O programie socratesPobieranie 215.15 Kb.
Strona3/4
Data27.04.2016
Rozmiar215.15 Kb.
1   2   3   4

EURYDICE


 

Program EURYDICE służy gromadzeniu i prezentacji informacji


o polskim systemie edukacyjnym w Unii Europejskiej oraz
o europejskich systemach edukacji w Polsce.

W krajach Unii Europejskiej od lat występuje zapotrzebowanie na informację o systemach edukacji w Europie. Zapotrzebowanie to zgłaszają głównie: politycy zajmujący się oświatą, pracownicy administracji oświatowej różnych szczebli oraz środowiska naukowe. Grupy te interesuje nie tylko statyczny obraz systemu, jego struktura, sposób zarządzania, legislacja – ale również dynamika przemian, wszelkie działania reformatorskie i ich kierunki.

Wyjściem naprzeciw temu zapotrzebowaniu stało się powołanie do życia w 1980 roku, na mocy Rezolucji o współpracy w dziedzinie edukacji przyjętej przez Radę Wspólnot Europejskich - Europejskiej Sieci Informacji o Edukacji pod nazwą EURYDICE.


EURYDICE zakłada następujące cele:

rozwój wymiany informacji o systemach edukacyjnych, ukazywanie ich różnorodności oraz wyszukiwanie elementów wspólnych – jednak bez formułowania sądów czy dokonywania jakichkolwiek ocen;

nie ma systemów “lepszych” i “gorszych”, nie wskazuje się modelowych rozwiązań, nie zaleca naśladownictwa, nade wszystko obowiązuje zasada respektowania odmienności. Celem nadrzędnym jest rzetelne podawanie faktów.
Na szczeblu krajowym, celem każdego krajowego biura EURYDICE, jest informowanie polityków oświatowych, decydentów, administratorów oświaty, badaczy, wreszcie wszystkich zainteresowanych edukacją – o funkcjonujących
w innych krajach rozwiązaniach.

Oto adres internetowy, gdzie dostępne są informacje


na temat programu EURYDICE:

http://www.socrates.org.pl/eurydice/index.html

ARION

Jedną z części składowych programu SOCRATES jest komponent ARION (istniejący samodzielnie w krajach Unii Europejskiej od 1976 r).  W ramach tej akcji prowadzone


są działania umożliwiające uczestnikom rozszerzanie wiedzy na temat systemów edukacyjnych innych krajów europejskich
i organizowanie wyjazdów studyjnych dla specjalistów w zakresie szkolnictwa (administracji szkolnej, inspektorów, dyrektorów szkół, nauczycieli, niekiedy również rodziców).
Głównym celem wyjazdów jest poznawanie priorytetów
w dziedzinie edukacji w państwach członkowskich UE
i krajach Europy Środkowej i Wschodniej (od 1996/97),
ze szczególnym uwzględnieniem podejmowanych tam reform.
Celami wizyt studyjnych w  ramach komponentu ARION są:

wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie szeroko pojętej edukacji;

umożliwienie szkolenia osobom odpowiedzialnym za edukację na poziomie lokalnym, regionalnym
i ogólnokrajowym;

stworzenie możliwości analizowania i modyfikowania swojej pracy w świetle bezpośredniego poznawania struktur edukacyjnych i reform w innych państwach członkowskich osobom pełniącym ważne funkcje
w edukacji;

analiza i doskonalenie własnej pracy w oparciu
o doświadczenia wynikające z zapoznania się
z odmiennymi strukturami, a także reformami edukacyjnymi w odwiedzanych krajach;

gromadzenie aktualnych danych i informacji dotyczących rozwoju systemów edukacyjnych w krajach UE oraz udostępnienie ich osobom zainteresowanym;

nawiązywanie kontaktów z instytucjami i placówkami edukacyjnymi w państwach UE oraz Europy Środkowo-Wschodniej;

umożliwienie poznania odmiennego dziedzictwa kulturowego poszczególnych państw.
Wizyty w poszczególnych państwach przygotowują Agencje Narodowe Programu SOCRATES, lub upoważnione przez nie instytucje. W każdej wizycie zazwyczaj uczestniczy grupa złożona z ok. 10-15 osób. Czas trwania wizyty to 1 tydzień.

Każdego roku program wizyt studyjnych składa się


z zestawu zagadnień, które Ministerstwa Edukacji poszczególnych państw, Rada Edukacyjna oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej uważają za priorytetowe.

Tematy wizyt studyjnych poruszają następujące zagadnienia:SYSTEMY EDUKACJI I ICH WARTOŚCI

Ogólne badanie systemów edukacji na szczeblu szkolnictwa podstawowego i średniego (struktura, metody), oraz ocena systemów edukacji, włącznie z wydawanymi uczniom świadectwami i oceną uczniów; działania mające zapobiegać niepowodzeniom w szkole (włącznie


ze zwalczaniem analfabetyzmu); jakość w edukacji.

''AKTORZY W EDUKACJI'': UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE
I RODZICE

Włączenie dzieci niepełnosprawnych do normalnego systemu kształcenia w szkole; równość szans dla dziewcząt i chłopców w edukacji; edukacja dzieci migrantów i Romów; zawód nauczyciela; rola rodziców i ich uczestnictwo w życiu szkoły; dyrektorzy szkół; kształcenie dorosłych; przemoc a ochrona dzieci; inspektorzy.EDUKACJA I JEJ NARZĘDZIA

Wprowadzanie nowych technologii do edukacji; programy nauczania.SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE

Szkoła; wprowadzanie wymiaru europejskiego; edukacja zdrowotna; edukacja środowiskowa.INNE DZIAŁANIA

Nauczanie języków; dane statystyczne o edukacji.


Uczestnicy powinni reprezentować wszystkie sektory


i poziomy edukacji, w tym szkolnictwo ogólne, zawodowe
i techniczne, na każdym szczeblu administracyjnym (lokalnym, regionalnym i krajowym). Wskazane jest, aby były to osoby zapewniające pomnożenie efektów wizyt, tj. osoby, odpowiadające za sprawy edukacji oraz posiadający fachową wiedzę, którą można wykorzystać w celu rozszerzenia wiedzy innych o polityce i praktyce prowadzonej w Państwach Członkowskich oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Uczestnicy powinni reprezentować jedną z następujących kategorii: urzędnicy organów administracji rządowej


i samorządowej, wizytatorzy, doradcy, inspektorzy, dyrektorzy szkół, kierownicy departamentów, osoby prowadzące kształcenie/szkolenie nauczycieli, pracownicy służb edukacyjnych, pracownicy administracyjni itp. Arion nie jest adresowany do nauczycieli szkół podstawowych, średnich i gimnazjów, bezpośrednio niezaangażowanych w zarządzanie oświatą.

Warunkiem udziału w wizycie jest biegła znajomość jednego


z pięciu języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego.

Wizyta finansowana jest ze środków Unii Europejskiej


w formie indywidualnego grantu, rozliczanego jako wyjazd służbowy.

Dla zapewnienia optymalnych rezultatów wyjazdów organizuje się spotkania przygotowawcze dla kandydatów na szczeblu krajowym, z udziałem koordynatorów i byłych stypendystów programu ARION.

Poniżej znajdą Państwo adres internetowy, pod którym dostępne są informacje o programie ARION:

http://www.socrates.org.pl/arion/index.html


Pobieranie 215.15 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna