Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Pr. 271 2011Pobieranie 1.26 Mb.
Strona6/22
Data28.04.2016
Rozmiar1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
   1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p. 5.1
   1. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w p. 5.1.

Jednostką obmiaru jest:


 • mb odcinka rurociągu, odcinka kabla na podstawie pomiaru w terenie

 • m2 dróg technologicznych i dojazdowych na terenie składowiska

 • kpl rozbiórki obiektu kubaturowego lub inżynierskiego, na podstawie pomiaru w terenie, demontażu lamp oświetleniowych
   1. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w  p 5.1.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów przewidzianych do rozbiórki.


    1. Opis Sposobu Rozliczenia Robót – PODSTAWA PŁATNOŚCI

     1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w  p 5.1.

     1. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 5.3.1.2. niniejszej WWIO. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe:

 • prace pomiarowe i pomocnicze,

 • wykonanie niezbędnych robót ziemnych (odkopanie, zasypanie wykopu po rozbiórce, odwóz lub przywóz ziemi w przypadku jej nadmiaru lub niedoboru),

 • wyłączenie obiektu z eksploatacji,

 • opróżnienie obiektu z nieczystości (wypompowanie ścieków, usunięcie osadu),

 • oczyszczenie demontowanych elementów,

 • przecinanie zbrojenia elementów rozbiórkowych,

 • przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania,

 • transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów,

 • niezbędne rozdrabnianie (cięcie elementów stalowych na odcinki o długości od 2 do 6m), segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki,

 • składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub układanie w stosy

 • montaż i demontaż rusztowań, rynien do spuszczania gruzu, drabin,

 • zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia),

 • utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych.

oraz prace towarzyszące:

 • geodezyjne wytyczanie,

 • załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania (wybranym przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania,

 • opłaty za składowanie gruzu na wysypisku, koszt ewentualnych okresowych badań odpadów przed ich przyjęciem na wysypisko,

 • zabezpieczenie odciętych końcówek istniejących instalacji przed zanieczyszczeniem,

 • uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.


5.3.10 Dokumenty oodniesienia
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

5.3.11 Elementy dokumentacji projektowej

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: • Przedmiar Robót – wg wskazania w kolumnie nr 3.

 • Projekt budowlany.

 • Projekt wykonawczy.

 • Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5.3.12 Normy

Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej


Tytuł normy

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
    1. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych.
5. 4 WWIO-02. ROBOTY ZIEMNE

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa robót – 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa robót – 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych roboty ziemne

Kategoria robót – 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

5.4.1. WSTĘP    1. Przedmiot WWIO

Przedmiotem niniejszych WWIO są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania : „Wykonanie projektów i przeprowadzenie rekultywacji składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza”.

    1. Zakres stosowania WWIO

Warunki Wykonania i Odbioru robót są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.    1. Zakres robót objętych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych na terenie 10 składowisk odpadów komunalnych. Kontrakt obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej projektowej oraz robót na składowiskach wymienionych w PFU.


Roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów pod obiekty technologiczne, kubaturowe i liniowe,uformowaniu skarp i czaszy składowiska oraz przekrycie kwater odpadów warstwami rekultywacyjnymi.

Zakres robót stanowią roboty ziemne związane z wykonaniem rowów opaskowych, budową zbiorników wód deszczowych i zrekultywowaniem kwatery składowiska, w ramach w/w obiektów przewiduje się między innymi budowę i wykonanie następujących obiektów:


 • przemieszczenia odpadów z formowaniem spadków skarp i wierzchowiny kopca;

 • wykonanie studni odgazowania

 • wykonanie uszczelnienia (geomembrany) z folii PEHD gr 1 mm

 • wykonanie warstwy odgazowującej

 • wykonanie warstw rekultywacji biologicznej

 • linie kablowe- zasilanie agregatu bądź pochodni do spalania biogazu.

 • wykonanie placu i drogi dojazdowej do miejsca gdzie zlokalizowany będzie agregat lub pochodnia na biogaz.

 • budowa zbiornika ewaporacyjnego na ścieki deszczowe    1. Określenia podstawowe

Określenie podane w niniejszej WWIO są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i  przepisami.

Kategorie gruntu należy rozumieć tak, jak to opisano w poniższej tabeli:


Kategoria

gruntu

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału


Średnia gęstość w stanie naturalnymPrzeciętne spulchnienie po odspojeniu w % od pierwotnej objętości

kN/m3

t/m3

I

Piasek suchy bez spoiwa

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa

Torf bez korzeni

Popioły lotne nie zleżałe15,7

11,8


9,8

11,8


1,6

1,2


1,0

1,2


5-15

5-15


20-30

15-25


II

Piasek wilgotny

Piasek gliniasty, py ł i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm

Torf z korzeniami grubości do 30 mm

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna

Żwir bez spoiwa lub mało spoisty16,7

17,7
12,7


10,8

16,7
16,71,7

1,8
1,3


1,1

1,7
1,715-25

15-25
15-25


20-30

15-25
15-25III

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez głazów

Mady i namuły gliniaste rzeczne

Popioły lotne zleżałe18,6

13,7


13,7

18,6
17,7


19,6
17,7

19,6


17,7

19,6


1,9

1,4


1,4

1,9
1,8


2,0
1,8

2,0


1,8

2,0


20-30

20-30


20-30

20-30
20-30


20-30
20-30

20-30


20-30

20-30


IV

Less suchy zwarty

Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu

Glina, glina ciężka i iły mało wilgotne, półzwarte i zwarte

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10 % objętości gruntu

Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg

Iłołupek miękki

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o masie do 10 kg


18,6

19,6


20,6

20,6
16,7

19,6

19,6


1,9

2,0


2,1

2,1
1,7

2,0

2,0


25-35

25-35


25-35

25-35
25-35

25-35

25-35V

Żużel hutniczy

niezwietrzały

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-30% objętości gruntu

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach ponad 50 kg

Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane


Opoka kredowa miękka lub zbita
Węgiel kamienny

i brunatny

Iły przewarstwione łupkiem

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy

Zlepieńce słabo scementowane

Gips


Tuf wulkaniczny, częściowo sypki

14,7

19,6


20,6
17,7
17,7

16,7


22,6

16,7


22,6

41,8


14,7

19,6


19,6

20,6


21,6

15,7


1,5

2,0


2,1
1,8
1,8

1,6


2,3

1,6


2,3

4,2


1,5

2,0


2,0

2,1


2,2

1,6


30-45

30-45


30-45
30-45

30-45


30-45

30-45


30-45

30-45


30-45

30-45


30-45

30-45


30-45

30-45


30-45

30-45


VI

Iłołupek twardy

Łupek mikowy i piaszczysty niespękany

Margiel twardy

Wapień marglisty

Piaskowiec o spoiwie ilastym

Zlepieńce otaczaków głównie skał osadowych

Anhydryt

Tuf wulkaniczny zbity20,5

22,6


23,5

22,6


21,6

21,6


24,5

18,6


2,1

2,3


2,3

2,3


2,2

2,2


2,5

1,9


30-45

45-50


30-45

45-50


30-50

30-45


45-50

45-50


VII

Łupek piaszczysto-wapnisty

Piaskowiec ilast-wapnisty twardy

Zlepieńce z otaczaków głównie skał osadowych o spoiwie krzemionkowym

Wapień niezwietrzały

Magnezyt

Granit i gnejs silnie zwietrzałe23,5

23,5


23,5
23,5

28,4


23,5

2,4

2,4


2,4
2,4

2,9


2,4

45-50

45-50


45-50
45-50

45-50


45-50

VIII

Łupek plastyczny niespękany

Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym

Wapień twardy niezwietrzały

Marmur i wapień krystaliczny

Dolomit niezbyt twardy


24,5

24,5


24,5

24,5


24,5

2,5

2,5


2,5

2,6


2,5

45-50

45-50


45-50

45-50


45-50

IX

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym

Zlepieńce z otaczaków skał głównie krystalicznych o soiwie wapiennym lub krzemionkowym

Dolomit bardzo twardy

Granit gruboziarnisty niezwietrzały

Sjenit gruboziarnisty

Serpentyn

Wapień bardzo twardy

Gnejs


25,5
25,5
25,5

25,5


25,5

24,5


24,5

25,5


2,6
2,6
2,6

2,6


2,6

2,5


2,5

2,6


45-50

45-50


45-50

45-50


45-50

45-50


45-50

45-50


45-50

45-50


X

Granit średnio i drobnoziarnisty
Sjenit średnioziarnisty

Gnejs twardy

Porfir

Trachit, liparyt i skały pokruszoneGranitognejs

Wapień krzemienisty

I rogowy bardzo twardy

Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach

Gabro

Gabrodiabaz i kwarcytBazalt

25,5

26,5


25,5

26,5


24,5

26,5


25,5

27,4
26,5

26,5

27,4


27,4

2,6

2,7


2,6

2,7


2,5

2,7


2,6

2,8
2,7

2,7

2,8


2,7

45-50

45-50


45-50

45-50


45-50

45-50


45-50

45-50
45-50

45-50

45-50


45-50    1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, WWIO i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w p.5.1.   1. Pobieranie 1.26 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna