O Ś wiadczeni ePobieranie 6.74 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar6.74 Kb.
(A9)
................................, dnia .......................r.

..........................................

pieczątka jednostki


O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczamy, że:.....................................................................................................

nazwa Pożyczkobiorcy/Dotowanego/Otrzymującego środki/Kredytobiorcy/*
z siedzibą ................................................ przy ul. ................................................................. do zrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pn.: „................................................................................................................................................” przewidzianego do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, harmonogram rzeczowo-finansowy ww. przedsięwzięcia sporządził/a* niezgodnie**/zgodnie* z założeniami wynikającymi z audytu energetycznego opracowanego przez: ........................................... z dnia .............................., pozytywnie zweryfikowanego przez WFOŚiGW w Poznaniu.

……….……………………. ………..…...................................................

Podpis inspektora nadzoru Podpisy i pieczątki osób reprezentujących

Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
* niewłaściwe skreślić

** tylko w przypadku oceny audytu dokonanej przez Fundusz nakładającej obowiązek złożenia wyjaśnień dotyczących rozbieżności
: pub -> files -> file -> 2013
2013 -> dnia r. (pieczęć firmowa) Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia pożyczki lub jej rat oraz spłaty pożyczki dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
2013 -> A13 dnia r pieczątka jednostki Plan wystąpień o środki na zachowanie płynności finansowej projektu p n.:„ ”
file -> A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji zadania w imieniu oświadczam/y*, że zadanie pn.: „
file -> A15 dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o zabezpieczeniu środków na realizację przedsięwzięcia oraz o dokumentach przedstawianych do rozliczenia Oświadczam/y*, że przedsięwzięcie p n
file -> Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących (Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
2013 -> nazwa podmiotu) na dzień
2013 -> Dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e przykanaliki / Przyłącza / Kanały boczne Niniejszym oświadczam/y*, że przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.:” ”

Pobieranie 6.74 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna