Nr sprawy: 8/wtc/2014Pobieranie 123.42 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar123.42 Kb.

Nr sprawy: 8/WTC/2014SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


ZAMAWIAJĄCY:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego


ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 WARSZAWA 49, skr. poczt. 50

NIP: 527-020-63-00

REGON: 012122900
tel. 22 683 78 65

faks 22 683 97 23
www.wat.edu.pl

szp@wat.edu.pl


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
DOSTAWA ZESTAWU DO ROZBUDOWY CHROMATOGRAFU CIECZOWEGO SPRZĘŻONEGO Z TANDEMOWYM DETEKTOREM MAS (LC-MS/MS) AGILENT TECHNOLOGIES 6430”
CPV: 38432200-4, 38433100-0

TRYB UDZIELANEGO ZAMÓWIENIA:

przetarg nieograniczony

o wartości nieprzekraczającej 207.000 euro
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz.U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907)


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do rozbudowy chromatografu cieczowego sprzężonego z tandemowym detektorem mas LC-MS/MS Agilent Technologies 6430. Opis techniczny i ilościowy przedmiotu zamówienia zawiera „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” – zał. nr 3 do SIWZ. 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
  1. Wymagany termin wykonania zamówienia - do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
  1. Oferta musi obejmować całość zamówienia. „Specyfikację Techniczną” stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ oraz „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, wraz z podaniem wymaganych ilości, został określony w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ.

  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

  4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
   w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

  6. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot zamówienia o cechach nie gorszych niż określony w SIWZ. Nazwę producenta i oznaczenie produktu oferowanego w kolumnie 11 „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” wypełniają wykonawcy w przypadku zaoferowania produktu równoważnego tj. innego niż wskazany przez Zamawiającego. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego Wykonawca dołączy do oferty wszystkie dane techniczne (dokładny opis) umożliwiające jego porównanie z parametrami odpowiedniej pozycji ze „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” wskazanymi przez Zamawiającego.  7. Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać:

   1. „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,

   2. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załączniki nr 3 do SIWZ,

   3. pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli nie wynika ono z załączonych dokumentów wymaganych postanowieniami pkt 5 SIWZ.

   4. oświadczenia i dokumenty, w formie oryginału lub kserokopii wymienione w pkt 5 SIWZ.

   5. „Specyfikacja Techniczna” stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ,

   6. oryginał lub kopię poręczeń lub gwarancji stanowiących dowód wniesienia wadium. Przy wniesieniu wadium w formie pieniężnej na rachunek Zamawiającego zaleca się załączyć kopię przelewu. Brak w ofercie kopii przelewu nie będzie podstawą do odrzucenia oferty. Natomiast brak wniesienia wadium w terminie będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z przedmiotowego postępowania
    Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego do dnia i godziny upływu terminu składania ofert określonego w pkt. 12.2 SIWZ. Datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto Zamawiającego a nie data złożenia przelewu.  8. „Formularz ofertowy” wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz „Oświadczenia” winny być sporządzone przez Wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ i winny być podpisane przez upoważnioną(ne) osobę(by) w miejscach wskazanych we wzorach (pieczątka imienna oraz podpis lub pieczątka firmowa i czytelny podpis) oraz w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

  9. Dokumenty, których złożenia Zamawiający wymaga na załącznikach do SIWZ, winny być złożone na tych załącznikach. Wykonawca może sporządzić własny dokument, ale pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg wzoru Zamawiającego.

  10. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału podpisanego przez osobę(y) upełnomocniającą(e) (pieczątka imienna oraz podpis lub pieczątka firmowa i czytelny podpis). Kserokopię dopuszcza się tylko w przypadku pełnomocnictwa udzielonego notarialnie. Złożenie kopii pełnomocnictwa notarialnego poświadczonego samodzielnie przez pełnomocnika nie jest wystarczające i skutkuje wezwaniem do uzupełnienia. Zgodnie z przepisami pełnomocnik do odwołania winien przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy (oryginał) lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa (poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię) - art. 89 Kpc. Poświadczenie za zgodność odpisu z oryginałem dokonuje notariusz (art. 96 pkt 2 ustawy Prawo o notariacie).

  11. Kserokopie (każda zapisana strona) muszą być poświadczone wpisem „za zgodność
   z oryginałem”
   oraz podpisane przez osobę(by) podpisującą(ce) ofertę (pieczątka imienna oraz podpis lub pieczątka firmowa i czytelny podpis).

  12. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty winny być napisane w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, bądź nieścieralnym atramentem. Oferta musi być czytelna. Oferta musi być sporządzona w sposób zapobiegający możliwości zmiany jej zawartości.  13. Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie:

   1. posiadać oznaczenie: „Oferta na dostawę zestawu do rozbudowy chromatografu cieczowego sprzężonego z tandemowym detektorem mas LC-MS/MS Agilent Technologies 6430”, Nr sprawy 8/WTC/2014 nie otwierać przed dniem 05.02.2014r. godz. 10:00;

   2. opatrzona pieczęcią Wykonawcy lub słownie nazwą firmy i adresem nadawcy
    (wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail);

   3. zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert. W tym celu powiadomi Zamawiającego na piśmie
   o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, oraz złoży zamienną ofertę oznaczoną jak w pkt 3.13 SIWZ oraz dodatkowo podpisaną „zmiana” lub „wycofanie”.

  15. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po terminie składania ofert.

  16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 1. WARUNKI, UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia
   Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli Wykonawca:
   w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 dostawy chromatografów cieczowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł (brutto).

  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
   Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli Wykonawca:

 1. posiada środki finansowe lub dysponuje zdolnością kredytową na kwotę min.
  800.000,00 zł brutto


 2. dysponuje opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 800.000,00 zł  1. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – załącznik nr 2B do SIWZ.

  2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 5.6 i pkt.5.7 SIWZ.

Zamawiający uzna spełnienie wyżej wymienionych warunków, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 3.7 i 5. 1. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE WW. WARUNKÓW ZŁOŻONE PRZEZ WYKONAWCĘ.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:


  1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

  2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędno­ściowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  3. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów innych podmiotów)załącznik nr 2B do SIWZ.

  5. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 5 do SIWZ)
   Podstawowymi dowodami są:
   - poświadczenia pochodzące od wystawcy dokumentu określające prawidłowość wykonanych dostaw, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
   - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, może złożyć oświadczenie o należytym wykonaniu dostaw.


W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania wymienionych dowodów.

W przypadku, gdy wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wyznaczony na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia.


W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:


  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące załącznik nr 2A do SIWZ.

  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji
   o działalności gospodarczej (CEIDG)
   , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.7 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

  1. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.8 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub notariuszem.


Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


  1. Jeżeli Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) – nie mogą złożyć odrębnych ofert, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu
   o udzielenie zamówienia.

W związku z powyższym Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej stanowiącą załącznik nr 2C do SIWZ.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:najniższej ceny
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.
  1. W „Formularzu ofertowym” należy podać w PLN cenę netto, stawkę podatku VAT, wartość VAT oraz cenę brutto (cyfrowo i słownie) zgodnie z załączonym „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 3 do SIWZ).

  2. Obliczenie ceny oferty określają formuły „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 3 do SIWZ).

  3. Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych kraju wykonawcy składającego ofertę.  4. W przypadku rozliczenia w walutach obcych kraju wykonawcy składającego ofertę Zamawiający dla porównania cen ofert przeliczy walutę obcą według kursu sprzedaży waluty ogłoszonego w Tabeli kursów kupna i sprzedaży walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert zamieszczonego na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/Kursy/KursyC.html oraz uwzględni w cenie należny podatek od towarów i usług (VAT) oraz należne cło, które stanowią koszt Zamawiającego. 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
  1. w zakresie przedmiotu zamówienia:

Stanisław POPIEL, e-mail: szp@wat.edu.pl, faks. 22 683 97 23


  1. w sprawach dotyczących procedur udzielania zamówień:

Bartosz TULIBACKI – tel. 22 683 96 65, e-mail: szp@wat.edu.pl, faks. 22 683 97 23

 1. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
  1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowią­zany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

  2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, określonego w pkt 11.2 SIWZ, tj. do dnia 01.02.2014r.

  3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składa­nia wniosku, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ.

  5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania.

  6. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

  7. W przypadku, kiedy zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
   o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz zamieści informację o zmianie terminu składania ofert na własnej stronie internetowej.

  9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

  10. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu,
   z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są:


   1. wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ, zmiany treści ogłoszenia w tym zmiany terminu składania ofert;

   2. kopie wniesionych odwołań jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, z jednoczesnym wezwaniem wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku ich wniesienia. 1. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.  1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wyko­nawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.

  2. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcami:

 1. pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49, skr. poczt. 50 z dopiskiem Sekcja zamówień publicznych

 1. uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu

 1. drogą elektroniczną na adres: szp@wat.edu.pl
  lub faksem na nr 022 683-97-23


 1. zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ, wyjaśnienia treści złożonych ofert, wezwania oraz pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nie wymienione powyżej.

  1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty, o których mowa w pkt. 10.1 SIWZ, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną, w związku z tym, umowa w sprawie niniejszego zamówienia będzie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia. 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY.
  1. Ofertę oznaczoną w sposób określony w pkt. 3.13 w zamkniętej kopercie należy:

 1. przesłać na adres Zamawiającego: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49, skr. poczt. 50, z dopiskiem „Sekcja Zamówień Publicznych”, z terminem doręczenia określonym w pkt 11.2 SIWZ,

 2. lub złożyć w siedzibie Sekcji Zamówień Publicznych, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, Budynek Nr 22, pokój nr 5 (wejście przez biuro przepustek) w terminie doręczenia określonym w pkt 11.2 SIWZ

  1. Termin składania ofert upływa dnia 05.02.2014r. o godz. 09:00.

  2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 11.2 SIWZ zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

 1. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ.
  1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni.

  3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 12.2 SIWZ, powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
   art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. OTWARCIE I OCENA OFERT.
  1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 05.02.2014r. o godz. 10:00 w siedzibie Sekcji Zamówień Publicznych Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, Budynek Nr 22, pokój nr 1 (wejście przez biuro przepustek).

  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
   w ofertach. Informacje te odnotowywane będą w protokole postępowania.

  4. Protokół, oferty, opinie biegłych oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane
   w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. W tym przypadku powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem:TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA.”

  5. Informacje, o których mowa w pkt 13.2 i 13.3 SIWZ, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

  6. W części niejawnej Komisja przetargowa dokona badania ofert zgodnie z warunkami wymienionymi w pkt 4 oraz oceny ofert nie odrzuconych zgodnie z kryteriami podanymi
   w pkt 6 SIWZ.

  7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe
   z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  9. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienia faktyczne i prawne, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

  10. Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, uznaje się za odrzuconą.

  11. Zamawiający również odrzuci ofertę, jeżeli:

   1. jest niezgodna z ustawą,

   2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,

   3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
    o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

   4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

   5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
    o udzielenie zamówienia lub nieproszonego do składania ofert,

   6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,

   7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty,

   8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  12. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienia faktyczne i prawne, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. 1. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA.
  1. Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, jeżeli:

   1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

   2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

   3. w przypadku, jeżeli jedynym kryterium oceny ofert jest cena, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

   4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

   5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publiczne.

  2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

   1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając jednocześnie informacje na własnej stronie internetowej, podając uzasadnienie faktycznie i prawne,

   2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając, uzasadnienie faktyczne i prawne.

  3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 1. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
  1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów określonych w pkt 6 SIWZ.

  2. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail lub faksu oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.

  3. Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrano, podając miejsce i termin zawarcia umowy zgodnej z załączonym projektem umowy (załącznik nr 4 SIWZ).

  4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w terminie wskazanym w wezwaniu do jej podpisania, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki zawarte w pkt 14.1 SIWZ lub minął termin związania ofertą.

  5. Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

  6. O zawarciu umowy Zamawiający niezwłocznie zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 1. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.
  1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

  2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

   1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

   2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

   3. odrzucenia oferty odwołującego.

  4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

  7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

  8. Na czynności, o których mowa w pkt. 16.7, SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

  9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

  11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 16.10. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  12. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

   1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

   2. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

 1. nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

 2. zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

  1. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

  2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

  3. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

  4. Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki Ochrony Prawnej. 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
  1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości 18 000,00 (osiemnaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert tj.:
   do dnia
   05.02.2014r., do godz. 09:00.

Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu.


  1. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:

   1. w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego: PEKAO S.A. Warszawa,
    ul. Towarowa 25, Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228.
    z dopiskiem:
    Dostawa zestawu do rozbudowy chromatografu cieczowego sprzężonego z tandemowym detektorem mas LC-MS/MS Agilent Technologies 6430”;

   2. w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Prawa zamówień publicznych - dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu.

  2. W przypadku stwierdzenia, że wadium nie zostało wniesione w wyznaczonym czasie i formie, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych.

  3. Zwrot, zatrzymanie wadium następuje na podstawie art. 46 ustawy Pzp.

Wykonał, dn. 24.01.2014r.

................................................Bartosz TULIBACKI

Z A T W I E R D Z A M


Dnia..........................r. ................................................


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zawiera ……. stron(y).

Załączniki:
Nr 1 – Formularz ofertowy

Nr 2 – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nr 2A – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Nr 2B – Zobowiązanie

Nr 2C – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, art. 24 ust. 2d ustawy Pzp

Nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nr 4 – Projekt umowy

Nr 5 – Specyfikacja Techniczna
Zał. Nr 1 do SIWZ
...................................., dnia................2014r.


(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA FIRMY:______________________________________________________________________________________
REGON FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|

NIP FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|


ADRES FIRMY: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat:


______ - ______ , ________________________________ , _______________________________ , ________ , _______
________________________________________________ , _________________________________________________
Zarejestrowana w__________________________________ul.___________________________ pod Nr________________
Internet: http:// __________________________________ pl E-mail: ______________@______________________
numer kierunkowy: ___________
tel.________________________________ faks_______________________________________

Do:

Nazwa i siedziba Zamawiającego:
Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego,

ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 49, skr. poczt. 50
W nawiązaniu do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego na:

Dostawę zestawu do rozbudowy chromatografu cieczowego sprzężonego z tandemowym detektorem mas LC-MS/MS Agilent Technologies 6430”
 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zał. Nr 3 do SIWZ
  za cenę netto:......................................zł(słownie:..............................................................................
  .......................................................................................................................................................zł)
  po doliczeniu podatku VAT.........%, w wysokości...........................................................................zł
  za cenę brutto......................................zł (słownie:..........................................................................
  .......................................................................................................................................................zł)
  zgodnie z warunkami umowy oraz załączonym „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia”
  w terminie: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

..............................................................(podpis i pieczątka upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)


 1. Zgadzamy się na termin płatności 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

 3. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SIWZ.

 4. Udzielamy............... (min. 24) miesięcznej gwarancji na ………................................................ ....................................................................................... chyba, że załącznik Nr ... stanowi inaczej.

 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy załączonym do SIWZ i akceptujemy go bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 6. Wadium w kwocie................................zł (słownie ...........................................................................

zostało wniesione w dniu ................................ w formie .................................................................
Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić do:
Nazwa banku.....................................................................................................................................
na konto nr........................................................................................................................................
z zastrzeżeniem art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Część zamówienia (dostawy), których wykonanie będzie powierzone podwykonawcom:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 1. W realizacji przedmiotu zamówienia będziemy/nie będziemy* polegać:

  1. na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów*

  2. potencjale technicznym innych podmiotów*,

  3. osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów*

  4. zdolnościach finansowych innych podmiotów *

* niepotrzebne skreślić

(Nazwa i adres innego podmiotu)

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 1. Integralną część niniejszej oferty stanowi:

 1. .................................................................................................. str. od.................. do...............

 2. .................................................................................................. str. od.................. do...............

 3. .................................................................................................. str. od.................. do...............

 4. .................................................................................................. str. od.................. do...............

 5. .................................................................................................. str. od.................. do...............

 6. .................................................................................................. str. od.................. do...............

 7. .................................................................................................. str. od.................. do...............

..............................................................(podpis i pieczątka upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

Zał. Nr 2 do SIWZ
..................................., dnia................2014r.


(pieczęć Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I EO S P E Ł N I A N I U W A R U N K Ó W U D Z I A Ł U W P O S T Ę P O W A N I U
Ja niżej podpisany................................................................................................................................

reprezentujący Wykonawcę.......................................................................................................................

będąc uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego na:

Dostawę zestawu do rozbudowy chromatografu cieczowego sprzężonego z tandemowym detektorem mas LC-MS/MS Agilent Technologies 6430”Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy Pzp spełniam warunki dotyczące:

  1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofercie działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,

  3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.............................................................(podpis i pieczątka upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

Zał. Nr 2A do SIWZ
..................................., dnia................2014r.


(pieczęć Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I EO B R A K U P O D S T A W D O W Y K L U C Z E N I A

Ja niżej podpisany................................................................................................................................

reprezentujący Wykonawcę.......................................................................................................................

będąc uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego na:
„Dostawę zestawu do rozbudowy chromatografu cieczowego sprzężonego z tandemowym detektorem mas LC-MS/MS Agilent Technologies 6430”
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907).


.............................................................

(podpis i pieczątka upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)


Zał. Nr 2B do SIWZ

..................................., dnia................2014r.(pieczęć Wykonawcy)

Z O B O W I Ą Z A N I E


innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy
..............................................................................................................

(nazwa firmy lub imię i nazwisko)

..............................................................................................................

(siedziba firmy lub miejsce zamieszkania)


Tel.: ……………………….

Faks: ……………………..

e-mail: …………………….
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawę zestawu do rozbudowy chromatografu cieczowego sprzężonego z tandemowym detektorem mas LC-MS/MS Agilent Technologies 6430


(Nr sprawy 8/WTC/2014) – zobowiązuję się oddać do dyspozycji Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać nazwę Wykonawcy, a w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia –

wszystkich Wykonawców składających wspólnie ofertę)

niezbędne zasoby:


  1. wiedzę i doświadczenie

  2. potencjał techniczny

  3. osoby zdolne do wykonania zamówienia

  4. zdolności finansowe

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia


.............................., dnia................2014r.

.............. ..............................................................................(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela innego podmiotu)

Zał. Nr 2C do SIWZ

..................................., dnia................2014r.


(pieczęć Wykonawcy)

Informacja

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo zamówień publicznych


Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................


Adres Wykonawcy .......................................................................................................................


Telefon ................................................. Teleks / telefax ..............................................................


NIP ........................................ REGON ................................ PESEL …………………………
___________________________________________________________________________


W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na

„Dostawę zestawu do rozbudowy chromatografu cieczowego sprzężonego z tandemowym detektorem mas LC-MS/MS Agilent Technologies 6430”

ogłoszonego przez Wojskową Akademię Techniczną w trybie przetargu nieograniczonego


1.Składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907)*


1. …………………………………………………………………………………………......................
2. …………………………………………………………………………………………......................
3. …………………………………………………………………………………………......................
4. …………………………………………………………………………………………......................

5. …………………………………………………………………………………………......................

(Nazwa podmiotu, forma prawna podmiotu, adres podmiotu, forma powiązania kapitał.)


2. Informuję, o tym, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*.
.............................................................(podpis i pieczątka upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)Pobieranie 123.42 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna