O programie socrates


Naric jest komponentem programu SOCRATES, który dotyczy uznawalności wykształcenia. Wszelkich informacji o tym komponencie udziela Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany MiędzynarodowejPobieranie 215.15 Kb.
Strona4/4
Data27.04.2016
Rozmiar215.15 Kb.
1   2   3   4

NARIC
Naric jest komponentem programu SOCRATES, który dotyczy uznawalności wykształcenia. Wszelkich informacji o tym komponencie udziela Biuro Uznawalności Wykształcenia
i Wymiany Międzynarodowej.

Adres:


ul. Smolna 13,

00-375 Warszawa

tel. 0 prefiks 22 826 74 34

Adres internetowy:


http://www.buwiwm.edu.pl/

ERASMUS
Erasmus (czyli: European Action Scheme for the Mobility of University Students) wspiera współpracę uczelni wyższych
z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów obecnie kandydujących do Unii. Patronem tego „rozdziału” SOCRATESA jest Dezyderiusz Erasmus (1469-1536), zwany Erazmem
z Rotterdamu, który był wybitnym znawcą teologii, edukacji, retoryki i studiów klasycznych. Studiował i nauczał we Francji, Anglii, Włoszech, Szwajcarii i na terenach dzisiejszej Belgii. Uniwersalną koncepcję mądrości postrzegał jako klucz do porozumienia między narodami, stąd wybór tego filozofa na patrona programu.
Realizacja programu odbywa się poprzez:

wyjazdy pracowników dydaktycznych i studentów do uczelni partnerskich (Erasmus co roku przyznaje granty na wyjazdy tysiącom studentów i nauczycieli całej niemal Europy);

wdrażanie systemu ECTS ułatwiającego zaliczanie okresu studiów odbytych za granicą;

wspólne projekty dotyczące opracowywania programów studiów i modułów europejskich;

organizację kursów intensywnych.
Aktywny udział polskich uczelni w programie SOCRATES/Erasmus rozpoczął się w roku 1998/1999, kiedy to 46 polskich szkół wyższych podpisało kontrakt uczelniany z Komisją Europejską.
W roku 2002/2003 w programie uczestniczyło już 120 uczelni,
a od roku 2003/2004 udział bierze 151 uczelni i liczba ta stale wzrasta.

Erasmus w Uniwersytecie Zielonogórskim

Od momentu przystąpienia do programu do roku 2002 składaliśmy, jako uczelnia, wniosek o Kontrakt Uczelniany,


w którym określaliśmy plany dotyczące wymiany studentów
i kadry dydaktycznej, sposobów promocji i realizacji założeń programu SOCRATES/Erasmus. Razem z wnioskiem składana była Deklaracja Polityki Europejskiej, gdzie prezentowaliśmy założenia naszych działań związanych ze współpracą z władzami lokalnymi, rozwojem kadry dydaktycznej i podniesieniem jakości kształcenia poprzez tworzenie nowych kierunków lub specjalności. Podkreślaliśmy też nasze zaangażowanie w dążeniu do równouprawnienia płci, integracji z niepełnosprawnymi oraz sprzeciw wobec rasizmu i agresji. Od roku 2002 Uniwersytet Zielonogórski znalazł się w gronie 151 polskich szkół wyższych, które decyzją Komisji Europejskiej zostały uprawnione do uczestnictwa w Programie SOCRATES/Erasmus w II fazie realizacji programu, czyli w latach 2003/04 – 2006/07 i tym samym otrzymał „Kartę Erasmusa” (Erasmus University Charter).

Była Politechnika Zielonogórska realizowała program


od roku akademickiego 1998/1999, natomiast była Wyższa Szkoła Pedagogiczna- od roku akademickiego 1999/2000, kiedy to zawarto pierwsze umowy bilateralne i realizowano wizyty przygotowawcze. Celem tych spotkań było dokonanie ustaleń dotyczących mobilności studentów. Każdy kolejny rok uczestnictwa w programie wiązał się z pozyskiwaniem nowych partnerów – obecnie uczelnia nasza współpracuje w ramach Socratesa z 35 partnerami z całej Europy.

Tabela 2. Mobilność pracowników i studentów w ramach programu SOCRATES.


Rok akademicki

Kadra dydaktyczna

Studenci

1999/2000

7

22

2000/2001

8

25

2001/2002

9

24

2002/2003

9

36

2003/2004

8

39

2004/2005*
46


* dane dotyczą niepełnego roku akademickiego - nie zrealizowano jeszcze wszystkich wyjazdów kadry dydaktycznej


ECTS — Europejski System Transferu Punktów Zaliczeniowych

ECTS (czyli: European Credit Transfer System) pomaga zmierzyć i porównać osiągnięcia studentów w nauce i przełożyć je na standardy obowiązujące w uczelniach partnerskich. Jest to system umożliwiający przyznawanie i przenoszenie między uczelniami punktów zaliczających okresy studiów.

Punkty ECTS są wartościami liczbowymi przyporządkowanymi poszczególnym przedmiotom na podstawie ilości pracy, jaką musi wykonać student, aby je zaliczyć. Student jest zobowiązany do zdobycia 60 punktów w ciągu całego roku akademickiego, 30 na semestr i 20 na trymestr.
System ECTS gwarantuje uznanie w uczelni macierzystej okresu studiów odbytych za granicą oraz zapewnia rozsądny pod względem ilości wymaganej pracy — dobór programu zajęć w uczelni przyjmującej.

Oczywiście podejście do tego systemu powinno być elastyczne,


a program zajęć oraz forma zaliczenia ustalone i zatwierdzone za pośrednictwem koordynatorów wydziałowych lub instytutowych.

System ECTS istniał początkowo tylko na wydziałach byłej Politechniki Zielonogórskiej, natomiast od roku akademickiego 2002/2003 został wprowadzony na całej uczelni.

Informacje o systemie ECTS można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.dwz.uz.zgora.pl/pl/stypendialne/ects_pl.html
JAK ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ PROGRAMU SOCRATES/ERASMUS ?
Wymagania Unii Europejskiej

Aby zostać stypendystą programu SOCRATES/Erasmus:powinieneś być studentem zarejestrowanym formalnie na uczelni wyższej, na studiach dziennych lub zaocznych,
z polskim obywatelstwem, oraz co najmniej na II roku studiów (z programu mogą korzystać również studenci studiów doktoranckich);

powinieneś mieć wysoką średnią ocen
(w porównaniu do średniej na całym roku Twojego kierunku lub specjalności). Decydujące może być tutaj również zaangażowanie i specjalizacja w określonej dziedzinie. Zrób wszystko (w granicach zdrowego rozsądku), aby przekonać koordynatora do swojej kandydatury;

powinieneś znać język obcy kraju docelowego (wyjątek: niektóre uczelnie prowadzą kursy w innych językach niż język urzędowy danego kraju);

w trakcie pobytu na stypendium Erasmus nie możesz korzystać z innego grantu Unii Europejskiej.
Gdzie i na jak długo możesz jechać?
Poniżej znajdziesz uczelnie (Tabela 3), z którymi mamy zawarte umowy bilateralne w ramach programu SOCRATES. Należy zwrócić uwagę, czy wydział lub instytut, na którym studiujesz, ma zawartą umowę o współpracy w ramach programu.

Umowy bilateralne są zawierane przez pracowników dydaktycznych uczelni. Znajdują się w nich informacje dotyczące liczby studentów i kadry akademickiej, którą możemy wysłać na daną uczelnię zagraniczną i przyjąć u siebie oraz kody przedmiotów, które będą realizowane podczas wymiany. Porozumienia takie można podpisać w dowolnym momencie trwania roku akademickiego, ale należy pamiętać, że mogą być one zawarte tylko z państwami uprawnionymi, czyli — członkami Unii Europejskiej i państwami obecnie kandydującymi do Unii. Należy uzyskać też zgodę Agencji Krajowej Programu SOCRATES poprzez Dział Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Tabela 3. Wykaz uczelni partnerskich w ramach programu SOCRATES


Lp.

Uczelnie partnerskie

Wydziały

NIEMCY

1.

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

http://www.tu-cottbus.de
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 • Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,

 • Wydział Zarządzania

 • Wydział Mechaniczny

2.

Fachhochschule Giessen-Friedberg

http://www.fh-giessen.de

3.

Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

http://www.fh-wuerzburg.de

 • Wydział Mechaniczny

4

Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald

http://www.uni.greifswald.de • Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

5.

Hochschule Mittweida

http://www.htwm.de • Wydział Mechaniczny

6.

Technische Universität Carolo Wilhelmina

http:// www.tu-bs.de • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

7.

Technische Universität Dresden

http://www.tu-dresden.de • Wydział Humanistyczny

 • Wydział Matematyki, Informatyki

i Ekonometrii

8.

Technische Universität Ilmenau

http://www.tu-ilmenau.de • Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

9.

Universität Kaiserslautern

http://www.uni-kl.de • Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,

 • Wydział Zarządzania

10.

Pädagogische Hochschule Karlsruhe

http://www.ph-karlsruhe.de • Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego

11.

Fachhochschule Vechta

http://www.uni-vechta.de • Wydział Humanistyczny

12.

Universität Leipzig

http://www.uni-leipzig.de • Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

HISZPANIA

13.

University of Extremadura

http://www.unex.es • Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

14.

Universidade de Vigo

http://uvigo.es • Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

15.

Universitat Politecnika de Catalunya

http://pmos.upc.es • Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

16.

Universidade Nova de Lisboa

http://www.unl.pt • Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
GRECJA

17.

Aristotle University of Thessaloniki

http://www.auth.gr • Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

PORTUGALIA

18.

Universidade do Minho

http://www.uminho.pt • Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

19.

Universidade do Algarve

http://www.ualg.pt • Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

HOLANDIA

20.

Technical University Delft

http://www.tudelft.nl • Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
WIELKA BRYTANIA

21.

University of Hull

http://www.hull.ac.uk • Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

22.

University of Southampton

http://www.soton.ac.uk

 • Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

23.

University of Sheffield

http://www.sheffield.ac.uk

 • Wydział Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji

24.

Sheffield Hallam University

http://www.shu.ac.uk

 • Wydział Mechaniczny

BELGIA

25.

Haute Ecole Francisco Ferrer de la Ville de Bruxelles

http://www.brunette.brucity.be • Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego

FRANCJA

26.

IUMF DE L’ ACADEMIE DE CAEN

http://www.caen.iufm.fr

 • Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego

27.

Université Rennes 2 – Haute Bretagne

http://www.uhb.fr • Wydział Artystyczny

28.

Universite de Savoie

http://www.univ-savoie.fr • Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego

29.

Universite de Perpignan

http://www.univ-perp.fr • Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

30.

Ecole Superieure

d’Inegenieurs de Poitiers

http://www.siu.no/inst.nsf


 • Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

FINLANDIA

31.

Jyväskylä Politechnic

http://jypoly.fi

 • Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

32.

University of Oulu

http://oulu.fi

 • Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

33.

Lappeenranta University of Technology

http://www.lut.fi • Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

CZECHY

34.

Univerzita Hradec Kralove

http://www.uhk.cz • Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

ŁOTWA

35.

Rezeknes Augstskola

http://www.ru.lv • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Uwaga !!!


Studenci poszczególnych wydziałów mogą wyjechać tylko do tej Uczelni, z którą dany wydział zawarł umowę bilateralną.

Stypendium SOCRATES/Erasmus może trwać minimalnie
3 miesiące, a maksymalnie 12, przy czym 2 miesiące
z rocznego pobytu muszą dotyczyć praktyki zawodowej. Polecamy wyjazdy semestralne.

List motywacyjny
Jeśli zdecydowałeś się skorzystać z oferty programu SOCRATES, spełniasz wymagania Komisji Europejskiej i wybrałeś uczelnię, nadszedł czas, abyś napisał list motywacyjny. Określ w nim, dlaczego chcesz zostać stypendystą programu; przekonaj nas
o tym, że w pełni wykorzystasz czas nauki za granicą. List motywacyjny należy kierować do koordynatora wydziałowego a składać:

Uniwersytet Zielonogórski

Dział Współpracy z Zagranicą

Campus B, al. Wojska Polskiego 69, p. 302

Twój list zostanie przekazany koordynatorowi z wydziału lub instytutu, z którym powinieneś skontaktować się, aby zatwierdził Twoją kandydaturę. Koordynator pomoże ustalić program zajęć oraz zgłosi na radzie wydziału indywidualny tok nauczania dla Ciebie.


Tabela 4. Lista koordynatorów wydziałowych
i instytutowychWydział

Koordynator, osoba kontaktowa


Inżynierii Lądowej i Środowiska

 • Dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ (Instytut Budownictwa) Bud. Dydaktyczny, Campus A, pok. 319, tel. 328 25 27

 • Dr inż. Mirosław Mąkowski (Instytut Inżynierii Środowiska) ul. Szafrna 15 pok. 102,103 tel. 328 25 74

 • Dr Agnieszka Janiak-Osajca (Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska)Bud. Dydaktyczny A26, pokój 109, tel. 328 73 35

 • Dr hab. inż. Tadeusz Chrzan, prof. UZ, Campus A, Hala Laboratoryjna Instytutu Inżynierii Środowiska A12, pok. 112, tel. 328 26 74

Artystyczny

 • Prof. Izabela Gustowska, ul. Wiśniowa, Budynek Dydaktyczny A24, pok. 113, tel. 328 29 65

Elektrotechniki, Informatyki i

Telekomunikacji • Dr inż. Krzysztof Patan Bud. Dydaktyczny, Campus A, pok. 426b tel. 32 82 384

 • Dr hab. inż. Dariusz Uciński, prof. UZ Bud. Dydaktyczny, Campus A, pok. 422a tel. 32 82 501

 • Dr inż. Ryszard Rybski Bud. Dydaktyczny, Campus A, pok. 528, tel. 32 82 230

 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski Bud. Dydaktyczny, Campus A, pok. 421, tel. 32 82 611

 • Prof. dr hab. inż. Marian Adamski Bud. Dydaktyczny, Campus A, pok. 506a tel. 328 22 19

Mechaniczny

 • Dr inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik Bud. Wydziału Mechanicznego, pok. 323 tel. 3282323

 • Dr inż. Jerzy Hańćkowiak Bud. Dydaktyczny, Campus A, pok. 215, tel. 32 82 305

 • Dr inż. Sławomir Kłos Bud. Wydziału Mechanicznego, pok. A-11 tel. 32 82 464

 • Dr inż. Waldemar Woźniak, Centrum Naukowo Badawcze Wydziału Mechanicznego, Campus A, budynek A11, pok. 203, tel. 328 24 64

Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii

 • Dr Anna Karczewska, Campus A, Bud. Dydaktyczny WMIiE A-29, pok.525 tel. 328 28 47

 • Prof. dr hab. Wojciech Okrasiński Bud. Dydaktyczny WMIiE A-29, pok.617, tel. 328 28 58

 • Dr hab. Jolanta Misiewicz, prof. UZ Bud. Bud. Dydaktyczny WMIiE A-29, pok. 518 tel. 328 28 40

Wydział Zarządzania

 • Dr inż. Marzena Góralczyk, Campus A, Budynek Główny A0, pok. 123, tel. 328 23 14

 • Dr hab. Paul Kluge Dom studenta „Piast“ nr 2 pok. 2 tel.328 24 91

Wydział Humanistyczny

 • Dr Tadeusz Zuchewicz Bud. NEO, pok. 232, tel. 3283145

 • Dr Jarosław Kuczer, Campus B, Instytut Historii, tel. 328 32 72

Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego

 • Mgr Mieczysława Taraszczuk Bud. NEO, tel.3283160

 • Dr Andrzej Kaczmarek Bud. NEO, tel.3283160

Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

 • Dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ Campus B, Bud. Główny, pok. 102, tel. 3283216

 • Dr Inetta Nowosad, Campus B, Budynek Dydaktyczny A16, pok. 49, tel. 328 32 80

 • Dr Beata Dziedzic, Campus A, Budynek Dydaktyczny A16, pok. 18, tel. 328 31 91


Formularze...
Jeśli dziekan wyraził zgodę na odbycie części studiów za granicą, należy zgłosić się do Działu Współpracy z Zagranicą, aby otrzymać:

Student Application Form - formularz zgłoszeniowy (rejestracyjny) do danej uczelni,

Learning Agreement — czyli formularz, dzięki któremu zostanie ustalony program zajęć do zaliczenia
w uczelni partnerskiej,

Transcript of Records — czyli wykaz zaliczeń, który musisz przywieźć ze sobą po pobycie na stypendium.
Formularze zgłoszeniowe do programu Socrates dostępne są zawsze na stronach internetowych poszczególnych uczelni lub w Dziale Współpracy z Zagranicą. Natomiast formularze ogólne znajdziesz pod adresem:

http://www.uz.zgora.pl/dwz/pl/formularze_pl.html
Wypełnione formularze są składane w Dziale Współpracy
z Zagranicą i stąd wysyłane do uczelni partnerskich .

Następuje pełen napięcia okres oczekiwania na potwierdzenie, czy uczelnia zagraniczna przyjmie Cię w poczet swoich studentów. Zawiadomienie przychodzi na adres korespondencyjny (domowy) studenta. Czekaj cierpliwie...

Czasami zdarza się, że potwierdzenie dociera do koordynatora uczelnianego lub wydziałowego – pamiętaj więc aby zawsze podać nam swój telefoniczny nr kontaktowy lub adres e-mail !!!

Razem z tym dokumentem z uczelni partnerskiej zostaną przysłane kolejne formularze, w których będziesz mógł określić preferencje odnośnie zakwaterowania na czas studiów za granicą.


Formalności wyjazdowe.

Od 1 maja 2004 obywatele polscy mogą swobodnie poruszać się po terytorium krajów wspólnoty oraz państw związanych z Unią Europejską układem o Europejskim Obszarze Gospodarczym EOG (Norwegia, Islandia i Lichtenstein). Nie zniknie jednak kontrola naszych obywateli wjeżdżających do pozostałych krajów UE i EOG.

Polacy podróżujący do innych krajów Unii Europejskiej i EOG przekraczają granicę na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (zarówno starego, ważnego maksymalnie do 31 grudnia 2007 r., jak i nowego typu).W przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych zalecane jest upewnienie się, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Posiadacze zniszczonych egzemplarzy powinni z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym wyjazdem złożyć wnioski o wymianę dokumentu na nowy.

Z dniem 1 maja 2004 r. został zniesiony obowiązek posiadania wiz przy wyjazdach do państwa UE i EOG - niezależnie od celu i czasu trwania pobytu. Należy jednak pamiętać, że na pobyt dłuższy niż 3 miesiące konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia, a w przypadku niektórych państw formalności trzeba będzie załatwić jeszcze przed wyjazdem.

Warunkiem koniecznym do legalizacji pobytu będzie poświadczenie przez uczelnię faktu przyjęcia na studia w ramach programu SOCRATES/Erasmus, posiadanie ważnego ubezpieczenia oraz uwiarygodnienie posiadania wystarczających środków finansowych (powyżej minimum socjalnego danego kraju). Zezwolenie na pobyt wystawiane jest na okres do 1 roku
i przedłużane na kolejne lata studiów.

Studenci z krajów członkowskich UE mają prawo do podjęcia pracy zarobkowej w wymiarze określonym przez ustawodawstwo krajowe.Legalizacja pobytu.
BELGIA

W ciągu 8 dni od dnia przyjazdu należy zarejestrować się


w urzędzie miejskim (magistracie);

Dokumenty: aktualny paszport lub dokument tożsamości, fotografie, świadectwo urodzenia, umowa wynajmu mieszkania;

Władze mogą zażądać również przedstawienia dodatkowych dokumentów np. prawa jazdy, zaświadczenia o stanie zdrowia;

Na podstawie złożonych dokumentów wydawana jest 3-miesięczna karta pobytu; w trakcie tego okresu przeprowadzana jest procedura weryfikacji, po zakończeniu której wydawane jest zezwolenie na pobyt na okres do 5 lat;FINLANDIA

Przy pobycie dłuższym niż 3 miesiące student zgłasza się do policji w miejscowości pobytu (obok paszportu lub nowego dowodu osobistego należy przedstawić list z uczelni fińskiej potwierdzający przyjęcie na studia). Finlandia wymaga zabezpieczenia finansowego 500 EUR na każdy planowany miesiąc pobytu.


FRANCJA

Należy zarejestrować się w prefekturze lub w komisariacie policji w miejscu zamieszkania;

Dokumenty: aktualny paszport, świadectwo urodzenia,
3 fotografie, umowa najmu mieszkania.

GRECJA
W ciągu 8 dni od daty wjazdu należy zgłosić się do urzędu ds. cudzoziemców lub w komisariacie policji; dokumenty: aktualny paszport lub dowód tożsamości wraz z kserokopią, wypełniony formularz, fotografie.

HISZPANIA
W ciągu 1 miesiąca od przyjazdu do Hiszpanii należy złożyć wniosek o Kartę Pobytu EU.
HOLANDIA
Przy pobycie dłuższym niż 3 miesiące, student powinien wystąpić do lokalnej policji imigracyjnej z prośbą o wydanie karty czasowego pobytu. Informacji dotyczących wymaganych dokumentów udzielać będą bezpośrednio władze imigracyjne w Niderlandach.
PORTUGALIA
Aby uzyskać kartę pobytu student musi zgłosić się do Servico de Estrangeiros e Fronteiras (www.sef.pt/contacto/contactos.htm) wraz z dokumentem potwierdzającym: przyjęcie na uczelnię, długość pobytu i wysokość stypendium.

ŁOTWA
Osoby przybywające z zamiarem przebywania dłużej niż 90 dni w ciągu pół roku (od dnia pierwszego wjazdu) powinny zameldować się w Urzędzie ds. Obywatelstwa i Migracji celem uzyskania zezwolenie na pobyt czasowy w terminie 3 miesięcy od dnia wjazdu (na pobyt stały – 30 dni przed upływem terminu zezwolenia na pobyt czasowy). Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy lub stały należy bezzwłocznie zameldować się we właściwym urzędzie samorządu lokalnego w miejscu zamieszkania – nie dopełnienie obowiązku skutkuje karą grzywny 250 LVL (ok. 1800 PLN).

Wymagane dokumenty: paszport lub dowód osobisty oraz dwie fotografie, kwestionariusz wniosku o zezwolenie na pobyt, ważna polisa ubezpieczeniowa oraz zaświadczenie przyjęcia na uczelnię goszczącą, potwierdzenie posiadania wystarczających środków na utrzymanie – np. zaświadczenie o przyznaniu stypendium programu Socrates).


NIEMCY
Najpóźniej 3 m-ce po wjeździe trzeba będzie złożyć we właściwym dla danego miejsca zamieszkania urzędzie ds. cudzoziemców wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt. Ambasada radzi jednak, by z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt wystąpić niezwłocznie po przyjeździe. Oprócz potwierdzenia uczelni niemieckiej o przyjęciu na studia wymagane będzie udokumentowane posiadanie wystarczających środków na utrzymanie w wysokości co najmniej 464 do 530 Euro
(w zależności od kosztów zamieszkania) na każdy miesiąc planowanego pobytu w Niemczech.

Sposób udokumentowania: • na podstawie pisemnego zobowiązania w formie oświadczenia zgodnie paragrafem 82, 84 ustawy
  o cudzoziemcach (w PL formularz wydawany jest przez ambasadę i konsulaty generalne);

 • na podstawie zaświadczenia banku potwierdzającego, że na koncie studenta znajduje się odpowiednia kwota (jeżeli zaświadczenie wystawiane jest w jęz. polskim, konieczne jest jego tłumaczenie na jęz. niemiecki);

 • na podstawie książeczki oszczędnościowej banku niemieckiego z odpowiednią adnotacją ograniczającą podjęcie z konta do 500 Euro miesięcznie;

 • na podstawie uwierzytelnionego przez polskiego notariusza pisemnego zobowiązania rodziców studenta do utrzymywania go na uczelni zagranicznej (w formie oświadczenia) wraz z tłumaczeniem na jęz. niemiecki.

UWAGA: nie wszystkie urzędy ds. cudzoziemców akceptują wszystkie ww. formy udokumentowania posiadania środków. Ambasada radzi, aby ubiegając się o miejsce na studiach zasięgnąć jednocześnie informacji we właściwym urzędzie ds. cudzoziemców odnoście warunków udzielenia zezwolenia na pobyt (adresy dostępne na uczelni niemieckiej).
WIELKA BRYTANIA
Nie ma obowiązku dokonywania rejestracji czy zgłoszenia się do komisariatu policji oraz aplikowania o pozwolenie na pobyt;

Istnieje możliwość aplikowania o zezwolenie na pobyt - uzyskany dokument będzie potwierdzał prawo posiadacza do zamieszkiwania na terytorium Zjednoczonego Królestwa;

Dokumenty: aktualny paszport lub dowód tożsamości; formularz (do pobrania ze strony: http://www.ind.homeoffice.gov.uk/default.asp) ;
2 zdjęcia paszportowe.
Umowa z uczelnią
Dokumentem finalizującym przygotowania do wyjazdu jest umowa z uczelnią macierzystą. Aby podpisać umowę - zgłaszasz się do naszego Działu. Zawarte są w niej informacje dotyczące:

odbycia studiów w określonym czasie i na określonej uczelni,

konieczności informowania uczelni o wszelkich zmianach dotyczących programu zajęć, okresu pobytu,

wysokości przyznanego stypendium,

konta złotówkowego, na które zostanie dokonany przelew stypendium,

obowiązku dostarczenia z uczelni przyjmującej dokumentów potwierdzających zdobycie zaliczeń.
Podpisanie umowy jest niezbędne, aby móc przygotować przelew pieniędzy na Twoje konto.
Ubezpieczenie
Pamiętaj, aby przed wyjazdem za granicę zadbać
o ubezpieczenie (np. karta „Euro 26”). Przed opuszczeniem kraju należy zaopatrzyć się w formularz E-111. Formularz taki musi być potwierdzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Potwierdzony formularz jest dowodem, że dany student jest upoważniony do świadczeń zdrowotnych w ramach systemu zabezpieczenia społecznego
w swoim kraju, a dodatkowo jest zgodą ubezpieczyciela na pokrycie kosztów niezbędnego z przyczyn medycznych leczenia
w trakcie pobytu za granicą.

Po formularz E-111 zgłaszasz się do właściwego Twojemu miejscu zamieszkania oddziałowi NFZ około 30 dni przed wyjazdem. Aby otrzymać formularz musisz dostarczyć następujące dokumenty: • zaświadczenie z uczelni macierzystej potwierdzające status studenta;

 • zaświadczenie z uczelni goszczącej o przyjęciu na studia
  w ramach programu SOCRATES;

 • dowód osobisty;

 • dokument potwierdzający, że jesteś ubezpieczony w kraju (np. zaświadczenie z zakładu pracy rodziców).

UWAGA: studenci po 26 roku życia, którym nie przysługuje ubezpieczenie z zakładu pracy rodziców - wyjeżdżając za granicę w ramach programu SOCRATES/Erasmus są zobowiązani do wykupienia indywidualnego ubezpieczenia w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.


Wydanie formularza E-111 jest bezpłatne.
Po przyjeździe do uczelni goszczącej powinieneś niezwłocznie zgłosić się do uczelnianego koordynatora programu SOCRATES,/Erasmus, który wskaże Ci gdzie znajduje się regionalna kasa chorych, w której jesteś zobowiązany zarejestrować swój formularz E-111.
Pamiętaj, że ubezpieczenie zdrowotne nie jest równoznaczne
z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Dla własnego bezpieczeństwa wykup je, najlepiej w dużej
i pewnej firmie ubezpieczeniowej.

Pamiętaj również, że nadal obowiązuje zasada wymagająca upewnienia się, czy dana uczelnia partnerska będzie wymagała wykupienia jakiegoś dodatkowego/specyficznego ubezpieczenia.


Korzyści
Podsumuj teraz swój pobyt na stypendium. Oto niewątpliwe korzyści:

poprawa znajomości języka obcego; swobodniejsze porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego,
a także pogłębienie znajomości słownictwa specjalistycznego,

poznałeś kulturę i mentalność innych narodów, ich zwyczaje i poglądy, a poprzez bezpośredni kontakt
z rówieśnikami - także kulturę studencką innych krajów,

zaznajomiłeś się z systemem edukacji kraju, który Cię gościł; miałeś okazję ocenić funkcjonowanie oraz finansowanie uczelni polskich i zagranicznych,

korzystałeś ze świetnie wyposażonych laboratoriów, aparatury i bibliotek,

nawiązałeś nowe kontakty towarzyskie
i przyjacielskie z rówieśnikami i kadrą dydaktyczną, co na pewno będzie owocowało w przyszłości,

a może byłeś tak dobrym studentem,
że przedłużono Tobie pobyt i dostaniesz stypendium
z uczelni zagranicznej,

zaliczyłeś kursy, których nie ma w programie Twojej uczelni macierzystej,

otrzymasz zaświadczenie, że część studiów została zaliczona za granicą i to pomoże w znalezieniu przez Ciebie satysfakcjonującej pracy.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Zawsze możesz zwrócić się do nas o pomoc i informacje.

Oto nasz dokładny adres:


mgr Patrycja Trela

Dział Współpracy z Zagranicą

Uniwersytet Zielonogórski

Kampus B, al. Wojska Polskiego 69

pok. 302

tel.(68)328 32 97, fax.(68)328 32 98

e-mail: P.Trela@dwz.zu.zgora.pl

http://www.uz.zgora.pl
pamiętaj, aby zabrać ze sobą kilka zdjęć:
do legitymacji studenckiej, identyfikatora oraz biletu miesięcznego;

jeżeli po przyjeździe na uczelnie zagraniczną okaże się,
że nie ma wykładów zawartych w Learning Agreement, należy nanieść zmiany w formularzu i przesłać (pocztą - listem poleconym lub faksem) do naszego Działu;

wysokość stypendium: co roku Komisja Europejska poprzez Agencję Narodową, nadzorującą realizację programu SOCRATES, przyznaje uczelniom polskim subwencje, określając również maksymalne kwoty grantów, jakie możemy przyznać studentom. W roku akademickim 2004/2005 były to kwoty:
od 300 do 350 EUR — Wielka Brytania, Francja, Finlandia;

od 250 do 300 EUR — Niemcy, Belgia, Holandia;

od 200 do 250 EUR — Hiszpania, Portugalia, Grecja

od 140 do 200 EUR – Łotwa ***
*** w chwili obecnej nie posiadamy jeszcze danych na temat wysokości grantu w roku akademickim 2005/2006. Informacje te zostaną uzupełnione w najbliższym czasie.
Pamiętaj, że stypendium jest tylko częściowym dofinansowaniem, przeznaczonym na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania za granicą. Część kosztów będziesz musiał pokryć sam;

równowartość kwoty stypendium w EUR jest przekazywana na konto złotówkowe, które musisz podać w Dziale;

możesz starać się o dofinansowanie Twojego wyjazdu na uczelni (z funduszy dziekana, kół uczelnianych) lub spoza Uniwersytetu (sponsoring przez firmy państwowe lub prywatne);

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą pokrywa koszty jednokrotnego dojazdu i powrotu z uczelni goszczącej (w przypadku dojazdu prywatnym samochodem – do wysokości ceny biletu autokarowego;


w sytuacjach wyjątkowych refundowany jest bilet lotniczy – Finlandia);

partnerskie uczelnie chętniej przyjmują studentów lat III-V, kiedy przedmioty obowiązkowe są już zaliczone i za granicą można studiować przedmioty specjalistyczne;

na stypendium można wyjechać tylko raz w trakcie całych studiów (łącznie z okresem studiów doktoranckich);

po powrocie musisz wypełnić ankietę - możemy
z niej wnioskować, czy uczelnia partnerska spełnia Wasze i nasze oczekiwania odnośnie dydaktyki, warunków socjalnych, czy otrzymane w ramach SOCRATESA stypendium było wystarczające;

we wszystkich praktycznie krajach wymagana jest kaucja za pokój w akademiku lub mieszkanie;

wraz z uzyskaniem pozwolenia przebywania w danym kraju jako student możesz otrzymać pozwolenie na pracę (w niepełnym wymiarze godzin) - możesz więc „dorobić” do stypendium;
Wyjazdy kadry dydaktycznej
Program SOCRATES realizuje nie tylko wymianę studentów, ale również wyjazdy pracowników akademickich na krótkie pobyty,
w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni partnerskiej (tzw. Teaching Staff- TS).

Podobnie jak przy wyjazdach studentów wymiana możliwa jest


w przypadku zawarcia umowy bilateralnej w ramach programu
z uczelniami partnerskimi.

Wszystkich pracowników zachęcamy do korzystania z tej formy stypendiów SOCRATESA. Jest to okazja do pogłębiania współpracy i rozszerzenia jej na inne programy UE (np. 6 Program Ramowy).


Wymagania Unii Europejskiej związane z realizacją TS:
nauczyciel akademicki powinien być zatrudniony
w uczelni realizującej program SOCRATES;

grant przekazany dla pracownika jest przeznaczony
na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania za granicą; limit górny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji to 500 EURO na tydzień; (w wyjątkowych sytuacjach grant może zostać zwiększony do 800 EURO)

podpisanie kontraktu - umowy pomiędzy osobą wyjeżdżającą a uczelnią, w której zawarte będą informacje dotyczące miejsca wyjazdu, terminu pobytu w uczelni partnerskiej i odbyciu zajęć dydaktycznych;

wyjazd w ramach TS nie może być krótszy niż 5 dni roboczych;

w trakcie pobytu w uczelni krócej niż 5 dni roboczych beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia, że przeprowadzono co najmniej
8 godzin zajęć dydaktycznych; w przypadku dłuższych pobytów zaświadczenie o ilości przeprowadzonych zajęć lub zaświadczenie o konieczności dłuższego pobytu w uczelni zagranicznej;

zajęcia - ich integralność z programem studiów
w uczelni przyjmującej ustalają obie zainteresowane strony;

złożenie merytorycznego sprawozdania z wyjazdu (dołączenie kopii biletów, rachunków);

pracownik wyjeżdżający w ramach TS nie może jednocześnie dofinansowywać wyjazdu z innego programu Unii Europejskiej (np. Leonardo da Vinci czy 5 Program Ramowy);

priorytetowo traktowane są wyjazdy, które prowadzić będą do powstawania nowych materiałów dydaktycznych lub do rozszerzenia współpracy pomiędzy uczelniami
i przygotowania wspólnych projektów.
Po zakwalifikowaniu wniosku pracownika do programu
i uzgodnieniach z uczelnią partnerską terminu i formy prowadzonych zajęć formalności związane z wyjazdem realizuje Dział Współpracy z Zagranicą.
OPINIE STUDENTÓW ERASMUSA
Adam Goiński, University of Southampton, Wielka Brytania

semestr letni, 2001
Warunki nauczania są REWELACYJNE! Jako kraj (i ludzie!) jesteśmy daleko w tyle za “cywilizowaną” Europą. Tutaj naprawdę czuje się prawdziwy klimat studiów. Studiowanie
w Anglii jest zdecydowanie mniej stresujące, a zarazem mają
(ja tak uważam) lepsze wyniki!

Każdy ma osobny pokój w akademiku, z biurkiem


i prywatnym telefonem (z automatyczną sekretarką). Do tego bogato wyposażona kuchnia: mikrofalówka, lodówka, zamrażarka, toster, własne szafki... Kuchnia jest wspólna dla
7 pokoi, które tworzą jakby jedno mieszkanie.

Można praktycznie robić co tylko człowiek zapragnie (oczywiście zważając na koszty). Niestety imprezować można tylko do 23:20, bo o tej godzinie zamykają wszystkie lokale. >

Finanse — tak... to jest najsłabszy punkt z tego wszystkiego.
Na tydzień wydaję nie mniej niż 40 funtów. Średnio można powiedzieć, ze na jeden miesiąc przeznaczam przynajmniej 200 funtów, oczywiście nie wliczając mieszkania! Stypendium
z ledwością starczyło (albo nie..., zależy od kursu złotego) na pokrycie zakwaterowania. Taniej pokoju nie da się znaleźć. Na własnej kwaterze, najtańsze pokoje są za około 45 funtów tygodniowo, a do tego dochodzą często dodatkowe opłaty.
Tak więc, do Anglii nie ma się co wybierać, jeżeli na miesiąc nie można przeznaczyć około 3 tysięcy złotych (razem
ze stypendium). Obiady: taniej niż 2.5 funta się nie zje. Właściwie to przeciętny obiad kosztuje 3 funty, chleb: około 40 pensów i jest to bodajże jedyna rzecz, która kosztuje mniej niż funta.

Anglia jest piękna! Prawdziwe wiktoriańskie parki! Kulturę osobistą ludzie maja tutaj zdecydowanie wyższą, wyższy standard życia, wyższe zarobki, zdecydowanie lepsze perspektywy na znalezienie pracy.

Tak więc, do kraju wracać będę z dużymi oporami!
Maciej Dzikuć, Brandenburgische Technische Universität, Cottbus, Niemcy

Semestr letni, 2000
Zakwaterowanie

Wszyscy studenci BTU maja prawo do zamieszkania


w akademiku bez względu na wysokość dochodów przypadających na osobę w rodzinie, odległość miejsca zamieszkania od uczelni, narodowość itd.

Pierwszym miejscem, dokąd należy się udać, jest Studentenwerk (SW). Tam składamy podanie o akademik; należy zabrać ze sobą zaproszenie z uczelni (BTU Cottbus) lub informację, iż będziemy studentami tej uczelni. Wypełniamy króciutki formularz podania


o akademik, w którym pytają się nas między innymi o to:
w którym budynku chcemy mieszkać, czy jest się osobą palącą, czy w module chcesz mieszkać z Niemcem, Czechem czy może
z kimś znajomym z kim przyjechałeś na stypendium. Na podaniu należy zostawić adres do korespondencji, na który przyjdzie odpowiedź, w którym akademiku mamy pokój
i kiedy można się zgłosić, aby podpisać umowę
i odebrać klucze. Na odpowiedź będziemy czekać od jednego do trzech tygodni. Obsługa jest bardzo wyrozumiała i jeśli przyjechaliśmy bardzo późno to możemy zostawić adres kogoś znajomego w Cottbus (poczta w landzie dociera w ciągu jednego dnia), wtedy szybciej dowiemy się o przyznanym pokoju. Oczywiście jeśli przyjedziemy na semestr letni to wybór nie jest tak duży jak we wrześniu i dlatego właśnie w formularzu jest możliwość zaznaczenia akademika alternatywnego.
Warunki socjalno-bytowe

Warunki mieszkalne w akademiku w niczym nie przypominają tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. Jednoosobowe pokoje, jedna łazienka i jedna kuchnia na jeden moduł — najczęściej dwupokojowy. Plastikowe okna, kablówka w każdym pokoju, nowe meble itp.Cena za miejsce w takim pokoju w zależności od standardu waha się od 145 DM do ponad 300 DM za miesiąc. Najtańszy pokój za 145 DM jest dwuosobowy, ale i tak jest dużo większy od naszego trzyosobowego (niektóre pokoje jednoosobowe też są większe). W akademikach nie ma portierów, ponieważ każdy ma swój klucz od głównych drzwi, a do każdego pokoju podłączony jest domofon.

Żyjąc w akademiku, w którym mieszkają ludzie różnych narodowości, czasem trzeba wykazać się wyjątkową tolerancją, kiedy np. nasz sąsiad Chińczyk przez pół dnia gotuje swoje pyszności, których zapach nie każdemu musi się podobać.

Na kampusie BTU znajduje się stołówka (Mensa), w której możemy zjeść niedrogi (około 3 DM) i smaczny posiłek. Znajduje się ona w pobliżu akademików oraz budynków dydaktycznych, dzięki czemu obiad można zjeść w przerwie między zajęciami.

Na terenie uczelni znajduje się też kilka obiektów sportowych,


z większości których możemy korzystać bez dodatkowych opłat, np. pięćdziesięciometrowy basen, sala gimnastyczna czy siłownia.
Ubezpieczenie

Ubezpieczyć możemy się w Polsce, z tym, że ubezpieczenie takie należy potwierdzić w Niemczech w budynku WH 2 od strony Erich-Weinert-Strasse. Ubezpieczenie jest warunkiem koniecznym do immatrykulacji na studia. Ubezpieczenie wykupione w Warcie na pół roku kosztuje około 200 zł. Ubezpieczenie wykupione w Niemczech kosztuje około 80 DM miesięcznie, ale w przeciwieństwie do ubezpieczenia polskiego daje dużo większe możliwości, np. bezpłatne leki i opiekę stomatologiczną. Jednak wydaje mi się, że studenci wybierający się do Cottbus nie potrzebują tak szerokiej opieki zdrowotnej ze względu na bliskość ojczystego kraju. A ubezpieczenie wykupione w Polsce i tak zapewnia zwrot kosztów leczenia będącego następstwem nieszczęśliwych wypadków.


Warunki studiowania

Kadra naukowa jest bardzo przyjaźnie nastawiona do studentów z innych krajów i nikt nie robi specjalnych problemów, jeżeli komuś nie pasuje jakaś odgórnie przyjęta forma zaliczenia. Wykładowcy są skłonni do pewnych ustępstw. W tej chwili


w Cottbus studiuje około 4500 studentów, z czego około 900 (aż jedna piąta!) to obcokrajowcy. Wykładowcy są tolerancyjni
i doskonale zdają sobie sprawę z tego, że studiować w obcym języku nie jest łatwo.
Stypendium SOCRATES/Erasmus

Stypendium wystarcza na spokojne życie w Niemczech, może bez „rozpusty”, ale też bez przesadnego oszczędzania. W zupełności wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb tj. akademik, wyżywienie, dojazdy i jakieś drobne zakupy.


Marta Izowit, Agnieszka Wrona

IUFM de Caen, Basse Normandie, semestr letni, 2001

Od 20 lutego do 20 maja przebywałyśmy na stypendium


w uczelni francuskiej w Caen, we Francji. Celem było zapoznanie się z systemem kształcenia nauczycieli we Francji, jak również
z funkcjonowaniem szkół na wszystkich poziomach nauczania.

Zaczynając od szkolnictwa podstawowego mogłyśmy zobaczyć jak funkcjonuje Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Duc Rollon


w Caen, w której edukacja dzieci prowadzona jest w pięciu dziedzinach: życie we wspólnocie, nauka wypowiadania się
i czytania, odkrywania świata, kształtowanie sprawności manualnych i rozwijanie wyobraźni. Jest to przykład przedszkola skoncentrowanego na dziecku i jego potrzebach, współpracującego ściśle z rodzicami.

Podczas wizyt w Szkole Podstawowej im. Jean Moulin w Caen, mogłyśmy obserwować lekcje czytania, informatyki, matematyki


i języka niemieckiego, które kończyły się dyskusją
z nauczycielami. Miałyśmy również okazję zapoznać się
z funkcjonowaniem dwóch liceów. Celem ich było zapoznanie się metodami i technikami nauczania języków obcych (włoskiego
i angielskiego).

Regularnie uczestniczyłyśmy również w zajęciach na uczelni partnerskiej. Były to następujące zajęcia: literatura XX wieku, składnia języka francuskiego, gramatyka tekstu, leksykologia, psycholingwistyka.

Ni IUFM mogłyśmy poznać francuski system edukacji, jak również proces kształcenia nauczycieli.
Wraz z innymi stypendystami (z Rosji, Węgier, Niemiec, Holandii, Rumunii, Finlandii) miałyśmy okazję zwiedzić Muzeum pokoju, Muzeum Normandii i miasta: Saint-Malô, Mont Saint-Michel, Honfleur.

Brałyśmy udział również w wielu konferencjach


i wykładach, między innymi profesora z Uniwersytetu
w Sorbonie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki którym wyjazd na stypendium był możliwy.
Pobieranie 215.15 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna