Numer i nazwa PriorytetuPobieranie 49.27 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar49.27 Kb.

Załącznik 11 Lista sprawdzająca do wzoru minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej

Numer i nazwa Priorytetu
Numer i nazwa Działania
Numer i nazwa Poddziałania
Tytuł projektu
Liczba umów o współpracy ponadnarodowej zawieranych w ramach wniosku o dofinansowanie (należy wstawić znak „X” w odpowiedniej kolumnie; kolumna 1 oznacza jedną umowę, 2 – dwie umowy, 3 – trzy umowy); podany przykład dotyczy sytuacji gdy w ramach wniosku o dofinansowanie zawarto 2 umowy o współpracy ponadnarodowej.

1

2

3
X
Kraje – sygnatariusze umowy (w kolumnach 1 oraz 2 i 3 (jeśli dotyczy) należy odpowiednio wpisać kraje, które podpisują daną umowę)

1

2

3

np. Polska

Kraj A

Kraj B

np. Polska

Kraj C

Kraj D

Kraj E
Oceniana umowa (należy wstawić znak „X” w odpowiedniej kolumnie)

1


2

3

X

Punkt/pole/tabela w umowie o współpracy ponadnarodowej

Tak

Nie

Kwestie wymagające poprawy lub uzupełnienia

Czy wszystkie pola dotyczące nazwy Programu, Priorytetu, Działania, Poddziałania (jeśli dotyczy), numeru wniosku o dofinansowanie oraz tytułu projektu zostały wypełnione i są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu?

Informacje wstępne


Czy wszystkie pola dotyczące informacji o partnerach ponadnarodowych zostały wypełnione w sposób prawidłowy?

Punkt 1 „Informacja o partnerach ponadnarodowych”


Czy wspólne cele współpracy ponadnarodowej są jasno i szczegółowo opisane, a w części odnoszącej się do projektodawcy PO KL są zgodne z punktem 3.1 wniosku o dofinansowanie?

Pole „Wspólne cele partnerów realizujących projekt we współpracy ponadnarodowej”


Czy planowane do osiągnięcia rezultaty i produkty zostały precyzyjnie opisane, a w części odnoszącej się do projektodawcy PO KL są spójne z punktem 3.1.2, 3.1.3 oraz 3.3 wniosku o dofinansowanie?

Pole „Planowane rezultaty i produkty”


Czy działania zostały prawidłowo opisane, tzn. wszystkie kolumny tabeli zostały wypełnione, a działania wymienione w kolumnie „nazwa działania” są zgodne z opisanymi w punkcie 3.3 wniosku o dofinansowanie?

Tabela „Opis działań ponadnarodowych”


Czy wszystkim partnerom przyporządkowano zadania wymienione w tabeli „Opis działań ponadnarodowych”, kolumna „opis zadań”, oraz opisano jaka jest ich rola oraz zakres odpowiedzialności w realizacji tych zadań?

Tabela „Szczegółowy opis planowanych zadań i sposób ich realizacji przez każdego partnera w ramach poszczególnych działań ponadnarodowych”


Czy kwota ujęta w wierszu „koszty ogółem” budżetu projektodawcy PO KL jest zgodna z kwotą zadania „Zadanie 1: Współpraca ponadnarodowa” oraz kwotą wskazaną w punkcie 4.1.4 wniosku o dofinansowanie (w przypadku projektu z komponentem ponadnarodowym) bądź z kwotą wskazaną w punktach 4.1 4 oraz 4.1 wniosku o dofinansowanie (w przypadku wyodrębnionego projektu współpracy ponadnarodowej)? W przypadku, gdy zawarto więcej niż jedną umowę o współpracy ponadnarodowej, należy zweryfikować z wnioskiem o dofinansowanie zgodność sumy kwot wskazanych w wierszu „koszty ogółem” we wszystkich umowach.

Czy sposób finansowania działań koresponduje z opisem działań w umowie, tzn. czy dla wszystkich opisanych w umowie działań przewidziano źródło finansowania?Punkt 3 „Postanowienia finansowe”


Czy w przypadku przeliczania kosztów ze złotych na euro przyjęto kurs dla miesiąca, w którym ogłoszono konkurs / w którym złożono wniosek o dofinansowanie projektu systemowego? Bądź czy w przypadku projektu z komponentem ponadnarodowym zgłaszanym jako zmiana do wniosku o dofinansowanie przyjęto kurs z miesiąca, w którym zgłoszono zmianę do wniosku?

Punkt 3 „Postanowienia finansowe”


Czy podane są źródła finansowania działań ponadnarodowych dla każdego z partnerów wnoszących środki finansowe do umowy?

Tabela „Jakie są źródła finansowania działań ponadnarodowych realizowanych przez poszczególnych partnerów w ich krajach pochodzenia?”


Czy wszyscy partnerzy umowy są zaangażowani w proces decyzyjny? Czy opis procedur podejmowania decyzji został wskazany w sposób jasny i klarowny?

Punkt 4 „Zagadnienia organizacyjne”


Czy przyjęty system komunikacji i przepływu informacji w ramach partnerstwa ponadnarodowego jest czytelny i przejrzysty?

Punkt 4 „Zagadnienia organizacyjne”


Czy umowa zawiera jasny i konkretny opis procedur monitorowania projektu, w tym postępu rzeczowego i finansowego projektu?

Punkt 4 „Zagadnienia organizacyjne”


Czy umowa zawiera jasny i konkretny opis ewaluacji projektu?

Punkt 4 „Zagadnienia organizacyjne”


Czy został podany język/i roboczy/e obowiązujący/e w ramach partnerstwa?

Pole „Jaki(e) język(i) roboczy(e) obowiązuje(ą) w ramach partnerstwa?”


Czy w odniesieniu do każdego partnera wpisano datę, imię, nazwisko i stanowisko osoby/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera/partnerstwa krajowego w przypadku projektodawcy PO KL (jeśli dotyczy), czy osoba/osoby ta/te złożyła/y podpis oraz czy widnieje pieczęć organizacji (lub informacja „brak pieczęci”)?

Punkt 5 „Podpisy partnerów”


Status weryfikacji


Weryfikacja zakończona

Imię i nazwisko oraz podpis osoby/osób weryfikującej/ych umowę o współpracy ponadnarodowej:
Weryfikacja zakończona

Imię i nazwisko oraz podpis przełożonego osoby/osób weryfikującej/ych umowę o współpracy ponadnarodowej:Data:


Data:

Rekomendacja

(należy wypełnić jedną z dwóch poniższych kolumn)
PARP rekomenduje umowę do zatwierdzenia


PARP nie rekomenduje umowy do zatwierdzenia

Imię i nazwisko oraz podpis przełożonego osoby/osób weryfikującej/ych umowęImię i nazwisko oraz podpis przełożonego osoby/osób weryfikującej/ych umowę

Data


Data


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna