Numer identyfikacyjny: sp28/71/02/06 Szkoła Podstawowa Nr 28Pobieranie 92.35 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar92.35 Kb.
Międzyprzedmiotowy

projekt edukacyjny

przygotowany w ramach konkursu „Nasze ABC ...”

Numer identyfikacyjny: SP28/71/02/06


Szkoła Podstawowa Nr 28


im. Alojzego Szewczyka

w Rybniku

ul. A. Szewczyka 6

44-213 Rybnik

tel. 032 42 660 56

e-mail sp28@poczta.onet.pl


„KULTURALNA ZABAWA

NIE TYLKO JĘZYKIEM POLSKIM”


AUTORZY:

Lilianna Kurpanik (nauczyciel języka angielskiego)

Aneta Madany-Woch (nauczyciel języka francuskiego, włoskiego i plastyki)

Joanna Porszke (nauczyciel języka polskiego)

Katarzyna Sielska (nauczyciel informatyki)

Magdalena Wieczorek (nauczyciel języka polskiego)


SPIS TREŚCI

 1. Wprowadzenie

 2. Cele projektu

 3. Adresaci

 4. Czas realizacji

 5. Metody pracy

 6. Pomoce

 7. Literatura dla uczniów

 8. Fazy realizacji

 9. Produkty projektu

„Dopiero ogólnie przyjęte formy zachowania czynią współżycie ludzi przyjazne i harmonijne – nawet jeśli czasem wymaga to rezygnacji z własnych, często egiostycznych pobudek”

/Hubert Schwinghammer/

Wychowanie, kultura, ogłada to dobrze znane terminy, które nigdy się nie dewaluują i ułatwiają codzienne kontakty międzyludzkie. Dobre wychowanie jest długim procesem, a przyswajanie dobrych manier wymaga nieustannych ćwiczeń. Zależy nam, aby nasi uczniowie zarówno w życiu prywatnym jak i publicznym przyjmowali właściwą postawę. Żyjemy w okresie wielkich przeobrażeń w różnych dziedzinach życia. Wymagają one utrzymania licznych, trwałych i chwilowych kontaktów. Jesteśmy też świadkami wielkiego rozwoju turystyki zagranicznej, partnerstwa miast, szkół oraz różnorakiej współpracy międzynarodowej.

Teraz, kiedy jesteśmy państwem unijnym, chcemy szczególnie pokazać uczniom, że obyczaje mogą w różnych krajach być nieco odmienne, jednak dobre maniery nie mają żadnych granic.

Nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym programie Socrates Comenius. W ramach współpracy nasi uczniowie pojechali do Hiszpanii, Austrii i Włoch, a także mieli okazję przyjąć do swoich domów gości z tych krajów. Sytuacja ta wymaga od nas nauczycieli zwiększenia wysiłków związanych z wypracowaniem u uczniów głębszego wyczucia kultury i konwersacji w językach, których uczą się w szkole. Jest to obowiązkowa nauka od klasy pierwszej języka angielskiego oraz od klasy piątej języka francuskiego, a także nauka języka włoskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych. Na godzinach wychowawczych nauczyciele realizują szkolny, autorski program savoir-vivre’u. W związku z powyższym temat projektu znajduje szczególne uzasadnienie.

Interaktywna metoda, którą się dzisiaj powinniśmy posługiwać jak najczęściej, daje największe efekty naszej pracy i ogromną satysfakcję. Łatwo daje się zauważyć, jak kształtuje osobowość uczniów, wpływa na rozwój umysłu i pozwala konfrontować ich spojrzenia oraz ich rówieśników na współczesny język i niektóre problemy młodzieżowe.

CELE PROJEKTU

Cele główne:

 • Wychowanie cywilizowanego i kulturalnego człowieka.

 • Wyposażenie ucznia w wiedzę na temat kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach.

 • Wpojenie korzyści płynących z obcowania z kulturalnym człowiekiem.

 • Przekonanie uczniów, że kultura zdobi i ułatwia życie.

 • Wyrabianie szacunku dla siebie i innych.

 • Praktyczne wykorzystanie zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem obcym.


Cele szczegółowe:

 • Uczeń rozszerza podstawową wiedzę na temat kultury człowieka wyniesionej z domu rodzinnego.

 • Uczeń kształci umiejętność kulturalnego uczestnictwa w rozmowie.

 • Uczeń kształci umiejętność skutecznego nawiązywania kontaktów międzyludzkich z uwzględnieniem zasad grzeczności.

 • Uczeń rozwija potrzebę kulturalnego zachowania się.

 • Uczeń wyrabia sprawność w posługiwaniu się zwrotami grzecznościowymi w języku polskim i obcym.

 • Uczeń bogaci słownik kulturalnej mowy.

 • Uczeń rozumie potrzebę kultury języka ojczystego.

ADRESACI PROJEKTU
Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas piątych i szóstych szkoły podstawowej.
CZAS REALIZACJI
Projekt obejmuje 7 jednostek lekcyjnych. Zostanie zrealizowany przed ponownym przyjazdem europejskich gości, z którymi współpracujemy w ramach programu Socrates Comenius. Wtedy też odbędzie się „cicha” prezentacja, a właściwie wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce.
METODY PRACY
♠ burza mózgów

♠ priorytetów

♠ praca w grupach

♠ przekład intersemiotyczny

♠ dyskusja

♠ scenki dramowe


POMOCE

Materiały do prac plastycznych, komputer z dostępem do Internetu, aparat fotograficzny.


LITERATURA DLA UCZNIÓW
Podręczniki do nauki języków obcych, podręcznik savoir- vivre’u, słownik języka angielskiego, francuskiego i włoskiego, słowniki idiomów.

FAZA PRZYGOTOWAWCZA
Pierwsze spotkanie z adresatami projektu poświęcamy na wyjaśnienie uczniom, że rozpoczynamy przygotowania do przyjęcia kolegów z krajów partnerskich realizujących z nami program Socrates Comenius, którzy przyjadą do nas w ramach wymiany. Wyjaśniamy, że będziemy pracować metodą projektu, którą uczniowie znają już z akcji „Szkoła z klasą”, „Szkoła promująca zdrowie” i innych przedsięwzięć.

Proponujemy uczniom przypomnienie sobie wiadomości dotyczących zasad savoir- vivre’u. Uczniowie podejmują dyskusję na temat przydatności znajomości tych zasad oraz ich wykorzystania w codziennym życiu. Zachęcamy uczniów, aby spróbowali znaleźć najczęściej pojawiające się sytuacje życiowe, w których mogą wykazać się znajomością dobrych manier.

Następną jednostkę lekcyjną przeznaczamy na zebranie uczniowskich pomysłów, jak serdecznie i kulturalnie przyjąć gości. Zebrany materiał dzielimy na działy tematyczne. Nauczyciel kieruje pracą tak, aby powstały tematy dotyczące powitania i pożegnania, przedstawiania się, prezentacji siebie i rodziny, składania życzeń urodzinowych, zaproszenia do wspólnego spędzania wolnego czasu.

Zakres tematyczny zostaje ustalony. Kolejne zajęcia to podział uczniów na 4 grupy językowe: (polski, angielski, francuski, włoski) oraz grupę plastyczną. Każda z grup będzie miała do wykonania wiele zadań. Jednak zanim to nastąpi, kolejne spotkanie poświęcimy na zredagowanie i zapisanie kontraktu.

Wyjaśniamy uczniom, że kontrakt ma za zadanie ustalenie zasad wzajemnej współpracy pomiędzy poszczególnymi grupami i nauczycielami. Uczniowie ustalają jego tytuł. Następnie nauczyciel tak prowadzi rozmowę, że uczniowie uświadamiają sobie cel spisania umowy i jej treść. Ustalają zapis celu. Dyskutują na temat sposobu rozwiązywania wątpliwości i ustalają harmonogram spotkań liderów grup oraz konsultacji z nauczycielami.

Stosując metodę burzy mózgów uczniowie podają swoje pomysły, a najbardziej trafne zapisujemy na tablicy jako punkty kontraktu. Praca plastyczna (czyli kontrakt zapisany na kartce brystolu) powstanie na zajęciach kółka plastycznego).


FAZA REALIZACYJNA
Przystępujemy do ścisłej pracy w grupach. Rozpoczyna grupa języka polskiego, która opracowuje tekst powitalnej piosenki, przydatne do sytuacji teksty oraz minisłowniczek pojęć savoir- vivre’u do ustalonych wcześniej tematów. Zadaniem pozostałych grup językowych jest przekład otrzymanego materiału na język swojej grupy z uwzględnieniem zwrotów językowych charakterystycznych dla danego języka oraz na przygotowanie scenki sytuacyjnej do wybranego przez grupę tematu. Natomiast grupa plastyków przygotowuje komiks i plakaty, które oprócz wielojęzykowego słowniczka będą sukcesywnie pojawiać się na szkolnym korytarzu.

Kolejne trzy jednostki lekcyjne przeznaczone są na konsultacje dla wszystkich grup.


PREZENTACJA
Prezentacja na szkolnym apelu będzie jednym z elementów podsumowania kilkutygodniowej, wytężonej pracy uczniów i nauczycieli. Sala gimnastyczna (na niej odbywają się wszystkie akademie), zostanie przyozdobiona powstałymi plakatami, komiksami i transparentami. Potrzebne też będą rekwizyty do odegrania scenek. Na spotkaniu tym uczniowie rozpoczną od przywitania w kilku językach zebranej społeczności szkolnej. Zademonstrują to, czego się nauczyli. Zaśpiewają w kilku językach piosenki, których się nauczyli w trakcie pracy nad projektem. Opowiedzą młodszym kolegom jak pracowali, odegrają scenki dramowe, (niektóre w różnych językach), w formie konkursu dla młodszych uczniów zaprezentują słowniczek zwrotów grzecznościowych. Na koniec zachęcą wszystkich do stosowania zasad savoir- vivre’u i wielojęzycznie pożegnają kolegów.

„Cicha prezentacja” (praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy) będzie też się odbywać przez cały czas pobytu gości w naszej szkole. W większości sytuacji będą w niej uczestniczyć wszyscy uczniowie przygotowujący to spotkanie (pobyt w szkole, spędzanie wolnego czasu). Na specjalnym spotkaniu społeczności szkolnej z przybyłymi gośćmi uczniowie zaprezentują swoje umiejętności i przywitają swoich europejskich kolegów w ich narodowych językach. Sala będzie przyozdobiona symbolami oraz makietami charakterystycznych budowli (miejsc) krajów, z których przybyli goście. Trzymając transparenty powitalne wykonają w formie rappu specjalnie ułożoną na tę okoliczność wielojęzykową piosenkę. Uczniowie, którzy podejmować będą europejskich kolegów w domach, krótko się przedstawią i o to samo poproszą swoich gości. Do wspólnej zabawy zostaną też poproszeni przybyli nauczyciele. Z kolei już bez udziału całej szkoły w mniejszym gronie uczniowie przedstawiają się i zapraszają kolegów do domów, by się rozgościć i wypocząć po podróży. Teraz będą mieli okazję wykorzystać słownictwo związane z prezentacją rodziny, wskazaniem pokoju, zaproszeniem do wspólnego posiłku i sposobu spędzania czasu.


FAZA PODSUMOWUJĄCA
Po zakończeniu wizyty jeszcze raz zbieramy się przy herbatce i omawiamy swoje sukcesy i małe porażki chyba też.

Na wspólnym spotkaniu głos oddajemy uczniom, którzy oceniają efekty pracy, uczą się dostrzegać pracę innych, brać z nich wzór, trochę krytycznie spojrzeć na siebie i swój wkład pracy. Dokonują też samooceny i przyjmują pozytywną ocenę nauczyciela. Rozwija się dyskusja na temat podobieństw i różnic kulturowych i obyczajowych między europejskimi krajami. Z pewnością najwięcej do powiedzenia będą mieli uczniowie goszczący zagranicznych kolegów. Wówczas uczniowie rozwiązują test i wypełniają karty ewaluacyjne. Następnie na tablicy narysujemy tabelę „za” i ewentualnie „przeciw” takim spotkaniom, akcjom, metodom pracy w szkole Ta lekcja na pewno wszystkim nam pozostanie w pamięci na zawsze.

Z kolei jeszcze raz spotykają się pracujący nad projektem nauczyciele, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz uwagami. Wnioski zostaną zapisane i wykorzystane przy realizacji następnego projektu oraz kolejnej wizycie zagranicznych gości.

PRODUKTY


 • Kontrakt

 • Materiały wypracowane przez grupę polską:

a)Życzenia urodzinowe

b)Zapoznanie się z nowym kolegą

c)Pożegnanie

d)Prezentacja rodziny

e)O czym porozmawiamy? (zaproszenie do kina, list ..)


 • Materiały wypracowane przez grupę angielską (zawartość jak w grupie polskiej)

 • Słowniczek zwrotów grzecznościowych w języku angielskim

 • Materiały wypracowane przez grupę włoską

(zawartość jak w grupie polskiej)

 • Słowniczek zwrotów grzecznościowych w języku włoskim

 • Materiały wypracowane przez grupę francuską

(zawartość jak w grupie polskiej)

 • Słowniczek zwrotów grzecznościowych w języku francuskim

 • Materiał ćwiczeniowy – zdania niezgodne z zasadami savoir-vivre’u.

 • Tekst piosenki powitalnej w języku polskim

 • Karty ewaluacji

 • Plakaty

Załączniki do projektu:

 • Test (plik test.xls)

 • Komiksy (4 pliki JPG: komiks1cz1.jpg, komiks1cz2.jpg, komiks2cz1.jpg, komiks2cz2.jpg)

 • Prezentacja multimedialna (plik powitanie.ppt)

 • Powitalny rapp (plik powitalny_rapp.mp3)

Podpisałeś Ty i ……..

Temat:


Kulturalna zabawa nie tylko językiem polskim.

Forma prezentacji:

Na forum szkoły, witając nauczycieli i bliskich naszym figlom rówieśników.

Cel główny:

Serdeczne przyjęcie zagranicznych gości.

Wymagania dla wszystkich:

obowiązkowość rzetelność poważne podejście do zleconych zadań

pracowitość cierpliwość poczucie humoru

punktualność systematyczność

Radą służą:

p. Joanna Porszke wtorek

p. Lilianna Kurpanik czwartek

p. Katarzyna Sielska poniedziałek

p. Aneta Madany-Woch środa

p. Magdalena Wieczorek piątek

Spotkania z liderami grup:

Poniedziałek 1430

Czwartek 1330

Surowej (!) ocenie podlegać będzie:


 1. Sprawny przydział prac

 1. Atmosfera panująca w grupach

 1. Pomysł i dowcip w scenkach sytuacyjnych

 1. Pomysłowość i wykonanie prac plastycznych

 1. Bezbłędność zapisu w języku obcym

 1. Zakres słownictwa w języku obcym

 1. Bogactwo form grzecznościowych w języku polskim i obcym

 1. Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności z zakresu kultury oraz sprawność językowa zdobyta na lekcjach języka obcego

Nasi „godzy” Szkolna brać


Materiały wypracowane przez grupę polską
1. Jak złożysz życzenia urodzinowe?
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
2. Przygotuj scenkę przedstawiającą zapoznanie się z nowym kolegą.
- Cześć! Nazywam się Robert. Jak ty masz na imię?

- Cześć! Nazywam się Tomek. Miło cię poznać.

- Mnie również.
3. Gościłeś u siebie kolegę/koleżankę przez kilka dni. Teraz wraca do domu, jak go/ją pożegnasz?
To był naprawdę miły czas, jaki spędziliśmy ze sobą. Było mi miło gościć cię przez te dni.

Mam nadzieję, że czułeś się u nas dobrze i nigdy nas nie zapomnisz. Życzę ci miłej podróży i zapraszam ponownie.


4. Przedstaw koleżance/koledze swoją rodzinę i wskaż pokój, w którym zamieszka.
Lauro, poznaj moją rodzinę. To jest moja mama Anna, to jest mój tata Tom. To jest mój brat. Nazywa się Krzysztof.

Lauro, to jest pokój, w którym będziesz mieszkać. Tutaj jest szafa na twoje ubrania, a tam jest twoje łóżko. Mój pokój jest obok.


5. Zaproś kolegę/koleżankę do kina. Podaj czas i miejsce spotkania.
- Cześć Susan! Co robisz dziś wieczorem? Czy masz jakieś plany?

- O! Cześć! nie mam żadnych konkretnych planów na dzisiaj.

- Czy chciałabyś pójść ze mną do kina? Film zaczyna się o 19.

- O, tak! Z przyjemnością.

- To miło z twojej strony.Czy możemy sie spotkać o 17.30 przed twoim domem?

- Tak. Na jaki film pójdziemy?

- To jest komedia „Kevin sam w domu” Czy lubisz komedie?

- Tak, lubię. Do zobaczenia i dziękuję za zaproszenie.

- Cała przyjemność po mojej stronie! Cześć Susan!
6. Napisz krótki list, w którym ponownie zaprosisz kolegę/koleżankę do swojego domu.
Drogi Johnie,

Jak się masz? Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku u Was. Ja i moja rodzina czujemy się dobrze.

Piszę do Ciebie, ponieważ nadchodzą wakacje i chciałabym Cię zapytać o Twoje plany.

Chciałabym Cię do nas zaprosić. Byłabym szczęśliwa, gdybyś odwiedził nas jeszcze raz. Możesz przyjechać z rodzicami jeśli chcesz.

Chciałabym wiedzieć, czy możesz przyjechać w sierpniu, i które daty są dla Ciebie najdogodniejsze.

Napisz wkrótce,

pozdrawiam,

Ann


7. O czym porozmawiamy?
I. Jak zapytasz kolegę o jego hobby i opowiesz o swoim?
- John., jakie jest twoje hobby?

- Zbieram znaczki i plakaty, a ty?

- O! Ja również zbieram plakaty. Lubię również grać na gitarze. Mam lekcje gry na gitarze w każdy poniedziałek.
II. Jak zapytasz kolegę/ koleżankę co robi w wolnym czasie?
- Sue, co zwykle robisz w wolnym czasie?

- No cóż, zwykle gram na komputerze i czytam książki. Czy ty również lubisz czytać ?

-Nie, nie lubię. Wolę oglądać telewizję. Czasem tylko czytam jakieś komiksy.

Materiały wypracowane przez grupę angielską
1. Jak złożysz życzenia urodzinowe?

(przewidywana odpowiedź)


Happy birthday to you!
2. Przygotuj scenkę przedstawiającą zapoznanie się z nowym kolegą.

(przewidywana odpowiedź)


- Hello! My name is Robert. What’s your name?

- Hello! My name is Tomek. Nice to meet you!

- Nice to meet you too.
3. Gościłeś u siebie kolegę/koleżankę przez kilka dni. Teraz wraca do domu – jak go/ją pożegnasz?

(przewidywana odpowiedź)


It was really great time we spent together. It was a pleasure to host you for these days. I hope you felt comfortable here and you will never forget us.

Have a nice journey and come here again.


4. Przedstaw koleżance/koledze swoją rodzinę i wskaż pokój, w którym zamieszka.

(przewidywana odpowiedź)


Laura, meet my family. This is my mum – Anna and this is my dad Tom. This is my brother. His name is Chris.

Laura, this is the room you will live in.Here is the wardrobe for your clothes and that is your bed. My room is next to yours.


5. Zaproś kolegę/koleżankę do kina – podaj czas i miejsce spotkania.

(przewidywana odpowiedź)


- Hello Susan! What are you doing this evening? Do you have any plans?

- Oh, hi! I haven’t planned anything special for this evening.

- Would you like to go to the cinema with me? The film starts at seven p.m.

- Oh, yes! With pleasure.

- That’s nice! Shall we meet at half past five in front of your house?

- Yes, I think so. What is on?

- It is a comedy “ Kevin Home Alone”. Do you like comedies?

- Yes, I do. So see you later and thanks for inviting me.

- The pleasure is mine. Bye Susan.
6. Napisz krótki list, w którym ponownie zaprosisz kolegę/koleżankę do swojego domu.

(przewidywana odpowiedź)


Dear John,

How are you? I hope that everything is OK. I’m fine and my family too.

I’m writing to you because the holidays are coming and I would like to ask you about your plans for the holidays.

I would like to invite you to my house. I would be very happy if you visit me once again. you can come with your parents if you want.

I would like to know if you can come in August and which dates are the most suitable for you.

Write me soon,

Lots of love and kisses,

Ann
7. O czym porozmawiamy?


I. Jak zapytasz o hobby swojego kolegi i opowiesz o swoim?

(przewidywana odpowiedź)


- John, what is your hobby?

- My hobby is colecting stamps and posters. What about you?

- Oh, I collect posters, too. I also like playing the guitar. I have guitar lessons every Monday.
II. Jak zapytasz kolegę/ koleżankę co robi w wolnym czasie?

(przewidywana odpowiedź)


- Sue, what do you usually do in your free time?

- Well, I usually play computer games and read books. Do you like reading, too?

- No, I don’t. I prefer watching TV. Sometimes I read some comics.
8. Materiał ćwiczeniowy.
I. Które zdania z poniższego dialogu są niezgodne z savoir- vivre’m ?- podkreśl niewłaściwe zwroty.
You: Good morning.

Shop assistant: Hi! Can I help you?

You: Wait a moment, please.

Give me two bars of chocolate

S. assistant: Please. Anything else?

You: Yes, can I have two watermelons, please?

S. assistant: Of course. Anything else?

You No, thank you. How much is it?

S. assistant: It’s two pounds twenty.

You: Here you are. Thank you.

S. assistant: No problem. Bye.

You: Goodbye.


II. Rozmawiasz z:

A: koleżanką: B: nauczycielem:


jak się przywitasz?

(przewidywana odpowiedź)
Hi! Good morning.

Hello!
jak podziękujesz?


Thanks! Thank you very much!
jak się pożegnasz?
Bye! Goodbye!

See you!Słowniczek zwrotów grzecznościowych w języku angielskim

I would like Chciałbym


Please proszę (o coś)

Sorry przepraszam,

thank you dziękuję

thank you very much dziękuję bardzo

thank you for your help dziękuję za pomoc

good morning dzień dobry

good afternoon dzień dobry (po godz. 12)

good evening dobry wieczór

good night dobranoc

goodbye do widzenia

welcome witam serdecznie

excuse me przepraszam

hello, hi cześć (na powitanie)

bye bye cześć (na pożegnanie)

see you do zobaczenia

see you soon do zobaczenia wkrótce

see you tomorrow do jutra

see you tonight do wieczora

nice to see you miło cię widzieć

take care trzymaj się

how are you? jak się masz?

how are you doing? co u ciebie?


I’m glad to see you here cieszę się, że cię tutaj widzę

I’m sorry you have to go! szkoda że musisz już iść

I’m sorry I’m late przepraszam za spóźnienie


could I...? czy mógłbym..?

give your family my best wishes pozdrów ode mnie swoją rodzinęMateriały wypracowane przez grupę włoską


 1. Jak złożysz życzenia urodzinowe?

(przewidywana odpowiedź)

Buon compleanno!
 1. Przygotuj scenkę przedstawiającą zapoznanie się z nowym kolegą.

(przewidywana odpowiedź)

Ciao! Mi chiamo Robert. Tu come ti chiami?

Ciao! Mi chiamo Tomek.


 1. Gościłeś u siebie kolegę/koleżankę przez kilka dni. Teraz wraca do domu – jak go/ją pożegnasz?

(przewidywana odpowiedź)

Grazie di venire alla casa mia. Sono felice di conoscerti.Vieni ancora in  Polonia. Buon viaggio!
 1. Przedstaw koleżance/koledze swoją rodzinę i wskaż pokój, w którym zamieszka.

(przewidywana odpowiedź)

E la mia famiglia. E mio padre che si chiama Jan. Mia madre si chiama 


Teresa. Ho un fratello. Lui si chiama Piotr
Laura, Guarda! Qesta è la tua camera per questi giorni.


 1. Zaproś kolegę/koleżankę do kina – podaj czas i miejsce spotkania.
  (przewidywana odpowiedź)

-Ciao Susan! Che cosa fai sta serra?
-Oh, ciao! Non facio niente d'interessante.
- Vorrei invitarti nel cinema? Il film commincia alle nove.
- Oh, si! Molto piacere. Vorrei andare con te sta serra.
-A che ore  ci incontriamo?
-Penso che alle otto e trenta.
-Dove?
-Alla casa tua?. Va bene?
-Si. Molto bene .
-A presto!
-Si, ciao!


 1. Napisz krótki list, w którym ponownie zaprosisz kolegę/koleżankę do 
  swojego domu.
  (przewidywana odpowiedź)
  Caro amico,
  Come stai? Io sto molto bene. Ti scrivo perche  io e tutta la mia famiglia  voliamo invitarti in Polonia. La vacanza avvicina. Puoi venire per la  vacanza alla casa mia? Aspetto la tua risposta.
  Un grosso abbracio,
    Janek
 1. O czym porozmawiamy?
  1. Jak zapytasz o hobby swojego kolegi i opowiesz o swoim?
   (przewidywana odpowiedź)
   - Laura, che cosa fai per ammazzare il tempo?
   -  Non mi annoio. Quando ho il tempo guardo la mia collezzione  dei  francobolli. E tu ti interessi a qualche cosa?
   -Si. Mi piace fare lo sport.
   -Che sport pratichi?
   -Io pratico  pallavolo e pallacanestro.

   II. Jak zapytasz kolegę/ koleżankę co robi w wolnym czasie?


   (przewidywana odpowiedź)
   - Che cosa fai in tempo libero?
   - Se ho il tempo libero leggo i libri e guardo la televisione.  E tu, che  cosa fai?
   - Anch'io guardo la televisione ma non mi piace leggere. Preferisco  ascoltare la musica.

8. Materiał ćwiczeniowy.


I. Które zdania z poniższego dialogu są niezgodne z savoir- vivre’m ?- 


podkreśl niewłaściwe zwroty.

TU:  Buon giorno.


VENDITORE:  Ciao! Che cosa desidera?
T: vorrei
V: Ecco! Desidera altro? Decisi presto !. Non ho tempo!
T: Mi dia un chilo delle mele e tre pomodori freschi. E una borsetta, per 
favore!
V: Ecco! Tutto?!
T: Si, Signore. Quant'è in tutto?
V: Dieci euros!
T: Eccole! Prego!Grazie molte.
V: ........... ( silenzio)
T: Arrivederci.
V: Si. Non c'è problema. Ciao! ....  Seguente!!!

II. Rozmawiasz z:


A:  koleżanką: B: nauczycielem:
- jak się przywitasz?
( przewidywana odpowiedź )
   - Ciao! - Boun giorno.
   - Salve!
- jak podziękujesz?
   - Grazie! - Grazie molte!/ Mille grazie!/Grazie!
- jak się pożegnasz?
Ciao! - Arrivederci!/ ArrivederLa - A presto!

Słowniczek zwrotów grzecznościowych w języku włoskim

- Vorrei Chciałbym


- per favore, per piacere proszę ( o coś)
- permesso przepraszam,
- grazie dziękuję
- grazie molte, mille grazie dziękuję bardzo
- buon giorno dzień dobry
- buon pomeriggio dzień dobry ( po godz. 12 )
- buona sera dobry wieczór
- buona notte dobranoc
- arrivederci do widzenia
- benvenuto(a) / benvenuti(e) witam serdecznie
- scusi, scusa przepraszam
- ciao cześć ( na powitanie)
- ciao cześć ( na pożegnanie)
- a presto do zobaczenia
- a presto, a più tardi do zobaczenia wkrótce
- a domani do jutra
- a stasera do wieczora
- piacere di vederti miło cię widzieć
- stai bene trzymaj się
- come stai? jak się masz?
- come vai? co u ciebie?
- sono contente di vederti cieszę się, że cię tutaj widzę
- Che peccato che devi andare! szkoda że musisz już iść
- Mi scusi di essere in ritardo przepraszam za spóźnienie
- saluta la tua famiglia da  parte mia pozdrów ode mnie twoją rodzinę

Materiały wypracowane przez grupę francuską


 1. Jak złożysz życzenia urodzinowe?
  (przewidywana odpowiedź)
  Joyeux anniversaire!
 1. Przygotuj scenkę przedstawiającą zapoznanie się z nowym kolegą.
  (przewidywana odpowiedź)
  - Salut! Je m'appelle Robert. Tu t'appelles comment?
  - Salut! Je m'appelle Tomek. Enchanté!
 1. Gościłeś u siebie kolegę/koleżankę przez kilka dni. Teraz wraca do domu 
  – jak go/ją pożegnasz?
  (przewidywana odpowiedź)
  Nous avons passé ensemble  un temps vraiment merveilleux. C'était un grand  plaisir de t'accueillir pendant ce temps-là. J'espère que tu te sentais  bien chez nous et que tu te souviendras toujours de nous. Bon voyage et  reviens encore!
 1. Przedstaw koleżance/koledze swoją rodzinę i wskaż pokój, w którym 
  zamieszka.
  (przewidywana odpowiedź)
  Laura, je te présente ma famille. C'est ma mère – Anne et c'est mon père   -Thomas. C'est mon frère. Il s'appelle Christophe.
  Laura, c'est la chambre où tu vas habiter. Ici il y a une armiore  pour 
  tes vêtements et là c'est ton lit.  Ma chambre se truove à côté de la 
  tienne.

 2. Zaproś kolegę/koleżankę do kina – podaj czas i miejsce spotkania.
  (przewidywana odpowiedź)
  - Salut Susanne! Qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu as des projets?
  - Oh, salut! Je crois que je ne fais rien de special ce soir.
  - Qu'est-ce que tu dirais d'aller au cinéma avec moi? Le film commence à  dix-neuf heures.
  - Oh, oui! Avec plaisir!.
  - C'est magnifique! On pourrait se rencontrer à  dix-sept heures trente 
  devant ta maison?
  - Je pense que oui. Qu'est-ce qu'on diffuse?
  - C'est une comédie “ Kevin Home Alone”. Tu aimes les comédies?
  - Oui, j'aime bien. Alors, à bientôt et merci pour cette invitation.
  -  Plaisir de ma part et à bientôt,  Susanne.
 1. Napisz krótki list, w którym ponownie zaprosisz kolegę/koleżankę do 
  swojego domu.
  (przewidywana odpowiedź)
  Cher John,
  Comment vas-tu? J'espère que tuot va bien. Moi, je vais bien et ma famille  aussi. Je t'écris parce que les vacances approchent et je voudrais connaître tes  projets pour les vacances. Je voudrais t'inviter à. ma maison. Je serais très  heureux de pouvoir  t'accueillr chez moi encore une fois. Si tu veux tu peux bien venir avec  tes parents.
  Je voudrais savoir si tu peux venir en août et quelles sont les dates qui 
  te conviennent le plus.. Ecris-moi bientôt,
  Je t'embrasse,
  Anne
 1. O czym porozmawiamy?
  1. Jak zapytasz o hobby swojego kolegi i opowiesz o swoim?
   (przewidywana odpowiedź)
   - John, quel est ton passe-temps préféré?
   - Mon passe-temps préféré est de collectionner les  timbres postales et   les posters. Et toi?
   - Oh, moi aussi, je  collectionne les  posters. J'aime aussi jouer de la  guitare. J'ai des leçons de la guitare  le lundi.
  1. Jak zapytasz kolegę/ koleżankę co robi w wolnym czasie?
   (przewidywana odpowiedź)
   - Susanne, qu'est-ce que tu fais quand tu as le temps libre?
   - Eh bien, d'habitude je joue à l'ordinateur et je lis des livres. Et toi,  tu aimes lire?
   - Non, je n'aime pas. Je préfère regarder la télé. De temps en temps je  lis une BD
 1. Materiał ćwiczeniowy.

I. Które zdania z poniższego dialogu są niezgodne z savoir- vivre’m ?- 


podkreśl niewłaściwe zwroty.
Toi:  Bonjour.
Vendeur:  Salut! Vous désirez?
Toi:  Un moment, s'il vous plaît.
          Je voudrais 2 tablettes  de choccolat .
Vendeur: Tiens! Et avec ça?
Toi: Deux pamplemousses, s'il vous plaît?
V:  Oui bien sûr. Quelque chose d'autre?
T:  Non, merci. Ça fait combien?
V:  Ça fait six euros.
T:  Le voilà. Merci beaucoup.
V:  Aucun problème. Salut.
t:  Au revoir.

II. Rozmawiasz z:


A:  koleżanką: B: nauczycielem:
- jak się przywitasz?
( przewidywana odpowiedź )
   - Salut! - Bonjour!
- jak podziękujesz?
Merci
Merci bien, - Je vous remercie!/ 
Merci beaucoup, monsieur!
- jak się pożegnasz?
- Salut! - Au revoir!
- A demain! A bientôt!

Słowniczek zwrotów grzecznościowych w języku francuskim
- Je voudrais Chciałbym
- s'il vous plaît proszę ( o coś)
-  pardon przepraszam,
- merci dziękuję
- merci beaucoup dziękuję bardzo
- merci pour votre aide dziękuję za pomoc
- bonjour dzień dobry
- bon soir dobry wieczór
- bonne nuit dobranoc
- au revoir do widzenia
- bienvenu witam serdecznie
- excusez-moi przepraszam
- salut cześć ( na powitanie)
- salut cześć ( na pożegnanie)
- à bientôt do zobaczenia
-  à  demain do jutra
-  à ce soir do wieczora
- enchanté miło cię widzieć
- bonne journée trzymaj się
- comment vas-tu? jak się masz?
- comment ça va? co u ciebie?
-  je suis content de te voir  cieszę się, że cię widzę
- Quel dommage que tu dois partir! Szkoda, że musisz już iść
-  Excusez-moi d'être en retard przepraszam za spóźnienie
- Est-ce que je pourrais...? czy mógłbym..?
- Dis bounjour à ta famille pozdrów ode mnie twoją rodzinę

Materiał ćwiczeniowy – zdania niezgodne z zasadami savoir-vivre’u.

Polecenie:

Podkreśl zdania niezgodne z zasadami savoir-vivre: 1. Panie profesorze, spóźniłem się na lekcje, ale właściwie nic się nie stało, zostało jeszcze 30 minut do dzwonka.

 2. przepraszam panią za spóźnienie, ale autobus miał defekt. Ja nadrobię materiał.

 3. Nie wymyślaj, wszystko jest dobre, moja mama piekła!

 4. Jak ja lubię tort! Mogę 3 kawałki?

 5. Daj koleżanko, zatacham ci tę walizę do chaty.

 6. Spoko kolego, to ja jestem bagażowym.

 7. Dzięki, ale taką maskotkę już mam.


Tekst piosenki powitalnej w języku polskim
Serdecznie witamy przemiłych gości

Niech pobyt w Polsce przyniesie Wam

Dużo radości i przyjemności

Nasza szkoła jest wesoła

Uczy, bawi, wychowuje

I z przyjemnością gości przyjmujeKARTA EWALUACYJNA


 1. Jakie uczucie ogarniały Cię, gdy przystępowałeś do pracy nad projektem?

 2. Wymień kilka uczuć, które ogarniają Cię dzisiaj, po zakończeniu projektu?

 3. Czy chciałbyś jeszcze raz uczestniczyć w przygotowaniach i spotkaniu z europejskimi kolegami?

 4. Który moment był dla Ciebie najtrudniejszy?

 5. Jaką sytuację wspominasz najmilej?

 6. Co Cię najbardziej zaskoczyło/ zdziwiło? 1. Czy wizyta kolegów z innych krajów wzbogaciła Twój zasób słów z języka angielskiego, bądź innych języków?

 2. Czy chciałbyś mieć więcej lekcji języków obcych? Jeśli tak, to których i dlaczego.

 3. Na jaki temat było Ci najłatwiej mówić, a na jaki najtrudniej?

 1. Czy skorzystałeś z przygotowanych przez swoich szkolnych kolegów zwrotów grzecznościowych?

 2. Czy wizyta europejskich kolegów wpłynęła na podwyższenie Twojej kultury słowa i kultury bycia.

 3. Jak oceniasz poziom kultury europejskich kolegów? Zakreśl 1 ocenę.

  1. dobry

  2. bardzo dobry

  3. wzorowy

 4. Czy przekonałeś się, że kulturalny sposób bycia sprzyja zawieraniu znajomości?

 5. Czy dostrzegłeś kulturowe różnice w zachowaniu pomiędzy kolegami z różnych krajów?

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna