Nr st wyszczególnienie elementów rozliczeniowychPobieranie 77.5 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar77.5 Kb.
Przedmiar robót
Bieżące utrzymanie obiektów inżynieryjnych w 2016 r.
Lp

Nr

ST


Wyszczególnienie

elementów rozliczeniowych


Jedn.

miary


Ilość

1

2

3

4

5I. KONSTRUKCJE BETONOWE

I ŻELBETOWE

1

D-10.11.01

5.1


Uzupełnienie zbrojenia w uszkodzonych

elementach betonowych i żebetowych


kg

100,00


2

D-10.11.01

5.2-5.4


Remont uszkodzonych elementów

betonowych i żelbetowych mieszanką betonową


m3


3,00


3

D-10.11.01

5.5


Remonty obiektów z betonu zaprawą

niskoskurczową M-38 lub równoważną


dcm3


100,00


4

D-10.11.01

5.6


Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji betonowych sztywnych

m2


20,00
II. KONSTRUKCJE Z ELEMENTÓW

MAŁOWYMIAROWYCH

5

D-10.11.01

6.1


Naprawa uszkodzonych spoin w konstrukcji z cegły, kamienia, płyt betonowych i kamiennych zaprawą

cementowo-piaskowąm


30,00


6

D-10.11.01

6.2


Remont elementów konstrukcji wykonanych z cegły, kamienia, małowymiarowych elementów beton.

m33,00
III IZOLACJE i DYLATACJE

7

D-10.11.01

7.1


7.2

Wymiana izolacji przeciwwilg.z papy asfaltowej na lepiku asfalt. na gorąco - dwie warstwy poziome

m23,00


8

D-10.11.01

7.1, 7.3


Zabudowanie izolacji z papy termozgrzewalnej grub. 5mm – jedna warstwa bez osnowy

m2


30,00


9

D-10.11.01

7.4


Wymiana mostowych elementów dyla-

tacji z blachy


m

4,00


10

D-10.11.01

7.5


Uszczelnienie spękań dylatacji poprzez zalanie masą zalewową asfaltową

m

10,00IV. BALUSTRADY i BARIERY OCHRONNE

11

D-10.11.01

8.1


Naprawa lub wymiana uszkodzonej balustrady stalowej

kg

100,00

12

D-10.11.01

8.2


Zabudowanie krawężników stalowych


m

4,00

13

D-10.11.01

8.3


Bariery ochronne stalowe jednostronne, typ B Sp -05/4 (materiał inwestora) – wymiana uszkodzonych


m


20,00


1

2

3

4

5

14

D-10.11.01

8.3


Bariery ochronne stalowe jednostronne, typ B Sp -05/4 (materiał inwestora) – zabudowa nowych

m


130,00
V. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ELEMENTÓW STALOWYCH MOSTU

15

D-10.11.01

9.1 - 9.3Renowacyjne malowanie balustrad z prętów prostych z oczyszczeniem z brudu i łuszczącej się farby, likwidacją ognisk rdzy, miejscowym gruntowaniem

i dwukrotnym malowaniem farbą ftalową


m2

rzutu

pionowego


50,00


16

D-10.11.01

9.1 – 9.3Renowacyjne malowanie balustrad z prętów ozdobnych z oczyszczeniem z brudu i łuszczącej się farby, likwidacją ognisk rdzy, miejscowym grumtowaniem

i dwukrotnym malowaniem farbą ftalową


m2

rzutu

pionowego


50,00


17

D-10.11.01

9.1 – 9.3Renowacyjne malowanie dźwigarów stalowych i elementów pomostu

z oczyszczeniem z łuszczącej się farby,

brudu i rdzy, miniowanie i dwukrotne

malowanie farbą ftalową


m2

rozwinięcia

50,00


18

D-10.11.01

9.1,9.2, 9.4Konserwacja łożysk

szt

30
VI. NAWIERZCHNIE

19

D-10.11.01

10.1


Remont podbudowy z kamienia tłuczonego grub 25 cm

m2


10,00


20

D-10.11.01

10.2


Remont nawierzchni bitumicznej

z mieszanki mineralno-asfaltowej

grub. 5 cm


m210,00


21

D-10.11.01

10.3


Remont zdeformowanych chodników z płytek betonowych

m2


4,00


22

D-10.11.01

10.4


Przestawienie zdeformowanego krawężnika

m

5,00
VII. STOŻKI i SKARPY

23

D-10.11.01

11.1


Remont umocnienia skarp, stożków i dna rowów brukiem na podsypce

cementowo-piaskowej


m2


5,00


24

D-10.11.01

11.1


Umocnienie skarp i dna kanałów

płytami prefabrykowanymi


m2


5,00


25

D-10.11.01

11.2


Remont zdeformowanego ścieku beto-

nowego na podsypce cem.-piaskowej


m

5,00
VIII. ELEMENTY PRZEPUSTÓW DROG.

26

D-10.11.01

12.1


Roboty ziemne z transp.urobku na odl. do 10 km

m3


10,00


27

D-10.11.01

12.2


Wymiana części przelotowej prefabr. przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm


m


2,00


1

2

3

4

5

28


D-10.11.01

12.3


Rozebranie elementów kamienno -

betonowych


m3


3,00


29

D-10.11.01

12.4


Zasypanie wykopów z dowiezieniem materiału i zagęszczeniem

m3


10,00


30

D-10.11.01

12.5


Oczyszczenie przepustów drogowych

o śr. 0,40 m z namułu 50% średn.


m

10,00


31

D-10.11.01

12.5


Oczyszczenie przepustów drogowych

o śr. 0.60 m z namułu 50% średn.


m

10,00


32

D-10.11.01

12.5


Oczyszczenie przepustów drogowych

o śr. 0,80 m z namułu 50% średn.


m

10,00


33

D-10.11.01

12.5


Odmulenie rowu z namułu o grub. 30 cm

z wyprofilowaniem skarp


m

10,00
IX. INNE ROBOTY

34

D-10.11.01

13.1


Wykonanie narzutu kamiennego

m3


3,00


35

D-10.11.01

12.4


Uzupełnienie ziemi w korpusie

nasypu

m3

3,00


36

D-10.11.01

13.2


Wykonanie palisady, słupki 10 cm, głębokość wbicia do 0,80 m

m

5,00


37

D-10.11.01

14, 14.1


14.2

Iniekcje wykonane żywicami poliuretanowymi rys rozwartości

o małej rozwartości


m

5,00


38

D-10.11.01

14, 14.1


14.2

Iniekcje wykonane suspencjami

cementowymi rys o dużej rozwartości (powyżej 0,5 mm)


m

5,00


39

D-10.11.01

15


Prace porządkowe – usunięcie ziemi

i roślin z pomostu, usunięcie zarośli,

pojedynczych krzaków i śmieci z terenu przyległego do obiektu, oraz ich wywiezienie


m2500,00


40

D-10.11.01

16


Wymiana elementów drewnianych w mostach

m3

1,50


: download -> attachment -> 1486
attachment -> Uchwała Nr xi/180/2004 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 03 marca 2004 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującej teren w rejonie Zakładów Przemysłu Papierniczego w
attachment -> Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania
attachment -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachment -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachment -> Zamknij okno, rozpacz nadciąga
attachment -> Do wszystkich Wykonawców Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Nowej w Niemodlinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
attachment -> Statut szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
attachment -> 05. Zaopatrzenie w energię elektryczną
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna