy, nadbudówki, ścianki kolankowe, wywiew kanalizacyjny itp. A przy dachach stromych również części kominów znajdujących się pod dachem, czopuchów, ścianek działowych itp. W przypadku stropodachów niewentylowanych po rozebraniu pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych należy ręcznie lub za pomocą młota pneumatycznego rozebrać warstwę betonu wyrównawczego, warstwę izolacji termicznej itp. aż do powierzchni konstrukcji nośnej stropu.


    1. Rozbiórka stropów

Przed rozpoczęciem rozbiórki stropów należy zbadać ich konstrukcję w celu ustalenia stanu technicznego i obrania właściwej metody rozbiórki.

Wszystkie miejsca budzące wątpliwości co do ich stanu należy podstemplować. Po usunięciu tynku i podłogi rozbiórkę stropu wykonuje się z pomostów opartych na belkach, przy czym strop niższej kondygnacji należy podstemplować, aby uniknąć jego zawalenia pod ciężarem spadającego gruzu.
    1. Rozbiórka ścian

Ściany rozbiera się ręcznie, zwalaniem za pomocą ciągników, spychaczy lub wciągarek. W miarę możliwości zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne

    1. Zakres robót objętych WWIO   1. Szczegółowe warunki wykonania robót.

Prace rozbiórkowe rozpocząć od odcięcia:    1. Przyłączy energetycznych oraz odoprowadzenia ścieków do poszczególnych obiektów inżynierskich.

    2. Przyłączy wody do obiektów.

Na działce należy wygospodarować plac o wymiarach 10x20m, przeznaczony na parkowanie sprzętu i maszyn budowlanych.

Gruz i inne materiały uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych składować odpowiednio posegregowane wzdłuż obiektów, a następnie wywozić w miejsca przerobu lub składowania. Poszczególne elementy złomu stalowego ciąć na mniejsze elementy dostosowane do możliwości transportowych Wykonawcy. Złom stalowy gromadzić tymczasowo w wyznaczonym miejscu, a następnie wywozić do punktu skupu surowców wtórnych.

Teren rozbiórki poszczególnych obiektów zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
Z uwagi na różnorodność występujących konstrukcji obiektów przewiduje się różne sposoby rozbiórki:


       1. obiekty kubaturowe metodami tradycyjnym przy użyciu: narzędzi ręcznych, pneumatycznych lub hydraulicznych oraz, elektronarzędzi - do wyburzeń (narzędzia udarowe, udarowo-obrotowe itp.) oraz żurawi samojezdnych do demontażu elementów prefabrykowanych itp.

       2. fundamenty obiektów kubaturowych oraz obiekty inżynierskie metodami tradycyjnymi przy użyciu: narzędzi ręcznych, pneumatycznych lub hydraulicznych oraz elektronarzędzi (narzędzia udarowe, udarowo-obrotowe, przecinarki z tarczami diamentowymi do cięcia betonu), a także młotów hydraulicznych montowanych do koparek - do wyburzeń.
    1. Likwidacja zieleni

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji konieczna będzie wycinka zarośli, drzew kolidujących z budowanym obiektem.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z opisywaną specyfikacją robót i poleceniami Inżyniera.

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca wystąpi o decyzję zezwalającą na usunięcie krzewów oraz wniesie stosownych opłat za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym.

Opłatę za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Zamawiający. Opłata zostanie wniesiona przed terminem planowanego rozpoczęcia robót.

W ramach rozbiórki należy wykonać:


    1. wycinkę w okresie jesienno-zimowym,

    2. podczas prowadzenia prac przy wycince należy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów BHP.

    3. w przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni.
    1. Istniejące obiekty

Istniejące obiekty (budynki i pomieszczenia) nie nadające się ze względu na ich obecne przeznaczenie oraz stan techniczny do eksploatacji w nowym układzie technologicznym zostaną poddane rozbiórce.

W zakres prac wchodzi rozbiórka istniejących pomieszczeń socjalnych, brodzików dezynfekcyjnych, boksów na surowce wtórne, zbiorników bezodpływowych na scieki bytowe i odcieki, utwardzonych placów i dróg wewnętrznych, ogrodzenia, lamp oświetleniowych oraz demontaż wagi samochodowej.

Do rozbiórki można przystąpić po stwierdzeniu, że wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych przez pracowników właściwych służb oraz dokonaniu wpisu do dziennika rozbiórki.

W ramach rozbiórki budynku należy:


    1. roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie, zwalanie lub przecinanie,

    2. zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione,

    3. elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym,

    4. elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,

    5. przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalację elektryczną, wodociągową i inne,

    6. nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów,

    7. roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,

    8. znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami,

    9. rozbiórkę należy prowadzić w następującej kolejności: demontaż urządzeń i armatury, demontaż przewodów instalacyjnych, demontaż ocieplenia, rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych wewnętrznych,

    10. usunąć gruz poza budynek oraz wywieźć na składowisko odpadów.5.3.6.3. Sieci miedzyobiekltowe

Fragmenty istniejących sieci międzyobiektowych, kolidujące z projektowanymi obiektami należy usunąć z gruntu. Pozostałe odcinki sieci jako trwale nieczynne, należy zabezpieczyć poprzez zamulenie oraz zabetonowanie końcówek.

W trakcie rozbiórek istniejącego uzbrojenie wystąpi konieczność rozbiórki istniejących nawierzchni betonowych.


    1. Demontaż lamp oświetleniowych

W celu wykonania rekultywacji i zamknięcia składowiska należy w ramach zadania zdemontować istniejące słupy oświetleniowe wg inwentaryzacji przedstawionej w charakterystyce obiektów.Pobieranie 1.26 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna