Numer sprawy: ea/26/2011 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 1.86 Mb.
Strona1/13
Data05.05.2016
Rozmiar1.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Świdnica 23.09.2011r.

Numer sprawy: EA/26/2011


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 193 000 euro


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy produktów farmaceutycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”.

(Kod CPV: 33.60.00.00-6)

Podstawa prawna:

Postępowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą” oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93).
I. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Świdnicy

w imieniu, którego występuje:

Dział Administracji i Zamówień Publicznych

Adres: 58-100 Świdnica ul. Leśna 27-29

tel. (74) 8517497, fax. (74) 8517437

REGON: 000311674, NIP: 884-22-01-447

Adres internetowy:

- www.szpital.swidnica.pl

- zamowienia@szpital.swidnica.pl
II. Odbiorca: SP ZOZ w Świdnicy.
III. Opis przedmiotu zamówienia:


 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów farmaceutycznych według 78 pakietów, zgodnie z ilościami i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji „Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia”.

Pakiet nr 1 – Alteplase.

Pakiet nr 2 - Antybiotyki, chemioterapeutyki.

Pakiet nr 3 - Amikacin.

Pakiet nr 4 - Cefotaxim.

Pakiet nr 5 - Ceftriakson.

Pakiet nr 6 - Fluconazole.

Pakiet nr 7 - Ceftazidime.

Pakiet nr 8 - Amoxycylina.

Pakiet nr 9 - Penicillin G Sod.

Pakiet nr 10- Vankomycin.

Pakiet nr 11- Clindamycin.

Pakiet nr 12 – Eptyfibatyd.

Pakiet nr 13- Abcyksymab.

Pakiet nr 14 - Fondaparinux.

Pakiet nr 15 – Carboplatin, cis-platin,folinic acid, etoposide, doxorubicin, methotrexate,

fluorouracyl, gemcitabine, vinorelbine.

Pakiet nr 16 – Bleomycin, cyclophosphamide, dacarbazine, motoxantron, vinblastine,

Vincristine, lomustine, etopozide.

Pakiet nr 17 – Capicytabina, epoetin, erlotynib, bevacizumab, trastuzumab.

Pakiet nr 18 - Irinotecal.

Pakiet nr 19 - Darbepoetyna.

Pakiet nr 20 – Temozolamid.

Pakiet nr 21 – Zoledronic.

Pakiet nr 22 – Mitotane.

Pakiet nr 23 - Fulvestrant.

Pakiet nr 24 – Docetaksel.

Pakiet nr 25 – Cetuximab.

Pakiet nr 26 – Sorafenib.

Pakiet nr 27 – Sunitinib.

Pakiet nr 28 – Cladribinum, epirubicinum, vinorelbine, oxaliplatin, paclitaxelum..

Pakiet nr 29 – Doksorubicyna liposomalna.

Pakiet nr 30 – Interferon.

Pakiet nr 31 – Ranibizumab.

Pakiet nr 32 – Pantitumumab.

Pakiet nr 33 – Lapatynib.

Pakiet nr 34 – Filgrastimum.

Pakiet nr 35 – Topotecan.

Pakiet nr 36 – Nadroparinum.

Pakiet nr 37 – Enoxaparinum.

Pakiet nr 38 – Dalteparinum natrium.

Pakiet nr 39 – Narkotyki.

Pakiet nr 40 - Pefloxacin, amlodipin, ferrum, ketoprofen, ferrum.

Pakiet nr 41 - Preparaty do żywienia pozajelitowego i dojelitowego.

Pakiet nr 42 - Dieta dojelitowa.

Pakiet nr 43 - Diety do stosowania w żywieniu pozajelitowym.

Pakiet nr 44 - Płyny infuzyjne w opakowaniach specjalistycznych.

Pakiet nr 45 - Natrium chloratum 0,9% worki.

Pakiet nr 46 - Mannitol 20% worki.

Pakiet nr 47 - Płyny infuzyjne.

Pakiet nr 48- Psychotropy.

Pakiet nr 49- Midazolam.

Pakiet nr 50 – Tramadol.

Pakiet nr 51- Nitrogenium oxydolatum.

Pakiet nr 52 – Leki różne.

Pakiet nr 53 - Leki różne.

Pakiet nr 54 – Metronidazol, metamizol, chlorhexidin, totment.unq.comp.,ascorbin acid.

Pakiet nr 55 – Leki różne.

Pakiet nr 56 - Leki różne.

Pakiet nr 57 - Pantoprazol.

Pakiet nr 58 – Omeprazol.

Pakiet nr 59 – Clopidogrel.

Pakiet nr 60– Leflunomide.

Pakiet nr 61 - Infliximab.

Pakiet nr 62 – Etanercept.

Pakiet nr 63 – Ibandronic acid.

Pakiet nr 64 – Adalimumab.

Pakiet nr 65 – Rituximab.

Pakiet nr 66 – Immune globulins.

Pakiet nr 67 – Denozumab.

Pakiet nr 68 – Insulin.

Pakiet nr 69 – Etomidate, gentamycin, lidocaine.

Pakiet nr 70 – Leki różne.

Pakiet nr 71 – Leki różne.

Pakiet nr 72 – Mleko.

Pakiet nr 73 – Omnipaque, visipaque.

Pakiet nr 74 – Ultravist.

Pakiet nr 75– Optiray.

Pakiet nr 76 – Iomeron.

Pakiet nr 77– Urografin, gastrografin.

Pakiet nr 78 – Leki różnea) dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety;

b) zastrzega się częściowy wybór ofert gdzie część stanowi poszczególny pakiet;

c) oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 4 do specyfikacji dla poszczególnych pakietów zostaną odrzucone;

d) Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części niniejszego zamówienia.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w dynamicznym systemie zakupów.

 4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 6. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) Termin ważności przedmiotu zamówienia: nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

b) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy. Pod pojęciem oferty równoważnej rozumie się ofertę złożoną na produkt w postaci i dawce, a także w opakowaniu, o wielkości i rodzaju wskazanym przez Zamawiającego.

c) W przypadku, gdy produkt będący przedmiotem zamówienia w momencie wyceny jest niedostępny na rynku Wykonawca zobowiązany jest w danej pozycji umieścić odpowiednią informację dotyczącą braku wyceny.

IV. Numer sprawy: EA/26/2011

Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY
V. Wymagany termin realizacji zamówienia.
a) Dostawy przedmiotu zamówienia sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, według zamówień składanych przez Zamawiającego.

b) Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie Procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2002 Nr 144 poz. 1216).

c) Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia.

d) Możliwość dostaw w trybie pilnym w jak najkrótszym czasie uzgodnionym z Kierownikiem Apteki Szpitalnej, jednak nie dłuższym niż w ciągu 24 godzin od daty telefonicznego złożenia zamówienia.

e) Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do magazynu Apteki Szpitalnej.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków
VI.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

VI.2. Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VII niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.


VI.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
VI.4. Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
VI.5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust. 1.
VI.6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców musi przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.1. specyfikacji - wraz z ofertą każdy z Wykonawców musi złożyć:

a) oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie wykonywania zamówienia – według załącznika nr 2 do specyfikacji.

> Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie właściwie wypełnione dla podmiotu składającego ofertę.

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie.

> Wykonawca w celu spełnienia powyższego warunku musi wykazać następujące dostawy:

- 2 (dwie) zrealizowane dostawy , o wartości nie mniejszej niż wartość brutto ceny oferty.
>W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet wartość wykazanych dostaw musi

odpowiadać wartości najdroższego pakietu, na jaki Wykonawca złoży ofertę.
c) zezwolenie na obrót produktami leczniczymi /odpowiedni dokument/:

c1) kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie

prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na leki

psychotropowe i odurzające – odpowiednio wymagane zezwolenie;

c2) kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie

produktów leczniczych jeżeli Wykonawca jest wytwórcą;

c3) w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na

prowadzenie składu konsygnacyjnego zawierające uprawnienie przyznane przezGłównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi.

d) oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - załącznik nr 2 do specyfikacji.

Uwaga:

> Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

>Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

e) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto ceny oferty.
>W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet w/w dokument musi potwierdzać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy równą sumie wysokości wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowych dla poszczególnych pakietów, stanowiących przedmiot oferty.
1.2. Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2. specyfikacji - do oferty każdy z Wykonawców musi załączyć:
a) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy - załącznik nr 3 do specyfikacji.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f) Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.2:
2.1. pkt. b), d), e), f) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2.2. pkt. c - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2.1 lit. a i b oraz w pkt. 2.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Dokument, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 2.1 lit. c, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt. 3 i 4 specyfikacji stosuje się odpowiednio.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić:a) dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu),

b) numer sprawy: EA/26/2011,

c) napis określający przedmiot zamówienia publicznego,

d) napis: „Nie otwierać przed dniem 24.11.2011 roku przed godziną 11: 15” /termin otwarcia ofert/.
2. Pierwsza strona oferty winna zawierać:

a) łączną liczbę stron oferty,

b) spis zawartości koperty tj. spis treści zawierający wykaz złożonych dokumentów z podaniem nr strony, na której dany dokument się znajduje.
3. Oferta ma zawierać:

a) wypełniony formularz ofertowy (według załączonego wzoru - załącznik nr 1 do specyfikacji),

b) szczegółową ofertę cenową (według wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XV specyfikacji),

c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w pkt. VII specyfikacji),

d) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 7b specyfikacji,

e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

f) potwierdzenie wniesienia wadium (vide pkt. IX specyfikacji),

g) Oświadczenie Wykonawcy, że oferta została złożona na produkty lecznicze posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne,

h) Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty dostarczy charakterystyki produktów leczniczych, stanowiących przedmiot zamówienia, na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na ww. dokumenty.

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, w komputerze lub nieścieralnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
7. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy lub osoby wymienione w pkt. b):

a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),

b) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:

- oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, lub z potwierdzeniem notarialnym (oryginał pieczęci),

- kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, lub przez notariusza (oryginał pieczęci).

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w oparciu o art. 24 ustawy, z zastrzeżeniem pkt. VI/4 i pkt. VI/5 SIWZ.

 2. Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ustawy, z zastrzeżeniem pkt. VI/4 i pkt. VI/5 SIWZ.

 3. Wykonawca ma prawo najpóźniej w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 4. Oświadczenia i zaświadczenia stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opatrzone klauzulą “zastrzeżone przez Wykonawcę” muszą być zapieczętowane w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści i nie mogą być trwale spięte z jawną ofertą.

 5. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy oraz informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy skutkować będzie ich ujawnieniem przez Zamawiającego.

 6. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

 7. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.

 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę.

 9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych,

: files -> zamowienia
zamowienia -> Urządzenia klimatyzacyjne
zamowienia -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym
zamowienia -> Spis zawartości opis techniczny
zamowienia -> Załącznik nr 5 do siwz
zamowienia -> Opis przedmiotu zamówienia na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej I mienia
zamowienia -> Numer sprawy: ea/34/2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zamowienia -> Zp-1/frse/2016 Załącznik nr 2 do siwz istotne postanowienia umowy zp-1/frse/2016
zamowienia -> Pakiet nr 1 Załącznik nr 1 do siwz
zamowienia -> CześĆ III – opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno-Użytkowy
zamowienia -> Wykaz osóB, które bęDĄ uczestniczyć w wykonaniu zamówienia świadczenie usług w zakresie koordynacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez wdrożenie sieci lądowych korytarzy ekologicznych na terenie Polski”


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna