Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Pr. 271 2011Pobieranie 1.26 Mb.
Strona7/22
Data28.04.2016
Rozmiar1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22
MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: • grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład na wykonanie warstw rekultywacyjnych ukształtowanie terenu

 • grunt wydobyty z wykopu, wywieziony poza strefę robót

 • Składowane odpady komunalne

 • odpady, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska dnia 21 marca 2006 r w spawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. Nr 49, poz.356) mogą być wykorzystywane do porządkownia i zabezpieczania powierzchni korony zamkniętego składowiska oraz do rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska.
5.4.3. SPRZĘT

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego:

 • koparka, do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym,

 • spycharka do plantowania terenu, przemieszczania gruntu w obrębie budowy,

 • ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości do 2,00 m, spychania i zwałowania,

 • zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów fundamentowych i nasypów.

Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inżyniera.
5.4.4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy wykorzystywać samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.
5.4.5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w p.5.1

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 – „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania” oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera.    1. Ogólne warunki wykonania robót

     1. Przygotowanie do robót ziemnych

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy :

 • zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych,

 • wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator , jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.,

 • przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych,

 • przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg projektu.


     1. Odspojenie i odkład urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.     1. Podłoże

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN–86/B–02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/–3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.

     1. Wykonanie robót ziemnych pod kable.

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m a w przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m.

Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych w danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych.     1. Wykonanie robót ziemnych pod obiekty kubaturowe.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić.

Wykopy fundamentowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu.     1. Zasypka i zagęszczenie gruntu.

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione z poza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 – 1,0.

     1. Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi.

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

     1. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg projektu.5.4.5.1.9. Zasypka i zagęszczanie.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. (dla rur PEHD 0,3 m oraz co najmniej 0,5m wokół ścian na całej wysokości studzienek). Materiałem zasypu w obrębie strefy ochronnej przewodu powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospółka o ziarnach nie większych niż 20mm). Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie powinna być większa niż 15 cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.

Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.     1. Warunki szczegółowe realizacji robót.

Wykonawca na podstawie informacji uzyskanych z dokumentów przetargowych oraz wizji lokalnej sam oceni jaki sposób realizacji robót ziemnych jest najkorzystniejszy ze względów techniczno-ekonomicznych i organizacyjnych. Wykonawca sam decyduje jak rozwiązać wszystkie elementy gospodarki masami ziemnymi.

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów, należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej o gr. stwierdzonej badaniami na danym terenie inwestycji.

W przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne uzbrojenie, kable itp. należy przerwać prace i powiadomić Inżyniera celem podjęcia odpowiedzialnych decyzji przy równoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem.


     1. Kwatera do rekultywacji

Warunki hydrogeologiczne i warunki posadowienia

Warunki hydrogeologiczne są opisane w szczegółowych opisach stanu istniejącego dla poszczególnych obiektów.Wykop

Wykopy realizowane będą w zakresie budowy rowów opaskowych i zbiorników ziemnych ewaporacyjnych, szczegóły rozwiązań technicznych zamieszczono w części dotyczącej wymagań szczegółowych dotyczących poszczególnych obiektów.Zasypka

Po wykonaniu fundamentów, wykop wokół obiektów zasypać gruntem sypkim, warstwami gr. ok. 30cm z zagęszczeniem do ID>0,6.Przemieszczanie odpadów

Przemieszczenie odpadów należy wykonać w sposób mechaniczny, z uwzględnieniem szczególnych przepisów BHP dotyczących pracy sprzętu ciężkiego na składowisku odpadów. Skarpy kopca odpadów należy uformować z pochyleniem 1:3. Do tego celu należy używać koparek podsiębiernych do formowania skarp kopca odpadów i kompaktorów w celu rozplantowania i zagęszczenia przemieszczanych odpadów do projektowanych rzędnych.     1. Punkt unieszkodliwiania gazu „wysypiskowego”

Wykop.

Wykop pod obiekty wykonać jako otwarty, szerokoprzestrzenny. Po zdjęciu warstwy gleby gr. ok. 0,15m wykonać wykop (pozostawiając warstwę gr. ok. 0,3m do profilowania ręcznego). Nadmiar gruntu odwieźć na odl. do 1km lub zagospodarować po zakceptowaniu przez Inżyniera do rekultywacji.Zasypka.

Po wykonaniu robót budowlanych, wykop wokół obiektu zasypać gruntem sypkim, warstwami gr. ok. 30cm z zagęszczeniem do ID>0,6. Nadmiar gruntu pozostały po zasypaniu wykopu, można wykorzystać do wykonania warstwy rekultywacyjnej kwatery.     1. Sieci międzyobiektowe, linie kablowe

Wykopy

Gazociągi odprowadzające biogaz z kwatery składowiska

Wykopy poza kopcem odpadow wykonać sposobem ręcznym z odeskowaniem ścian pionowych. Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku nie zawierającego gliny, ostrych kamieni i innych ciał mogących uszkodzić rurę. Grubość podsypki 20cm. Granulacja piasku powinna wynosić 0÷8 mm (dopuszczalna jest zawartość 15% kamieni o wymiarach 8÷20mm).

Gazociągi zlokalizowana na kwaterze odpadów należy układać w warstwie odgazowującej na podsypce ze żwiru jak dla warstwy odgazowującej kopiec odpadów o granulacji żwiru 16/32 mm.

Zasilanie elektroenergetyczne kolumny upustowo nadmiarowej do spalania gazu „wysypiskowego”

Wykopy wykonać sposobem ręcznym. Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku nie zawierającego gliny, ostrych kamieni i innych ciał mogących uszkodzić kabel.

W rejonie występowania wszelkiego rodzaju uzbrojenia podziemnego wszystkie roboty ziemne muszą być wykonywane bezwzględnie ręcznie. Istniejące uzbrojenie musi być odpowiednio zabezpieczone i podwieszone.

Zasypka

Po zamontowaniu rur, kabli oraz sprawdzeniu połączeń i ich szczelności należy je przysypać 10cm ponad wierzch rury warstwą piasku.

Warstwę obsypki z piasku należy zagęścić ubijakiem. Stopień zagęszczenia powinien wynosić Id = 1÷ 0,68. Na zagęszczonym piasku ułożyć taśmę ostrzegawczą a pozostałą część wykopu zasypać do poziomu istniejącego terenu, gruntem uprzednio wydobytym (po uprzednim usunięciu kamieni, brył gliny lub iłu), warstwami grubości 30 cm, zagęszczając zagęszczarką.Pobieranie 1.26 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna