O strukturze przedmiotowejPobieranie 2.31 Mb.
Strona1/16
Data29.04.2016
Rozmiar2.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK HANDLOWIEC 522305

O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Warszawa 2012

Autorzy: mgr inż. Maria Michalak, mgr Małgorzata Sienna

Recenzenci: mgr Edyta Kozieł, mgr Dorota Wójcik

Lider grupy branżowej: mgr Małgorzata Sołtysiak

Lider zadania „Opracowanie przykładowych zmodernizowanych programów nauczania dla zawodów”: mgr inż. Joanna Ksieniewicz

Koordynator merytoryczny projektu: mgr inż. Maria Suliga

Menadżer projektów systemowych realizowanych przez KOWEZiU: mgr Agnieszka Pfeiffer
Redakcja i skład: zespół Addvalue Dorota Burzec

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2012
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl


SPIS TREŚCI


SPIS TREŚCI 3

10.PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 14

3. Obsługa klientów 30

4. Marketing w działalności handlowej 37

5. Przedsiębiorca w handlu 44

7. Sprzedaż towarów 51

8. Symulacyjna firma handlowa 61

Praktyki zawodowe 69

ZAŁĄCZNIKI 74

Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC 79

Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC 89

 1. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Program nauczania dla zawodu TECHNIK HANDLOWIEC opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r, Nr 205, poz. 1206),

 • rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7),

 • rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184),

 • rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204),

 • rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626),

 • rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2012 r., poz. 752),

 • rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),

 • rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487),

 • rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

 1. OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego. 1. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC

Technik handlowiec w ramach swoich zadań zawodowych sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach) oraz hurtowej (w hurtowniach); obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji), organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty, przygotowuje produkty do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowanie, informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy przy wyborze produktu, sprawnie realizuje zamówienia składane przez nabywców (demonstruje, waży, mierzy, paczkuje), inkasuje należności za sprzedane produkty, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwia reklamacje zakupionych towarów, przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach, współpracuje w przygotowywaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.), współpracuje w badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku, informuje o warunkach sprzedaży (stosowane upusty), zawiera transakcje sprzedaży, sporządza faktury za towary, przestrzega warunków sanitarnych sprzedaży, zabezpiecza punkt sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp. Wyszukuje dostawców towarów, usług, materiałów i surowców oraz odbiorców towarów, usług, wyrobów gotowych. Następnie kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi z nimi negocjacje, przygotowuje
i zawiera umowy handlowe zgodnie z pełnomocnictwami swoich przełożonych.

Handlowiec stosuje różne formy i techniki sprzedaży, w zależności od szczebla obrotu towarowego (sprzedaż producenta, hurt lub detal), rodzaju towaru, rynku oraz oczekiwań klienta. Do obowiązków technika handlowca należy dokumentowanie zakupów i sprzedaży, prowadzenie rozliczeń handlowych, załatwianie reklamacji, a także analizowanie stanu zapasów towarowych. Technik handlowiec samodzielnie lub współpracując z innymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, może prowadzić również inne działania, np. w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji cen, analizy kosztów handlowych. 1. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC

Handel należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju.

Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach1: • Merchandiser.

− Referent/asystent ds. zaopatrzenia.

− Referent/asystent ds. sprzedaży.

− Referent/asystent ds. obsługi klienta.

− Kupiec.

− Akwizytor.

− Specjalista ds. zaopatrzenia.

− Specjalista ds. sprzedaży.

− Specjalista ds. obsługi klienta.

− Zastępca kierownika działu handlowego.


 • Kierownik działu handlowego.

Usługi, handel to dziedzina, która rozwija się w naszym kraju. Współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze wykształconych handlowców. Przedsiębiorstwa handlowe zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, których umiejętności przyczynią się do rozwoju firmy.

Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę, jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” skierowanych było do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów2. 1. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC Z INNYMI ZAWODAMI

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu sprzedawca wyodrębniona została kwalifikacja A.18., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik handlowiec i technik księgarstwa. Zarówno technik handlowiec, jak i technik księgarstwa, ma kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej A.18. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem PKZ(A.j). Zawody które mają wspólny PKZ(A.j) to: sprzedawca, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik usług pocztowych i finansowych. Zawody, które mają wspólny PKZ(A.m) to: technik ekonomista, technik logistyk, technik spedytor, technik rachunkowości.

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód

Elementy wspólne

A.18. Prowadzenie sprzedaży

522301

Sprzedawca

PKZ(A.j)

522306

Technik księgarstwa

522305

Technik handlowiec

A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

522306

Technik księgarstwa

OMZ

PKZ(A.j)


PKZ(A.m)

A.22. Prowadzenie działalności handlowej

522305

Technik handlowiec

OMZ

PKZ(A.j)


PKZ(A.m) 1. CELE Szczegółowe KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;

4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;

5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik handlowiec:


 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, OMZ);

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.j) i PKZ(A.m);

 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie A.18. Prowadzenie sprzedaży oraz A.22 Prowadzenie działalności handlowej.

 1. Przedmioty rozszerzone w technikum


W zawodzie technik handlowiec uzasadnione jest zrealizowanie na poziomie rozszerzonym przedmiotów: geografia i matematyka. W rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania określona została minimalna liczba godzin na ich realizację:

 • geografia 240 godzin

 • matematyka 180 godzin

Technik handlowiec powinien posiadać umiejętności sprawnego liczenia, analizowania danych statystycznych, prowadzenia rozliczeń finansowych, analizowania zależności przyczynowo-skutkowych. Ukształtowanie tych umiejętności zapewni zwiększona liczba godzin matematyki.

Treści zawarte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym przedmiotu geografia stanowią uzupełnienie efektów kształcenia w zawodzie technik handlowiec


i są przydatne w wykonywaniu zawodu. Przykłady: analizowanie zmian migracji zewnętrznych i wewnętrznych, ocenianie poziomu wykorzystania warunków naturalnych, wskazywanie obszarów występowania podstawowych zasobów naturalnych oraz dziedzin produkcji przemysłowej dynamicznie się rozwijających, przedstawianie zróżnicowania sektora usług w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, wskazywanie głównych partnerów handlowych oraz kierunków geograficznych i struktury towarowej wymiany międzynarodowej Polski.

 1. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Program nauczania dla zawodu technik handlowiec uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje kształcenia.

Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności ukształtowane w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczone w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1. umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;

 2. umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;

 3. umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;

 4. umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;

 5. umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;

 6. umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;

 7. umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;

 8. umiejętność pracy zespołowej.

W programie nauczania dla zawodu technik handlowiec uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów, jak: geografia, matematyka, a także podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeństwa.

 1. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w technikum kształcącym w zawodzie technik handlowiec minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 735 godzin i kształcenie zawodowe praktyczne 735 godzin.

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik handlowiec minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: • 700 godzin na kształcenie w ramach kwalifikacji A.18,

 • 320 godzin na kształcenie w ramach kwalifikacji A.22,

 • 330 godzin na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia.


Tabela. Plan nauczania dla zawodu technik handlowiec o strukturze przedmiotowej


Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa

Liczba godzin w okresie nauczania*

I

II

III

IV

I

II

I

II

I

II

I

II

tygodniowo

łącznie

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Towar jako przedmiot handlu

2

2

2

2

 

 

 

 

4

120

2

Organizacja i techniki sprzedaży2

3

3

 

 

 

 

5

150

3

Obsługa klientów

 

 

3

3

3

3

 

 

6

180

4

Marketing w działalności handlowej

 
2

2

2

2

2

 

5

150

5

Przedsiębiorca w handlu

 

 

1

1

1

1

 

 

2

60

6

Język obcy w działalności handlowej

 

 

1

1

1

1

2

 

3

90

Łączna liczba godzin

4

12

7

2

25

750

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

7

Sprzedaż towarów**

5

5

6

6

4

 4

 

 

15

450

8

Symulacyjna firma handlowa**

 

 

 

 

5

5

10

 

10

300

Łączna liczba godzin

5

6

9

5

25

750

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

9

18

16

7

50

1500

* do celów obliczeniowych przyjęto 32 tygodnie w ciągu jednego roku szkolnego

** zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych lub centrach kształcenia praktycznegoEgzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację A.18. odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację A.22. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.


Tabela. Wykaz przedmiotów i działów programowych w zawodzie technik handlowiec


Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Nazwa działu programowego

Liczba godzin
przeznaczona na dział


1. Towar jako przedmiot handlu (120 godzin)

  1. Asortyment towarowy

45

  1. Jakość towarów w handlu

35

  1. Magazynowanie towarów

28

  1. Bezpieczne wykonywanie pracy w handlu

12

2 Organizacja i techniki sprzedaży (150 godzin)


  1. Dostawy towarów

75

  1. Przygotowanie i sprzedaż towarów

75

3. Obsługa klientów (180 godzin)


3.1. Rozmowa sprzedażowa

64

3.2. Realizacja transakcji zakupu-sprzedaży

84

3.3. Ochrona praw konsumentów

32

4. Marketing w działalności handlowej (150 godzin)

4.1. Podstawy gospodarowania

30

4.2. Statystyka w marketingu

30

4.3. Produkt i analiza rynku

50

4.4. Działalność promocyjna przedsiębiorstwa handlowego

40

5. Przedsiębiorca w handlu (60 godzin)


5.1. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej

30

5.2. Prowadzenie przedsiębiorstwa handlowego

30

6. Język obcy w działalności handlowej (90 godzin)

6.1. Porozumiewanie się z klientem i współpracownikami w języku obcym

60

6.2. Informacja o towarach w języku obcym

30

7. Sprzedaż towarów (450 godzin)

7.1. Bezpieczne wykonywanie pracy sprzedawcy

30

7.2. Przyjmowanie i przygotowanie towarów do sprzedaży

90

7.3. Rozmowa sprzedażowa, promocja oferty sprzedażowej

120

7.4. Wydanie towaru i dokumentowanie transakcji kupna-sprzedaży

120

7.5. Czynności posprzedażowe

90

8. Symulacyjna firma handlowa (300 godzin)

8.1. Zaopatrzenie i sprzedaż towarów

120

8.2. Rachunkowość handlowa, planowanie i analiza ekonomiczna

180

Praktyka zawodowa (160 godzin)
160

 1. Pobieranie 2.31 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna