O, jakże to byłoby czarujące, gdyby można było sprawić, by te naturalne widoki mogły same odcisnąć się trwale i pozostały utrwalone na papierze”Pobieranie 141.1 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar141.1 Kb.


O, jakże to byłoby czarujące, gdyby można było sprawić,

by te naturalne widoki mogły same odcisnąć się trwale i pozostały utrwalone na papierze” .

 

William H. Fox Talbot.


Zatrzymać czas!- dlaczego i jak

utrwalać obraz ?”
Innowacja pedagogiczna

(programowo - metodyczna)

dotycząca zintegrowanych działań

z zakresu nauk ścisłych,

edukacji medialnej i sztuki

Autorzy :

Joanna Zaczkiewicz, Sylwia Ferenz -Dusza

Wrocław, wrzesień 2009

Nazwa szkoły/placówki:


Zespół Szkół nr 24 we Wrocławiu (Gimnazjum nr 12), ul. Eluarda 51/55, 54-019 Wrocław, tel.071 3493955

Dyrektor: Anna Drzewiecka


Zespół Żłobkowo-Przedszkolny nr 3

im. Kard. Joachima Meisnera

ul.Wolska 9, 54-076 Wrocław

Dyrektor: Jolanta Mądry

Gmina: Wrocław


Wstęp:

Fotografować to znaczy wstrzymać oddech,uruchamiając wszystkie nasze zdolności

w obliczu ulotnej rzeczywistości.”
Henri Cartier-Bresson


Zatrzymać ulotny obraz, chwilę, uczucie, zatrzymać czas .....................

to odwieczne marzenia człowieka. Możliwość uwieczniania obrazów pozwala


w pewien sposób zatrzymać czas.

Fotografia pasjonowała człowieka już od czasu pierwszych prób z emulsją światłoczułą. Nawet konieczność kilkunastominutowego pozostawania w bezruchu nie stanowiła problemu dla obiektów zdjęć. Najważniejszy był końcowy efekt. Idea innowacji pedagogicznej „ Zatrzymać czas- dlaczego i jak utrwalać obraz?” zrodziła się z obserwacji zainteresowań dzieci i młodzieży związanych


z obszarem nowoczesnej technologii multimedialnej.

Podczas realizacji wcześniejszych wspólnych inicjatyw edukacyjnych, np. projektów międzyszkolnych „Europejska wiosna”, „Leśnickie pastorałki”, a w szczególności „Z Leśnicy do Cannes- informatyk filmowcem”, w trakcie warsztatów medialnych


w gimnazjum oraz warsztatów filmowych w przedszkolu zauważyłyśmy, że nasi wychowankowie bardzo żywo reagują na możliwość operowania narzędziami medialnymi. Chętnie fotografują, filmują, utrwalając obraz świata. Czynią to oczywiście w sposób bardzo spontaniczny, nieprofesjonalny. Nie potrafią poradzić sobie z mnogością funkcji narzędzi ani uporządkowaniem zgromadzonego materiału. Planowane działania stwarzałyby możliwość kontaktu z techniką multimedialną, zaspakajałyby potrzeby wychowanków oraz aspiracje rodziców, którzy oczekują
od nas wysokiego poziomu kształcenia w zakresie przedmiotów ścisłych,
a jednocześnie wyrażają akceptację naszych działań oraz deklarują gotowość wsparcia w ich realizacji.

Stąd pomysł, że fotografia może stanowić doskonały pretekst, punkt wyjścia do realizacji naszego nadrzędnego celu, czyli rozwijania zainteresowania przedmiotami ścisłymi, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę refleksji nad upływającym czasem.

Ponadto uznałyśmy, że projektując atrakcyjne i zachęcające do pracy formy zajęć z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu technicznego, osiągniemy podstawowy cel edukacji, jakim jest wspomaganie rozwoju dziecka i młodego człowieka w możliwie szerokim zakresie, z uwzględnieniem jego indywidualnych zainteresowań i zdolności. Wprowadzimy ich w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych, wdrożymy do samodzielności, ukierunkujemy decyzje dotyczące dalszej edukacji i rozwiniemy umiejętności społeczne.

Autorki innowacji:

Joanna Zaczkiewicz - nauczyciel dyplomowany języka polskiego
w Zespole Szkół nr 24, lider Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej, certyfikat Szkolnego Lidera Wspierania Uzdolnień, autor i realizator kilku edycji koncepcji „Klasa Aktywności Twórczej”, prowadząca od wielu lat warsztaty medialne, pasjonat multimediów; liczne doskonalenia dotyczące interdyscyplinarności, integracji międzyprzedmiotowej i holistycznej, rozwoju przez sztukę, a także edukacji medialnej; bogate doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych interdyscyplinarnych, m.in. kierownik Katedry Humanistycznej Akademii Umiejętności WKE, w ramach której zrealizowała warsztaty filmowe „Od braci Lumiere do własnego filmu”.

Sylwia Ferenz - Dusza - nauczyciel kontraktowy. Ukończyła też studia podyplomowe Terapia pedagogiczna. Inicjator i realizator niekonwencjonalnych form pracy z dzieckiem. Pomysłodawczyni Dnia Aktywności Twórczej w placówce. Lider WKE. Ukończyła różnorodne formy doskonalenia zawodowego, m.in. w zakresie „Edukacji matematycznej dzieci metodą E. Gruszczyk- Kolczyńskiej ”.
Dotychczas Autorki realizowały międzyszkolny projekt edukacyjny „ Z Leśnicy do Cannes- informatyk filmowcem”, który poprzez zintegrowane działania przedszkolaka, ucznia szkoły podstawowej i gimnazjalisty, poszerzał wiedzę wychowanków z zakresu technologii informatycznej i multimediów. Projekt ten zyskał akcept w konkursie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ponadto nauczycielki inicjują rozmaite formy działań edukacyjnych w ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej.

Innowacją została objęta grupa dzieci pięcioletnich z Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego nr 3 we Wrocławiu i uczniowie oddziału 3b Gimnazjum nr 12


w Zespole Szkół nr 24 we Wrocławiu.

Innowacja realizowana jest od 2008 roku, zawsze w najstarszych rocznikach przedszkola i gimnazjum, czyli dzieci pięcioletnie i trzecia klasa gimnazjum.Priorytetem innowacji są celowe, systematyczne i zintegrowane działania międzyszkolne polegające na współpracy i wzajemnym uczeniu się dzieci i młodzieży na dwóch poziomach edukacyjnych (przedszkole
i gimnazjum ). Przekazujemy zintegrowane treści programowe zgodnie
z odpowiednim szczeblem edukacji, wykorzystując zasady, metody i techniki heurystyczne, aby w ten sposób ułatwić przebieg procesu twórczego.


Rozszerzone, zintegrowane treści programowe na obu poziomach edukacyjnych są realizowane w formie cyklicznych (co dwa tygodnie ) modułów tematycznych – FOTOGRAFIA BEZ TAJEMNIC - rozłożonych w 39 -tygodniowym okresie nauki.

Osiągnięcia dziecka w przedszkolu określone poprzez analizę KARTY SUKCESU PRZEDSZKOLAKA-FOTOGRAFIKA, uzupełnianej po realizacji każdego zagadnienia tematycznego.

Osiągnięcia gimnazjalisty oceniamy, weryfikując jego wpisy w KARCIE SUKCESU GIMNAZJALISTY- FOTOGRAFIKA z obserwacjami poczynionymi przez nauczyciela.

Planowane działania edukacyjne oparte o współpracę i pomoc ze strony kadry naukowej Politechniki Wrocławskiej oraz wsparcie fotografa i artysty fotografika.

W toku realizacji zapewnimy dzieciom i młodzieży warunki bezpieczeństwa zgodne z obowiązującymi procedurami.

Opis zasad innowacji:

Z niepokojem obserwujemy, że nasi uczniowie, wychowywani w dobie multimediów charakteryzują się ograniczonym zasobem pojęciowym, ubogim słownictwem, słabą wrażliwością poznawczą i estetyczną, a także spowolnionym rozwojem w zakresie nabywania kompetencji matematycznych, myślenia logiczno – matematycznego (szczególnie w jego aspekcie przyczynowo-skutkowym),


a w odniesieniu do gimnazjalistów myślenia abstrakcyjnego a także przyczynowo skutkowego.

Wyniki przeprowadzonej diagnozy wśród uczniów gimnazjum wskazują na szereg lęków przed podejmowaniem wyzwań związanych z nowymi zadaniami, napotkanymi problemami do rozwiązania, szczególnie z zakresu nauk ścisłych.

Obserwujemy również tendencję do braku finalizacji rozpoczętej pracy; postawę zniechęcenia i wycofywania się z realizacji zamierzonych działań, brak wytrwałości i wiary we własne siły.

Dlatego sądzimy, że zastosowane przez nas niekonwencjonalne metody (głównie heurystyczne poznanie wielozmysłowe, działania praktyczne ) i formy pracy (wzajemne uczenie się, moduły ) pozwolą na zmianę postaw wobec sytuacji i zadań trudnych oraz przyjęcie przez naszych wychowanków orientacji zadaniowej


w procesie rozwiązywania problemów.

Obszar tematyczny innowacji jest skupiony wokół jednej z dziedzin medialnej rzeczywistości - FOTOGRAFII, z uwzględnieniem doświadczenia i wiedzy wychowanków, z założeniem odwoływania się do nich oraz nadzieją lepszego ich zorganizowania, artykułowania, rozszerzania i wzbogacania. TTematyka innowacji stanowi celowe, systematyczne działania edukacyjne polegające na stałej realizacji rozszerzonych treści podstawy programowej gimnazjum i przedszkola z uwzględnieniem stosowania niekonwencjonalnych metod nauczania prowadzących do zauważalnych zmian na etapie ewaluacji efektów końcowych wynikających z założonych celów.
W przedszkolu treści podstawy programowej zostają rozszerzone
w obszarze edukacji technicznej
o:


 • szczegółową wiedzę dotyczącą fizycznej i technicznej strony funkcjonowania aparatu fotograficznego,

 • sposób wykonywania zdjęć,

 • nabywanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi z wykorzystaniem multimediów.Dodatkowo bazując na osobistych doświadczeniach dziecka związanych
z działaniem przy użyciu aparatu fotograficznego, kształtowane są
w następujących obszarach: 1. Obszar edukacji matematycznej
  • pojęcia i umiejętności potrzebne w edukacji matematycznej przedszkolaków:

  • zdobywanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni (szczególnie umiejętność wytyczania kierunków od drugiej osoby i ustalanie co się w jej otoczeniu znajduje);

  • rozwijanie intuicji geometrycznych na bazie wykonanych zdjęć;

  • poznanie, tworzenie, porządkowanie i klasyfikowanie zbiorów przedmiotów przedstawionych na fotografiach;

  • przyswojenie określenia czasu i rozumienia jego upływu; 1. Obszar edukacji społeczno-moralnej
 • poczucie podmiotowości i współpodmiotowości / przekonanie, że wiele zależy ode mnie, od nas/,

 • samodzielność,

 • zdolność do zachowań prospołecznych /dzielenia się, współpracy, pomagania /,

 • osobiste przeżywanie i sukcesu grupowy oraz towarzyszące mu pozytywne emocje, 1. Obszar edukacji przyrodniczej
 • umiejętność eksperymentowania z materiałem fotograficznym w laboratoriach fizycznych i chemicznych wyższych uczelni;

 • umiejętność obserwowania zjawisk optycznych zachodzących w przyrodzie
  na bazie przygotowanej prezentacji uczniów gimnazjum; 1. Obszar edukacji w zakresie mowy i myślenia
 • poszerzenie słownictwa związanego z tematyką innowacji,

 • rozwijanie zasobu pojęciowego w obszarze problematyki innowacji,

 • wykorzystanie umiejętności samodzielnego wykonywania zdjęć do rozwijania myślenia logiczno-matematycznego, szczególnie w jego aspekcie przyczynowo-skutkowym;

 • umiejętność rozpoznawania, nazywania uczuć i emocji bazując na wykonanym materiale fotograficznym; 1. Obszar edukacji kulturowo-estetycznej
  • wrażliwość estetyczna i artystyczna,

  • umiejętność samodzielnego projektowania tematu fotografii, jej wykonania
   i prezentacji na wystawie „ Leśnica i leśniczynie w obiektywie”;


W gimnazjum treści podstawy programowej w zakresie matematyki rozszerzane są o następujące:

Twierdzenie Talesa i podobieństwo figur


 • Twierdzenie Talesa i twierdzenie do niego odwrotne

 • Figury podobne i ich skala podobieństwa

 • Cechy podobieństwa prostokątów i trójkątów

 • Własności figur podobnych

Oczekiwane osiągnięcia

 • Wykorzystywanie twierdzenia Talesa i do niego odwrotnego w zadaniach na dowodzenia

 • Umiejętne układanie proporcji przy rozwiązywaniu zadań

 • Umiejętne wykorzystanie skali podobieństwa przy obliczaniu pól i objętości figur proporcjonalnych-podobnych

Geometria na płaszczyźnie


 • Własności wielokątów

 • Rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych

 • Twierdzenia geometryczne

Oczekiwane osiągnięcia

 • rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych (analiza, opis, uzasadnienie poprawności, badanie istnienia i ilości rozwiązań)

 • stosowanie pojęcia środkowej i jej własności

 • przeprowadzanie dowodów twierdzeń geometrycznych i ich stosowanie

Przekształcenia – funkcje geometryczne na płaszczyźnie


 • Symetrie, obroty, przesunięcia równoległe o wektor jako przykłady izometrii

 • Stosunek dwóch wielkości tego samego rodzaju

 • Twierdzenie Talesa i twierdzenie odwrotne, podział odcinka

 • Zastosowanie poznanych twierdzeń do rozwiązywania zadań

 • Jednokładność i podobieństwo

 • Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa do rozwiązywania zadań

 • Składanie przekształceń


Oczekiwane osiągnięcia

 • Rozpoznawanie figur osiowosymetrycznych, środkowo symetrycznych

 • Sprawne wykonywanie przekształceń i ich złożeń

 • Rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z podziałem odcinka, jednokładnością i z poznanymi twierdzeniami

 • Zwrócenie uwagi na różnice między własnościami figur podobnych i jednokładnych

 • Dostrzeganie w praktyce zastosowania własności tych przekształceń

Treści podstawy programowej z fizyki wzbogacone o następujące zagadnienia:


Budowa aparatu fotograficznego.

 • Pierwowzór aparatu fotograficznego- „camera obscura”- budowa, działanie i zastosowanie.

 • Podobieństwa i różnice między obrazem powstającym w oku ludzkim a aparacie fotograficznym.

 • Camera obscura- konstruowanie prototypu.

 • Obiektyw jako układ soczewek. Rodzaje obiektywów.

 • Równanie soczewek (rozwiązywanie zadań).

 • Obliczanie ogniskowej obiektywu. Obliczanie optymalnej odległości aparatu od fotografowanego obiektu.

 • Schemat układu optycznego aparatu fotograficznego.

 • Aparaty krótkoogniskowe i długoogniskowe.

 • Zastosowanie obiektywów w przyrządach optycznych takich jak mikroskop, diaskop, powiększalnik itd.

 • Przesłona i migawka- kontrola ilości światła oraz czasu jego wpadania do wnętrza aparatu fotograficznego.

Zjawiska przyrodnicze.

 • Obserwacja zjawisk optycznych.(Ława optyczna )

 • Uczymy się obserwować i uchwycić na kliszy zjawiska optyczne zachodzące w przyrodzie (halo, tęcza, miraż itd.)

 • Przegląd fotografii obserwowanych zjawisk optycznych.

 • Prezentacja najciekawszych fotografii na pokazie w przedszkolu.

Treści programowe z zakresu chemii rozszerzamy o hasła:


Rola procesów chemicznych w uzyskiwaniu fotografii.

 • Budowa kliszy fotograficznej.

 • Właściwości substancji zawartych w emulsji fotograficznej. Sensybilizacja emulsji.

 • Dagerotypia jako pierwsza historycznie technika fotograficzna.

 • Fotografia barwna – agfacolor.

 • Co to jest obraz utajony?

 • Negatyw i odbitka.

Proces wywoływania zdjęć.

 • Utrwalanie negatywu.

 • Otrzymywanie pozytywu.

 • Płukanie kliszy po wywołaniu.

Program informatyki wzbogacimy o treści:


Przegląd programów komputerowych służących do obróbki fotografii

(Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Irfan View, Corel Picture Publisher )

Adobe Photoshop - Rozpoczęcie pracy z programem

 • Otwieranie i zarządzanie plikami graficznymi.

 • Wybieranie oraz funkcje narzędzi dostępnych w Photoshop.

 • Używanie opcji podglądu do powiększania i pomniejszania wyświetlanego obrazu.

 • Praca z paletami narzędziowymi.

 • Używanie wbudowanej pomocy.

Adobe Photoshop - Praca z selekcja

 • Selekcja części obrazu przy użyciu różnych narzędzi

 • Pozycjonowanie markizy podczas selekcji

 • Anulowanie selekcji

 • Przesuwanie i kopiowanie selekcji

 • Zaznaczanie obszarów podobnych lub o zbieżnym kolorze pikseli

 • Dopasowanie selekcji przy użyciu klawiszy kursora

 • Dodanie lub wydzielenie części selekcji

 • Obrót, skalowanie i transformacja selekcji

 • Kombinowane narzędzia selekcji

 • Kadrowanie obrazu

Adobe Photoshop - Praca z warstwami

 • Operowanie grafiką na warstwach

 • Tworzenie nowe warstwy

 • Pokazywanie i ukrywanie warstwy

 • Wybieranie warstwy

 • Usuwanie grafiki z warstw

 • Zmienianie położenia warstw, aby uzyskać odpowiednią, kompozycję

 • Modyfikowanie parametrów warstw w celu uzyskania określonych efektów

 • Łączenie warstw

 • Tworzenie warstw tekstowych

 • Stosowanie stylów warstw w celu uatrakcyjnienia grafiki

 • Zapisywanie obrazu z wieloma warstwami i spłaszczanie warstw

Adobe Photoshop - Maski i kanały

 • Wygładzanie selekcji przy użyciu maski

 • Zapisywanie selekcji jak kanału maski

 • Oglądanie selekcji z użyciem palety Channels

 • Zapisywanie i ładowanie maski oraz stosowanie na niej efektów

 • Rysowanie na masce, aby zmodyfikować selekcję

 • Tworzenie skomplikowanej selekcji przy użyciu komendy Extract

 • Tworzenie i używanie maski gradientowej

Adobe Photoshop - Rysowanie i edycja

 • Używanie podstawowych narzędzi rysunkowych i dobieranie różnych dostępnych dla nich opcji

 • Pracowanie z kolorem, gradientem oraz wzorem na warstwie

 • Używanie warstw do rysowania, dopasowywania, tworzenia efektów oraz zmienianie koloru w wybranych częściach obrazu

 • Ustawianie trybu nakładania warstw oraz zmienianie przeźroczystość narzędzi rysunkowych, aby dopasować je do edytowanego obrazu

 • Używanie narzędzi wymazujących, pędzla historycznego oraz palety History do wprowadzania poprawek w edytowanym dokumencie

 • Używanie próbek z innego obrazu do wypełnienia obramowania obrazu wzorem

 • Tworzenie własnych pędzli i udostępnianie je innym narzędziom rysunkowym

Adobe Photoshop - ścieżki-podstawowe techniki

 • Rysowanie prostych i krzywych linii przy pomocy narzędzia Pen Tool

 • Zapisywanie ścieżki

 • Wypełnianie i obrysowywanie ścieżki

 • Edytowanie ścieżki przy użyciu specjalnych narzędzi

 • Konwertowanie ścieżki na selekcji

 • Konwertowanie selekcji na ścieżkę

Adobe Photoshop - Kształty wektorowe i ścieżka wycinająca

 • Zastosowanie ścieżki wycinającej w celu ustalenia, które elementy warstwy maja być widoczne

 • Tworzenie logo przy użyciu kształtów wektorowych i ścieżki wycinającej

 • Praca z tekstem w programie Photoshop

 • Używanie akcji i stylów do tworzenia grafiki wektorowej

Adobe Photoshop - Wykorzystanie technik Slices i Rollovers

 • Tworzenie samodzielnych bloków (Slices) na obrazie, przy wykorzystaniu różnych metod i technik

 • Optymalizacja każdego bloku przy użyciu różnorodnych ustawień i formatów graficznych

 • Tworzenie tekstowych (HTML) obiektów Slices, bez zawartości grafiki

 • Tworzenie efektu Rollovers na banerach reklamowych

 • Podmiana tekstu na stronie WWW z zastosowaniem odmiennego stylu tekstu

 • Ukrywanie lub pokazywanie warstwy na stronie WWW przez najechanie myszką

 • Tworzenie kodu HTML zawierającego tabelę rozmieszczenia obiektów Slices

Adobe Photoshop - Tworzenie animowanych obrazków

 • Wykorzystanie wielowarstwowych obrazków jako podstawy do stworzenia animacji

 • Użycie palety warstw w powiązaniu z paletą animacji do utworzenia poszczególnych klatek animacji

 • Wprowadzenie zmian w poszczególnej klatce animacji, grupie klatek lub całej animacji

 • Przeglądanie utworzonej animacji w programie ImageReady i przeglądarce internetowej

 • Otwieranie i zmiana istniejących plików w formacie animowanych GIF-ów

 • Optymalizację animacji przy użyciu dostępnych narzędzi optymalizujących

Adobe Photoshop - Optymalizacja grafiki dla WWW

 • Optymalizacja grafiki w formacie JPEG oraz GIF, dopasowanie ustawień optymalizacji w celu zrównoważenia jakości grafiki i wielkości pliku

 • Dopasowanie działania mechanizmu dithering w zależności od rodzaju rysunku

 • Definiowanie przezroczystego tła dla grafiki

 • Tworzenie hiperłącz za pomocą map definiowanych na obrazach

 • Automatyzacja procesu optymalizacji za pomocą przygotowanych procedur


Adobe Photoshop- ćwiczenia praktyczne na zgromadzonym materiale fotograficznym

Priorytety innowacji:


 • rozwój myślenia i działania twórczego oraz logiczno-matematycznego przedszkolaka w powiązaniu z nabywaniem przez niego kompetencji matematycznych warunkujących osiąganie dojrzałości do nauki matematyki
  na wyższym poziomie edukacyjnym

 • rozwój myślenia przyczynowo-skutkowego

 • stymulowanie myślenia abstrakcyjnego oraz uogólniania

 • przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej
  do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin,

 • ułatwianie dostrzegania problemów i badania ich w konkretnych przypadkach przez prowadzenie prostych rozumowań matematycznych,

 • stworzenie możliwości przeprowadzania doświadczeń przyrodniczych (fizycznych i chemicznych),

 • zapoznanie z metodami obserwowania, badania i opisywania zjawisk przyrodniczych (fizyko-chemicznych),

 • poznanie znaczenia wiedzy chemicznej w procesach przetwarzania materii przez człowieka,

 • zapoznanie z właściwościami niektórych substancji chemicznych,

 • zainteresowanie rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami komunikowania się, a także umiejętnego wykorzystania oprogramowania.

Powyższe kierunki działań pozwalają na przełamanie stereotypu o trudności
i nieprzystępności nauk ścisłych, a jednocześnie zachęcą do dalszego kształcenia w ich zakresie.

Oferując dziecku możliwość doświadczalnego uczenia się, zgodnego z zasadami heurystyki, utrwalamy i poszerzymy jego wiedzę i umiejętności, a z pewnością zmienimy jego postawę.

Uważamy, że zaplanowane przez nas doświadczanie, obserwowanie, eksperymentowanie, abstrahowanie, wnioskowanie będą dla młodych ludzi doskonałą eksploracją otaczającej rzeczywistości.

Ponadto, wykorzystując obszar fotografii, chcemy uwrażliwić dzieci i młodzież na otaczającą rzeczywistość, uczyć refleksji, „Zatrzymania się w biegu codzienności”, by potrafiły uchwycić niepowtarzalne momenty i chwile życia.Zarys nowatorskich rozwiązań:


 1. Realizacja rozszerzonych treści programowych w formie cyklicznych ( co dwa tygodnie ) modułów tematycznych rozłożonych w 39-tygodniowym okresie nauki

 2. Wykorzystanie narzędzi technicznych i ich wytworów do rozwijania wrażliwości poznawczej ukierunkowanej na nabywanie kompetencji matematycznych, myślenia i działania logiczno-matematycznego oraz wrażliwości estetycznej wychowanków.

 3. Rozwijanie myślenia i działania twórczego w zakresie nauk ścisłych
  i przyrodniczych poprzez niekonwencjonalne formy i metody pracy, tj.:

 • Metody heurystyczne (brainstorming, synektyka, analiza wartości, analiza morfologiczna, algorytm rozwiązywania zadań wynazczych, twórcze rozwiązywanie problemów, myślenie lateralne, projektowanie wzorców idealnych, metoda sytuacyjna)

 • budowanie relacji mistrz - uczeń we współpracy gimnazjalisty i przedszkolaka

 • utrwalanie rzeczywistości poprzez tworzenie obrazów fotograficznych
  w profesjonalnym studio z zastosowaniem różnorodnych form fotografii.

 • eksperymentowanie z materiałem fotograficznym

 1. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności matematycznych, fizycznych, chemicznych do celów i zadań praktycznych:

 • stawianie nowych pytań badawczych i poszukiwanie ich rozwiązań
  w praktyce; silniejsze związanie matematyki z rzeczywistością,

 • stawianie hipotez

 • weryfikacja hipotez

 • poszukiwanie i wybór optymalnego rozwiązania problemów otwartych.

 • Wnioskowanie i uogólnianie

 1. Kodowanie zdobytej wiedzy w działaniu (z wykorzystaniem narzędzi, urządzeń, obiektów, wzorów zachowań, algorytmów działań, programów, symboliki i znaków).

 2. Stosowanie języka przedmiotu.
 1. Przełamywaniu stereotypów w myśleniu o kobietach, jako mniej uzdolnionych w przedmiotach ścisłych i technicznych

 2. Wskazywanie nauk ścisłych, jako źródła postępu i rozwoju cywilizacji.

 3. Odciążenia ucznia od nadmiaru wiedzy encyklopedycznej i jego intelektualne uaktywnienie.


CEL INNOWACJI (SPODZIEWANE EFEKTY):

UCZESTNIK PROJEKTU - PRZEDSZKOLAK

WIE:


 • Co to jest i jak wygląda aparat fotograficzny
 • Jakie są sposoby, przyczyny rejestrowania upływającego czasu

 • Jakie są rodzaje fotografii, kto to jest fotograf, jak wygląda studio fotograficzne

 • Jak poprawnie technicznie wykonać zdjęcia

 • Jakie zjawiska przyrodnicze wiążą się z działaniem aparatu fotograficznego

 • Jakie są możliwości wykorzystania komputera do poprawiania jakości zdjęć

POTRAFI:


 • Dostrzec upływ czasu

 • Skonstruować prosty przyrząd („camera obscura”)

 • Dokonywać prostych, ale różnorodnych operacji matematycznych na wykonanym samodzielnie materiale zdjęciowym

 • Dostrzegać związki pomiędzy czynnościami, działaniami, a ich skutkami

 • Poprawnie zastosować w działaniu pojęcia kompozycji i perspektywy w powiązaniu z orientacją w schemacie ciała i przestrzeni

 • Samodzielnie wykonać zdjęcie stanowiące rejestrację ważnego z jego punktu widzenia momentu, zdarzenia, osoby

 • Podjąć próbę jakościowej analizy wykonanych zdjęć

UCZESTNIK PROJEKTU- GIMNAZJALISTA

WIE: • Jak powstaje obraz fotograficzny

 • Jaka jest historia fotografii

 • Do jakich celów może służyć obraz fotograficzny i jaka może być siła jego oddziaływania

 • Jakie są rodzaje fotografii

 • Od czego zależy jakość fotografii

 • Jak przebiega proces wywoływania i utrwalanie obrazu

 • Rozumie istotę wykorzystania wiedzy matematycznej, fizycznej, chemicznej, technologii informacyjnej w związku z rozwiązywanymi problemami

 • Jakie są zasady komponowania obrazu

POTRAFI:


 • Skonstruować prosty przyrząd (camera obscura)

 • Wykorzystać elementy wiedzy matematycznej, fizycznej, chemicznej, TI w związku z rozwiązywanymi problemami

 • Wykorzystać program Adobe Photoshop do obróbki fotografii

 • Skomponować obraz fotograficzny z wykorzystaniem poznanych zasad konstrukcyjnych

 • Zaplanować i zrealizować fotoreportaż

 • Przekazać młodszemu koledze elementarną wiedzę dotyczącą zjawisk przyrodniczych oraz umiejętności dotyczących obsługi komputera w związku z cyfrową obróbką fotografii

 • Dedukować, wnioskować, rozumować indukcyjnie, metaforyzować, kojarzyć, abstrahować, wnioskować


OCZEKIWANE POSTAWY:


 • Przyjęcie orientacji zadaniowej w procesie rozwiązywania problemów

 • Twórcze podejście do problemu

 • Zdobycie poczucia podmiotowości i współpodmiotowości w toku realizacji zadań

 • Uwrażliwienie na upływ czasu.


TREŚCI:


ZAGADNIENIA TEMATYCZNE

DZIAŁANIA W GIMNAZJUM

DZIAŁANIA

W PRZEDSZKOLU


Czas i jego upływ

- „Foto”, czyli światło, Leonardo da Vinci i jego urządzenie.

- Historia fotografii (dagerotypia, talbotypia, pozytyw i negatyw, diapozytyw, slajd, polaroid, fotomontaż).

- Pionierzy fotografii

- Jak dawniej utrwalano obraz, a jak się to robi dzisiaj ?

- Wybitni fotograficy polscy i światowi i ich dzieła.

- Obserwacje upływającego czasu z wykorzystaniem fotografii przedstawiających osoby emocjonalnie związane z dzieckiem, a także jego samego.

-Umiejętność wykonania drzewa genealogicznego dot. najbliższej rodziny z wykorzystaniem fotografii;

- Umiejętności porównywania, określania różnic, podobieństw na materiale fotograficznym.

- Poznanie sposobów rejestrowania upływającego czasu.

- Umiejętności dostrzegania w upływającym czasie następujących po sobie regularności/ typu dzień-noc, pory roku/.

- Przekładanie dostrzeżonych regularności w układach rytmicznych z jednej reprezentacji na drugą.

Rodzaje fotografii


- Do czego służy fotografia, jaki jest jej główny cel ?

(zatrzymanie uciekającego czasu, wierne rejestrowanie rzeczywistości, rejestrowanie wydarzeń, forma estetyczna, oddziaływanie na widza ).

-Rodzaje fotografii (portretowa, przyrodnicza, krajobrazowa, techniczna, artystyczna, mody i reklamy, wnętrza, inscenizowana, martwej natury, reprodukcja, makrofotografia, komercyjna i prywatna).

- Zasady portretowania

- „szybkie zdjęcia”

- Fotografia krajobrazowa i przyrodnicza- obiektywy i filtry, przestrzeń, głębia

-zdjęcia panoramiczne.

- Reportaż- opowiadanie obrazami, jak zaplanować, elementarne zasady.

- Obraz fotograficzny obiektywną relacją .

- Rodzaje fotoreportaży (polityczne,wojskowe, kryminalne,sportowe, podróżnicze,..), twórcy polscy i światowi, przykłady .

- World Press Photo .


- Nazywanie części swojego ciała, opisu wyglądu własnego, umiejętności oceny wyglądu w odcinkach czasowych / z wykorzystaniem zdjęć z różnych okresów życia /.

- Rozpoznawanie i nazywanie emocji u siebie/ rejestracja fotograficzna różnych stanów emocjonalnych.

- Rozwijanie mowy czynnej podczas opisu części ciała innej osoby .

- Określanie podobieństw i różnic / ja- druga osoba /.

- Umiejętności odczytywania i nazywania emocji u innych

/ np. z wykorzystaniem zdjęć przedstawiających emocje u różnych osób/.

- Poznanie istoty fotografii społecznej.

- Kształtowanie wrażliwości na otaczającą rzeczywistość.

- Wzbogacanie zasobu słownictwa .

- Poznanie zasady tworzenia fotografii artystycznej.

- Poznanie warsztatu pracy fotografika –artysty.

- Interpretacja z własnego punktu widzenia artystycznej fotografii.

- Tworzenie własnych kompozycji, kolaży z wykorzystaniem zdjęć.
Kompozycja, perspektywa

w fotografii


- „Widzieć” obiektywem

- Kompozycja, perspektywa w fotografii.

- Reguła „złotego podziału”, „złotego środka”, kompozycji po przekątnej, „czystości” planu, kierunek fotografii, równowaga symetryczna i asymetryczna, reguła Scheimpfluga, ekspozycja, kompozycja linii i barw.

- Czarno-białe czy w kolorze?

- Motywy a barwy.

- Odległość i kąt widzenia.

- Plan ogólny, perspektywa wycinkowa, „żabia” i „ptasia”

- Oddalenie od obiektu.

- Kadrowanie.


- Rozwijanie zasobu pojęciowego

-Określanie schematu własnego ciała

- Wytyczanie kierunków od drugiej osoby i ustalaniu co się w jej otoczeniu znajduje

- Wytyczanie kierunków od siebie

-Określanie relacji przestrzennych miedzy osobami, przedmiotami na fotografiach

- Poznanie podstaw kompozycji.

Od aparatu fotograficznego do zdjęcia

- Budowa najprostszego aparatu fotograficznego,

camera obscura - budowa, działanie, wykorzystanie, etapy przeobrażeń do współczesnych aparatów fotograficznych,

- Konstruowanie prototypu,

- Etapy powstawania zdjęcia.

- Negatyw i odbitka- Działanie aparatu cyfrowego, jego możliwości,

- Wykorzystanie fotografii cyfrowej.

- Karta pamięci, liczba megapikseli matrycy, najkrótsze i najdłuższe czasy otwarcia migawki, krotność zoomu optycznego, najkrótsza i najdłuższa ogniskowa

- Obliczanie zadań z optyki związanych z budową aparatu oraz procesem wykonywania zdjęcia,

- Obliczanie ogniskowych

(Twierdzenia Pitagorasa-, jednokładność, podobieństwo, skala)

- Wykorzystanie równania soczewek,

- Obliczanie optymalnej odległości aparatu od fotografowanego obiektu

- Od zdjęcia do odbitki- proces chemiczny uzyskiwania fotografii.

- Elektronika czy chemia?


- Poznanie wyglądu i działania aparatu fotograficznego.

- Poznanie zjawisk fizycznych związanych z zasadą działania aparatu i etapami powstawania zdjęć.

- Poznanie techniki wykonania dobrego zdjęcia.

- Konstruowanie modelu aparatu.

- Dostrzeganie związków pomiędzy czynnościami, a ich skutkami.

- Ustalanie w jakiej kolejności

i co trzeba zrobić, aby osiągnąć cel.
Sam wykonuję zdjęcia

- Ćwiczenia w fotografowaniu różnych obiektów

- Sprzęt główny i pomocniczy

- Wizerunek w fotografii- normy prawne i etyczne fotografowania.

- Nabywanie umiejętności samodzielnego wykonania zdjęcia;

- Ćwiczenia prostych operacji matematycznych na wykonanym materiale fotograficznym, tj: porównywanie liczebności zbiorów, klasyfikowanie obiektów przedstawionych na zdjęciach z uwzględnieniem kryteriów, kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie, szeregowanie przedmiotów przedstawionych na zdjęciach

- Rozwijanie intuicji geometrycznych z wykorzystaniem wykonywanych samodzielnie lub we współpracy zdjęć.

- Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego /np. układanie zdjęć w historyjki obrazkowe/ .

Zjawiska przyrodnicze

- Obserwacja i fotografowanie zjawisk optycznych zachodzących w przyrodzie (tęcza, halo, miraż).

- Przeprowadzanie doświadczeń przy pomocy ławy optycznej.

- Budowa i działanie podzespołów optycznych:

soczewka skupiająca,

rodzaje obiektywów i ich zastosowanie

przyrządy optyczne wyposażone w obiektywy, np. mikroskop, diaskop, powiększalnik, kamera itp.

- Obraz w aparacie a w oku ludzkim,

- Rodzaje przesłon.

- Światłomierz, lampy błyskowe.

-Przesłona.

- Zjawisko akomodacji.


-Obserwacja zjawisk optycznych zachodzących w przyrodzie (prezentacja gimnazjalistów).Fotograf i jego praca


- Rodzaje fotografii i związane z nimi zawody (fotograf, fotoreporter prasowy, fotoedytor, artysta fotografik ) oraz ich zadania

- Predyspozycje do zawodu fotografa

- Atelier fotograficzne i jego wyposażenie- Poznanie zawodu fotografa

- Poznanie warsztatu pracy artysty- fotografika.

- Wycieczka do studia fotograficznego.

- Eksperymentowanie z materiałem fotograficznym w pracowniach wyższych uczelni.


Komputer

w fotografii


- Programy komputerowe służące do obróbki fotografii (Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Irfan View, Corel Picture Publisher )

-zmiana rozdzielczości obrazu

-przycinanie, obracanie,

-korekcja barwy i jasności,

- Retusz obrazu.
- Operowanie na podstawowych formach graficznych (JPG, tif, BMP),

- Techniki i narzędzia montażu - Obróbka cyfrowego pliku w programie graficznym - -Przygotowanie dokumentu z przeznaczeniem do druku.
-Przygotowanie dokumentu z przeznaczeniem do Internetu
-Korzystanie z urządzeń peryferyjnych (skanowanie, aparat cyfrowy).
- Kreacja przez montaż. - Montaż w reklamie. -Ćwiczenia z wykorzystaniem oprogramowania.

- Umiejętności posługiwania się myszką, klawiaturą, drukarką, płytą CD

- Poznanie możliwości wykorzystania komputera do poprawiania jakości zdjęć

-Poznanie sposobu działania używanych na zajęciach programów do obróbki zdjęć.

- Ćwiczenia z zakresu prostej obróbki fotografii z wykorzystaniem komputera (we współdziałaniu z gimnazjalistami).

Moje fotografie

-sam rejestruję upływający czas


- Klasyczne tematy fotografii.

- Wyjątkowość zdjęć na przykładach.

- Ćwiczenia praktyczne, plener ( wykorzystanie nabytych umiejętności).

- Przygotowanie reportażu fotograficznego na podstawie własnego scenariusza.

- Aspekty: krytyczna analiza otoczenia, relatywność narracji w zależności od zakładanego celu, stronniczość przekazu, stanowisko nadawcy, obiektywność.


- Ćwiczenia w fotografowaniu stanowiącym rejestrację ważnego z punktu widzenia dziecka momentu, zdarzenia, osoby.

- Samodzielne projektowanie tematu fotografii, jej wykonania i przedstawienia- rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Prezentuję swoje dokonania za pomocą różnych form komunikatów

- Metody i techniki przygotowania i prowadzenia prezentacji, tradycyjne i komputerowe.

- Podstawowe funkcje i możliwości komputerowych programów prezentacyjnych (Power Point, Windows Movie Maker ).

- Narzędzia medialne.

- Prezentacja prac fotograficznych na wystawie „Leśnica i leśniczanie w obiektywie” na zakończenie realizacji innowacji .
- Narzędzia medialne

- Prezentacja prac fotograficznych na wystawie „Leśnica i leśniczanie w obiektywie” na zakończenie realizacji innowacji .
Warunki realizacji:
Obie placówki spełniają warunki do realizacji zaplanowanych działań innowacyjnych:


  • Zajęcia prowadzone będą w przedszkolu przez dwie nauczycielki, natomiast w gimnazjum zaangażowani zostaną nauczyciele uczący matematyki, fizyki, chemii, informatyki, sztuki oraz opiekun warsztatów medialnych ( 7 osób).
  • Przedszkole wyposażone jest w sprzęt komputerowy z programami
   do obróbki zdjęć/ 5 stanowisk komputerowych /, gimnazjum posiada 2 pracownie komputerowe z pełnym oprogramowaniem oraz łączem internetowym.  • Placówki dysponują sprzętem fotograficznym /aparaty cyfrowe i aparat typu compact/ oraz innymi narzędziami multimedialnymi (rzutnik multimedialny, skaner, tablica interaktywna).
  • Realizację działań wspierają kadra uczelni Politechniki Wrocławskiej a działania fotograficzne będzie wspierają profesjonaliści: fotograf oraz artysta -fotografik.


Ewaluacja działań innowacyjnych opiera się o:


 1. KARTĘ SUKCESU - analizie danych, badaniu przyrostu umiejętności

 2. RAPORT - wyniku bieżących obserwacji zmian postaw uczestników,
  ich zaangażowania, zainteresowania działaniami oraz analizy zwrotnych informacji bieżących po każdym zagadnieniu tematycznym, uwzględniających ocenę ich treści, prowadzącego, pomocy, atmosfery ( metoda wartościująca, metoda wyboru, np. „Tarcza strzelecka”)

 3. PORÓWNANIE finałowych prac uczestników do ich wytworów z początku działań innowacyjnych

 4. ANALIZĘ swobodnych wypowiedzi uczestników przedsięwzięcia

 5. ANKIETĘ - informacji zwrotnej od rodziców uczestników

 6. AUTOREFLEKSJĘ prowadzących

Całość działań innowacyjnych zostaje podsumowana wystawą prac fotograficznych uczestników - „Leśnica i leśniczanie w obiektywie”Kompleksowej analizy i weryfikacji zgromadzonych materiałów dokonają autorki przedsięwzięcia. Osiągnięte rezultaty wdrożonej innowacji zostają przedstawione:

 • Radom Pedagogicznym Zespołu Szkół nr 24 i Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego nr 3

 • Rodzicom placówek.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna