O 1g/l Pilna transfuzja w nagłych przypadkach może być wykonywana bez próby zgodności: a tak b nie c wykonanie próby zgodności podczas transfuzjiPobieranie 15.8 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar15.8 Kb.
ZESTAW I
1.Przetoczenie jednej jednostki KKCz dorosłemu choremu (bez czynnego krwawienia) zwiększa poziom Hb:
a) o 10 g/l
b) o 5g/l
c) o 3g/l
d) o 1g/l

2.Pilna transfuzja w nagłych przypadkach może być wykonywana bez próby zgodności:


a) tak
b) nie
c) wykonanie próby zgodności podczas transfuzji
d) na podstawie wyniku grupy krwi w dokumencie tożsamości

3.Optymalna objętość pobierana od dawców wynosi:


a) 200ml
b) 450ml
c) 520ml
d) 500ml

4.Znaczenie kliniczne mają:


a) alloprzeciwciała odpornościowe
b) alloprzeciwciała klasy IgM
c) alloprzeciwciała a i b
d) alloprzeciwciała typu zimnego o niskim mianie i o ograniczonej amplitudzie cieplnej

5.Pod pojęciem masywnej transfuzji rozumiemy:


a) przetoczenie w ciągu 24 godzin objętości preparatów równej lub większej od objętości krwi krążącej u pacjenta.
b) szybkie przetoczenie 2-ch jednostek KKcz
c) przetoczenie 2-ch jednostek KKCz i 1 litra roztworu albumin
d) przetoczenie 2 litrów roztworu albumin

6.Prawidłowo wypełnione zapotrzebowanie na czynnik VIII i IX powinno uwzględnić:


a) tylko układ AB0
b) układ AB0 i Rh
c) tylko układ Rh
d) żadne z powyższych

7.W przypadku uczulenia na białko należy przetoczyć pacjentowi:


a) KKP przemywany
b) KKP mrożony
c) KKP uniwersalny
d) KKP napromieniony

8.Substancji grupowych AB0 nie zawiera:


a) tkanka nerwowa
b) ślina
c) surowica
d) mocz

9.Średnia długość okienka serologicznego w testach przeglądowych III generacji do oznaczania anty HIV wynosi:


a) 5 dni
b) 11 dni
c) 22 dni
d) 16 dni

10.Pacjenci grupy AB+ mogą być biorcami osocza:


a) grupy A
b) grupy B
c) grupy 0
d) grupy AB

11.Do oddania krwi w celach leczniczych na stałe dyskwalifikowani są dawcy:


a) po szczepieniu ochronny przeciwko WZW A lub B
b) z kontaktu z chorym na WZW
c) z dodatnim wynikiem testu na obecność anty HCV
d) po dużych zabiegach chirurgicznych

12.KKP (koncentrat krwinek płytkowych) jest przechowywany przez okres 5 dni w temperaturze:


a) –18C; -30C
b) +4C; +6C
c) +20C; +24C
d) +12C; +16C

13.Pośredni test antyglobulinowy (PTA) służy do wykrywania:


a) przeciwciał odpornościowych krążących w surowicy
b) przeciwciał odpornościowych zaadsorbowanych na krwinkach
c) komplementu zaadsorbowanego na krwinkach
d) przeciwciał naturalnych

14.Badania kwalifikujące do stosowania w lecznictwie to:


a) HIV, HBV, HCV, WR
b) HbsAg, ALAT, anty-HIV
c) ALAT, testy kiłowe
d) HbsAg, anty HIV, anty HCV, RNA/HCV lub HCVAg, ALAT, testy kiłowe

15.Antygeny układu Rh występują:


a) na erytrocytach
b) na trombocytach
c) na tkankach ustroju
d) w limfocytach

16.Jednostka KKP to:


a) 250ml
b) 100ml
c) 50ml
d) 200ml

ZESTAW II


1.Krew pełną konserwowaną (KPK) oraz koncentrat krwinek czerwonych należy przechowywać w temperaturze:
a) +22C; +24C
b) +12C’ +16C
c) +2C; +6C
d) –10C; -25C

2.Z jednej jednostki krwi konserwowanej możemy wykonać:


a) trzy jednostki KKCz
b) dwie jednostki FFP
c) jedną jednostkę KKP
d) jedną jednostkę KKCZ i jedną jednostkę FFP

3.Jakie preparaty można napromieniować:


a) FFP
b) KKCz, KKP
c) krioprecypitat
d) albumnię

4.Osoby leczone krwią są dyskwalifikowane jako dawcy do oddania krwi na:


a) na okres 6 miesięcy
b) na okres 12 miesięcy
c) na stałe
d) na 1 miesiąc

5.Układ AB0 zawiera:


a) 2 antygeny
b) 3 antygeny
c) 4 antygeny
d) 5 antygenów

6.Do bezwzględnych wskazań do toczenia FFP należy:


a) krwawienia spowodowane niedoborem czynnika VIII
b) wyrównanie objętości krwi krążącej
c) niedożywienie
d) krwawienie w przebiegu niewydolności wątroby

7.Okienko serologiczne jest to:


a) okres jaki upłyną od momentu zakażenia do czasu jego wykrycia
b) czas utrzymywania się markerów wirusologicznych we krwi
c) od momentu zakażenia do momentu zaniku markerów wirusowych
d) od momentu wykrycia zakażenia do momentu ustąpienia objawów klinicznych

8.Wdrożenie procedury Look Back nastepuje:


a) w przypadku dodatnich wyników w testach wirusologicznych i kiłowych u dawców wielokrotnych
b) stwierdzenia wysokiej aktywności ALAT (2 x powyżej górnej granicy normy)
c) po wystąpieniu reakcji poprzetoczeniowej u pacjenta
d) przy kwalifikowaniu osocza do karencjonowania.

9.Naświetlanie preparatów krwi promieniami gamma zapobiega:


a) reakcji alergicznej po przetoczeniu KKCz
b) reakcji hemolitycznej po przetoczeniu KKCz
c) wstrząsowi anafilaktycznemu po przetoczeniu KKCZ
d) reakcji GVHD

10.Odczyn LEN wykrywa przeciwciała z układu


a) Rh
b) Kell
c) Kidd
d) HLA

11.Dodatni wynik testu przeglądowego na obecność anty-HIV:


a) wymaga potwierdzenia testem Western blott
b) jest wynikiem ostatecznym
c) kontakt z chorym na wzór typu B (???)
d) szczepienie dawcy na grypę (???)

12.Konflikt serologiczny w zakresie układu AB0 ma miejsce najczęściej gdy:


a) matka grupy 0 a noworodek grupy A lub B
b) matka grupy A noworodek grupy 0
c) matka grupy B noworodek grupy 0
d) matka grupy AB noworodek grupy A

13.Próba zgodności wykonywana jest:


a) testem LEN
b) PTA-LISS
c) A i B
d) BTA

14.Napromieniować można:


a) FFP
b) Krioprecypitat
c) osocze bez AHG
d) KKCZ, KKP

15.Przeciwciał odpornościowych należy szukać u kobiet ciężarnych:


a) Rh ujemnych
b) Rh ujemnych i dodatnich
c) Rh ujemnych z obciążonym wywiadem położniczym lub immunologicznym
d) Rh dodatnich w drugiej i kolejnych ciążach

16.Wskazania do stosowania krwi pełnej KPK


a) u chorych z niedokrwistością
b) w celu korygowania poziomu czynników krzepnięcia krwi lub krwinek płytkowych i białych
c) w celach odżywczych
d) masywne krwawienia z utratą >25% objętości krwi krążącej

ZESTAW III


1.Jak długo należy przechowywać pojemniki z krwią po transfuzji:
a) 5 dni
b) 7 dni
c) 2 dni
d) nie trzeba przechowywać

2.Chorym na hemofilię A należy podawać:


a) czynnik IX
b) czynnik VIII
c) KKCZ
d) Antytrombinę III

3.Celem filtrowania KKCz jest:


a) usuwanie leukocytów
b) usuwanie płytek
c) usuwanie wirusów
d) usuwanie białek osocza

4.Krew uniwersalna:


a) KKCz grupy 0 Rh - lub 0 Rh + w osoczu AB lub grupy jednoimiennej z grupa krwi biorcy
b) KKCz z grupy AB Rh - w osoczu grupy 0
c) KKCz z grupy A Rh - w osoczu grupy AB
d) KKCz z grupy B Rh - w osoczu grupy AB

5.Jedna jednostka KKP dawkowana jest u dzieci na:


a) 10kg m.c.
b) 40kg m.c.
c) 30kg m.c.
d) 20kg m.c.

6.Pacjent grupy AB nie może otrzymać:


a) krwi pełnej (???)
b) koncentratu krwinek czerwonych grupy 0
c) KKCz z grupy B
d) KKCz z grupy A

7.Próba zgodności ważna jest:


a) 24h
b) 48h
c) 72h
d) 12h

8.Pod pojęciem 1 jednostki rozumiemy:


a) 300ml KKCz lub 220ml FFP
b) 300ml krwi pełnej konserwowanej
c) 100ml FFP
d) 200lm KKP

9.Odczyny gorączkowe niehemolityczne spowodowane są:


a) niezgodnością AB0
b) reakcją na białka osocza
c) immunizacją antygenu HLA
d) przetoczeniem krwi niezgodnej w układzie Rh

10.Okienko serologiczne to:


a) dodatni wynik Rh
b) wystąpienie pełnego zespołu AIDS
c) okres utajenia zakażenia do serokonwersji pozytywnej
d) okres od zakażenia do wystąpienia objawów klinicznych

11.Maksymalny czas przetaczania 1 jednostki KKCz wynosi:


a) 2h
b) 4h
c) 8h
d) 6h

12.Wskazania do stosowania antyleukocytarnych filtrów to:


a) alloimunizacja antygenu HLA
b) immunizacja antygenami erytrocytów
c) pokrzywka jako okres poprzetoczeniowy
d) zapobieganie chorobie GVH

13.KKCz przechowywane jest w temperaturze:


a) -18C; -30C
b) +2C; +6C
c) +22C; +24C
d) +12C; +16C

14.Przeciwciał odpornościowych u kobiet ciężarnych Rh dodatnich należy poszukiwać:


a) w pierwszej ciąży
b) w każdej ciąży
c) z obciążonym wywiadem położniczym
d) nie wykonuje się takich badań w ogóle

15.Planowe przetoczenie krwi i jej pochodnych powinno odbyć się:


a) w godzinach popołudniowych
b) w godzinach nocnych
c) w godzinach rannych
d) pora dnia nie ma znaczenia

16.W przypadku uczulenia na białko choremu należy przetaczać:


a) KKP przemywany
b) KKP mrożony
c) KKP uniwersalny
d) KKP napromieniowany

ZESTAW IV


1.Termin ważności napromieniowanego koncentratu krwinek czerwonych (NKKCz) wynosi:
a) 32 dni
b) 28 dni
c) 42 dni
d) napromienianie nie ma wpływu na zmianę terminu ważności

2.Jakie są przyczyny ostrej reakcji hemolitycznej:


a) niezgodność w układzie AB0
b) niezgodność w zakresie antygenów układu Rh
c) niezgodność w innych układach grupowych
d) reakcja na białka osocza

3.Przetaczać krew i jej preparaty może:


a) każda pielęgniarka
b) położna
c) personel medyczny bez uprawnień
d) pielęgniarka lub położna po odpowiednim przeszkoleniu, na zlecenie lekarza

4.Termin ważności krwi pobranej na CPDA wynosi:


a) 35 dni
b) 21 dni
c) 42 dni
d) 28 dni

5.Jak często można oddawać krew:


a) kobiety co miesiąc
b) kobiety co 3 miesiące
c) mężczyźni co 2 miesiące

d) mężczyźni co 3 miesiące

6.Właściwa próba krzyżowa jest badaniem zgodności między:


a) surowicą dawcy a krwinkami biorcy
b) surowicą biorcy a krwinkami dawcy
c) surowicą biorcy a krwinkami wzorcowymi
d) surowicą dawcy a krwinkami dawcy

7.W przypadku wystąpienia niehemolitycznych odczynów gorączkowcyh wskazane jest:


a) stosowanie KKCz ogrzanych
b) stosowanie KKCz ubogoleukocytarnych
c) stosowanie KKCz napromienionych
d) podanie przed przetoczeniem środków przeciwgorączkowych

8.Prawidłowo wypełnione zapotrzebowanie na osocze powinno uwzględnić:


a) układ AB0 i Rh
b) tylko układ AB0
c) tylko układ Rh
d) żadne z powyższych

9.Przetoczenie zbyt dużej objętości krwi w krótkim czasie u chorych z anemią normowolemiczną prowadzi do:


a) hiperbilirubinemii
b) zaburzenia w układzie krzepnięcia
c) spadku ciśnienia
d) przeciążenia krążenia

10.Z oddawania krwi w celach leczniczych dyskwalifikowane są na stałe osoby:


a) po zabiegach endoskopii
b) po zawale mięśnia sercowego
c) z gruźlicą
d) z nadciśnieniem

11.Pacjentom z grupą 0 Rh + możemy przetoczyć:


a) KKP grupy B Rh + lub B Rh -
b) KKP grupy A Rh + lub A Rh -
c) KKP grupy 0 Rh + lub 0 Rh -
d) KKP wszystkich grup

12.Które z badań nie są wykonywane obligatoryjnie w krwiodawców:


a) oznaczanie HBsAg
b) oznaczenie przeciwciał CMV
c) oznaczenie antyHCV
d) oznaczenie antyHIV1 i antyHIV2

13.Powikłania typu nagłej hemolizy wewnątrz naczyniowej spowodowane są:


a) immunizacja w układzie HLA
b) przetoczeniem krwi niezgodnym w układzie AB0
c) reakcją na przetoczenie białek osocza
d) przetoczeniem krwi Rh dodatniej biorcy Rh ujemnemu

14.W profilaktyce konfliktu serologicznego matczyno-płodowego u kobiet w ciąży Rh ujemnych należy stosować preparat Gamma antyD:


a) po porodzie
b) ???
c) po poronieniu
d) w każdym z wymienionych przypadków

15.Czy krew uzyskana z autotransfuzji może być przetoczona innemu choremu:


a) Tak
b) Nie
c) po napromienieniu
d) po filtrowaniu

16.Osocze uznaje się za karencjonowane:


a) osocze przechowywane przez 16 tygodni, następnie może być wydane do celów leczniczych
b) po upływie 16 tygodni i po ponownym wykonaniu badań u dawcy w kierunku nosicielstwa HIV, WZW b, WZW C oraz Kiły
c) A i B
d) osocze przechowywane przez 6 miesięcy w stanie zamrożenia
: staz
staz -> Podkarpacie stawia na zawodowców Nr Projektu wnd-pokl. 09. 02. 00-18-001/12
staz -> Witold Kurnatowski dr n med
staz -> Muszę przyznać, że lepiej trafić nie mogłam! Jestem na farmie koni wyścigowych rasy thoroughbred horses. Moja farma zajmuje się dosłownie produkcją tych zwierząt
staz -> Staże szkoleniowe w klinice chorób zawodowych I wewnętrznych mimmit gumed w roku; 2008, 2008 2010, r
staz -> Staż lekarski 10. 2011 111 Szpital Wojskowy z Przychodnią sp zoz ul. Grunwaldzka 16/18 60-780 Poznań
staz -> Rozpoznanie, profilaktyka i leczenie alergii na jad owadów błonkoskrzydłych Aktualne wytyczne European Academy of Allergology and Clinical Immunology
staz -> Aegon – międzynarodowa korporacja finansowa poszukuje stażystów do pracy w charakterze: Telemarketer – staż płatny
staz -> Polish athletes at international competitions 2007 (indoor) as at: 31. 03. 2007

Pobieranie 15.8 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna