O Ś wiadczeni ePobieranie 12.28 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar12.28 Kb.
(A19)

................................, dnia .......................r.

..........................................

pieczątka jednostkiO Ś W I A D C Z E N I E


o zawieraniu i/lub nie zawieraniu umów z wykonawcami*

Niniejszym oświadczam/y**, że:

.................................................................................................................................................

/nazwa Pożyczkobiorcy/Dotowanego/Jednostki realizującej przedsięwzięcie**


w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.:„................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..”

zwanego dalej „Przedsięwzięciem”, przewidzianego do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zwanego dalej „Funduszem”):
1. na zakres dotyczący poz. ………………… harmonogramu rzeczowo-finansowego Przedsięwzięcia zostały zawarte umowy z wykonawcą/wykonawcami** i dostarczono je do Funduszu,
2. na zakres dotyczący poz. …………………… harmonogramu rzeczowo-finansowego Przedsięwzięcia zostaną zawarte umowy z wykonawcą/wykonawcami** i zostaną dostarczone do Funduszu wraz z dokumentami do rozliczenia Przedsięwzięcia,
3. na zakres dotyczący poz. ………………… harmonogramu rzeczowo-finansowego Przedsięwzięcia nie zostały/nie zostaną** podpisane umowy z wykonawcami (zgodnie z § 5 ust. 3 i 4 Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015) ze względu na to, że:


  1. zamówienia nie przekraczają kwoty netto 5 000,00 zł (dotyczy podmiotów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) lub

  2. przy zamówieniach nie jest zobowiązana do podpisania umów z wykonawcami na mocy obowiązujących przepisów (dotyczy jednostek sektora finansów publicznych wymienionych w art. 9 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm,)) lub

  3. przy zamówieniach nie jest zobowiązana do podpisania umów z wykonawcami na mocy przepisów wewnętrznych (regulaminów, statutów itp.) (dotyczy podmiotów innych niż jednostki sektora finansów publicznych zobowiązanych na mocy ich przepisów wewnętrznych (regulaminów, statutów itp.) oraz przepisów bezwzględnie obowiązujących do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych).

Potwierdzeniem w/w zamówień będą faktury, rachunki lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej (zgodnie z § 20 ust. 2 Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015).


……………………….................................................

Podpisy i pieczątki osób reprezentujących

Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych

*dotyczy również umów o dzieło i zleceń

**niewłaściwe skreślić

Pobieranie 12.28 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna