Numer sprawy: 51/dor/2014 Imię I nazwisko ekspertaPobieranie 13.42 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar13.42 Kb.Olsztyn, dnia 26 lutego 2014 r.
Numer sprawy: 51/DOR/2014

Imię i nazwisko eksperta: Bogumił Pahl

Afiliacja eksperta: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

OPINIA PRAWNA

I. Treść zadanego pytania:

Czy można uchylić wydaną decyzję administracyjną o wyłączeniu gruntów klasy III z produkcji rolnej (dla budynku z dwoma lokalami) w trybie art. 162 par. 2 Kpa i wydać nową decyzję dla zmienionej inwestycji? Czy opłaty wniesione na podstawie uchylonej decyzji będą podlegały zwrotowi?II. Sentencja odpowiedzi

Organ administracji publicznej (starosta) w analizowanym stanie faktycznym nie ma podstaw prawnych do uchylenia decyzji w trybie art. 162§2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. Z 2013 r., poz. 267). Zgodnie z art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) budynek w zabudowie bliźniaczej traktowany jest jako budynek mieszkalny jednorodzinny. Jest to więc jeden obiekt budowlany. W związku z tym areał gruntów objęty zwolnieniem na mocy art. 12a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 z późn. zm.) wynosi do 0,05 ha.III Opis stanu faktycznego

Została wydana decyzja administracyjna o wyłączeniu gruntów klasy III z produkcji rolnej dla inwestycji budowa budynku mieszkalnego z dwoma lokalami. Dla takiej inwestycji zwolniono z opłat areał 500 m2 (po 250 m2 na każdy lokal), za pozostały areał naliczono opłaty. Po wydaniu decyzji inwestor zmienił pozwolenie na budowę i wybudował budynek w zabudowie bliźniaczej i podzielił działkę na dwie nieruchomości. W takim stanie faktycznym zwolnieniu z opłat będzie podlegał areał po 500 m2 dla każdego budynku, równocześnie zmniejszeniu ulegną opłaty za wyłączenia gruntów. Wobec takiej sytuacji - czy można uchylić wydaną decyzję (dla budynku z dwoma lokalami) w trybie art. 162 par. 2 Kpa i wydać nową decyzję dla zmienionej inwestycji. Czy opłaty wniesione na podstawie uchylonej decyzji będą podlegały zwrotowi?IV Podstawa prawna udzielonej odpowiedzi

Art. 12a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 z późn. zm.) oraz w zw. z art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).V Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 z późn. zm.) wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. Wydanie przedmiotowej decyzji następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (art. 11 ust. 4 powołanej ustawy). W związku z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ustawodawca nakłada na osobę, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, obowiązek uiszczenia należności i opłaty rocznej, a w odniesieniu do gruntów leśnych - także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

Ustawa wyłączeniu gruntów rolnych i leśnych wprowadza jednak możliwość zwolnienia z ww. należności i opłat. Stosownie do art. 12a analizowanej ustawy obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych również jednorazowego odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 1, nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego:

1)   do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego;

2)   do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

Kierując się wykładnią systemową zewnętrzną przy interpretacji terminu budynek mieszkalny jednorodzinny należy sięgnąć do przepisów ustawy Prawo budowlane. W myśl art. 3 pkt. 2a tej ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;

W kontekście przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów stwierdzić należy, że organ administracji publicznej (starosta) nie ma podstaw prawnych do zmiany decyzji i zwrotu opłaty ponieważ wskutek zmiany pozwolenia na budowę w dalszym ciągu obiekt budowlany traktowany jest jako budynek mieszkalny jednorodzinny.VI. Wykaz wykorzystanego orzecznictwa oraz publikacji

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009

Wierzbowski M., Wiktorowska A. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz , Warszawa 2011
Niniejsza porada prawna nie jest oficjalnym stanowiskiem zarówno Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, jak i Partnerów biorących udział w projekcie.
Udzielane porady prawne nie mogą być wykorzystywane w jakichkolwiek postępowaniach sądowych, administracyjnych i innych, jako dowód na poparcie stanowiska stron, posiadają bowiem walor doradczo-informacyjny.Strona z
System doradztwa prawnego dla JST

w ramach projektu systemowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dobre prawo – sprawne rządzenie
Pobieranie 13.42 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna