O strukturze przedmiotowej


PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓWPobieranie 2.31 Mb.
Strona2/16
Data29.04.2016
Rozmiar2.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW


W programie nauczania dla zawodu technik handlowiec zastosowano taksonomię celów ABC B. Niemierko

1. Towar jako przedmiot handlu

1.1. Asortyment towarowy  1. Jakość towarów w handlu

  2. Magazynowanie towarów

  3. Bezpieczne wykonywanie pracy w handlu1.1. Asortyment towarowy

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(A.j)(1)1 dokonać interpretacji pojęć: jakość, wartość użytkowa, odbiór jakościowy, norma – zgodnie z obowiązującą
w przedsiębiorstwach handlowych nomenklaturą;

P

C

 • Podstawowe informacje o asortymencie towarowym.

 • Charakterystyka towaroznawcza sprzedawanego asortymentu.

 • Odbiór jakościowy towarów przeznaczonych do sprzedaży.

 • Klasyfikacja towarów.

 • Cechy sprzedawanego asortymentu.

 • Opakowania w handlu.

 • Klasyfikacja opakowań.

 • Funkcje opakowań.
PKZ(A.j)(1)2 uzasadnić przydatność wiedzy o towarach w pracy
w handlu;

P

C

PKZ(A.j)(2)1 rozróżnić kryteria klasyfikacji towarów według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;

P

B

PKZ(A.j)(2)2 dokonać analizy klasyfikacji wyrobów i usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU);

PP

C

PKZ(A.j)(2)3 dokonać charakterystyki towaroznawczej wybranych grup towarowych (żywnościowych i nieżywnościowych);

P

B

PKZ(A.j)(2)4 zakwalifikować towar do odpowiedniej grupy asortymentowej;

P

C

A.18.2(1)1 dokonać analizy cech sprzedawanego asortymentu towarów;

P

C

A.18.2(1) 2. dobrać asortyment do wybranych grup towarowych;

P

C

PKZ(A.j)(6)1 sklasyfikować opakowania zgodnie z przyjętymi kryteriami;

PP

C

PKZ(A.j)(6)2 rozróżnić opakowania towarów ze względu na funkcję jaką pełnią;

P

B

PKZ(A.j)(6)3 określić właściwości materiałów zastosowanych na opakowania artykułów żywnościowych zgodnie z polską normą;

P

B

PKZ(A.j)(6)4 dobrać opakowanie do wyznaczonego towaru;

P

C

KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych.

P

C
Planowane zadanie

Dobieranie towarów do odpowiedniej grupy towarowej

Otrzymałeś zadanie polegające na zakwalifikowaniu towarów z otrzymanej listy do odpowiedniej grupy towarowej. Zadanie wykonujesz indywidualnie korzystając z dostępnych w pracowni charakterystyk grup asortymentu towarowego, katalogów i czasopism branżowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Wykonane zadanie będziesz prezentował na forum klasy (5 minut) oraz przekażesz do oceny w wersji papierowej i elektronicznej.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne z działu programowego „Towar jako przedmiot handlu” powinny być prowadzone w pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży, wyposażonej w: stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, atrapy towarów, przyrządy do kontroli jakości i warunków przechowywania towarów oraz do określania masy i wielkości towarów, instrukcje obsługi urządzeń.


Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, teksty przewodnie, karty pracy dla uczniów, czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce towaroznawczej.


Zalecane metody dydaktyczne

W dziale programowym „Asortyment towarowy” dominującymi metodami kształcenia powinny być: metoda ćwiczeń oraz metoda tekstu przewodniego, aby uczący się samodzielnie wykonywali ćwiczenia.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15-osobowych. Dominujące formy organizacyjne pracy uczniów indywidualna zróżnicowana i w grupach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji oraz poprawności wykonania zadania. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: poprawność doboru towaru do grupy asortymentowej, sposób prezentacji (układ, czytelność przekazu, czas). W podsumowaniu działu proponuje się przeprowadzić test wielokrotnego wyboru oraz test praktyczny z wykorzystaniem karty obserwacji.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

1.2. Jakość towarów w handlu

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(A.j)(4)1 zidentyfikować stosowane w handlu normy towarowe, normy jakości;

P

B

 • Normy towarowe oraz normy jakości.

 • Kontrola jakości towarów.

 • Metody badań instrumentalnych.

 • Zasady pobierania próbek towarów do badań.

 • Ocena jakości towarów.

 • Interpretowanie wyników oceny towarów.

 • Postępowanie z towarem wadliwym.

 • Bezpieczeństwo zdrowotne żywności.

 • Zasady pobierania próbek towarów do badania.

 • Przygotowanie próbek towarów do badań.

 • Procesy zachodzące w przechowywanych towarach żywnościowych.

PKZ(A.j)(4)2 dokonać analizy poznanych norm jakości dla wskazanych grup towarów;

PP

C

PKZ(A.j)(4)3 określić rolę kontroli jakości towarów w działalności handlowej;

P

B

PKZ(A.j)(4)4 rozróżnić cechy jakościowe wskazanych towarów zgodnie z przyjętymi kryteriami;

P

B

PKZ(A.j)(4)5 scharakteryzować stosowane w handlu metody badań instrumentalnych w odniesieniu do wskazanej grupy towarowej;

PP

B

PKZ(A.j)(4)6 dokonać analizy obowiązujących przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;

P

C

PKZ(A.j)(4)7 określić procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, które mogą zachodzić w przechowywanych w przedsiębiorstwie handlowym towarach żywnościowych;

PP

B

PKZ(A.j)(4)8 wyjaśnić obowiązujące w handlu procedury postępowania z towarem wadliwym;

P

B

A.18.1(8)1 pobrać, zgodnie z zasadami, próbki wskazanych towarów do oceny organoleptycznej;

P

C

A.18.1(8)2 ocenić jakość wybranych towarów zgodnie z przyjętymi kryteriami;

P

C

A.18.1(8)3 przygotować wskazane próbki towarów do badań zgodnie z procedurą;

P

C

A.18.1(8)4 sporządzić dokumentację związaną z przekazaniem próbek do badań;

PP

C

A.18.1(8)5 dokonać interpretacji wyników oceny jakości towarów;

PP

C

KPS(3)1 dokonać analizy rezultatów podejmowanych działań;

P

C
KPS(8)3 przewidzieć skutki podejmowanych działań.

P

D

Planowane zadanie

Przygotowanie próbek towarów do badań

Otrzymałeś zadanie opracowania instrukcji pobierania próbek do badań. Zadanie wykonujesz w grupie 3-osobowej, korzystając z dostępnych w pracowni materiałów na temat badania jakości towarów. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Opracowaną instrukcję będziesz prezentował na forum klasy (10 minut), a następnie przekażesz do oceny w wersji papierowej i elektronicznej.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Dział programowy „Jakość towarów w handlu” powinien być prowadzony w pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży, wyposażonej w: stanowisko stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, przyrządy do kontroli jakości.


Środki dydaktyczne

Normy towarowe, normy jakości, zestawy ćwiczeń. Czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące jakości towarów.


Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą powinny być ćwiczenia. W dziale programowym „Jakość towarów w handlu” powinna być stosowana również metoda tekstu przewodniego pozwalająca na kształtowanie umiejętności analizowania i selekcjonowania informacji z zakresu jakości towarów.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15-osobowych. Dominująca forma organizacyjna indywidualna jednolita i w grupach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji oraz opracowanej instrukcji. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: merytoryczną zawartość opracowanej instrukcji, układ graficzny, sposób prezentacji (czytelność przekazu, czas).Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.


1.3. Magazynowanie towarów

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(A.j)(5)1 określić zasady odbioru ilościowego i jakościowego towarów stosowanych w handlu;

P

B

 • Zasady odbioru ilościowego i jakościowego towarów.

 • Przepisy prawa dotyczące znaków jakości towarów.

 • Znaki jakości towarów.

 • Zasady kontroli wyrywkowej towarów.

 • Postępowanie wyjaśniające niezgodności dostawy i zamówienia.

 • Zasady zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagarnięciem.

 • Rodzaje i funkcje magazynów.

 • Wyposażenie magazynów.

 • Zasady przechowywania towarów w magazynach.

 • Zasady transportu towarów.

 • Rodzaje i funkcje opakowań.

 • Zasady doboru opakowania do towaru w magazynie.PKZ(A.j)(5)2 dokonać szczegółowej analizy przepisów dotyczących jakości wskazanych towarów , w tym HACCP;

PP

C

PKZ(A.j)(5)3 zidentyfikować wskazane znaki jakości stosowane w handlu;

P

A

PKZ(A.j)(5)4 dokonać analizy informacji zawartych na wskazanych opakowaniach zbiorczych zgodnie z zasadami przyjętymi w handlu;

P

C

PKZ(A.j)(5)5 określić zasady przeprowadzania kontroli wyrywkowej wybranych towarów stosowane w działalności handlowej;

PP

B

PKZ(A.j)(5)6 ustalić niezgodności między towarem dostarczonym a zamówionym;

P

D

PKZ(A.j)(5)7 opracować scenariusz rozmowy wyjaśniającej z dostawcą w przypadku ujawnionych niezgodności wskazanych
w analizowanym przypadku;

PP

D

PKZ(A.j)(5)8 dokonać charakterystyki powszechnie stosowanych
w handlu sposobów zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagarnięciem;

PP

B

PKZ(A.j)(3)1 rozróżnić wskazane urządzenia magazynowe;

PP

B

PKZ(A.j)(3)2 rozróżnić rodzaje magazynów handlowych i funkcje jakie pełnią;

P

B

PKZ(A.j)(3)3 określić czynniki wpływające na jakość wskazanych, przechowywanych towarów w magazynie;

P

B

PKZ(A.j)(3)4 określić sposób magazynowania, przechowywania i transportu wskazanego towaru;

P

B

PKZ(A.j)(3)5 określić warunki magazynowania dla wybranych grup towarów;

P

B

PKZ(A.j)(3)6 dobrać sposób przechowywania do rodzaju wskazanych towarów zapewniający zachowanie ich właściwości i jakości ;

P

C

PKZ(A.j)(3)7 określić warunki transportu dla kilku wskazanych grup towarów;

P

B

PKZ(A.j)(3)8 dobrać warunki transportu dla wskazanych grup towarowych.

PP

C

PKZ(A.j)(13)1 rozróżnić programy komputerowe stosowane w handlu;

P

B

PKZ(A.j)(13)2 obsłużyć programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych sprzedawcy;

P

C

KPS(8)2 wyjaśnić, co oznacza określenie „odpowiedzialność za podejmowane działania”.

P

C
Planowane zadanie

Przyjmowanie dostaw towarów do magazynu

Otrzymałeś zadanie opracowania procedury przyjmowania ilościowego i jakościowego towarów. Zadanie wykonujesz w grupie 5-osobowej, korzystając z dostępnych w pracowni źródeł informacji. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Opracowaną procedurę będziesz prezentował na forum klasy (10 min.) oraz przekażesz do oceny w wersji elektronicznej i drukowanej.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne z dział programowego „Magazynowanie towarów” powinny być realizowane w pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży, wyposażoną w: stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, pakiet programów biurowych, projektor multimedialny; urządzenia do przechowywania, atrapy towarów, przyrządy do kontroli jakości i warunków przechowywania towarów oraz do określania masy i wielkości towarów, instrukcje obsługi urządzeń.


Środki dydaktyczne

Katalogi prezentujące sprzęt i urządzenia magazynowe, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące magazynowania towarów.

Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą kształcenia będą ćwiczenia. W dziale programowym „Magazynowanie towarów” powinna być stosowana metoda tekstu przewodniego, pozwalająca na kształtowanie umiejętności analizowania i selekcjonowania informacji z zakresu zasad magazynowania towarów.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15-osobowych. Dominująca form organizacyjna pracy uczniów: w grupach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie j prezentacji oraz opracowanej procedury. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: merytoryczną zawartość opracowanej procedury (zapewniającej prawidłowe przyjecie towaru pod względem ilościowymi jakościowym), sposób prezentacji (czytelność przekazu, czas). Efekty proponuje się sprawdzić z wykorzystaniem testu z zadaniami otwartymi i zamkniętymi.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.1.4. Bezpieczne wykonywanie pracy w handlu

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

BHP(4)1 rozróżnić źródła i rodzaje zagrożeń dla życia i zdrowia w środowisku pracy sprzedawcy;

P

B

 • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony. środowiska oraz przepisy sanitarne obowiązujące w działalności handlu.

 • Czynniki szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka występujące w środowisku pracy w handlu.

BHP(4)2 ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia związanych z pracą sprzedawcy;

P

C

BHP(4)3 ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom dla mienia związanych z pracą sprzedawcy;

PP

D

BHP(5)1 ustalić rodzaje czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy sprzedawcy;

PP

D

BHP(5)2 określić sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi w pracy sprzedawcy;

P

B

BHP(6)1 rozróżnić czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące w środowisku pracy sprzedawcy;

P

B

BHP(6)2 wyjaśnić działanie czynników szkodliwych w środowisku pracy sprzedawcy na organizm człowieka;

P

B

KPS(3)2 przewidzieć konsekwencje podejmowanych działań.

P

C
Planowane zadanie
Opracowanie karty stanowiska pracy sprzedawcy

Otrzymałeś zadanie opracowania karty stanowiska pracy sprzedawcy ze względu na zagrożenia dla zdrowia. Zadanie wykonujesz w grupach 5-osobowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Opracowaną kartę stanowiska pracy będziesz prezentował na forum klasy (10 min.).Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne z działu „Bezpieczne wykonywanie pracy w handlu” powinny być realizowane w pracowni, wyposażonej w: stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarka, pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, instrukcje obsługi urządzeń.


Środki dydaktyczne

Zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące zagrożeń dla zdrowia występujących w pracy sprzedawcy. Zestawy ćwiczeń.


Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą powinny być ćwiczenia. W dziale programowym „Bezpieczne wykonywanie pracy” powinna być zastosowana również metoda tekstu przewodniego i dyskusja dydaktyczna.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15-osobowych. Dominująca form organizacyjna pracy uczniów: w grupachPropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie testu wielokrotnego wyboru. oraz wykonanych ćwiczeń W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: merytoryczną zawartość opracowanej karty stanowiska pracy w handlu (odniesienie do przepisów prawa), sposób prezentacji (czytelność przekazu, czas,).Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

2. Organizacja i techniki sprzedaży

2.1. Dostawy towarów2.2. Przygotowanie i sprzedaż towarów


2.1. Dostawy towarów

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

A.18.1(1)1 dokonać analizy zasad przyjmowania
i dokumentowania dostaw towarów powszechnie stosowanych w handlu;

P

C

 • Zasady przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów.

 • Rodzaje i zasady sporządzania dokumentów dotyczących przyjmowania dostaw towarów.

 • Normy towarowe oraz normy jakości związane z przechowywaniem i konserwacją towarów.

 • Zasady oznakowania towarów i opakowań.

 • Znaki towarowe i znaki jakości.

 • Zasady obsługi i eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych na stanowisku do przyjmowania dostaw i magazynowania towarów.

 • Racjonalna gospodarka opakowaniami w czasie dostaw towarów.
A.18.1(1)2 scharakteryzować zasady przyjmowania dostaw towarów powszechnie stosowanych w handlu;

P

B

A.18.1(1)3 opracować algorytm postępowania przy przyjmowaniu dostaw towarów;

PP

C

A.18.1(1)4 określić rodzaje dokumentów dotyczących dostaw towarów stosowanych powszechnie w przedsiębiorstwach handlowych;

P

B

A.18.1(1)5 skontrolować otrzymane dokumenty pod względem formalnym i rachunkowym zgodnie z ustalonymi w przedsiębiorstwie handlowym zasadami;

P

C

A.18.1(2)1 określić, na czym polega odbiór ilościowy i jakościowy towarów zgodnie z praktyką stosowaną w przedsiębiorstwach handlowych;

P

B

A.18.1(2)2 dokonać interpretacji pojęć: jakość, wartość użytkowa, odbiór jakościowy, norma;

P

C

A.18.1(2)3 zidentyfikować przepisy dotyczące jakości, w tym HACCP, stosowane w handlu;

P

B

A.18.1(2)4wymienić czynniki wpływające na jakość towarów;

P

A

A.18.1(2)5 zidentyfikować wskazane znaki jakości stosowane w handlu;

P

B

A.18.1(2)6 wymienić cechy jakościowe towarów;

P

A

PKZ(A.j)(7)1 zidentyfikować przepisy określające zasady oznakowania towarów;

P

B

PKZ(A.j)(7)2 scharakteryzować zasady oznakowania towarów w handlu;

P

B

PKZ(A.j)(7)3 odczytać wskazane oznakowania towarów i opakowań;

P

C

PKZ(A.j)(8)1 zidentyfikować zasady racjonalnej gospodarki opakowaniami w organizacji sprzedaży;

P

B

PKZ(A.j)(8)2 uzasadnić konieczność przestrzegania racjonalnej gospodarki opakowaniami w trakcie dostaw towarów;

P

C

A.18.1(9)1 rozróżnić urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy w handlu;

P

B

A.18.1(9)2 zanalizować instrukcje obsługi urządzeń technicznych stosowanych na stanowiskach pracy w handlu;

P

C

KPS(3)1 dokonać analizy rezultatów podejmowanych działań;

P

C
KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;

P

C

KPS(5)1 przewidzieć sytuacje wywołujące stres.

P

C

Planowane zadanie

Przyjmowanie dostaw towarów

Otrzymałeś za zadanie opracowanie procedury przyjmowania ilościowego i jakościowego towarów. Zadanie wykonujesz w grupie 5-osobowej, korzystając z dostępnych w pracowni źródeł informacji. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Opracowaną procedurę będziesz prezentował na forum klasy (10 min.) oraz przekażesz do oceny w wersji elektronicznej i drukowanej.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne z działu programowego powinny być realizowane w pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży, wyposażoną w: stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, pakiet programów biurowych, projektor multimedialny; urządzenia do przechowywania, atrapy towarów, przyrządy do kontroli jakości i warunków przechowywania towarów oraz do określania masy i wielkości towarów, instrukcje obsługi urządzeń.


Środki dydaktyczne

Katalogi prezentujące sprzęt i urządzenia magazynowe, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące dostaw towarów.

Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą kształcenia będą ćwiczenia.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15-osobowych. Dominująca form organizacyjna pracy uczniów: w grupach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie wykonanego ćwiczenia. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczną (zapewniającą prawidłowe przyjecie towaru pod względem ilościowym i jakościowym), sposób prezentacji, czytelność przekazu, czas wykonania.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
2.2. Przygotowanie i sprzedaż towarów

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

A.18.1(3)1 rozróżnić rodzaje cen towarów w zależności od stopnia obrotu towarowego;

P

B

 • Rodzaje cen, ich elementy i sposoby ustalania.

 • Zasady przygotowania towarów do sprzedaży.

 • Zasady znakowania towarów.

 • Formy i metody prezentowania cech i walorów użytkowych towarów.

 • Zasady rozmieszczania towarów w magazynie i na sali sprzedażowej.

 • Rodzaje magazynów ich funkcje i wyposażenie.

 • Warunki przechowywania towarów.

 • Przepisy o odpowiedzialności materialnej sprzedawcy.

 • Zasady zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą.

 • Metody i formy prezentowania towarów.

 • Metody i formy sprzedaży towarów.

 • Środki transportu wewnętrznego.

 • Zasady obsługi i eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych na stanowisku do przygotowywania towarów do sprzedaży.

A.18.1(3)2 scharakteryzować zasady ustalania cen towarów powszechnie stosowanych w handlu;

P

B

A.18.1(3)3 rozróżnić ceny netto od cen brutto;

P

B

A.18.1(3)4 określić zależność między ceną towaru a popytem i podażą;

P

B

A.18.1(3)5 obliczyć ceny zgodnie z zasadami stosowanymi w handlu w odpowiedzialny sposób;

P

C

A.18.1(4)1 scharakteryzować zasady oznakowania wskazanych towarów przygotowywanych do sprzedaży;

P

B

A.18.1(4)2 odczytać oznakowania wskazanych towarów i opakowań;

P

C

A.18.1(4)3 zidentyfikować zasady oznakowania towarów przygotowywanych do sprzedaży w punkcie sprzedaży;

P

B

A.18.1(5)1 rozróżnić metody i formy prezentacji towarów powszechnie stosowanych w handlu;

P

B

A.18.1(5)2 dokonać analizy metod i form prezentacji towarów najczęściej stosowanych w handlu;

P

C

A.18.1(5)3 dobrać metodę i formę sprzedaży w zależności od asortymentu oraz w zależności od prowadzonej działalności handlowej;

P

C

A.18.1(7)1 sklasyfikować magazyny według wskazanych kryteriów;

PP

C

A.18.1(7)2 dokonać analizy rozmieszczania towarów w przedsiębiorstwie handlowym w podanych przykładach;

P

C

A.18.1(7)3 rozróżnić wskazane środki transportu wewnętrznego, które są stosowane powszechnie w magazynach;

P

B

A.18.1(7)4 dobrać sprzęt i urządzenia magazynowe do wybranej grupy towarowej;

P

C

A.18.1(7)5 określić wpływ warunków przechowywania wskazanych towarów na ich właściwości;

P

B

A.18.1(8)7 skorzystać z norm towarowych oraz normy jakości w zakresie przechowywania towarów;

P

C

A.18.1(8)8 wskazać sposób postępowania w przypadku towarów wadliwych, zepsutych i uszkodzonych zgodnie z krajowymi przepisami;

P

B

A.18.1(8)9 przewidzieć skutki nieprzestrzegania norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów;

PP

C

A.18.1(9)1 rozróżnić urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy w handlu;

P

B

A.18.1(9)2 zanalizować instrukcje obsługi urządzeń technicznych występujących powszechnie w handlu;

P

C

A.18.1(10)1 scharakteryzować wskazane zasady przygotowania towarów do sprzedaży;

P

B

A.18.1(10)2przygotować wskazane towary do sprzedaży zgodnie z zasadami stosowanymi w handlu;

P

C

A.18.1(11)1 rozróżnić rodzaje magazynów przechowujących wskazane towary;

P

B

A.18.1(11)2 wyjaśnić funkcje, jakie pełnią magazyny w handlu;

P

B

A.18.1.(11)3 scharakteryzować zasady rozmieszczania wskazanych towarów w magazynie i w sali sprzedażowej;

P

B

A.18.1(11)4 dokonać analizy zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej;

P

C

A.18.1(11)5 zaplanować rozmieszczanie towarów w magazynie i w sali sprzedażowej zgodnie z zasadami

P

C

A.18.1(11)6 określić czynniki wpływające na jakość przechowywanych towarów;

P

B

A.18.1(12)1 zidentyfikować zasady segregacji opakowań;

P

B

A.18.1(12)2 określić zasady racjonalnej gospodarki opakowaniami;

P

B

A.18.2(14)1 zidentyfikować przepisy prawne związane z podatkiem VAT,

P

B

A.18.2(14)2 wyjaśnić zasady funkcjonowania podatku VAT;

P

B

A.18.2.(14)3 rozróżnić stawki podatku VAT;

P

B

PKZ(A.j) (13)1 rozróżnić programy komputerowe stosowane w handlu;

PP

B

PKZ(A.j) (13)2określić funkcje programów komputerowych stosowanych w handlu;

PP

B

PKZ(A.j)(13)3 obsłużyć programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych sprzedawcy;

P

C

A.18.1.(13)1 zidentyfikować przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej sprzedawcy ;

P

B

A.18.1.(13)2 dokonać analizy przepisów prawa o odpowiedzialności materialnej;

P

C

A.18.1.(13)3 uzasadnić znaczenie odpowiedzialności materialnej
w działalności handlowej;

P

C

A.18.1(14)1 scharakteryzować zasady zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą;

P

B

A.18.1(14)2 przewidzieć skutki braku odpowiedniego zabezpieczenia towaru ze wskazanej grupy asortymentowej;

P

C

A.18.2(3)1 rozróżnić formy i techniki sprzedaży powszechnie stosowane w handlu;

P

B

A.18.2(3)2 scharakteryzować różne techniki sprzedaży towarów stosowane w handlu;

P

B
A.18.2(3)3 dobrać technikę sprzedaży w zależności od posiadanego asortymentu i potrzeb klientów do rodzaju działalności handlowej (punktu sprzedaży);

P

C

A.18.2(3)4 dobrać formy sprzedaży w zależności od posiadanego asortymentu i potrzeb klientów;

P

C

BHP(4)1 rozróżnić źródła i rodzaje zagrożeń dla życia i zdrowia w środowisku pracy sprzedawcy;

P

B

BHP(4)2 ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia związanych z pracą sprzedawcy;

P

C

BHP(4)3 ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom dla mienia związanych z pracą sprzedawcy;

P

C

BHP(5)1 ustalić rodzaje czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy sprzedawcy;

P

C

BHP(5)2 określić sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi w pracy sprzedawcy;

P

B

BHP(6)1 rozróżnić czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące w środowisku pracy sprzedawcy;

P

B

BHP(6)2 wyjaśnić działanie czynników szkodliwych w środowisku pracy sprzedawcy na organizm człowieka;

P

B

KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

P

C
KPS(8)2 wyjaśnić, co oznacza określenie „odpowiedzialność za podejmowane działania”;

P

B

KPS(10)1 zastosować zasady współpracy w zespole.

P

C

Planowane zadanie

Planowanie rozmieszczenia towarów w sklepie

Otrzymałeś zadanie opracowania planu rozmieszczenia towarów w sklepie, którego oferta sprzedażowa obejmuje odzież damską oraz dodatki (biżuteria, szale, apaszki). Wyposażenie sklepu pozwala na ekspozycję towarów na półkach, wieszakach sklepowych i manekinach. Sklep otrzymał dostawę odzieży wiosennej, ale posiada również towary z ofert zimowej w obniżonych cenach. Do wykonania zadania wykorzystasz źródła informacji znajdujące się w pracowni dotyczące zasad rozmieszczania towarów w sklepie. Masz do dyspozycji stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Zadanie będziesz wykonywał w grupie 5-osobowej. Opracowany plan będziesz prezentował na forum klasy (10 minut).Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne z działu „Przygotowanie towarów do sprzedaży” powinny być prowadzone w pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży, wyposażonej w: stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny; urządzenia do przechowywania, eksponowania, transportu i znakowania towarów, atrapy towarów, druki dokumentów dotyczących organizacji i prowadzenia sprzedaży, instrukcje obsługi urządzeń.


Środki dydaktyczne

Czasopisma branżowe, zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.


Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą kształcenia będzie metoda ćwiczeń. Wskazane jest w dziale programowym stosowanie metody tekstu przewodniego, mapy mentalnej, aby osiągnąć efekty zaplanowane w dziale.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15-osobowych. Dominująca form organizacyjna pracy uczniów: w grupach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie wykonanego ćwiczenia oraz testu z zadaniami otwartymi i zamkniętymi.

W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (np. rozmieszczenie towarów zgodnie z zasadami, i obecnie obowiązującymi trendami prezentowania odzieży damskiej), sposób prezentacji (pomysłowość, czytelność przekazu, czas), wydruk opracowanego planu rozmieszczenia towarów.


Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.Pobieranie 2.31 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna