O g ł oszeni e o wynikach przetarguPobieranie 5.22 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar5.22 Kb.
Ustrzyki Dolne, dnia 02 lutego 2009 r.
ZP-340/16/2009.
O G Ł O S Z E N I E

o wynikach przetargu

Gmina Ustrzyki Dolne, 38-700, ul. Kopernika 1 uprzejmie informuje, że w postępowaniu przetargowym w ramach przetargu nieograniczonego na przygotowanie około 180 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozumieniu art.4. ust.2. pkt.1 i pkt.2. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- oferty złożyło trzech wykonawców:
  1. JASIŃSKA MALEC ARCHITEKCI architekt Agata Jasińska-Malec, ul. Nadgórna 101, 38-700, Ustrzyki Dolne - z ceną łączną 52.704,00 zł. brutto ,

  1. Pracownia Projektowa Architektury WINNICKI-PROJEKT mgr inż. arch Łukasz Winnicki, ul. Fabryczna 15, 38-700, Ustrzyki Dolne - za cenę brutto 54.460,80 zł.,

  2. Projektowanie Architektoniczne i Nadzór Inwestorski Artur Bobrecki ,Ul. Rzeczna 4/4 ,38-700 Ustrzyki Dolne – za cenę 54.900,00 zł.

Oceniając przedmiotowe oferty wg kryterium zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 100 % cena oferty – wybrano ofertę Nr 01 firmy JASIŃSKA MALEC ARCHITEKCI architekt Agata Jasińska-Malec, ul. Nadgórna 101, 38-700, Ustrzyki Dolne - z ceną łączną 52.704,00 zł. brutto .


1 x strona internetowa,1 x tablica ogłoszeń,

1 x a/a.
: atach
atach -> Rady powiatu łAŃcuckiego
atach -> Specyfikacja techniczna
atach -> Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stolarki okiennej w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu. Zamawiający
atach -> ProtokóŁ nr xxxiv/10 z sesji rady powiatu mieleckiego w dniu 23 marca 2010 roku
atach -> Załącznik nr 7 do siwz (załącznik nr do umowy) warunki techniczne dla samochodu bazowego I przedziału medycznego ambulansu sanitarnego typu – C
atach -> I-i. 272 2012 Gorzyce, 02. 04. 2012 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
atach -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
atach -> Lp. Kod odpadu
atach -> ProtokóŁ 7/2011 z posiedzenia zarządu powiatu łAŃcuckiego z dnia 7 lutego 2011 r
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna