O Ś wiadczeni ePobieranie 7.82 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar7.82 Kb.
(A9)
................................, dnia .......................r.

..........................................

pieczątka jednostki


O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczamy, że:.....................................................................................................

(nazwa Pożyczkobiorcy/Dotowanego/Jednostki realizującej przedsięwzięcie)*
z siedzibą w ................................... przy ul. ......................... do zrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pn.:”........................................................................” przewidzianego do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, harmonogram rzeczowo-finansowy ww. przedsięwzięcia sporządził/a* niezgodnie**/zgodnie* z założeniami wynikającymi z audytu energetycznego opracowanego przez: ...................................... w ..........................................,

(podać miesiąc i rok opracowania)


pozytywnie zweryfikowanego przez WFOŚiGW w Poznaniu.

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy audytem i harmonogramem rzeczowo-finansowym w załączeniu.**

……….……………………. ………..…...................................................

Inspektor nadzoru Podpisy i pieczątki osób reprezentujących

(pieczątka z uprawnieniami) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych* niewłaściwe skreślić

** występuje tylko w przypadku oceny audytu dokonanej przez Fundusz nakładającej obowiązek złożenia wyjaśnień dotyczących rozbieżności
: pub -> files -> file -> 2014
2014 -> A11 pieczątka jednostki Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji/ rat dotacji 1 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
2014 -> A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji zadania w imieniu oświadczam/y*, że zadanie pn.: „
2014 -> Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących (Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
2014 -> Dnia pieczątka jednostki OŚwiadczenie
2014 -> Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
2014 -> Nazwa przedsięwzięcia
2014 -> Dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* Niniejszym oświadczam/y*, że przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.:” ”
2014 -> Regon 301313654 zwanym dalej "Pożyczkodawcą"

Pobieranie 7.82 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna