O strukturze przedmiotowejPobieranie 2.31 Mb.
Strona11/16
Data29.04.2016
Rozmiar2.31 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

38

PKZ(A.m)(8) dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;x

x

x
PKZ(A.m)(9) rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;x

x

x
PKZ(A.m)(10) gromadzi informacje o badanej zbiorowości;x

x

x
PKZ(A.m)(11) rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;x

x

x
PKZ(A.m)(12) przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;x

x

x
PKZ(A.m)(13) opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;x

x

x
PKZ(A.m)(14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;x

x

x
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

 

 

x

x

x

 

 

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;x

x


KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;x

x


KPS(4) jest otwarty na zmiany;x

x


KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;x

x


KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;x

x


KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;x

x


KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;x

x


KPS(10) współpracuje w zespole;x

x


łączna liczba godzin

150

Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe teoretyczne

750

Sprzedaż towarów

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

x

x

x

x

x

x


BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

x

x

x

x

x

xBHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

x

x

x

x

x

xBHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

x

x

x

x

x

x

 

 

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

x

x

x

x

x

xBHP(9) stosuje przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych;

x

x

x

x

x

xBHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

x

x

x

x

x

xPKZ(A.j)(12) sporządza dokumenty związane z wykonywaną pracą;

x

x

x

x

x

x


PKZ(A.j)(13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

x

x

x

x

x

xA.18.1(1) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów;

x

x

x

x

x

x

 

 

200

A.18.1(2) dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży;

x

x

x

x

x

xA.18.1(3) przestrzega zasad ustalania cen towarów;

x

x

x

x

x

xA.18.1(4) oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży;

x

x

x

x

x

xA.18.1(5) stosuje metody i formy prezentacji towarów;

x

x

x

x

x

xA.18.1(6) informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej;

x

x

x

x

x

xA.18.1(8) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów;

x

x

x

x

x

xA.18.1(9) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;

x

x

x

x

x

xA.18.1(10) przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży;

x

x

x

x

x

xA.18.1(11) przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej;

x

x

x

x

x

xA.18.1(12) prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami;

x

x

x

x

x

xA.18.1(13) stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej;

x

x

x

x

x

xA.18.1(14) zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą;

x

x

x

x

x

xA.18.1(15) przeprowadza inwentaryzację towarów;

x

x

x

x

x

xA.18.2(2) przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży;

x

x

x

x

x

x

 

 

230

A.18.2(5) przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej;

x

x

x

x

x

xA.18.2(6) udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży;

x

x

x

x

x

xA.18.2(7) prezentuje ofertę handlową;

x

x

x

x

x

xA.18.2(8) realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży;

x

x

x

x

x

xA.18.2(9) dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych;

x

x

x

x

x

xA.18.2(10) zabezpiecza i odprowadza utarg;

x

x

x

x

x

xA.18.2(11) wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru;

x

x

x

x

x

xA.18.2(12) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;

x

x

x

x

x

xA.18.2(13) sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów;

x

x

x

x

x

xA.18.2(14) stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT;

x

x

x

x

x

xA.18.2(15) stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;

x

x

x

x

x

xA.18.2(16) przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji;

x

x

x

x

x

xKPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

x

x

x

x

x

x

 

 

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

x

x

x

x

x

xKPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

x

x

x

x

x

xKPS(4) jest otwarty na zmiany;

x

x

x

x

x

xKPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

x

x

x

x

x

xKPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

x

x

x

x

x

xKPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

x

x

x

x

x

xKPS(10) współpracuje w zespole;

x

x

x

x

x

xOMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

x

x

x

x

x

x

 

 

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

x

x

x

x

x

xOMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

x

x

x

x

x

xOMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

x

x

x

x

x

xOMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

x

x

x

x

x

xOMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;

Łączna liczba godzin

450

Symulacyjna firma handlowa

PKZ(A.m)(2) korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;

 

 

 

 

x

x

x

 

50

PKZ(A.m)(3) przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;

x

x

x
PKZ(A.m)(4) wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;

x

x

x
PKZ(A.m)(5) stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;

x

x

x
PKZ(A.m)(6) obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;

x

x

x
PKZ(A.m)(7) przechowuje dokumenty;

x

x

x
PKZ(A.m)(14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

x

x

x
A.22.2(1) korzysta z Polskiej Klasyfikacji Działalności, Europejskiej Klasyfikacji Działalności, Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;

 

 

 

 

x

x

x

 

95

A.22.2(2) przygotowuje oferty handlowe i zapytania ofertowe;

x

x

x
A.22.2(3) dobiera formy sprzedaży do rodzaju działalności handlowej;

x

x

x
A.22.2(4) prowadzi negocjacje handlowe;

x

x

x
A.22.2(5) stosuje przepisy prawa dotyczące działalności handlowej;

x

x

x
A.22.2(6) zawiera umowy kupna lub umowy sprzedaży;

x

x

x
A.22.2(7) sporządza kalkulację cen sprzedaży;

x

x

x
A.22.2(8) przestrzega procedur dotyczących wyboru dostawców oraz zamawiania towarów;

x

x

x
A.22.2(9) przestrzega zasad przechowywania, magazynowania oraz transportu wyrobów i towarów;

x

x

x
A.22.2(10) organizuje przepływ kupowanych oraz sprzedawanych wyrobów i towarów;

x

x

x
A.22.2(11) prowadzi i nadzoruje gospodarkę magazynową;

x

x

x
A.22.2(12) organizuje prace dotyczące ilościowego i jakościowego odbioru towarów;

x

x

x
A.22.2(13) dobiera środki techniczne do wykonania określonych zadań;

x

x

x
A.22.2(14) nadzoruje procesy składowania oraz magazynowania wyrobów i towarów;

x

x

x
A.22.2(15) wykonuje prace związane ze sporządzaniem i archiwizacją dokumentów dotyczących transakcji zakupu lub transakcji sprzedaży;

x

x

x
A.22.2(16) wykonuje czynności związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji;

x

x

x
A.22.3(1) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości handlowej;

 

 

 

 

x

x

x

 

150


A.22.3(2) przestrzega zasad funkcjonowania kont bilansowych i kont wynikowych;

x

x

x
A.22.3(3) ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach bilansowych i kontach

wynikowych;x

x

x
A.22.3(4) wycenia składniki aktywów i pasywów;

x

x

x
A.22.3(5) określa koszty działalności handlowej oraz przychody z działalności handlowej;

x

x

x
A.22.3(6) sporządza kalkulację kosztu jednostkowego i ceny sprzedaży;

x

x

x
A.22.3(7) rozlicza i ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne;

x

x

x
A.22.3(8) stosuje metody ustalania wyniku finansowego;

x

x

x
A.22.33(9) oblicza wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w różnych systemach;

x

x

x
A.22.3(10) przestrzega zasad ustalania zobowiązań wobec instytucji publicznoprawnych;

x

x

x
A.22.3(11) sporządza dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych, rozrachunków z pracownikami i kontrahentami oraz instytucjami publicznoprawnymi;

x

x

x
A.22.3(12) stosuje metody analizy ekonomicznej;

x

x

x
A.22.3(13) Interpretuje podstawowe miary i wskaźniki analizy ekonomicznej;

x

x

x
A.22.3(14) sporządza sprawozdania z realizacji zadań gospodarczych;

x

x

x
A.22.3(15) przestrzega zasad i stosuje metody sporządzania planów rzeczowych i planów finansowych;

x

x

x
A.22.3(16) sporządza biznesplan przedsiębiorstwa;

x

x

x
BHP (7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

 

 

 

 

x

x

x

 

5

BHP (9) stosuje przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych;

x

x

x
KPS (2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

x

x

x
KPS (3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

x

x

x
KPS (4) jest otwarty na zmiany;

x

x

x
KPS (10) współpracuje w zespole;

x

x

x
OMZ (1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

 

 

 

 

x

x

x

 

 

Łączna liczba godzin przeznaczona na pracownię

300

Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe praktyczne

750

Praktyki zawodowe

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

A.18.1(1) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów;

A.18.1(2) dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży;

A.18.1(3) przestrzega zasad ustalania cen towarów;

A.18.1(4) oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży;

A.18.1(5) stosuje metody i formy prezentacji towarów;

A.18.1(6) informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej;

A.18.1(7) określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów;

A.18.1(8) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów;

A.18.2(2) przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży;

A.18.2(5) przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej;

A.18.2(8) realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży

A.18.2(11) wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru;

A.18.2(12) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;

A.18.2(13) sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów;

A.18.2(16) przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

A.22.2(9) przestrzega zasad przechowywania, magazynowania oraz transportu wyrobów i towarów;

A.22.2(10) organizuje przepływ kupowanych oraz sprzedawanych wyrobów i towarów;

A.22.2(12) organizuje prace dotyczące ilościowego i jakościowego odbioru towarów;

A.22.3(12) stosuje metody analizy ekonomicznej;

.22.3(13) interpretuje podstawowe miary i wskaźniki analizy ekonomicznej

Łączna liczba godzin

160
Pobieranie 2.31 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna