O strukturze przedmiotowejPobieranie 2.31 Mb.
Strona10/16
Data29.04.2016
Rozmiar2.31 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

A.18.2(12) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;x

x

x

 xA.18.2(13) sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów;x

x

x

 xA.18.2(14) stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT;x

x

x

 xA.18.2(15) stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;x

x

x

 xA.18.2(16) przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji;x

x

x

 xPKZ(A.j)(9) stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;

 

 

x

x

x

 x

 

 

44

PKZ(A.j)(10) przestrzega procedur postępowania reklamacyjnego;x

x

x

 xPKZ(A.j)(11) określa znaczenie marketingu w działalności reklamowej oraz rozróżnia jego elementy;x

x

x

 xPKZ(A.j)(12) sporządza dokumenty związane z wykonywaną pracą;x

x

x

 xPKZ(A.j)(13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;x

x

x

 xBHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

 

 

x

x

x

 x

 

 

6

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;x

x

x

 xBHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;x

x

x

 xKPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

 

 

x

x

x

 x

 

 

 

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;x

x

x

 xKPS(4) jest otwarty na zmiany;x

x

x

 xKPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;x

x

x

 xKPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;x

x

x

 xKPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;x

x

x

 xKPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;x

x

x

 xKPS(10) współpracuje w zespole;x

x

x

 xŁączna liczba godzin

180

Przedsiębiorca w handlu

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

 

 

x

x

x

 x

 

 

36

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;x

x

x

 xPDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;x

x

x

 xPDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;x

x

x

 xPDG(5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży;x

x

x

 xPDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;x

x

x

 xPDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;x

x

x

 xPDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;x

x

x

 xPDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;x

x

x

 xPDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;


x

x

x

 xPDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;x

x

x

 xBHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

 

 

x

x

x

 x

 

 

12

BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;x

x

x

 xBHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;x

x

x

 xPKZ(A.j)(11) określa znaczenie marketingu w działalności reklamowej oraz rozróżnia jego elementy;

 

 

x

x

x

 x

 

 

12

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;x

x

x

 x


KPS(10) współpracuje w zespole;x

x

x

 xŁączna liczba godzin

60

Język obcy w działalności handlowej

JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

 

 

x

x

x

x

x

 

90

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;x

x

x

x

x
JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;x

x

x

x

x
JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;x

x

x

x

x
JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji;x

x

x

x

x
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

 

 

x

x

x

x

x

 

 

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;x

x

x

x

x
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;x

x

x

x

x
KPS(10) współpracuje w zespole;x

x

x

x

x
Łączna liczba godzin

90

Marketing w działalności handlowej

A.22.1(1) korzysta z różnych źródeł informacji o rynku;

 

 

x

x

x

 

112

A.22.1(2) dobiera metody badań i analizy rynku;x

x

x
A.22.1(3) dokonuje analizy rynku dotyczącej oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych;x

x

x
A.22.1(4) stosuje przepisy prawa dotyczące działalności marketingowej;x

x

x
A.22.1(5) realizuje zadania związane z działalnością reklamową;x

x

x
A.22.1(6) dobiera i stosuje narzędzia promocji odpowiednie do oferty handlowej;x

x

x
A.22.1(7) podejmuje decyzje handlowe na podstawie analizy marketingowych badań rynku;x

x

x
A.22.1(8) podejmuje decyzje handlowe na podstawie wyników analizy statystycznej;x

x

x
A.22.1(9) opracowuje plan marketingowy przedsiębiorstwa;x

x

x
PKZ(A.m)(1) posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;

 

 

x

x

x

 


Pobieranie 2.31 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna