O Ś wiadczeni ePobieranie 6.93 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar6.93 Kb.
(A17)
................................, dnia ....................r.

..........................................

pieczątka jednostki


O Ś W I A D C Z E N I E


o opłacaniu składek ZUS

W imieniu ...........................................................................................................

oświadczam/y*, że nie* jestem/jesteśmy* płatnikiem składek ZUS i nie posiadam/y* zaległości w ich opłacaniu.
Złożenie przez Pożyczkobiorcę/Dotowanego* nieprawdziwego oświadczenia traktowane będzie jako niedotrzymanie warunków umowy pożyczki/dotacji*.
Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności z art. 297 Kodeksu Karnego potwierdzam/y* własnoręcznym podpisem.

..……………………...............................................

Podpisy i pieczątki osób reprezentujących

Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
* niewłaściwe skreślićPobieranie 6.93 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna