O strukturze przedmiotowej


Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIECPobieranie 2.31 Mb.
Strona12/16
Data29.04.2016
Rozmiar2.31 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC

Efekt kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:


Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Towar jako przedmiot handlu

PKZ(A.j)(1) posługuje się terminologią z zakresu towaroznawstwa

PKZ(A.j)(1)1 dokonać interpretacji pojęć: jakość, wartość użytkowa, odbiór jakościowy, norma – zgodnie z obowiązującą w przedsiębiorstwach handlowych nomenklaturą;

PKZ(A.j)(1)2 uzasadnić przydatność wiedzy o towarach w pracy w handlu;

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;


PKZ(A.j)(2)1 rozróżnić kryteria klasyfikacji towarów według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;

PKZ(A.j)(2)2 dokonać analizy klasyfikacji wyrobów i usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU);

PKZ(A.j)(2)3 dokonać charakterystyki towaroznawczej wybranych grup towarowych (żywnościowych i nieżywnościowych);

PKZ(A.j)(2)4 zakwalifikować towar do odpowiedniej grupy asortymentowej;

PKZ(A.j)(3) przestrzega zasad magazynowania, przechowywania i transportu towarów;


PKZ(A.j)(3)1 rozróżnić wskazane urządzenia magazynowe;

PKZ(A.j)(3)2 rozróżnić rodzaje magazynów handlowych i funkcje jakie pełnią;

PKZ(A.j)(3)3 określić czynniki wpływające na jakość wskazanych, przechowywanych towarów w magazynie;

PKZ(A.j)(3)4 określić sposób magazynowania, przechowywania i transportu wskazanego towaru;

PKZ(A.j)(3)5 określić warunki magazynowania dla wybranych grup towarów;

PKZ(A.j)(3)6 dobrać sposób przechowywania do rodzaju wskazanych towarów zapewniający zachowanie ich właściwości i jakości ;

PKZ(A.j)(3)7 określić warunki transportu dla kilku wskazanych grup towarów;

PKZ(A.j)(3)8 dobrać warunki transportu dla wskazanych grup towarowych.

PKZ(A.j)(4)przestrzega norm towarowych oraz norm jakości dotyczące przechowywania i konserwacji towarów;


PKZ(A.j)(4)1 zidentyfikować stosowane w handlu normy towarowe, normy jakości;

PKZ(A.j)(4)2 dokonać analizy poznanych norm jakości dla wskazanych grup towarów;

PKZ(A.j)(4)3 określić rolę kontroli jakości towarów w działalności handlowej;

PKZ(A.j)(4)4 rozróżnić cechy jakościowe wskazanych towarów zgodnie z przyjętymi kryteriami;

PKZ(A.j)(4)5 scharakteryzować stosowane w handlu metody badań instrumentalnych w odniesieniu do wskazanej grupy towarowej;

PKZ(A.j)(4)6 dokonać analizy obowiązujących przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;

PKZ(A.j)(4)7 określić procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, które mogą zachodzić w przechowywanych w przedsiębiorstwie handlowym towarach żywnościowych;

PKZ(A.j)(4)8 wyjaśnić obowiązujące w handlu procedury postępowania z towarem wadliwym;

PKZ(A.j)(5)przestrzega zasad odbioru towarów;

PKZ(A.j)(5)1 określić zasady odbioru ilościowego i jakościowego towarów stosowanych w handlu;

PKZ(A.j)(5)2 dokonać szczegółowej analizy przepisów dotyczących jakości wskazanych towarów , w tym HACCP;

PKZ(A.j)(5)3 zidentyfikować wskazane znaki jakości stosowane w handlu;

PKZ(A.j)(5)4 dokonać analizy informacji zawartych na wskazanych opakowaniach zbiorczych zgodnie z zasadami przyjętymi w handlu;

PKZ(A.j)(5)5 określić zasady przeprowadzania kontroli wyrywkowej wybranych towarów stosowane w działalności handlowej;

PKZ(A.j)(5)6 ustalić niezgodności między towarem dostarczonym a zamówionym;

PKZ(A.j)(5)7 opracować scenariusz rozmowy wyjaśniającej z dostawcą w przypadku ujawnionych niezgodności wskazanych w analizowanym przypadku;

PKZ(A.j)(5)8 dokonać charakterystyki powszechnie stosowanych w handlu sposobów zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagarnięciem;

PKZ(A.j)(6) rozróżnia rodzaje opakowań towarów;

PKZ(A.j)(6)1 sklasyfikować opakowania zgodnie z przyjętymi kryteriami;

PKZ(A.j)(6)2 rozróżnić opakowania towarów ze względu na funkcję jaką pełnią;

PKZ(A.j)(6)3 określić właściwości materiałów zastosowanych na opakowania artykułów żywnościowych zgodnie z polską normą;

PKZ(A.j)(6)4 dobrać opakowanie do wyznaczonego towaru.

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

PKZ(A.j)(13)stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

PKZ(A.j)(13)1 rozróżnić programy komputerowe stosowane w handlu;

PKZ(A.j)(13)2 obsłużyć programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych sprzedawcy;

A.18.1(8) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów

A.18.1(8)1 pobrać, zgodnie z zasadami próbki wskazanych towarów do oceny organoleptycznej;

A.18.1(8)2 ocenić jakość wybranych towarów zgodnie z przyjętymi kryteriami;

A.18.1(8)3 przygotować wskazane próbki towarów do badań zgodnie z procedurą;

A.18.1(8)4 sporządzić dokumentację związaną z przekazaniem próbek do badań;

A.18.1(8)5 dokonać interpretacji wyników oceny jakości towarów;

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(3)1 dokonać analizy rezultatów podejmowanych działań;

KPS(3)2 przewidzieć konsekwencje podejmowanych działań;

A.18.2(1) charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży

A.18.2(1)1 dokonać analizy cech sprzedawanego asortymentu towarów;

A.18.2(1) 2. dobrać asortyment do wybranych grup towarowych;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za

podejmowane działania;KPS(8)2 wyjaśnić, co oznacza określenie „odpowiedzialność za podejmowane działania”;

KPS(8)3 przewidzieć skutki podejmowanych działań;

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

BHP (4)1 rozróżnić źródła i rodzaje zagrożeń dla życia i w środowisku pracy sprzedawcy;

BHP(4)2 ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia związanych z pracą sprzedawcy;

BHP(4)3 ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom dla mienia związanych z pracą sprzedawcy;

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP(5)1 ustalić rodzaje czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy sprzedawcy;

BHP(5)2 określić sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi w pracy sprzedawcy;

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

BHP(6)1 rozróżnić czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące w środowisku pracy sprzedawcy;

BHP(6)2 wyjaśnić działanie czynników szkodliwych w środowisku pracy sprzedawcy na organizm człowieka;

Organizacja i techniki sprzedaży

PKZ(A.j)(7) przestrzega zasad pakowania i oznakowania towarów;

PKZ(A.j)(7)1 zidentyfikować przepisy określające zasady oznakowania towarów;

PKZ(A.j)(7)2 scharakteryzować zasady oznakowania towarów w handlu;

PKZ(A.j)(7)3 odczytać wskazane oznakowania towarów i opakowań;

PKZ(A.j)(8) przestrzega zasad gospodarki opakowaniami;

PKZ(A.j)(8)1 zidentyfikować zasady racjonalnej gospodarki opakowaniami w organizacji sprzedaży;

PKZ(A.j)(8)2 uzasadnić konieczność przestrzegania racjonalnej gospodarki opakowaniami w trakcie dostaw towarów;

PKZ(A.j)(13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

PKZ(A.j)(13)1 rozróżnić programy komputerowe stosowane w handlu;

PKZ(A.j)(13)2 określić funkcję programów komputerowych stosowanych w handlu;

A.18.1(1) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów;

A.18.1(1)1 dokonać analizy zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów powszechnie stosowanych w handlu;

A.18.1(1)2 scharakteryzować zasady przyjmowania dostaw towarów powszechnie stosowanych w handlu;

A.18.1(1)3 opracować algorytm postępowania przy przyjmowaniu dostaw towarów;

A.18.1(1)4 określić rodzaje dokumentów dotyczących dostaw towarów stosowanych powszechnie w przedsiębiorstwach handlowych;

A.18.1(1)5 skontrolować otrzymane dokumenty pod względem formalnym i rachunkowym zgodnie z ustalonymi w przedsiębiorstwie handlowym zasadami;

A.18.1(2) dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży

A.18.1(2)1 określić, na czym polega odbiór ilościowy i jakościowy towarów zgodnie z praktyką stosowaną w przedsiębiorstwach handlowych;

A.18.1(2)2 dokonać interpretacji pojęć: jakość, wartość użytkowa, odbiór jakościowy, norma;

A.18.1(2)3 zidentyfikować przepisy dotyczące jakości, w tym HACCP stosowane w handlu;

A.18.1(2)4wymienić czynniki wpływające na jakość towarów;

A.18.1(2)5 zidentyfikować wskazane znaki jakości stosowane w handlu;

A.18.1(2)6 wymienić cechy jakościowe towarów;

A.18.1(3) przestrzega zasad ustalania cen towarów;

A.18.1(3)1 rozróżnić rodzaje cen towarów w zależności od stopnia obrotu towarowego;

A.18.1(3)2 scharakteryzować zasady ustalania cen towarów powszechnie stosowanych w handlu;

A.18.1(3)3 rozróżnić ceny netto od cen brutto;

A.18.1(3)4 określić zależność między ceną towaru a popytem i podażą;

A.18.1(3)5 obliczyć ceny zgodnie z zasadami stosowanymi w handlu w odpowiedzialny sposób;

A.18.1(4) oznakowuje towary zgodnie z zasadami ustalonymi w punkcie sprzedaży;

A.18.1(4)1 scharakteryzować zasady oznakowania wskazanych towarów przygotowywanych do sprzedaży;

A.18.1(4)2 odczytać oznakowania wskazanych towarów i opakowań;

A.18.1(4)3 zidentyfikować zasady oznakowania towarów przygotowywanych do sprzedaży w punkcie sprzedaży;

A.18.1(5) stosuje metody i formy prezentacji towarów;

A.18.1(5)1 rozróżnić metody i formy prezentacji towarów powszechnie stosowanych w handlu;

A.18.1(5)2 dokonać analizy metod i form prezentacji towarów najczęściej stosowanych w handlu;

A.18.1(5)3 dobrać metodę i formę sprzedaży w zależności od asortymentu oraz w zależności od prowadzonej działalności handlowej;

A.18.1(7) określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów;


A.18.1(7)1 sklasyfikować magazyny według wskazanych kryteriów;

A.18.1(7)2 dokonać analizy rozmieszczania towarów w przedsiębiorstwie handlowym w podanych przykładach;

A.18.1(7)3 rozróżnić wskazane środki transportu wewnętrznego, które są stosowane powszechnie w magazynach ;

A.18.1(7)4 dobrać sprzęt i urządzenia magazynowe do wybranej grupy towarowej;

A.18.1(8) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów;


A.18.1(8)6 określić wpływ warunków przechowywania towarów na ich właściwości;

A.18.1(8)7 skorzystać z norm towarowych oraz normy jakości w zakresie przechowywania towarów;

A.18.1(8)8 wskazać sposób postępowania w przypadku towarów wadliwych, zepsutych i uszkodzonych zgodnie z krajowymi przepisami;

A.18.1(8)9 przewidzieć skutki nieprzestrzegania norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów;

A.18.1(9) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;


A.18.1(9)1 rozróżnić urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy handlu;

A.18.1(9)2 zanalizować instrukcje obsługi urządzeń technicznych stosowanych na stanowiskach pracy w handlu;

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(3)1 dokonać analizy rezultatów podejmowanych działań

KPS(4) jest otwarty na zmiany;

KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS(5)1 przewidzieć sytuacje wywołujące stres

A.18.1(10) przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży;

A.18.1(10)1 scharakteryzować wskazane zasady przygotowania towarów do sprzedaży;

A.18.1(10)2przygotować wskazane towary do sprzedaży zgodnie z zasadami stosowanymi w handlu;

A.18.1(11) przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej;

A.18.1(11)1 rozróżnić rodzaje magazynów przechowujących wskazane towary;

A.18.1(11)2 wyjaśnić funkcje, jakie pełnią magazyny w handlu;

A.18.1.(11)3 scharakteryzować zasady rozmieszczania wskazanych towarów w magazynie i w sali sprzedażowej;

A.18.1(11)4 dokonać analizy zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej;

A.18.1(11)5 zaplanować rozmieszczanie towarów w magazynie i w sali sprzedażowej zgodnie z zasadami

A.18.1(11)6 określić czynniki wpływające na jakość przechowywanych towarów;

A.18.1(12) prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami;

A.18.1(12)1 zidentyfikować zasady segregacji opakowań

A.18.1(12)2 określić zasady racjonalnej gospodarki opakowaniami

A.18.1(13) stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej;


A.18.1.(13)1 zidentyfikować przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej sprzedawcy ;

A.18.1.(13)2 dokonać analizy przepisów prawa o odpowiedzialności materialnej ;

A.18.1.(13)3 uzasadnić znaczenie odpowiedzialności materialnej w działalności handlowej;

A.18.1(14) zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą


A.18.1(14)1 scharakteryzować zasady zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą;

A.18.1(14)2 przewidzieć skutki braku odpowiedniego zabezpieczenia towaru ze wskazanej grupy asortymentowej;

A.18.2(3) stosuje różne formy i techniki sprzedaży;


A.18.2(3)1 rozróżnić formy i techniki sprzedaży powszechnie stosowane w handlu;

A.18.2(3)2 scharakteryzować różne techniki sprzedaży towarów stosowane w handlu;

A.18.2(3) 3. dobrać technikę sprzedaży w zależności od posiadanego asortymentu i potrzeb klientów do rodzaju działalności handlowej (punktu sprzedaży);

A.18.2(3)4 dobrać formy sprzedaży w zależności od posiadanego asortymentu i potrzeb klientów;

A.18.2(14) stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT;


A.18.2(14)1 zidentyfikować przepisy prawne związane z podatkiem VAT;

A.18.2(14)2 wyjaśnić zasady funkcjonowania podatku VAT;

A.18.2.(14)3 rozróżnić stawki podatku VAT;

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

BHP(4)1 rozróżnić źródła i rodzaje zagrożeń dla życia i zdrowia w środowisku pracy sprzedawcy;

BHP(4)2 ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia związanych z pracą sprzedawcy;

BHP(4)3 ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom dla mienia związanych z pracą sprzedawcy;

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;


BHP(5)1 ustalić rodzaje czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy sprzedawcy;

BHP(5)2 określić sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi w pracy sprzedawcy;

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka

BHP(6)1 rozróżnić czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące w środowisku pracy sprzedawcy;

BHP(6)2 wyjaśnić działanie czynników szkodliwych w środowisku pracy sprzedawcy na organizm człowieka;

KPS(6) KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

KPS(8) KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(8)2 wyjaśnić, co oznacza określenie „odpowiedzialność za podejmowane działania”;

KPS(10) współpracuje w zespole;

KPS(10)1 zastosować zasady współpracy w zespole.

Obsługa klientów

A.18.2(2) przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży;

A.18.2(2)1 rozpoznać etyczne i nieetyczne formy postępowania przy obsłudze klientów;


Pobieranie 2.31 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna