O strukturze przedmiotowejPobieranie 2.31 Mb.
Strona14/16
Data29.04.2016
Rozmiar2.31 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Przedsiębiorca w handlu

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

PDG(1)1 rozróżnić pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej: rynek, polityka fiskalna;

PDG(1)2 zdefiniować pojęcia: małe, średnie, duże przedsiębiorstwo;

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

PDG(2)1 zidentyfikować obowiązujące przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i prawa autorskiego;

PDG(2)2 zidentyfikować obowiązujące przepisy prawa podatkowego;

PDG(2)3 dokonać analizy obowiązujących przepisów prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego;

PDG(2)4 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(3)1 zidentyfikować obowiązujące przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(3)2 dokonać analizy przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(3)3 przewidzieć konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(3)4 skorzystać z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej handlowej;

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

PDG(4)1 wymienić przedsiębiorstwa i instytucje występujące w handlu i powiązania między nimi;

PDG(4)2 zidentyfikować przedsiębiorstwa handlowe na różnych szczeblach obrotu towarowego;

PDG(4)3 określić powiązania przedsiębiorstwa handlowego z otoczeniem;

PDG(5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży;

PDG(5)1 dokonać analizy działalności handlowej na rynku towarów i usług;

PDG(5)2 dokonać analizy czynników kształtujących popyt na sprzedawane towary;

PDG(5)3 porównać działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne;

PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

PDG(6)1 zidentyfikować procedury zakupu i sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych funkcjonujących na rynku;

PDG(6)2 zorganizować współpracę z kontrahentami w zakresie zaopatrzenia i sprzedaży;

PDG(6)3 ustalić zakres i zasady współpracy z przedsiębiorstwami handlowymi z branży;

PDG(6)4 zaplanować wspólne przedsięwzięcia dotyczące promowania towarów na rynku;

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej

PDG(7)1 sporządzić algorytm postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej;

PDG(7)2 wybrać właściwą do możliwości przedsiębiorstwa handlowego formę organizacyjno-prawną planowanej działalności handlowej;

PDG(7)3 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności handlowej;

PDG(7)4 wybrać odpowiednią do zamierzonego przedsięwzięcia formę opodatkowania działalności handlowej;

PDG(7)5 sporządzić biznesplan dla wybranej działalności handlowej zgodnie z ustalonymi zasadami;

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej

PDG(8)1zorganizować stanowisko pracy biurowej z zastosowaniem zasad ergonomii;

PDG(8)2 rozróżnić ogólne zasady formułowania i formatowania pism;

PDG(8)3 sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

PDG(8)4 wykonać czynności związane z przyjmowaniem korespondencji w różnej formie;

PDG(8)5 wykonać prace biurowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

PDG(9)1 obsłużyć biurowe urządzenia techniczne potrzebne do wykonywania zadań zawodowych w działalności handlowej;

PDG(9)2 rozpoznać programy komputerowe wspomagające prowadzenie handlowej działalności gospodarczej;

PDG(9)3 obsłużyć urządzenia biurowe potrzebne do wykonywania zadań zawodowych w działalności handlowej;

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

PDG(10)1 rozróżnić poznane elementy marketingu mix;

PDG(10)2 dobrać działania marketingowe do prowadzonej działalności handlowej;

PDG(10)3 opracować kwestionariusz badania ankietowego dotyczącego potrzeb klientów zawierającego minimum 10 pytań;

PDG(10)4 dokonać analizy potrzeb klientów na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych;

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej

PDG(11)1 zidentyfikować składniki kosztów i przychodów w działalności handlowej;

PDG(11)2 określić wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy;

PDG(11)3 wskazać możliwości optymalizowania kosztów prowadzonej działalności handlowej;

PKZ(A.j)(11) określa znaczenie marketingu w działalności reklamowej oraz rozróżnia jego elementy;

PKZ(A.j)(11)1 określić role działań marketingowych w przedsiębiorstwie handlowym;

PKZ(A.j)(11)2 dobrać metody reklamowania towarów do ich rodzaju;

PKZ(A.j)(11)3 określić czynniki mające wpływ na dobór środków promocji;

PKZ(A.j)(11)4 określić znaczenie gwarancji, łączenia towarów, stosowania próbek, kuponów, rabatów, prezentów dla zwiększenia sprzedaży

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

BHP(1)1 wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie handlowym;

BHP(1)2 rozróżnić powszechnie stosowane środki gaśnicze ze względu na zakres ich stosowania;

BHP(1)3 wyjaśnić pojęcie ergonomia;

BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

BHP(2)1 wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

BHP((2)2scharakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

BHP(2)3 zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

BHP(3)1 rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

BHP (3)2 rozpoznać obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

BHP(3)3 opracować procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie handlowym;

KPS(10) współpracuje w zespole;

KPS(10)4 rozwiązać konflikty w zespole.

Język obcy w działalności handlowej

JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

JOZ(1)1posłużyć się kontekstem w zrozumieniu wypowiedzi z zastosowaniem specjalistycznego słownictwa stosowanego w działalności handlowej;

JOZ(1)2obsłużyć klienta w języku obcym zgodnie z jego oczekiwaniami;

JOZ(1)3zabrać głos w dyskusji na temat wysłuchanego tekstu dotyczącego rozmowy sprzedawcy w klientem;

JOZ(1)4 przeczytać i przetłumaczyć korespondencję otrzymywaną za pomocą poczty elektronicznej;

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

JOZ(2)1określić w języku obcym czynności związane z obsługą klienta;

JOZ(2)2 zaplanować rozmowę sprzedażową w języku obcym zawodowym;

JOZ(2)3przeprowadzić rozmowę sprzedażową z klientem w języku obcym z uwzględnieniem rodzaju sprzedawanego towaru;

JOZ(2)4 zastosować zwroty grzecznościowe w rozmowach sprzedażowych;

JOZ(2)5 stosować terminologię z zakresu towaroznawstwa podczas obsługi klienta;

JOZ(2)6 zinterpretować typowe pytania stawiane przez klientów w języku obcym;

JOZ(2)7 wydać polecenia w języku obcym dotyczące realizacji prac w zawodzie sprzedawca zgodnie z zasadami gramatyki;

JOZ(2)8dokonać obsługi klienta w języku obcym;

JOZ(2)9zastosować zwroty grzecznościowe w języku obcym;

JOZ(2)10 negocjować warunki sprzedaży określonego towaru w języku obcym z wykorzystaniem odpowiedniej terminologii;

JOZ(2)11 opracować w języku obcym porozumienie o współpracy z klientem;

JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

JOZ(3)1 przetłumaczyć na język obcy, teksty zawodowe napisane w języku polskim;

JOZ(3)2 sporządzić notatkę na temat wysłuchanego tekstu;

JOZ(3)3 przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczną korespondencję dotycząca kupna-sprzedaży towarów;

JOZ(3)4 przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczne instrukcje dotyczące zasad obsługi urządzeń stosowanych w handlu;

JOZ(3)5 zredagować notatkę w języku obcym z tekstu zawodowego słuchanego i czytanego;

JOZ(3)6 odczytać i dokonać analizy informacji towaroznawczych w języku obcym;

JOZ(3)7 odczytać informacje zamieszczone na opakowaniach, metkach w języku obcym;

JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

JOZ(4)1 porozumieć się z uczestnikami procesu pracy w języku obcym wykorzystując słownictwo zawodowe;

JOZ(4)2 przekazać w języku obcym informacje dotyczące wykonywanych prac;

JOZ(4)3 porozumieć się z zespołem współpracowników w języku obcym;

JOZ(4)4 odczytać instrukcje obsługi urządzeń stosowanych w handlu;

KPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej

KPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej

KPS(6)aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

KPS(6)1 wykazać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego

KPS (9) potrafi negocjować warunki porozumień

KPS(9)1 zastosować techniki negocjacji

KPS(9)2 zaprezentować argumenty na poparcie swojego stanowiska

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji;

JOZ(5)1skorzystać z obcojęzycznych zasobów Internetu związanych z tematyką zawodową;

JOZ(5)2dokonać analizy informacji zawartych na towarach w języku obcym;

JOZ(5)3 wyszukać w różnych źródłach informacje towaroznawcze;

JOZ (5)4 skorzystać z obcojęzycznych portali internetowych przy wyszukiwaniu ofert szkoleniowych;

KPS (10) współpracuje w zespole;

KPS(10)3 zmodyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko.

Sprzedaż towarów

BHP(4)przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych

BHP(4)1 rozróżnić źródła i rodzaje zagrożeń dla życia i zdrowia w środowisku pracy sprzedawcy;

BHP(4)2 ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia związanych z pracą sprzedawcy;

BHP(4)3 ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom dla mienia związanych z pracą sprzedawcy;

BHP(5)określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy

BHP(5)1 ustalić rodzaje czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy sprzedawcy;

BHP(5)2 określić sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi w pracy sprzedawcy;

BHP(6)określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka

BHP(6)1 rozróżnić czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące w środowisku pracy sprzedawcy;

BHP(6)2 wyjaśnić działanie czynników szkodliwych w środowisku pracy sprzedawcy na organizm człowieka;

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(7)1zorganizować stanowisko pracy sprzedawcy zgodnie z wymogami ergonomii;

BHP(7)2 zorganizować stanowisko pracy sprzedawcy zgodnie z  przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(8)1 zidentyfikować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej;

BHP(8)2 dobrać środki ochrony indywidualnej do wykonywanych zadań zawodowych;

BHP(8)3 dobrać środki ochrony zbiorowej do wykonywanych zadań zawodowych;

BHP(9) stosuje przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(9)1 dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(9)2 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(9)3 przestrzegać zasad ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia

BHP(10)1 powiadomić system pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy wykonywaniu zadań zawodowych sprzedawcy;

BHP(10)2 zapobiegać zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania czynności zawodowych sprzedawcy;

BHP(10)3 zidentyfikować stany zagrożenia zdrowia i życia w pracy sprzedawcy;

BHP(10)4 zidentyfikować polski system pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz sposoby powiadamiania;

BHP(10)5 udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia zgodnie z zasadami;

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS(5)2 zastosować sposoby radzenia sobie ze stresem;

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

KPS(6)1 wykazać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(8)3 przewidzieć skutki podejmowanych działań;

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

OMZ(5)2 zaproponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy;

PKZ(A.j)(12) sporządza dokumenty związane z wykonywaną pracą;

PKZ(A.j)(12)4 analizować zasady sporządzania dokumentów związanych z przyjmowaniem i sprzedażą towarów;

PKZ(A.j)(12)5 sporządzić dokumenty związane z przyjmowaniem i sprzedażą towarów zgodnie z zasadami;

PKZ(A.j)(13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań

PKZ(A.j)(13)1 rozróżnić programy komputerowe stosowane w handlu;

PKZ(A.j)(13)2 obsłużyć programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych sprzedawcy;

A.18.1(1) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów;

A.18.1(1)6 zorganizować przyjęcie towaru zgodnie z zasadami powszechnie stosowanymi w handlu;

A.18.1(1)7 sprawdzić otrzymane dokumenty dotyczące dostawy towarów pod względem formalnym i rachunkowym;

A.18.1(1)8 sporządzić dokumenty stosowane w przedsiębiorstwach handlowych związane z dostawą towarów;

A.18.1(1)9 dokonać odbioru ilościowego i jakościowego towarów zgodnie z zasadami stosowanymi w handlu;

A.18.1(1)10 rozmieścić przyjęte towary w magazynie lub sali sprzedażowej zgodnie z zasadami stosowanymi w przedsiębiorstwie handlowym;

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

KPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej;

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

KPS(2)2 zaplanować sposób realizacji wyznaczonych celów;

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(3)1 dokonać analizy rezultatów podejmowanych działań;

KPS(4) jest otwarty na zmiany;

KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;

KPS(10) współpracuje w zespole;

KPS(10)1 zastosować zasady współpracy w zespole;

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(1)1 dokonać analizy przydzielonych zadań;

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ(3)1 zmobilizować współpracowników do wykonywania zadań;

A.18.1(2) dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży;

A.18.1(2)7opracować algorytm postępowania w przypadku towarów wadliwych, zepsutych i uszkodzonych zgodnie z zasadami stosowanymi w przedsiębiorstwach handlowych;

A.18.1(2)8 dokonać ilościowej i jakościowej kontroli towarów zgodnie z zasadami przyjętymi w przedsiębiorstwie handlowym i aktualnymi przepisami prawa;

A.18.1(2)9 sporządzić protokół dotyczący ustalonych przyczyn niedoborów;

A.18.1(2)10 sporządzić protokół dotyczący wyników kontroli laboratoryjnej towarów o zakwestionowanej jakości;

A.18.1(3) przestrzega zasad ustalania cen towarów;

A.18.1(3)6ustalić ceny towarów zgodnie ze strategią ustalania cen stosowaną w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.1(3)7 obliczyć ceny, marże i podatek VAT, zgodnie z zasadami stosowanymi w handlu;

A.18.1(4) oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży;

A.18.1(4)4 zidentyfikować zasady oznakowania towarów w punkcie sprzedaży;

A.18.1(4)5 oznaczyć towary przeznaczone do sprzedaży w punkcie sprzedaży;

A.18.1(5) stosuje metody i formy prezentacji towarów;

A.18.1(5)4 dobrać metodę i formę sprzedaży w zależności od asortymentu oraz prowadzonej działalności handlowej;

A.18.1(5)5 przygotować prezentację towarów zgodnie z zasadami stosowanymi w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.1(5)6 przygotować towary do sprzedaży detalicznej (rozpakowywanie, pakowanie, metkowanie) zgodnie z normami jakości;

A.18.1(5)7 przygotowywać towary do sprzedaży stosownie do asortymentu sprzedawanego w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.1(6)informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej;

A.18.1(6)1 porównać sposoby informowania klientów o indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej;

A.18.1(6)2 rozróżnić rodzaje informacji przekazywanych klientom indywidualnym i instytucjonalnym;

A.18.1(6)3 zaprezentować ofertę sprzedażową klientom indywidualnym i instytucjonalnym w trakcie procesu sprzedaży;

A.18.1(8) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów;

A.18.1(8)10 zanalizować zasady przechowywania towarów zgodnie z normami towarowymi oraz normy jakości w zakresie przechowywania towarów;

A.18.1(8)11 przewidzieć skutki nieprzestrzegania norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów;

A.18.1(8)12 zastosować zasady konserwacji i przechowywania towarów;

A.18.1(9) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy

A.18.1(9)3 przestrzegać zasad obsługi wskazanych urządzeń technicznych stosowanych w handlu;

A.18.1(9)4 obsłużyć urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy w handlu zgodnie z zasadami obsługi;

A.18.1(10) przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży;

A.18.1(10)3 dobrać zasady przygotowywania towarów do sprzedaży do asortymentu;

A.18.1(10)4 porównać zasady przygotowywania towarów do sprzedaży stosowane w zależności od asortymentu;

A.18.1(10)5przygotowywać towary do sprzedaży zgodnie z zasadami w zależności od asortymentu i formy sprzedaży;

A.18.1(11) przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej;

A.18.1(11)7 dokonać analizy zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej;

A.18.1(11)8 zaplanować rozmieszczanie towarów w magazynie i w sali sprzedażowej zgodnie z zasadami przyjętymi w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.1(11)9 rozmieścić towary w magazynie i w sali sprzedażowej zgodnie z zasadami;

A.18.1(12) prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami;

A.18.1(12)3 posegregować opakowania zgodnie z zasadami segregacji opakowań;

A.18.1(12)4 przechować opakowania zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki opakowaniami;

A.18.1(12)5 uzasadnić konieczność prowadzenia z zasadami racjonalnej gospodarki opakowaniami;

A.18.1(12)6 przewidzieć skutki nieracjonalnej gospodarki opakowaniami,

A.18.1(12)7 prowadzić ewidencję opakowań zgodnie z zasadami stosowanymi w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.1(13) stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej;

A.18.1(13)4 zastosować obowiązujące przepisy o odpowiedzialności materialnej sprzedawcy podczas wykonywania zadań zawodowych;

A.18.1(13)5 przewidzieć skutki braku odpowiedzialności materialnej sprzedawcy;

A.18.1(14) zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą;

A.18.1(14)3 dobrać sposób zabezpieczenia towarów do sprzedawanego asortymentu;

A.18.1(14)4 przewidzieć skutki braku odpowiedniego zabezpieczenia towarów w firmie handlowej;

A.18.1(14)5 zabezpieczyć towar przed kradzieżą;

A.18.1(14)6 zabezpieczyć towar przed zniszczeniem w zależności od asortymentu;

A.18.1(14)7 zabezpieczyć towar przed uszkodzeniem podczas transportu;

A.18.1.(15) przeprowadza inwentaryzację towarów;

A.18.1(15)1 opracować procedurę przeprowadzenia inwentaryzacji w przedsiębiorstwie handlowym;

A.18.1(15)2 zaplanować inwentaryzację sprzedawanych towarów;

A.18.1(15)3 przeprowadzić inwentaryzację towarów zgodnie z ustalonymi zasadami;

A.18.1(15)4 wypełnić dokumenty inwentaryzacyjne zgodnie z ustalonymi zasadami;

A.18.2(2) przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży

A.18.2(2)7 wdrożyć poznane zasady obsługi klienta w różnych formach sprzedaży;

A18.2(2)8 wykonać czynności sprzedażowe we wskazanych formach sprzedaży

A.18.2(2)9 obsłużyć klienta zgodnie z zasadami etyki;

A.18.2(5) przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej;

A.18.2(5)1 dobrać sposób prowadzenia rozmowy sprzedażowej do typu klienta;

A.18.2(5)2 przeprowadzić rozmowę sprzedażową dostosowaną do typu klienta zgodnie z zasadami;

A.18.2(5)3 zachęcić klientów do dokonywania zakupów sprzedawanych towarów;

A.18.2(5)4 dobrać działania promocyjne do typu klienta;

A.18.2(5)5 przewidzieć skutki nieprzestrzegania zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej;

A.18.2(6) udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży;

A.18.2(6)8 ustalić sposób przechowywania, użytkowania, zastosowania towarów oferowanych do sprzedaży;

A.18.2(6)9 dokonać analizy informacji zawartych na opakowaniach, etykietach sprzedawanych towarów;

A.18.2(6)10 poinformować klienta o sposobach użytkowania i przechowywania kupowanych towarów;

A.18.2(6)11 zaprezentować klientowi walory użytkowe sprzedawanego towaru;

A.18.2(7) prezentuje ofertę handlową;

A.18.2(7)7 opracować ofertę handlową przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami stosowanymi przez przedsiębiorstwa handlowe;

A.18.2(7)8 zapoznać klienta z ofertą handlową przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami stosowanymi przez przedsiębiorstwa handlowe;

A.18.2(7)9 zaprezentować ofertę handlową w rozmowie telefonicznej lub bezpośredniej z potencjalnym klientem, oraz w sprzedaży internetowej;

A.18.2(7)10 zachęcić klientów do dokonywania zakupów sprzedawanych towarów zgodnie z zasadami;

A.18.2(8) realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży;

A.18.2(8)5 dobrać zasady liczenia, szacowania, ważenia, mierzenia do sprzedawanych towarów;

A.18.2(8)6 przygotowywać dokumenty dotyczące sprzedaży towarów;

A.18.2(8)7 wykonać czynności związane z realizacją zamówienia klienta;

A.18.2(9) dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych;

A.18.2(9)1 rozróżnić środki płatnicze i metody sprawdzania ich autentyczności;

A.18.2(9)4 przyjąć zapłatę za towar w różnej formie zgodnie z przyjętymi zasadami;

A.18.2(9)5 przygotować stanowisko kasowe do pracy zgodnie z zasadami;

A.18.2(9)6 obsłużyć kasę fiskalną zgodnie z instrukcją obsługi;

A.18.2(9)7 sporządzić dowody zakupu zgodnie z przyjętymi zasadami;

A.18.2(9)8 sporządzić dobowe i okresowe raporty zgodnie z przyjętymi zasadami;

A.18.2(9)9 uporządkować stanowisko kasowe zgodnie z przyjętymi zasadami;

A.18.2(9)3 sporządzić dokumenty związane z rozliczeniem należności;

A.18.2(10) zabezpiecza i odprowadza utarg;

A.18.2(10)1 ustalić zasady zabezpieczania i odprowadzania utargów po zakończenia w danym dniu sprzedaży;

A.18.2(10)2wykonać ustalone czynności zawiązane z zabezpieczeniem utargu;

A.18.2(11) wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru;

A.18.2(11)6 dobrać zasady wydawania towarów w różnych formach sprzedaży towarów;

A.18.2(11)7 dobrać sposób pakowania towarów w zależności od rodzaju towaru i oczekiwań klienta;

A.18.2(11)8zapakować towar zgodnie z zasadami i oczekiwaniami klienta;

A.18.2(11)9wydać towar zgodnie z przyjętymi w przedsiębiorstwie zasadami;

A.18.2(11)10 poinformować klienta o organizacji i warunkach odbioru towaru;

A.18.2(12) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;

A.18.2(12)5 zanalizować instrukcje obsługi urządzeń technicznych na stanowisku pracy;

A.18.2(12)6 obsłużyć urządzenia techniczne stosowane na stanowisku pracy zgodnie z instrukcją obsługi;

A.18.2(13) sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów;

A.18.2(13)7 ustalić rodzaj dokumentów potwierdzających sprzedaż;

A.18.2(13)8 wystawić dokumenty potwierdzające sprzedaż (WZ, faktura VAT, rachunek, faktura korygująca) zgodnie z przyjętymi zasadami;

A.18.2(13)9 wystawić dokumenty kasowe zgodnie z przyjętymi zasadami;

A.18.2(14) stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT;

A.18.2(14)4zidentyfikować obowiązujące stawki podatku VAT w zależności od rodzaju towaru;

A.18.2(14)5 obliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku VAT;

A.18.2(15) stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;

A.18.2(15)4 dokonać analizy obowiązujących przepisów dotyczących praw konsumenta;

A.18.2(15)5 ustalić prawa konsumenta dotyczące zwrotu zakupionego towaru;

A.18.2(15)6 wskazać możliwość zastosowania rękojmi;

A.18.2(16) przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.

A.18.2(16)5 przyjąć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z obowiązującą procedurą;

A.18.2(16)6 opracować algorytm postępowania reklamacyjnego;

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(2)2 rozdzielić zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu;

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(4)2 ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów;

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;

OMZ(6)3 zastosować właściwe formy komunikacji interpersonalnej.


Pobieranie 2.31 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna