Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Pr. 271 2011Pobieranie 1.26 Mb.
Strona9/22
Data28.04.2016
Rozmiar1.26 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22
WSTĘP

 1. Przedmiot


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót wykonania uszczelnienia geosyntetykami, które zostaną wykonane w ramach

zadania „Wykonanie projektu i przeprowadzenie rekultywacji składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza”.
    1. Zakres stosowania

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót .

    1. Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą. wykonania robót, zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem budowli ziemnych zbrojonych geosyntetykami na terenie 10 składowisk odpadów komunalnych. Kontrakt obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej projektowej oraz rekultywacyjnych na składowiskach odpadów wymienionych w PFU.
     1. Określenia podstawowe

Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzuj ący się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszezalnością. Geosyntetyki obejmują: geosiatki. geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

Geowłóknina - materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność jest zapewniona przez igłowanie łub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

Geotkanina - materiał tkany wytwarzany z włókien syntetycznych przez przeplatanie dwóch lub więcej układów przędz, włókien, filamentów, taśm lub innych elementów.

Geokompozyt - materiał złożony z co najmniej dwóch rodzajów połączonych geosyntetyków, np. geowłókniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

Geosiatka - płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż elementy składowe. z oczkami połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi.

Georuszt - siatka wewnętrznie połączonych elementów wytrzymałych na rozciąganie. wykonanych jako ciągnione na gorąco, układane i sklejane lub zgrzewane.

Zbrojenie geosyntetykiem budowli ziemnej - wykorzystanie właściwości geosyntetyku przy rozciąganiu (wytrzymałości, sztywności) do poprawienia właściwości mechanicznych warstwy gruntu.

Słabe podłoże (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania mas)

   1. MATERIAŁY

    1. Materiały do wykonania

5.5.2.1.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną

Geosyntetyk

Rodzaj geosyntetyku i jego właściwości powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej (np geowłóknina. geotkanina, geokompozyt. geosiatka, georuszt. maty komórkowe, taśmy itp.). W przypadku braku wystarczających danych. przy wyborze geosyntetyku można korzystać z ustaleń podanych w załączniku 1 i 2 w zakresie właściwości i wyboru materiału. Geosyntetyki powinny być dostarczane w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokość. długość) mogą być standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamówień (niektóre wyroby mogą być dostarczane w panelach). Rolki powinny być opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinięciem. Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości geosyntetyków. Podczas przechowywania nalezy chronić materiały, zwłaszcza geowłókniny przed zawilgoceniem. zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały należy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie. ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Nie należy układać na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. Podczas ładowanią rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur.


   1. SPRZĘT

    1. Sprzęt stosowany do wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu do układania geosyntetyków :

 • układarki o prostej konstrukcji. umożliwiające rozwijanie geosyntetyku ze szpuli. np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki. ciągnika. ładowarki itp. układanie geosyntetyków może odbywać się również ręcznie,


   1. TRANSPORT

    1. Transport materiałów

Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem:

 • opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną

 • zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu.

 • ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć geowłókniny.


   1. WYKONANIE ROBÓT

    1. Zasady wykonywania robót

Konstrukcja i sposób wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera. Dotyczy to m.in. zasad wznoszenia nasypów zbrojonych geosyntetykiem oraz wzmocnienia nasypu geowłókniną podanych w pk-cie S i załączniku. Ogólne zasady wykonania robót obejmują:

 • przygotowanie podłoża nasypu, — ułożenie i zagęszczenie warstwy gruntu, jeśli nie układa się geosyntetyków pod nasypem.

    1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotyczą ustalenia lokalizacji nasypu. odtworzenia trasy. ew. usunięcia przeszkód, przygotowania podłoża i ew. usunięcia górnej warstwy podłoża słabonośnego. Ułożenie geosyntetyku również w podłożu nasypu wymaga:

    1. usunięcia drzew, krzewów, korzeni, większych kamieni, które mogłyby uszkodzić materiał geotekstylny, a także ziemi roślinnej. o ile jest to możliwe (np. na tortich nie jest wskazane usuwanie tzw. kożucha),

    2. wyrównania powierzchni, najlepiej przez ścięcie łyżką w ruchu do tyłu, aby układany materiał geotekstylny przylegał na całej powierzchni do podłoża.

    1. Ogólne zasady układania i zasypywania geosyntetyków

Geosyntetyki zaleca się układać na podstawie planu, określającego poziom układania (rzędne). wymiary pasm, kierunek postępu robót, kolejność układania pasm, szerokość zakładów, sposób łączenia, mocowania tymczasowego itp. Przyjmuje się ogólnie. że w przypadku skarp o pochyleniu:

  1. do 45° (1: 1) - pasma geosyntetyku rozkłada się płasko w nasypie,

  2. powyżej 45 (skarpy strome i pionowe w postaci ścian oporowych) - stosuje się formę zakładkową geosyntetyku, zawijając go do góry i owijając nim kolejne warstwy nasypu.

Geosyntetyki pożądane jest tak układać, by pasma leżały poprzecznie do kierunku zasypywania. Zakłady sąsiednich pasm mogą wynosić 30-50 cm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma należy przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w kształcie U) lub chwilowo obciążyć (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane jest łączenie pasm, najczęściej na budowie za pomocą zszycia, połączeń specjalnych itp. Jeżeli szerokość wyrobu nie jest dostosowana do wymiarów konstrukcji, to rolki materiału można ciąć na potrzebny wymiar za pomocą odpowiednich urządzeń, np. noża, piły. Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym zasypka jest rozkładana na całej powierzchni odpowiednim urządzeniem lub ręcznie. Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych. walców okołkowanych i innych ciężkich maszyn bezpośrednio po ułożonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 15 cm.

5.5.5.4. Szczegółowe zasady układania geosyntetyków

Przy wznoszeniu nasypu ze skarpą o pochyleniu do około 45° należy uwzględnić następujące elementy układania i zasypywania geosyntetyków: 1. geosyntetyk można rozpakować z folii ochronnej bezpośrednio przed układaniem. chroniąc go przed uszkodzeniami mechanicznymi przed i w czasie montażu.

 2. 2. ułożenie i zagęszczenie gruntu nasypowego w warstwach oraz wbudowanie geosyntetyku powinno być na poziomach określonych w dokumentacji projektowej; zaleca się aby odległość pionowa pomiędzy sąsiednimi pasmami geosyntetyku nie przekraczała 0,5 m. przy ułożeniu geosyntetyku należy go lekko naciągnąć aby nie powstały fałdy,

 3. grunt nasypowy zaleca się układać z zastosowaniem ładowarki lub koparki. tak aby opadał on z niewielkiej wysokości na geosyntetyk,

 4. zagęszczanie gruntu nasypowego należy wykonać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Sprzęt zagęszczający może pracować na całej szerokości warstwy, do jej skraju. Nasyp można wykonać z niewielkim nadmiarem w jego szerokości. a po jego zagęszczeniu skarpię można ściąć, zgodnie z ustalonym pochyleniem. Powierzchnię skarpy umacnia się według postanowień dokumentacji projektowej, np. przez pokrycie ziemią urodzajną i obsianiem trawą, zadarniowanie, umocnienie biowłókniną. geosyntetykami. hydroobsiewem itp.

Przy wznoszeniu nasypu ze stromą skarpą (większą od 45°) lub ścianą oporową uwzględnia się następujące zmiany wykonawcze

 1. po wykonaniu robót przygotowawczych należy ustawić tymczasowy” szalunek w płaszczyźnie lica skarpy lub ściany oporowej,

 2. geosyntetyk należy układać w płaszczyźnie poziomej, a część pasma konieczną do uformowania lica (owinięcia gruntu nasypowego) należy czasowo zamocować do szalunku.

 3. w przypadku geosyntetyku z otworami (geosiatki, georusztu) należy ułożyć warstwę zapobiegającą wysypywaniu się gruntu z płatów darniny lub geowłókniny. umiejscawiając ją od wewnętrznej strony pasma geosyntetyku na długości. która po wykonaniu nasypu będzie widocznajako oblicowanie skarpy,

 4. początkowo układa się warstwę gruntu na geosyntetyku w sąsiedztwie płaszczyzny skarpy. Jeśli skarpa ma być porośnięta trawą lub inną roślinnością, należy bezpośrednio przy licu skarpy ułożyć Ziemię roślinną. Koniec pasma geosyntetyku należy lekko naciągnąć i przykryć warstwą gruntu nasypowego.

 5. układa się grunt nasypowy w warstwach, aż do poziomu następnej warstwy zbrojenia geosyntetykiem, najlepiej z zastosowaniem ładowarki lub koparki,

 6. zagęszcza się grunt nasypowy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej: zaleca się stosować w odległości do 2 m od lica ściany - płyty wibracyjne lub lekkie walce wibracyjne o nacisku do 130 kN/m i całkowitej masie do 1000 kg.

 7. odczepia się pasmo geosyntetyku od szalunku. owija się go wokół warstwy gruntu nasypowego oraz lekko naciąga (np. za pomocą belki z hakami).

 8. układa się grunt nasypowy na zawiniętym paśmie geosyntetyku i usuwa się przyrząd naciągający,

 9. powtarza się czynności aż do osiągnięcia projektowanej wysokości nasypu. Najwyższa (ostatnia) warstwa geosyntetyku powinna być nieco dłuższa, tak aby po owinięciu gruntu można było koniec zakopać w gruncie nasypowym, w celu zapewnienia trwałego utwierdzenia pod ostatnią warstwą gruntu nasypowego.

 10. Umocnienie skarpy wykonuje się analogicznie jak przy łagodnej skarpie lecz z zastrzeżeniem. że skarpa porośnięta roślinnością nie powinna mieć pochylenia większego niż 650.

 11. Inne sposoby wznoszenia nasypów zbrojonych, uwzględniające np. oblicowania skarpy metodą owijania gruntu geosyntetykiem wokół worków wypełnionych gruntem, oblicowaniem workami wypełnionymi zaprawą lub betonem itp. polegają na wykonaniu analogicznym według indywidualnych ustaleń.

5.5.5.5. Inne roboty

Do innych robót, nie należących bezpośrednio do zakresu robót przy wzmocnieniu geosyntetykiem podłoża nasypu mogą należeć: nawierzchnia, elementy odwodnienia. umocnienie skarp itp. które powinny być ujęte w osobnych pozycjach kosztorysowych.

   1. Pobieranie 1.26 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna