Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Pr. 271 2011Pobieranie 1.26 Mb.
Strona8/22
Data28.04.2016
Rozmiar1.26 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22
5.4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p.5.1. Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w WWIO oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach.

    1. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.

    1. Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inżyniera. Sprawdzeniu podlega:

 1. zgodność z Dokumentacją Projektową,

 2. badanie stopnia zagęszczenia,

i dodatkowo

 1. przy wykonaniu robót ziemnych dla sieci gazowych (gazu „wysypiskowego”):

  • wykonanie wykopu i podłoża,

  • zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,

  • stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu,

  • wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m,

  • zasypanie wykopu.
   1. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w p.5.1.

Jednostkami obmiaru robót ziemnych są: • m3 wykopu ze składowaniem ziemi na odkładzie na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie,

 • m3 wykopu z wywozem urobku na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie,

 • m3 zasypania wykopu ziemią leżącą na odkładzie na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie,

 • m2 zdjęcia humusu na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie,

 • m2 umocnienia wykopu,

 • m3 przemieszczenia odpadów.
5.4.8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w  p.5.1. Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, zasypu, nasypu. Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie całego obiektu kubaturowego, lub liniowego między miejscami przewidzianymi na posadowienie studzien rewizyjnych, zaworów, odpowietrzników.


    1. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI

     1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w  p.5.1.

     1. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony. niniejszej WWIO.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe i towarzyszące:

 • prace pomiarowe,

 • przy wykonaniu zasypki i nasypów - zagęszczenie gruntu,

 • przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych – załadunek gruntu, przewóz gruntu samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu składowania (wybranym przez Wykonawcę), opłaty za składowanie,

 • w robotach ziemnych z transportem – odspojenie, załadunek ziemi, przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu: wbudowania w nasyp zasypki, odkładu lub składowania,

 • plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką w wykopie i na odkładzie,

 • plantowanie skarp nasypów,

 • ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu,

 • utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót,

 • wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu,

 • przemieszczenia odpadów w celu formowania czaszy i skarp

 • pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę,

 • wyrównywanie zasypek, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu,

 • wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,

 • umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót (poza ściankami szczelnymi),

 • uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.
   1. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.


    1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:

 • Przedmiar Robót

 • Projekt Budowlany.

 • Projekt Wykonawczy.

 • Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

    1. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej


Tytuł normy

PN-B-12095:1997

Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480

Zastąpiona częściowo przez PN-B-02481:1998 w zakresie zał. 1.Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

PN-B-02481:1998

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-74/B-04452

Zastąpiona częściowo przez PN-88/B-04481w zakresie p.6.1, 6.2, 6.3.Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

PN-81/B-03020

Zmiany 1 BI 2/88 poz. 14Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN—S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

    1. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.
5.5 WWIO-03. USZCZELNIENIE GEOSYNTETYKAMI   1. Pobieranie 1.26 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna