O strukturze przedmiotowejPobieranie 0.94 Mb.
Strona1/13
Data10.05.2016
Rozmiar0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

WIERTACZ 811305

O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Warszawa 2012


Autorzy: mgr inż. Witold Górski, mgr inż. Grzegorz Górski

Recenzenci: mgr inż. Jadwiga Ida, mgr inż. Gabriela Poloczek

Konsultanci: mgr inż. Teresa Jaszczyk

Koordynator prac liderów branżowych: mgr Bogusława Wojtczak

Koordynator merytoryczny projektu: mgr Emilia Maciejewska

Menadżer projektów systemowych realizowanych przez KOWEZiU: mgr Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: zespół Hortpress Sp. z o.o.

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” w ramach Działania 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2012


Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl
SPIS TREŚCI

1. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 2

2.CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 2

3.INFORMACJA O ZAWODZIE WIERTACZ 3

4.Kwalifikacje wiertacza pozwalają na realizację zadań w serwisach wiertniczych, takich jak: serwis płuczkowy, serwis kontrolno-pomiarowy, serwis wierceń kierunkowych, serwis cementacyjny itp. ( proponuje powrót do pierwotnej wersji, bo ten zapis dotycz technika wiertnika)Wiertacz uczestniczy w ustalaniu parametrów wiercenia, a także sprawdza i przygotowuje narzędzia potrzebne do pracy, prowadzi dokumentację z przebiegu prac. Nadzoruje prace załogi wiertniczej zgodnie z przepisami BHP.oraz z przepisami prawa górniczego i geologicznego. 3

5.UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ 3

6.POWIĄZANIA ZAWODU WIERTACZ Z INNYMI ZAWODAMI 4

7.CELE Szczegółowe KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ 4

8.KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU WIERTACZ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 4

9.PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU WIERTACZ 6

10.PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W ZAWODZIE WIERTACZ 8

1.Dowiercanie i awarie wiertnicze 8

2.Podstawy geologii 14

3.Bezpieczeństwo pracy w wiertnictwie 17

4.Język obcy zawodowy w wiertnictwie 20

5.Działalność gospodarcza w wiertnictwie 23

6.Prace wiertnicze – zajęcia praktyczne 26

7.Maszyny i urządzenia wiertnicze 33ZAŁĄCZNIKI 37

ZAŁĄCZNIK 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU WIERTACZ ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 37

ZAŁĄCZNIK 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU WIERTACZ 41

ZAŁĄCZNIK 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU WIERTACZ 47


 1. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO


Program nauczania dla zawodu wiertacz opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206),

 • rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7),

 • rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184),

 • rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204),

 • rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626),

 • rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz. 752),

 • rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),

 • rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487),

 • rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
 1. CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO


Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu


gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna