O strukturze przedmiotowejPobieranie 2.31 Mb.
Strona13/16
Data29.04.2016
Rozmiar2.31 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

A.18.2(2)2 porównać stosowane w handlu zasady obsługi klientów w zależności od formy sprzedaży;

A.18.2(2)3 dokonać analizy zasad kultury i etyki sprzedawcy;

A.18.2(2)4 obsłużyć klientów zgodnie z przyjętymi powszechnie zasadami w handlu oraz zasadami kultury i etyki;

A.18.2(2)5 obsłużyć klienta w zależności od zastosowanych form sprzedaży;

A.18.2(2)6 dobrać zasady obsługi klientów do danej formy sprzedaży;

A.18.2(4) określa rodzaje zachowań klientów;

A.18.2(4)1 zidentyfikować rodzaje klientów przedsiębiorstwa handlowego;

A.18.2(4)2 określić motywy zachowań klientów, którzy dokonują zakupów towarów;

A.18.2(4)3 dokonać analizy zachowań klientów dokonujących zakupu towarów;

A.18.2(4)4 zastosować zasady techniki aktywnego słuchania podczas obsługi klienta;

A.18.2(5) przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej;

A.18.2(5)1scharakteryzować zasady prowadzenia rozmowy sprzedażowej;

A.18.2(5)2 dobrać sposób prowadzenia rozmowy sprzedażowej do typu klienta;

A.18.2(5)3 dobrać prowadzone działania promocyjne do typu klienta;

A.18.2(5)4przeprowadzić rozmowę sprzedażową dostosowaną do typu klienta;

A.18.2(6) udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży;

A.18.2(6)1 scharakteryzować warunki sprzedaży towarów (sprzedaż kredytowa, gwarancja sprzedaży, itp.);

A.18.2(6)2 rozpoznać asortyment sprzedawanych towarów, jego cechy, właściwości, sposoby użytkowania, przechowywania;

A.18.2(6)3 dokonać analizy informacji zawartych na towarach, opakowaniach, etykietach;

A.18.2(6)4 poinformować klienta o sposobach użytkowania i przechowywania wskazanych towarów;

A.18.2(6)5 zaprezentować klientom oferowane przez przedsiębiorstwo warunki sprzedaży;

A.18.2(6)6 dokonać charakterystyki towaroznawczej sprzedawanego asortymentu;

A.18.2(6)7 poinformować klienta o warunkach sprzedaży stosowanych w danym przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.2(7) prezentuje ofertę handlową;

A.18.2(7)1 wyjaśnić pojęcie: oferta handlowa;

A.18.2(7)2 dokonać analizy ofert handlowych opracowanych w różnych przedsiębiorstwach handlowych;

A.18.2(7)3 zaplanować prezentację opracowanej oferty handlowej;

A.18.2(7)4 dobrać sposób prezentowania do oferty handlowej;

A.18.2(7)5 zaprezentować ofertę handlową zgodnie z zasadami stosowanymi w handlu;

A.18.2(7)6 dokonać selekcji informacji pobranych z zasobów internetowych dotyczących sposobów obsługi klientów;

A.18.2(8) realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży;

A.18.2(8)1 porównać poznane sposoby realizowania oferty w różnych formach sprzedaży;

A.18.2(8)2 dokonać analizy poznanych sposobów realizacji zamówień w stosowanych w handlu formach sprzedaży;

A.18.2(8)3 przygotować dokumenty związane ze realizacją zamówienia klienta;

A.18.2(8)4 wykonać czynności związane z realizacją zamówienia klienta dostosowane do formy sprzedaży;

A.18.2(9) dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych;

A.18.2(9)1 rozróżnić środki płatnicze i metody sprawdzania ich autentyczności;

A.18.2(9)2 dokonać analizy stosowanych w handlu zasad inkasowania należności i sposobów rozliczeń finansowych;

A.18.2(9)3 sporządzić dokumenty związane z rozliczeniem należności;

A.18.2(11) wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru;

A.18.2(11)1 scharakteryzować poprawnie zasady wydawania towarów w różnych formach sprzedaży towarów;

A.18.2(11)2opracować algorytm postępowania przy odbiorze towaru zgodnie z ustalonymi zasadami;

A.18.2(11)3 dobrać sposób pakowania do wskazanych, sprzedawanych towarów;

A.18.2(11)4 wydać towar lub poinformować o organizacji   i warunkach jego odbioru;

A.18.2(11)5 odebrać towar zgodnie ze stosowanymi zasadami odbioru ilościowego i jakościowego towarów;

A.18.2(12) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;

A.18.2(12)1 rozpoznać urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy związanych ze sprzedażą towarów i obsługą klientów w przedsiębiorstwach handlowych;

A.18.2(12) 2. zanalizować instrukcje obsługi urządzeń technicznych stosowanych na stanowiskach pracy związanych ze sprzedażą towarów i obsługą klientów w przedsiębiorstwach handlowych;

A.18.2(12) 3. dobrać sposób obsługi do urządzenia technicznego stosowanego na stanowiskach pracy w handlu;

A.18.2(12)4 obsłużyć kasę fiskalna, terminal płatniczy i inne urządzenia stosowane w działalności handlowej;

A.18.2(13) sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów;

A.18.2(13)1 rozróżnić rodzaje dowodów sprzedaży;

A.18.2(13)2 określić zasady sporządzania i przechowywania dokumentów potwierdzających sprzedaż;

A.18.2(13)3 sporządzić fakturę VAT zgodnie z zasadami;

A.18.2(13)4 sporządzić rachunek zgodnie z zasadami;

A.18.2(13)5 sporządzić dokumenty korygujące zgodnie z zasadami;

A.18.2(13)6 sporządzić dokumenty kasowe zgodnie z zasadami;

A.18.2(14) stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT;

A.18.2(14)1 zidentyfikować podstawowe akty prawa dotyczące podatku VAT;

A.18.2(14)2 dokonać analizy aktów prawa dotyczących podatku VAT;

A.18.2(14 )3 określić zasady sporządzania faktury VAT potwierdzającej sprzedaż towarów;

A.18.2(14) 4. wystawić fakturę VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;

A.18.2(15) stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;

A.18.2(15)1 zidentyfikować akty prawa dotyczące praw konsumenta w handlu;

A.18.2(15)2 dokonać analizy praw konsumenta ze względu na obowiązki sprzedawcy;

A.18.2(15)3 opracować algorytm postępowania w sytuacji zgłoszenia przez klienta nieprawidłowości w obsłudze;

A.18.2(16) przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.

A.18.2(16)1 zidentyfikować procedury przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów;

A.18.2(16)2 przyjąć zgłoszenie reklamacyjne od klienta;

A.18.2(16)3 wypełnić aktualnie obowiązujące dokumenty reklamacyjne;

A.18.2(16)4 opracować algorytm postępowania przy zgłoszeniu reklamacji; 

PKZ(A.j)(9) stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;

PKZ(A.j)(9)1 dokonać analizy przepisów dotyczących praw konsumentów;

PKZ(A.j)(9)2 przestrzegać przepisów dotyczących praw konsumentów;

PKZ(A.j)(10) przestrzega procedur postępowania reklamacyjnego;

PKZ(A.j)(10)1 zidentyfikować podstawowe procedury postępowania reklamacyjnego w trakcie obsługi klienta;

PKZ(A.j)(10)2 skorzystać z zasad postępowania reklamacyjnego w przyjętych w przedsiębiorstwie handlowym zgodnych z przepisami prawa;

PKZ(A.j)(10)3 dokonać analizy procedury postępowania reklamacyjnego ujętej w aktualnie obowiązujących przepisach prawa;

PKZ(A.j)(10)4 rozróżnić druki postępowania reklamacyjnego.

PKZ(A.j)(11) określa znaczenie marketingu w działalności reklamowej oraz rozróżnia jego elementy;

PKZ(A.j)(11)1 uzasadnić konieczność stosowania działań marketingowych przy obsłudze klienta;

PKZ(A.j)(11)2 rozróżnić elementy marketingu-mix stosowane podczas obsługi klientów;

PKZ(A.j)(11)3 określić rolę działań marketingowych stosowanych w przedsiębiorstwie handlowym;

PKZ(A.j)(11)4 określić znaczenie gwarancji, łączenia towarów, stosowania próbek, kuponów, rabatów, prezentów dla zwiększenia sprzedaży;

PKZ(A.j)(12) sporządza dokumenty związane z wykonywaną pracą;

PKZ(A.j)(12)1 rozróżnić wskazane dokumenty związane ze sprzedażą towarów;

PKZ(A.j)(12)2 wdrożyć poznane zasady sporządzania dokumentów związanych ze sprzedażą towarów;

PKZ(A.j)(12) 3. sporządzić fakturę VAT, rachunek, paragon i inne dokumenty dotyczące obsługi klienta w różnych formach sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

PKZ(A.j)(13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(A.j)(13)1 rozróżnić programy komputerowe stosowane w handlu;

PKZ(A.j)(13)2 obsłużyć programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych sprzedawcy;

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

BHP(4)1 rozróżnić źródła i rodzaje zagrożeń dla życia i zdrowia w środowisku pracy sprzedawcy;

BHP(4)2 ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia związanych z pracą sprzedawcy;

BHP(4)3 określić typowe choroby zawodowe występujące przy obsłudze klientów.

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP(5)1 ustalić rodzaje czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy sprzedawcy;

BHP(5)2 określić sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi w pracy sprzedawcy;

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

KPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej;

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji

KPS(2)2 zaplanować sposób realizacji wyznaczonych celów;

KPS(4) jest otwarty na zmiany;

KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS(5)2 zastosować sposoby radzenia sobie ze stresem;

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;

KPS(9)1 zastosować techniki negocjacji;

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka

BHP(6)1 rozróżnić czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące w środowisku pracy sprzedawcy;

BHP(6)2 wyjaśnić działanie czynników szkodliwych w środowisku pracy sprzedawcy na organizm człowieka;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(8)2 wyjaśnić, co oznacza określenie „odpowiedzialność za podejmowane działania”;

KPS(10) współpracuje w zespole;

KPS(10)1 zastosować zasady współpracy w zespole.

Marketing w działalności handlowej

A.22.1(1) korzysta z różnych źródeł informacji o rynku;

A.22.1(1)1 zidentyfikować źródła wiedzy o rynku dostawców i odbiorców;

A.22.1(1)2 dobrać źródła informacji do potrzeb przedsiębiorstwa handlowego;

A.22.1(2) dobiera metody badań i analizy rynku;A.22.1(2)1 określić zakres badań rynku towarów i usług;

A.22.1(2)2 zidentyfikować źródła pozyskiwania informacji o funkcjonowaniu rynku towarów i usług;

A.22.1(2)3 rozróżnić rodzaje informacji o rynku towarów i usług;

A.22.1(2)4 zgromadzić informacje o procesach zachodzących na rynku towarów i usług;

A.22.1(2)5 scharakteryzować sposoby zbierania opinii klientów indywidualnych i zbiorowych;

A.22.1(2)6 rozróżnić metody badań rynku towarów i usług, rynku producentów i konsumentów;

A.22.1(2)7 ustalić wady i zalety różnych rodzajów badań rynku towarów i usług, rynku producentów i konsumentów;

A.22.1(2)8 porównać obserwację rynkową z badaniem motywacyjnym;

A.22.1(2)9 określić istotę różnych metod badania rynku;

A.22.1(2)10 zaprojektować badanie marketingowe w małej firmie handlowej;

A.22.1(3) dokonuje analizy rynku dotyczącej oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych;

A.22.1(3)1 rozróżnić techniki analizy danych;

A.22.1(3)2 uzasadnić konieczność przeprowadzania systematycznej analizy rynku;

A.22.1(3)3 rozróżnić metody i techniki badań marketingowych;

A.22.1(3)4 ustalić cel segmentacji rynku;

A.22.1(3)5 rozróżnić segmenty rynku;

A.22.1(3)6 dokonać analizy korzyści wynikających z zakupu danego produktu;

A.22.1(3)7 sklasyfikować nabywców z uwzględnieniem ich oczekiwań;

A.22.1(3)8 określić czynniki wpływające na decyzje konsumenta;

A.22.1(3)9 dokonać analizy informacji o konkurencji w danym obszarze;

A.22.1(3)10 scharakteryzować zachowania klientów indywidualnych i zbiorowych;

A.22.1(3)11 ustalić czynniki mające wpływ na cykl życia produktu;

A.22.1(3)12 dokonać analizy zachowań nabywców na rynku;

A.22.1(3)13 opracować kwestionariusz ankiety zgodnie z zasadami;

A.22.1(3)14 przeprowadzić badanie rynku z wykorzystaniem ankiety;

A.22.1(4) stosuje przepisy prawa dotyczące działalności marketingowej;

A.22.1(4)1 zidentyfikować przepisy prawne regulujące działalność marketingową w Polsce i na świecie;

A.22.1(4)2 dokonać analizy przepisów prawnych regulujących działalność marketingową;

A.22.1(4)3 zidentyfikować możliwości przedsiębiorstwa handlowego w celu wykorzystywania danych osobowych w działalności marketingowej;

A.22.1(4)4 dokonać analizy przepisów prawa w zakresie wykorzystywania znaków towarowych;

A.22.1(4)5 dokonać analizy przepisów prawa o nieuczciwej konkurencji i praktykach monopolistycznych;

A.22.1(4)6 określić zakres przepisów prawnych dotyczących reklamy;

A.22.1(4)7 ustalić wpływ przepisów prawa podatkowego oraz przepisów celnych na działalność reklamową;

A.22.1(4)8 skorzystać z różnych źródeł prawa: finansowego, handlowego, cywilnego i prawa pracy;

A.22.1(5) realizuje zadania związane z działalnością reklamową;

A.22.1(5)1 określić rolę reklamy w działalności marketingowej;

A.22.1(5)2 wskazać skuteczne i nieskuteczne sposoby reklamowania towarów;

A.22.1(5)3 opracować elementy kampanii reklamowej przedsiębiorstwa handlowego;

A.22.1(5)4 ustalić zasady współpracy z agencją reklamową;

A.22.1(5)5 rozróżnić formy, treści reklamy wybranego produktu;

A.22.1(5)6 zaprojektować apel reklamowy do produktu;

A.22.1(5)7 porównać poznane nośniki reklamy towarów;

A.22.1(5)8 określić czynniki wpływające na wybór nośnika reklamy;

A.22.1(5)9 zbadać skuteczność działalności reklamowej stosowanej przez przedsiębiorstwo handlowe;

A.22.1(5)10 uzasadnić wpływ wizerunku przedsiębiorstwa handlowego na wysokość sprzedaży;

A.22.1(5)11 określić rolę promocji w marketingu;

A.22.1(6) dobiera i stosuje narzędzia promocji odpowiednie do oferty handlowej;

A.22.1(6)1 rozróżnić rozpoznane narzędzia promocji;

A.22.1(6)2 dobrać odpowiednie narzędzia promocji do oferty handlowej przedsiębiorstwa;

A.22.1(6)3 opracować plan promocji dla małego przedsiębiorstwa handlowego;

A.22.1(6)4 opracować działania promocyjne dla określonej oferty handlowej;

A.22.1(7) podejmuje decyzje handlowe na podstawie analizy marketingowych badań rynku;

A.22.1(7)1 dokonać redakcji i przetworzenia informacji pozyskanych z przeprowadzonych badań rynku;

A.22.1(7)2 dokonać analizy wyników badań marketingowych;

A.22.1(7)3 opracować ofertę handlową i zapytanie ofertowe wykorzystując informacje z badań rynku;

A.22.1(7)4 opracować prognozy rynkowe na podstawie wyników badań marketingowych;

A.22.1(7)5 opracować budżet kampanii reklamowej;

A.22.1(8) podejmuje decyzje handlowe na podstawie wyników analizy statystycznej;

A.22.1(8)1 dokonać analizy danych statystycznych dotyczących poznanych zjawisk gospodarczych;

A.22.1(8)2 podjąć decyzje handlowe na podstawie przeprowadzonej analizy wyników;

A.22.1(8)3 wykorzystać dane z analizy rynku do sporządzania zamówień na towar;

A.22.1(9) opracowuje plan marketingowy przedsiębiorstwa

A.22.1(9)1 ustalić cele marketingowe przedsiębiorstwa handlowego;

A.22.1(9)2 określić istotę i miejsce planów marketingowych w procesie planowania w przedsiębiorstwie;

A.22.1(9)3scharakteryzować elementy planu marketingowego;

A.22.1(9)4opracować uproszczony plan marketingowy przedsiębiorstwa handlowego;

PKZ(A.m)(1) posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii

PKZ(A.m)(1)1 rozróżnić zjawiska mikroekonomiczne od zjawisk makroekonomicznych na przykładzie polskiej gospodarki;

PKZ(A.m)(1)2wyjaśnić konieczność dokonywania wyborów ekonomicznych przez gospodarstwa domowe i konsumentów indywidualnych;

PKZ(A.m)(1)3 porównać sytuację gospodarczą w Polsce z innymi krajami UE z uwzględnieniem takich wskaźników jak: obroty handlu zagranicznego, Produkt Krajowy Brutto, na 1 mieszkańca, poziom inflacji, stopa bezrobocia;

PKZ(A.m)(1)4 dokonać analizy aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie i jej wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw handlowych;

PKZ(A.m)(1)5 dokonać analizy otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa handlowego;

PKZ(A.m)(1)6 dokonać analizy zjawiska elastyczności popytu i podaży;

PKZ(A.m)(1)7 zidentyfikować podstawowe czynniki ekonomiczne wpływające na możliwości finansowe nabywców;

PKZ(A.m)(1)8 określić decyzje podejmowane przez konsumentów i producentów w procesie gospodarowania;

PKZ(A.m)(1)9 dokonać analizy działania mechanizmu rynkowego na przykładzie określonego produktu;

PKZ(A.m)(1)10 ustalić wpływ czynników ekonomicznych i kulturowych na popyt;

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

KPS(1)1zastosować zasady kultury osobistej;

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;

KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(3)2 przewidzieć konsekwencje podejmowanych działań;

KPS(4) jest otwarty na zmiany;

KPS(4)1 dokonać analizy zmian zachodzących w branży;

PKZ(A.m)(8) dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;

PKZ(A.m)(8)1 wybrać dane statystyczne przydatne do analizy badanego zjawiska;

PKZ(A.m)(8)2 dokonać analizy danych statystycznych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa handlowego;

PKZ(A.m)(9) rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;

PKZ(A.m)(9)1 zidentyfikować rodzaje badań statystycznych;

PKZ(A.m)(9)2 rozróżnić miary statystyczne;

PKZ(A.m)(9)3 ocenić przydatność badań statystycznych w działalności handlowej;

PKZ(A.m)(10) gromadzi informacje o badanej zbiorowości;

PKZ(A.m)(10)1zidentyfikować źródła informacji statystycznych;

PKZ(A.m)(10)2 zgromadzić dane dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych;

PKZ(A.m)(10)3 zgromadzić dane statystyczne dotyczące poziomu sprzedaży określonych towarów;

PKZ(A.m)(11) rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;

PKZ(A.m)(11)1 rozróżnić stosowane metody badań statystycznych;

PKZ(A.m)(11)2 obliczyć bezbłędnie podstawowe miary statystyczne;

PKZ(A.m)(11)3 zinterpretować wskaźniki statystyczne;

PKZ(A.m) (12) przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;

PKZ(A.m)(12)1 scharakteryzować metody statystyczne w analizie rynku;

PKZ(A.m)(12)2 wykorzystać metody statystyczne do analizy danych

PKZ(A.m)(12)3 dobrać miary do przeprowadzenia analizy badanego zjawiska;

PKZ(A.m)(12)4 dokonać analizy cen stosowanych w transakcjach kupna i sprzedaży w danym okresie;

PKZ(A.m)(12)5 wykonać prace związane z planowaniem i analizą statystyczną;

PKZ(A.m)(12)6 skorzystać ze wskazanych materiałów statystycznych;

PKZ(A.m)(12)7 przygotować i opracować proste badania statystyczne oraz opracować wyniki;

PKZ(A.m) (13) opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;

PKZ(A.m)(13)1 rozróżnić poznane formy prezentowania informacji statystycznych;

PKZ(A.m)(13)2 ustalić formę prezentowania informacji statystycznych;

PKZ(A.m)(13)3 rozróżnić poznane techniki zbierania danych statystycznych;

PKZ(A.m)(13)4 opracować wyniki badań statystycznych zgodnie z poznanymi zasadami;

PKZ(A.m)(13)5 zaprezentować graficznie wyniki badań statystycznych;

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

KPS(1)2zastosować zasady etyki zawodowej;

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS(5)2 zastosować sposoby radzenia sobie ze stresem;

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

KPS(7)2 zastosować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(8)3 przewidzieć skutki podejmowanych działań;

KPS(10) współpracuje w zespole;

KPS(10)3 zmodyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko;

PKZ(A.m) (14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych;

PKZ(A.m)(14)1ustalić programy komputerowe stosowane w pracy biurowej;

PKZ(A.m)(14)2 obsłużyć programy komputerowe przydatne przy wykonywaniu zadań zawodowych związanych z działalnością marketingową.


Pobieranie 2.31 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna