O programie socratesPobieranie 215.15 Kb.
Strona1/4
Data27.04.2016
Rozmiar215.15 Kb.
  1   2   3   4
Program SOCRATES/Erasmus
w Uniwersytecie Zielonogórskim

Zielona Góra 2005O PROGRAMIE SOCRATES

Program edukacyjny SOCRATES jest inicjatywą Wspólnoty Europejskiej przyjętą do realizacji w latach 1995-1999


(I faza programu) oraz 2000-2006 (II faza programu). Polska
i inne kraje stowarzyszone z Unią Europejską biorą w nim udział już od roku akademickiego 1996/97 — w ramach działań przygotowawczych. Formalne przystąpienie Polski do programu SOCRATES nastąpiło w marcu 1998 r.

Program SOCRATES ma na celu poprawę jakości kształcenia na wszystkich poziomach edukacji oraz promocję tzw. europejskiego programu kształcenia i tworzenie w dziedzinie edukacji „Europy bez granic i barier”. Realizacja tych założeń odbywa się poprzez:promowanie nauki języków obcych;

poprawę jakości kształcenia;

wspieranie mobilności nauczycieli i studentów;

promowanie współpracy między instytucjami
edukacyjnymi;

wymianę informacji i doświadczeń;

wspieranie systemu wzajemnego uznawania dyplomów akademickich.

Program kreuje europejski wymiar w nauczaniu, powiększa krąg osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych krajów Europy, rozwija poczucie jedności w Europie oraz wspomaga procesy przystosowania się do nowych warunków społecznych


i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy. Jednocześnie podkreśla niepowtarzalność i odrębność każdego
z państw, poszanowanie dla kultury i języka narodowego.

Zadania programu SOCRATES realizowane są w poszczególnych komponentach. Każdy z nich obejmuje inny obszar działań, ale tematyka niektórych z nich wzajemnie się przenika, co sprawia, że osiągnięcia i doświadczenia są wykorzystywane w całościowej realizacji programu.


Tabela 1. Zakres działalności poszczególnych komponentów programu SOCRATES

ERASMUS

Szkolnictwo wyższe

COMENIUS

Szkolnictwo przedszkolne, podstawowe i średnie

LINGUA

Promocja nauczania języków obcych

GRUNDTVING

Kształcenie ustawiczne

MINERVA

Zastosowanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w edukacji

EURIDICE

Wymiana informacji o systemach edukacji w ramach sieci

ARION

Studyjne wizyty dla osób odpowiedzialnych za organizację i kierowanie systemami edukacyjnymi

NARIC

Uznawalność wykształcenia

KOMPONENTY PROGRAMU SOCRATES

COMENIUS

COMENIUS, został stworzony z myślą o 350 tysiącu szkół
w Europie i 69 milionów uczniów tych szkół. Wspiera on inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej
i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących. Pomaga uczniom
i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.
COMENIUS przyczynia się do poprawy jakości kształcenia
i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez:

wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany między szkołami i placówkami kształcenia/ doskonalenia zawodowego nauczycieli;

zachęcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych;

promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań i innowacji w zakresie zarządzania szkołami;

opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod przeciwdziałania marginalizacji w edukacji
i niepowodzeniom w nauce szkolnej,

promowanie integracji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne oraz promowanie równości szans we wszystkich sektorach edukacji;

promowanie zastosowań technologii informatyczno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej i szkolenie kadry zatrudnionej w tym sektorze edukacji;

promowanie nauki języków obcych;

promowanie świadomości interkulturowej
w europejskiej edukacji szkolnej oraz wspieranie walki
z rasizmem i ksenofobią;

podnoszenie poziomu kształcenia dzieci pracowników migrujących, osób zmieniających miejsce pobytu
ze względu na wykonywany zawód oraz Romów.
COMENIUS skierowany jest do wszystkich rodzajów i szczebli kształcenia, a w szczególności do następujących osób
i instytucji:

uczniów, studentów i osób uczestniczących w różnych formach kształcenia;

kadry szkolnej bezpośrednio zaangażowanej
w edukację szkolną;

wszystkich rodzajów placówek edukacyjnych publicznych
i niepublicznych;

osób i instytucji zarządzających systemem edukacji na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym.
W odpowiednich Akcjach programu mogą także uczestniczyć inne publiczne lub prywatne instytucje i organizacje,
a w szczególności:

stowarzyszenia zajmujące się edukacją;

ośrodki badawcze prowadzące profesjonalne analizy
w dziedzinie edukacji.
Adres internetowy pod którym można znaleźć szczegółowe informacje na temat programu:

http://www.socrates.org.pl/comenius/index.html
LINGUA

Promowanie nauki języków obcych jest celem całego programu SOCRATES, a w szczególności Akcji Erasmus, Comenius


i Grundtvig. Lingua wspiera te Akcje poprzez działania ukierunkowane na:

utrzymanie i rozwój różnorodności językowej
w całej Unii Europejskiej;

podnoszenie poziomu nauczania i uczenia się języków obcych;

rozszerzanie dostępu do różnych form nauki języków "przez całe życie", dostosowanych do potrzeb każdej jednostki.
W Akcji Lingua termin "nauka języków" obejmuje nauczanie
i uczenie się wszystkich urzędowych języków Wspólnoty oraz irlandzkiego i luksemburskiego jako języków obcych. Do tej kategorii kwalifikują się również języki krajów EFTA/EOG i języki krajów kandydujących do członkostwa w UE, które uczestniczą
w Programie SOCRATES.

Szczególną uwagę zwraca się na podnoszenie poziomu znajomości rzadziej używanych i nauczanych języków urzędowych Wspólnoty.

W programie LINGUA wyróżniono dwie akcje. Celem Akcji
Lingua 1 jest promowanie nauki języków obcych, utrzymanie
i rozwijanie różnorodności językowej Unii oraz doskonalenie struktur i systemów służących nauczaniu języków obcych. Akcja ta ukierunkowana jest w szczególności na:

uświadamianie obywatelom wielojęzyczności Unii
i korzyści, jakie daje "uczenie się przez całe życie" języków obcych, oraz zachęcanie ich do nauki języków obcych;

szersze udostępnianie językowych pomocy dydaktycznych oraz zapewnienie większego wsparcia osobom uczącym się języków;

wspieranie działań służących rozpowszechnianiu informacji o innowacyjnych technikach i sprawdzonych praktykach w zakresie nauczania języków obcych
w Europie wśród odpowiednich grup odbiorców (zwłaszcza decydentów i wiodących specjalistów).

Celem Akcji Lingua 2 jest podniesienie standardów


w nauczaniu i uczeniu się języków obcych poprzez udostępnianie wysokiej jakości instrumentów do nauki oraz narzędzi do oceny nabywanych umiejętności językowych. Akcja Lingua 2 będzie wspierać zarówno opracowywanie nowych narzędzi, jak i szersze rozpowszechnianie istniejących narzędzi, które opracowano
z wykorzystaniem najlepszych modeli i doświadczeń europejskich.

Akcja ta ukierunkowana jest w szczególności na następujące działania:wspieranie innowacyjnych rozwiązań w ramach opracowywania narzędzi nauczania i uczenia się języka dla wszystkich sektorów edukacji;

wspieranie wymiany sprawdzonych praktyk;

zapewnienie szerszego wachlarza materiałów do nauki języków dla precyzyjnie zdefiniowanych grup odbiorców poprzez wspieranie produkcji narzędzi językowych, które nie są odpowiednio reprezentowane na rynku, bądź które trudno jest wprowadzać na rynek na większą skalę, zwłaszcza z uwagi na grupę odbiorców lub charakter danego podejścia edukacyjnego;

zachęcanie do nabywania biegłości w językach obcych na poziomie pozwalającym sprostać wymaganiom określonych sytuacji i kontekstów pod warunkiem, że te działania nie są związane z wykonywaniem konkretnego zawodu (ponieważ w takim wypadku odpowiadałyby bardziej założeniom Programu Leonardo da Vinci);

ulepszenie dystrybucji i zwiększenie dostępności produktów.

Strona internetowa poświęcona projektowi LINGUA dostępna jest pod adresem:http://www.socrates.org.pl/lingua/index.html


Pobieranie 215.15 Kb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna