Numer Identyfikacji Podatkowej podatnikaPobieranie 26.11 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar26.11 Kb.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.


1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika


2. Nr dokumentu
ZR-1/A

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH


Załącznik ZR-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki.

3. Nr załącznikaA00. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
4. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

q1. deklaracji DR-1 q 2. informacji IR- 1

B00. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną


5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

q1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej
6. Nazwa pełna * / Nazwisko **

7. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
8. Identyfikator REGON


9. Numer PESEL **

C00. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU

C.10. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
10. Położenie nieruchomości (adres)

C.20. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):

11. Rodzaj własności

q1. własność               q 2. współwłasność

12. Rodzaj posiadania samoistnego

q1. posiadanie q 2. współposiadanie
13. Rodzaj użytkowania

q1. użytkowanie wieczyste q 2. współużytkowanie wieczyste

14. Rodzaj posiadania zależnego

q1. posiadanie q 2. współposiadanie

C.30. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK
15. Działki

C.40. KSIĘGA WIECZYSTA
16. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)


17. Nazwa sądu
ZR-1/A(1)

/
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna