O strukturze przedmiotowej


Symulacyjna firma handlowaPobieranie 2.31 Mb.
Strona15/16
Data29.04.2016
Rozmiar2.31 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Symulacyjna firma handlowa

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(7)1zorganizować stanowisko pracy sprzedawcy zgodnie z wymogami ergonomii;

BHP(7)2 zorganizować stanowisko pracy sprzedawcy zgodnie z  przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(9)5 dokonać analizy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w przedsiębiorstwie handlowym;

BHP(9)6 uzasadnić konieczność ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przedsiębiorstwie handlowym;

PKZ(A.m)(2) korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;

PKZ(A.m)(2)1 obsłużyć programy komputerowe stosowane w pracy biurowej w zaopatrzeniu i sprzedaży;

PKZ(A.m)(3) przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;

PKZ(A.m)(3)1 zidentyfikować strukturę standardowych form korespondencji biurowej stosowanych w dziale zaopatrzenia i sprzedaży;

PKZ(A.m)(3)2sporządzić pisma w różnych układach graficznych w dziale zaopatrzenia i sprzedaży;

PKZ(A.m)(3)3 sformatować pismo zgodnie z zasadami w dziale zaopatrzenia i sprzedaży;

PKZ(A.m)(3)4 obsłużyć biurowe urządzenia techniczne w dziale zaopatrzenia i sprzedaży;

PKZ(A.m)(3)5 odebrać i przekazać informacje za pomocą poczty elektronicznej;

PKZ(A.m)(4) wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;

PKZ(A.m)(4)1 zaplanować spotkanie służbowe w dziale zaopatrzenia i sprzedaży towarów;

PKZ(A.m)(4)2 zorganizować spotkanie służbowe w określonej sprawie w dziale zaopatrzenia i sprzedaży;

PKZ(A.m)(5) stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;

PKZ(A.m)(5)1 dokonać analizy przepisów prawa dotyczących tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;

PKZ(A.m)(5)2 opracować procedurę przestrzegania przepisów prawa dotyczących tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;

PKZ(A.m)(6) obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;

PKZ(A.m)(6)1 zanalizować instrukcje obsługi sprzętu i urządzeń techniki biurowej;

PKZ(A.m)(6)2 obsłużyć sprzęt i urządzenia techniki biurowej zgodnie z instrukcją;

PKZ(A.m)(7) przechowuje dokumenty;

PKZ(A.m)(7)1 zidentyfikować przepisy prawa dotyczące archiwizacji dokumentów;

PKZ(A.m)(7)2 określić zasady przechowywania dokumentów w dziale zaopatrzenia i sprzedaży;

PKZ(A.m)(7)3 posegregować dokumenty do przechowywania zgodnie zasadami;

PKZ(A.m)(14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

PKZ(A.m)(14)3 rozpoznać programy komputerowe stosowane w firmach handlowych w zaopatrzeniu i sprzedaży;

PKZ(A.m)(14)4 obsłużyć programy komputerowe najczęściej stosowane w zaopatrzeniu i sprzedaży;

PKZ(A.m)(14)5 obsłużyć program komputery finansowo – księgowy odpowiednie dla przedsiębiorstwa handlowego;

PKZ(A.m)(14)6 obsłużyć program komputery kadrowo – płacowy, odpowiedni do potrzeb przedsiębiorstwa handlowego;

A.22.2(1) korzysta z Polskiej Klasyfikacji Działalności, Europejskiej Klasyfikacji Działalności, Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;

A.22.2.(1)1 określić znaczenie klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Działalności, Europejskiej Klasyfikacji Działalności, Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w działalności handlowej;

A.22.2.(1)2 rozpoznać strukturę klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Działalności, Europejskiej Klasyfikacji Działalności, Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;

A.22.2.(1)3 wyszukać informacje niezbędne do wykonywania zadań zawodowych w zaopatrzeniu i sprzedaży;

A.22.2(2) przygotowuje oferty handlowe i zapytania ofertowe;

A.22.2.(2)1 zidentyfikować strukturę oferty handlowej i zapytania ofertowego;

A.22.2.(2)2 rozróżnić rodzaje ofert handlowych od potencjalnych dostawców towarów

A.22.2.(2)3 dokonać analizy ofert handlowych prezentowanych przez firmy handlowe pod kątem ich poprawności i atrakcyjności dla klienta;

A.22.2.(2)4 opracować zapytanie o ofercie do dostawcy zgodnie z zasadami;

A.22.2(3) dobiera formy sprzedaży do rodzaju działalności handlowej;

A.22.2.(3)1 rozróżnić formy sprzedaży stosowane w przedsiębiorstwach handlowych dostarczających towary;

A.22.2.(3)2 porównać formy sprzedaży w przedsiębiorstwach współpracujących z firmą handlową;

A.22.2.(3)3 dobrać formę sprzedaży dla określonej działalności przedsiębiorstwa;

A.22.2(4) prowadzi negocjacje handlowe;

A.22.2.(4)1 rozróżnić style negocjacji handlowych;

A.22.2.(4)2 prowadzić negocjacje z klientami i kontrahentami;

A.22.2(5) stosuje przepisy prawa dotyczące działalności handlowej;

A.22.2.(5)1 dokonać analizy przepisów prawa dotyczących działalności handlowej w zaopatrzeniu i sprzedaży;

A.22.2.(5)2 przewidzieć skutki braku znajomości przepisów prawa dotyczących działalności handlowej;

A.22.2(6) zawiera umowy kupna lub umowy sprzedaży;

A.22.2.(6)1 rozróżnić sprzedaż krajową oraz eksport i import towarów;

A.22.2.(6)2 dokonać analizy przepisów prawa regulujących zawieranie umów w handlu;

A.22.2.(6)3 dokonać analizy procedury celnej w obrocie towarowym;

A.22.2.(6)4 rozróżnić rodzaje umów kupna/sprzedaży z dostawcami/odbiorcami towarów;

A.22.2.(6)5 dokonać analizy przykładowych umów zawieranych w działalności handlowej z dostawcami i odbiorcami towarów i usług;

A.22.2.(6)6 sporządzić umowę sprzedaży towarów i usług;

A.22.2.(6)7 sporządzić umowę kupna towarów i usług;

A.22.2(7) sporządza kalkulację cen sprzedaży;

A.22.2.(7)1 skalkulować cenę sprzedaży;

A.22.2.(7)2 rozróżnić strategię ustalania cen sprzedaży;

A.22.2.(7)3 obliczyć cenę sprzedaży towaru zgodnie z zasadami stosowanymi w przedsiębiorstwie handlowym;

A.22.2(8) przestrzega procedur dotyczących wyboru dostawców oraz zamawiania towarów;

A.22.2.(8)1 rozróżnić metody wyboru dostawców i zamawiania towarów;

A.22.2.(8)2 opracować procedurę wyboru dostawców oraz zamawiania towarów;

A.22.2.(8)3 dokonać wyboru dostawców zgodnie z obowiązującą procedurą;

A.22.2.(8)4 zaplanować dostawę towarów zgodnie z procedurą;

A.22.2.(8)5 zamówić towary zgodnie z procedurą obowiązującą w przedsiębiorstwie;

A.22.2(9) przestrzega zasad przechowywania, magazynowania oraz transportu wyrobów i towarów;

A.22.2.(9)1 określić zasady procesu dystrybucji towarów;

A.22.2.(9)2 zidentyfikować oznakowania towarów od dostawców;

A.22.2.(9)3 skorzystać z informacji zawartych w normach jakości;

A.22.2.(9)4opracować procedurę przechowywania, magazynowania, transportowania wyrobów gotowych/towarów;

A.22.2(10) organizuje przepływ kupowanych oraz sprzedawanych wyrobów i towarów;

A.22.2.(10)1 określić składniki procesów logistycznych;

A.22.2.(10)2 określić rodzaj strategii dystrybucji;

A.22.2.(10)3 dobrać odpowiedni kanał dystrybucji dla towaru;

A.22.2.(10)4 uzasadnić wybór kanału dystrybucji;

A.22.2.(10)5 zorganizować dystrybucję towarów od dostawców oraz do odbiorców towarów;

A.22.2(11) prowadzi i nadzoruje gospodarkę magazynową;

A.22.2.(11)1 dobrać infrastrukturę magazynową do rodzaju przechowywanych towarów;

A.22.2.(11)2 określić metody badania poziomu zapasów;

A.22.2.(11)3 zaplanować sposób magazynowania określonego asortymentu;

A.22.2.(11)4 ustalić ilość towarów do przechowywania na powierzchni magazynowania;

A.22.2.(11)5 dokonać analizy wykorzystania powierzchni magazynowej do przechowywania towarów;

A.22.2.(11)6 opracować organizację gospodarki magazynowej dla określonej formy działalności handlowej;

A.22.2(12) organizuje prace dotyczące ilościowego i jakościowego odbioru towarów;

A.22.2.(12)1 zaprojektować zasady odbioru ilościowego i jakościowego towarów w przedsiębiorstwie handlowym;

A.22.2.(12)2 nadzorować prace związane z ilościowym i jakościowym odbiorem towarów;

A.22.2.(12)3 opracować algorytm postępowania pracowników przy odbiorze ilościowym i jakościowym towarów;

A.22.2(13) dobiera środki techniczne do wykonania określonych zadań;

A.22.2.(13)1 określić rodzaje środków technicznych stosowanych w handlu;

A.22.2.(13)2 dobrać środki techniczne do wykonywania zadań zawodowych;

A.22.2(14) nadzoruje procesy składowania oraz magazynowania wyrobów i towarów;

A.22.2.(14)1 określić warunki racjonalnego przechowywania i magazynowania towarów i wyrobów;

A.22.2.(14)2 dokonać kontroli magazynowania wyrobów i towarów;

A.22.2(15) wykonuje prace związane ze sporządzaniem i archiwizacją dokumentów dotyczących transakcji zakupu lub transakcji sprzedaży;

A.22.2.(15)1 dokonać analizy przepisów prawa dotyczących sporządzania dokumentów związanych z transakcją zakupu/sprzedaży;

A.22.2.(15)2 dokonać analizy przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów handlowych;

A.22.2.(15)3 sporządzić dokumenty dotyczące transakcji kupna/sprzedaży zgodnie z zasadami;

A.22.2.(15)4 opracować zasady archiwizacji dokumentów handlowych;

A.22.2.(15)5 przechowywać dokumenty zgodnie z zasadami;

A.22.2(16) wykonuje czynności związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji;

A.22.2.(16)1 dokonać analizy przepisów prawa związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji;

A.22.2.(16)2 opracować procedurę postępowania reklamacyjnego w przypadku zakupu towaru wadliwego od dostawcy;

A.22.2.(16)3 zastosować procedurę postępowania reklamacyjnego;

A.22.3(1) Stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości handlowej;

A.22.3.(1)1 dokonać analizy przepisów prawa dotyczących prowadzenia rachunkowości;

A.22.3.(1)2 rozróżnić nadrzędne zasady rachunkowości;

A22.3(1)3 określić funkcje i znaczenie rachunkowości w przedsiębiorstwie handlowym ;

A.22.3.(1)4 wyjaśnić znaczenie stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości w przedsiębiorstwie handlowym;

A.22.3.(1)5 rozróżnić handlowe jednostki gospodarcze, będące podmiotem ustawy o rachunkowości;

A.22.3(2) przestrzega zasad funkcjonowania kont bilansowych i kont wynikowych;

A.22.3.(2)1 rozróżnić konta bilansowe i wynikowe;

A.22.3.(2)2 powiązać konta z bilansem, otworzyć konta BO i zamknąć konta BZ;

A.22.3.(2)3 odczytać treść zapisów księgowych na kontach bilansowych;

A.22.3.(2)4 sporządzić zestawienie obrotów i sald;

A.22.3.(2)5 zinterpretować zestawienie obrotów i sald;

A.22.3(2)6 poprawić błędy księgowe w urządzeniach ewidencyjnych zgodnie z zasadami;

A.22.3(2)7 posłużyć się zapisem podwójnym zgodnie z zasadami;

A.22.3(2)8 posłużyć się zapisem pojedynczym powtarzalnym zgodnie z zasadami;

A.22.3(3) ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach bilansowych i kontach wynikowych;

A.22.3(3)1 rozróżnić typy operacji gospodarczych ze względu na ich wpływ na składniki bilansu;

A.22.3(3)2 zaewidencjonować operacje gospodarcze na kontach bilansowych;

A.22.3(3)3 sporządzić dowody księgowe zgodnie z zasadami;

A.22.3(3)4 zastosować procedury przygotowania dowodów do księgowania;

A.22.3(3)5 wyjaśnić na przykładzie wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu, sumę bilansową i wynik finansowy;

A.22.3(3)6 zaprojektować i wykonać ewidencję analityczną i syntetyczną towarów;

A.22.3(3)7 sporządzić ewidencję „od bilansu do bilansu”;

A.22.3(3)8 dokonać archiwizacji dowodów księgowych zgodnie zasadami;

A.22.3(4) wycenia składniki aktywów i pasywów;

A.22.3(4)1 zidentyfikować składniki aktywów i pasywów;

A.22.3(4)2 dokonać klasyfikacji przykładowych składników aktywów i pasywów przedsiębiorstwa handlowego;

A.22.3(4)3 obliczyć amortyzację i umorzenie przykładowych składników aktywów trwałych przedsiębiorstwa handlowego;

A.22.3(4)4 wycenić składniki aktywów i pasywów zgodnie z zasadami;

A.22.3(5) określa koszty działalności handlowej oraz przychody z działalności handlowej;


A.22.3(5)1 określić rodzaje kosztów i przychodów w działalności handlowej;

A.22.3(5)2 dokonać klasyfikacji kosztów według rodzaju w działalności handlowej;

A.22.3(5)3 dokonać klasyfikacji przychodów w działalności handlowej;

A.22.3(5)4 rozróżnić zasady rozliczania kosztów;

A.22.3(5)5 zastosować zasady rozliczania kosztów stosowane w przedsiębiorstwie handlowym;

A.22.3(5)6 obliczyć marżę zrealizowaną na sprzedaży towarów za podany okres;

A.22.3(6) sporządza kalkulację kosztu jednostkowego i ceny sprzedaży;

A.22.3(6)1 rozróżnić rodzaje i metody kalkulacji cen;

A.22.3(6)2 dokonać analizy zasad sporządzania kalkulacji cen towarów;

A.22.3(6)3 rozróżnić składniki kalkulacji kosztu jednostkowego i cen towarów;

A.22.3(6)4 sporządzić kalkulację kosztu jednostkowego i ceny sprzedaży towaru;

A.22.3(7) rozlicza i ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne;

A.22.3(7)1 dokonać analizy zasad rozliczania różnić inwentaryzacyjnych;

A.22.3(7)2 ustalić różnice inwentaryzacyjne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji towarów;

A.22.3(7)3 rozliczyć różnice inwetaryzacyjne zgodnie z zasadami;

A.22.3(7)4 zaewidencjonować zgodnie z zasadami wyniki inwentaryzacji;

A.22.3(8) stosuje metody ustalania wyniku finansowego;

A.22.3(8)1 rozróżnić metody ustalania wyniku finansowego przedsiębiorstwa handlowego;

A.22.3(8)2 ustalić wynik finansowy metodą statystyczną i księgową w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym na podstawie podanego przykładu;

A.22.3(8)3 wyjaśnić zasady podziału wyniku finansowego zgodnie z zasadami;

A.22.3(8)4 wyjaśnić zasady rozliczania wyniku finansowego;

A.22.3(8)5 obliczyć obciążenia z tytułu wyniku finansowego wobec budżetu zgodnie z zasadami;

A.22.3(8)6 zaewidencjonować obciążenia z tytułu wyniku finansowego wobec budżetu;

A.22.3(9) oblicza wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w różnych systemach;

A.22.3(9)1 zidentyfikować składniki wynagrodzenia pracowników;

A.22.3(9)2 dokonać analizy zasad obliczania wynagrodzenia w systemach wynagrodzenia stosowanych w handlu;

A.22.3(9)3 zaprojektować system wynagrodzenia pracowników w handlu;

A.22.3(9)4 obliczyć wydajność pracy pracowników handlu;

A.22.3(9)5 obliczyć wynagrodzenie pracownika według systemów wynagradzania stosowanych w handlu;

A.22.3(10) przestrzega zasad ustalania zobowiązań wobec instytucji publicznoprawnych;

A.22.3(10)1 dokonać analizy przepisów prawa dotyczących ustalania zobowiązań z tytułu podatków;

A.22.3(10)2 dokonać analizy przepisów prawa dotyczących ustalania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych;

A.22.3(10)3 ustalić zobowiązania wobec instytucji publiczno- prawnych zgodnie z zasadami;

A.22.3(11) sporządza dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych, rozrachunków z pracownikami i kontrahentami oraz instytucjami publicznoprawnymi;

A.22.3(11)1 dokonać analizy przepisów prawa dotyczących podatku dochodowego, podatku VAT i innych danin publicznych;

A.22.3(11)2 sklasyfikować należności krótko i długoterminowe;

A.22.3(11)3 zaewidencjonować rozrachunki z dostawcami i odbiorcami przedsiębiorstwa handlowego;

A.22.3(11)4 dokonać analizy przepisów prawa dotyczących sporządzania listy płac;

A.22.3(11)5 sporządzić zgodnie z zasadami listę płac pracowników przedsiębiorstwa handlowego;

A.22.3(11)6 prowadzić dokumentację wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z zasadami;

A.22.3(11)7 obliczyć i zaewidencjonować VAT naliczony i należny na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu;

A.22.3(11)8 sporządzić deklaracje podatku dochodowego i podatku VAT;

A.22.3(12) stosuje metody analizy ekonomicznej;

A.22.3(12)1 określić zadania i rodzaje analizy ekonomicznej;

A.22.3(12)2 określić tryb opracowania analizy ekonomicznej;

A.22.3(12)3 przeprowadzić uproszczoną analizę ekonomiczną przedsiębiorstwa handlowego zgodnie z zasadami;

A.22.3(13) Interpretuje podstawowe miary i wskaźniki analizy ekonomicznej;

A.22.3(13)1 zidentyfikować miary i wskaźniki analizy ekonomicznej;

A.22.3(13)2 obliczyć wskaźniki struktury i dynamiki składników bilansu na podstawie przykładowego bilansu firmy handlowej;

A.22.3(13)3 obliczyć wskaźniki struktury i dynamiki oraz rachunku zysków i strat na podstawie przykładowego rachunku zysków i strat;

A.22.3(13)4 dokonać oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa handlowego na podstawie obliczonych wskaźników;

A.22.3(14) sporządza sprawozdania z realizacji zadań gospodarczych;

A.22.3(14)1 dokonać analizy zasad sporządzania sprawozdań z realizacji zadań gospodarczych;

A.22.3(14)2 sporządzić podstawowe sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa handlowego według podanych założeń;

A.22.3(14)3 wypełnić deklarację podatku dochodowego dla określonego przedsiębiorstwa handlowego;

A.22.3(15) przestrzega zasad i stosuje metody sporządzania planów rzeczowych i planów finansowych

A.22.3(15)1 określić zasady sporządzenia planów rzeczowych i finansowych;

A.22.3(15)2 sporządzić plan sprzedaży i zakupów przedsiębiorstwa handlowego na podstawie podanych założeń;

A.22.3(15)3 sporządzić plan zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników na podstawie podanych założeń;

A.22.3(15)4 sporządzić plan zmian majątku, kapitałów, kosztów, przychodów, wydatków na podstawie otrzymanych danych;

A.22.3.16) sporządza biznesplan przedsiębiorstwa

A.22.3(16)1 zidentyfikować elementy biznes planu;

A.22.3(16)2 określić zasady sporządzania biznes planu;

A.22.3(16)3 wyjaśnić role biznes planu w realizacji handlowego przedsięwzięcia gospodarczego;

A.22.3(16)4 opracować zgodnie z zasadami wskazane elementy biznes planu dla określonego przedsięwzięcia gospodarczego;

KPS (2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

KPS(2)2 zaplanować sposób realizacji wyznaczonych celów;

KPS (3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(3)1 dokonać analizy rezultatów podejmowanych działań;

KPS (4) jest otwarty na zmiany;

KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;

KPS (10) współpracuje w zespole;

KPS(10)1 zastosować zasady współpracy w zespole;

OMZ (1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(1)1 dokonać analizy przydzielonych zadań.


Pobieranie 2.31 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna