O strukturze przedmiotowej


Marketing w działalności handlowejPobieranie 2.31 Mb.
Strona4/16
Data29.04.2016
Rozmiar2.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

4. Marketing w działalności handlowej


4.1. Podstawy gospodarowania

4.2. Statystyka w marketingu

4.3. Produkt i analiza rynku

4.4 Działalność promocyjna przedsiębiorstwa handlowego
4.1. Podstawy gospodarowania

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(A.m)(1)1 rozróżnić zjawiska mikroekonomiczne od zjawisk makroekonomicznych na przykładzie polskiej gospodarki;

P

B

 • Zjawiska mikro- i makroekonomiczne.

 • Koszt alternatywny.

 • Polska w Unii Europejskiej i na świecie.

 • Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa handlowego.

 • Elastyczność cenowa popytu i podaży.

 • Wpływ możliwości finansowych nabywców na decyzje zakupu.

 • Decyzje producentów i konsumentów.

 • Mechanizm rynkowy.

 • Czynniki kształtujące popyt.

PKZ(A.m)(1)2wyjaśnić konieczność dokonywania wyborów ekonomicznych przez gospodarstwa domowe i konsumentów indywidualnych;

P

B

PKZ(A.m)(1)3 porównać sytuację gospodarczą w Polsce z innymi krajami UE z uwzględnieniem takich wskaźników jak: obroty handlu zagranicznego, Produkt Krajowy Brutto, na 1 mieszkańca, poziom inflacji, stopa bezrobocia;

P

C

PKZ(A.m)(1)4 dokonać analizy aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie i jej wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw handlowych;

PP

C

PKZ(A.m)(1)5 dokonać analizy otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa handlowego;

P

C

PKZ(A.m)(1)6 dokonać analizy zjawiska elastyczności popytu i podaży;

PP

C

PKZ(A.m)(1)7 zidentyfikować podstawowe czynniki ekonomiczne wpływające na możliwości finansowe nabywców;

P

B

PKZ(A.m)(1)8 określić decyzje podejmowane przez konsumentów i producentów w procesie gospodarowania;

P

B

PKZ(A.m)(1)9 dokonać analizy działania mechanizmu rynkowego na przykładzie określonego produktu;

P

C

PKZ(A.m)(1)10 ustalić wpływ czynników ekonomicznych i kulturowych na popyt;

P

C

KPS(1)2zastosować zasady etyki zawodowej;

P

C
KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;

P

C

KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;

P

C

KPS(3)2 przewidzieć konsekwencje podejmowanych działań;

P

C

KPS(4)1 dokonać analizy zmian zachodzących w branży;

P

C

Planowane zadanie

Ocena sytuacji gospodarczej Polski i jej wpływ na decyzje zakupu i sprzedaży towarów

Otrzymałeś zlecenie dokonania oceny sytuacji gospodarczej Polski. Zadanie wykonujesz w grupie 3-4-osobowej korzystając z dostępnych w pracowni zasobów internetowych oraz innych źródeł wiedzy. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Wykonaną pracę przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. Etapy według których wykonasz zadanie.

Etap I


Analiza danych statystycznych podstawowych wskaźników, które pozwolą ocenić sytuacje gospodarczą Polski na tle Europy i świata

Etap II


Na podstawie dokonanej analizy opracowanie raportu na temat sytuacji gospodarczej Polski na świecie i jej wpływu na decyzje zakupu podejmowane przez nabywców i decyzje sprzedaży podejmowane przez przedsiębiorców.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Dział programowy powinien być prowadzony w pracowni techniki biurowej wyposażonej w : stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki (po jednej na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych.


Środki dydaktyczne

Roczniki statystyczne, pakiet edukacyjny, zestawy ćwiczeń.


Zalecane metody dydaktyczne Dominująca metoda – ćwiczenia.
Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15-osobowych. Dominująca forma organizacyjna – praca w grupach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie testu praktycznego. w ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (np. struktura raportu, bezbłędnie sformułowane wnioski), układ treści, czytelność.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.4.2. Statystyka w marketingu

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(A.m)(8)1 wybrać dane statystyczne przydatne do analizy badanego zjawiska;

P

C

 • Źródła informacji statystycznych.

 • Dane statystyczne.

 • Rodzaje badań statystycznych.

 • Miary statystyczne.

 • Analiza statystyczna.

 • Metody badań statystycznych.

 • Techniki zbierania danych statystycznych.

 • Opracowanie, prezentacja danych statystycznych.
PKZ(A.m)(8)2 dokonać analizy danych statystycznych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa handlowego;

P

C

PKZ(A.m)(9)1 zidentyfikować rodzaje badań statystycznych;

P

B

PKZ(A.m)(9)2 rozróżnić miary statystyczne;

P

B

PKZ(A.m)(9)3 ocenić przydatność badań statystycznych w działalności handlowej;

P

C

PKZ(A.m)(10)1zidentyfikować źródła informacji statystycznych;

P

B

PKZ(A.m)(10)2 zgromadzić dane dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych;

P

D

PKZ(A.m)(10)3 zgromadzić dane statystyczne dotyczące poziomu sprzedaży określonych towarów;

P

D

PKZ(A.m)(11)1 rozróżnić stosowane metody badań statystycznych;

P

B

PKZ(A.m)(11)2 obliczyć bezbłędnie podstawowe miary statystyczne;

P

C

PKZ(A.m)(11)3 zinterpretować wskaźniki statystyczne;

PP

C

PKZ(A.m)(12)1 scharakteryzować metody statystyczne w analizie rynku;

P

B

PKZ(A.m)(12)2 wykorzystać metody statystyczne do analizy danych;

P

C

PKZ(A.m)(12)3 dobrać miary do przeprowadzenia analizy badanego zjawiska;

PP

C

PKZ(A.m)(12)4 dokonać analizy cen stosowanych w transakcjach kupna i sprzedaży w danym okresie;

P

D

PKZ(A.m)(12)5 wykonać prace związane z planowaniem i analizą statystyczną;

P

C

PKZ(A.m)(12)6 skorzystać ze wskazanych materiałów statystycznych;

PP

C

PKZ(A.m)(12)7 przygotować i opracować proste badania statystyczne oraz opracować wyniki;

P

D
PKZ(A.m)(13)1 rozróżnić poznane formy prezentowania informacji statystycznych;

P

B

PKZ(A.m)(13)2 ustalić formę prezentowania informacji statystycznych;

P

C

PKZ(A.m)(13)3 rozróżnić poznane na zajęciach techniki zbierania danych statystycznych;

P

B

PKZ(A.m)(13)4 opracować wyniki badań statystycznych zgodnie z poznanymi zasadami;

P

C

PKZ(Am.)(13)5 zaprezentować graficznie wyniki badań statystycznych;

P

C

KPS(1)2zastosować zasady etyki zawodowej;

P

C

KPS(5)2 zastosować sposoby radzenia sobie ze stresem;

P

C
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

P

C
KPS(7)2 zastosować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;

P

C

KPS(8)3 przewidzieć skutki podejmowanych działań;

P

D
KPS(10)3 zmodyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko.

P

C
Planowane zadanie

Przeprowadzenie badania rynku

Otrzymałeś zlecenie przeprowadzenia badania rynku dla grupy towarowej wskazanej w karcie pracy. Zadanie wykonujesz w grupie 3-4-osobowej. W pracowni do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Praca będzie wykonywana w metodą projektów. Czas przeznaczony na wykonanie zlecenia – dwa tygodnie. Sporządzony projekt będziesz z grupą prezentować na forum klasy (10 minut) oraz przekażesz sprawozdanie z projektu w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny.

Waszym zadaniem będzie zaplanowanie, opracowanie założeń, przeprowadzenie badania rynku wybranej grupy towarów, zgodnie z poniższymi etapami działań:


 • Selekcja danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej

 • Ocenianie przydatności danych statystycznych

 • Gromadzenie informacji o danej zbiorowości

 • Obliczanie i interpretacja miar statystycznych

 • Analiza statystyczna badanego zjawiska

 • Opracowywanie danych statystycznych, ich prezentacja

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Dział programowy „Statystyka w marketingu” powinien być prowadzony w pracowni techniki biurowej wyposażonej w : stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki (po jednej na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych.


Środki dydaktyczne

Prezentacje multimedialne. Filmy edukacyjne. Materiały źródłowe: opisy zdarzeń. Zestawy ćwiczeń, kary pracy.


Zalecane metody dydaktyczne

Dominująca metoda – metoda projektów.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15-osobowych. Dominująca forma organizacyjna – praca w grupach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzane na podstawie prezentacji oraz sporządzonego sprawozdania z projektu. W ocenie prezentacji należy uwzględnić czas i sposób wypowiedzi. W ocenie sprawozdania należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (struktura sprawozdania, graficzna prezentacja danych, bezbłędna interpretacja wyników, wnioski sformułowane w logiczny sposób).Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.4.3. Produkt i analiza rynku

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

A.22.1(1)1 zidentyfikować źródła wiedzy o rynku dostawców i odbiorców;

P

B
A.22.1(1)2 dobrać źródła informacji do potrzeb przedsiębiorstwa handlowego;

P

C

A.22.1(2)1 określić zakres badań rynku towarów i usług;

P

B

A.22.1(2)2 zidentyfikować źródła pozyskiwania informacji o funkcjonowaniu rynku towarów i usług;

P

B

A.22.1(2)3 rozróżnić rodzaje informacji o rynku towarów i usług;

P

B

A.22.1(2)4 zgromadzić informacje o procesach zachodzących na rynku towarów i usług;

P

D

A.22.1(2)5 scharakteryzować sposoby zbierania opinii klientów indywidualnych i zbiorowych;

P

B

A.22.1(2)6 rozróżnić metody badań rynku towarów i usług, rynku producentów i konsumentów;

P

B

A.22.1(2)7 ustalić wady i zalety różnych rodzajów badań rynku towarów i usług, rynku producentów i konsumentów;

P

C

A.22.1(2)8 porównać obserwację rynkową z badaniem motywacyjnym;

PP

C

A.22.1(2)9 określić istotę różnych metod badania rynku;

P

B

A.22.1(2)10 zaprojektować badanie marketingowe w małej firmie handlowej;

P

D

A.22.1(3)1 rozróżnić techniki analizy danych;

P

B

A.22.1(3)2 uzasadnić konieczność przeprowadzania systematycznej analizy rynku;

P

C

A.22.1(3)3 rozróżnić metody i techniki badań marketingowych;

P

B

A.22.1(3)4 ustalić cel segmentacji rynku;

PP

C

A.22.1(3)5 rozróżnić segmenty rynku;

P

B

A.22.1(3)6 dokonać analizy korzyści wynikających z zakupu danego produktu;

P

C

A.22.1(3)7 sklasyfikować nabywców z uwzględnieniem ich oczekiwań;

PP

C

A.22.1(3)8 określić czynniki wpływające na decyzje konsumenta;

P

B

A.22.1(3)9 dokonać analizy informacji o konkurencji w danym obszarze;

P

C

A.22.1(3)10 scharakteryzować zachowania klientów indywidualnych i zbiorowych;

P

B

A.22.1(3)11 ustalić czynniki mające wpływ na cykl życia produktu;

PP

C

A.22.1(3)12 dokonać analizy zachowań nabywców na rynku;

P

C

A.22.1(3)13 opracować kwestionariusz ankiety zgodnie z zasadami;

P

D

A.22.1(3)14 przeprowadzić badanie rynku z wykorzystaniem ankiety;

P

D

A.22.1(4)1 zidentyfikować przepisy prawne regulujące działalność marketingową w Polsce i na świecie;

P

B

A.22.1(4)2 dokonać analizy przepisów prawnych regulujących działalność marketingową;

P

C

A.22.1(4)3 zidentyfikować możliwości przedsiębiorstwa handlowego w celu wykorzystywania danych osobowych w działalności marketingowej;

P

B

A.22.1(4)4 dokonać analizy przepisów prawa w zakresie wykorzystywania znaków towarowych;

P

C

A.22.1(4)5 dokonać analizy przepisów prawa o nieuczciwej konkurencji i praktykach monopolistycznych;

P

C

A.22.1(4)6 określić zakres przepisów prawnych dotyczących reklamy;

P

B

A.22.1(4)7 ustalić wpływ przepisów prawa podatkowego oraz przepisów celnych na działalność reklamową;

PP

C

A.22.1(4)8 korzystać z różnych źródeł prawa: finansowego, handlowego, cywilnego i prawa pracy.

P

C

Planowane zadanie
Analizowanie rynku pod kątem potrzeb i zachowań nabywców

Otrzymałeś/łaś zlecenie dokonania analizy rynku wskazanego w instrukcji asortymentu towarowego biorąc pod uwagę potrzeby i zachowania klientów. Zadanie wykonujesz w grupie 3-4-osobowej. W każdej grupie dokonacie wyboru lidera, który będzie miał za zadanie koordynowanie działań. Do dyspozycji masz komputer z dostępem do Internetu, materiały wspierające otrzymane od nauczyciela. Czas przeznaczony na wykonanie zadania – 3 godziny dydaktyczne. Z przeprowadzonej analizy należy sformułować wnioski i zapisać je w formie elektronicznej. Sporządzone wnioski będzie prezentował lider grupy na forum klasy, wersję elektroniczną przekażecie do oceny.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Dział programowy „Produkt i analiza rynku” powinien być prowadzony w pracowni techniki biurowej wyposażonej w : stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki (po jednej na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych.


Środki dydaktyczne

Instrukcja dla uczniów, materiały wspierające dla uczniów

Komputery z dostępem do Internetu (jedno stanowisko dla jednego ucznia)

Drukarka
Zalecane metody dydaktyczne

Dominujące metody: metoda ćwiczeń, analiza przypadku.
Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15-osobowych. Dominująca forma organizacyjna – praca w grupach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzane na podstawie wykonanego ćwiczenia podsumowującego dział oraz sformułowanych wniosków. w ocenie należy uwzględnić: logiczny układ treści, bezbłędnie sformułowane wnioski.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
4.4. Działalność promocyjna przedsiębiorstwa handlowego

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

A.22.1(5)1 określić rolę reklamy w działalności marketingowej;

P

B

 • Narzędzia promocji.

 • Opracowanie planu promocji.

 • Reklama w działalności marketingowej.

 • Elementy kampanii reklamowej.

 • Współpraca z agencją reklamową.

 • Formy, treści reklamy.

 • Nośniki reklamy.

 • Badanie skuteczności działalności reklamowej.

 • Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie handlowym.

 • Budżet planu marketingowego.
A.22.1(5)2 wskazać skuteczne i nieskuteczne sposoby reklamowania towarów;

P

A

A.22.1(5)3 opracować elementy kampanii reklamowej przedsiębiorstwa handlowego;

P

D

A.22.1(5)4 ustalić zasady współpracy z agencją reklamową;

P

C

A.22.1(5)5 rozróżnić formy, treści reklamy wybranego produktu;

P

B

A.22.1(5)6 zaprojektować apel reklamowy do produktu;

PP

D

A.22.1(5)7 porównać poznane nośniki reklamy towarów;

PP

C

A.22.1(5)8 określić czynniki wpływające na wybór nośnika reklamy;

P

B

A.22.1(5)9 zbadać skuteczność działalności reklamowej stosowanej przez przedsiębiorstwo handlowe;

P

D

A.22.1(5)10 uzasadnić wpływ wizerunku przedsiębiorstwa handlowego na wysokość sprzedaży;

P

C

A.22.1(5)11 określić rolę promocji w marketingu;

P

B

A.22.1(5)12 porównać różne formy aktywizacji sprzedaży;

P

C

A.22.1(6)1 rozróżnić rozpoznane narzędzia promocji;

P

B

A.22.1(6)2 dobrać odpowiednie narzędzia promocji do oferty handlowej przedsiębiorstwa;

P

C

A.22.1(6)3 opracować plan promocji dla małego przedsiębiorstwa handlowego;

PP

D

A.22.1(6)4 opracować działania promocyjne dla określonej oferty handlowej;

P

D

A.22.1(7)1 dokonać redakcji i przetworzenia informacji pozyskanych z przeprowadzonych badań rynku;

P

D

A.22.1(7)2 dokonać analizy wyników badań marketingowych;

P

C

A.22.1(7)3 opracować ofertę handlową i zapytanie ofertowe wykorzystując informacje z badań rynku;

P

D

A.22.1(7)4 opracować prognozy rynkowe na podstawie wyników badań marketingowych;

PP

C

A.22.1(7)5 opracować budżet kampanii reklamowej;

PP

C

A.22.1(8)1 dokonać analizy danych statystycznych dotyczących poznanych zjawisk gospodarczych;

P

C

A.22.1(8)2 podjąć decyzje handlowe na podstawie przeprowadzonej analizy wyników;

PP

D

A.22.1(8)3 wykorzystać dane z analizy rynku do sporządzania zamówień na towar;

P

C

A.22.1(9)1 ustalić cele marketingowe przedsiębiorstwa handlowego;

P

C

A.22.1(9)2 określić istotę i miejsce planów marketingowych w procesie planowania w przedsiębiorstwie;

PP

C

A.22.1(9)3scharakteryzować elementy planu marketingowego;

P

B

A.22.1(9)4opracować uproszczony plan marketingowy przedsiębiorstwa handlowego;

P

D

PKZ(A.m)(14)1ustalić programy komputerowe stosowane w pracy biurowej;

P

C

PKZ(A.m)(14)2 obsłużyć programy komputerowe przydatne przy wykonywaniu zadań zawodowych związanych z działalnością marketingową.

P

C

Planowane zadanie

Ocenianie etycznie kontrowersyjnych środków wyrazu reklam.

Otrzymałeś zlecenie oceny reklam, które zostały opublikowane w środkach masowego przekazu pod kątem ich skuteczności handlowej oraz etyki i estetyki. Dokonasz analizy zaprezentowanych na zajęciach edukacyjnych reklam i je ocenisz wg kryteriów zapisanych w instrukcji do wykonania ćwiczenia. Zadanie wykonujesz samodzielnie. Czas przeznaczony na wypełnienie karty oceny reklam 30 minut. Sporządzoną kartę oceny będziesz prezentował na forum grupy (5 minut) oraz przekażesz do oceny nauczycielowi.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Dział programowy „Działalność promocyjna przedsiębiorstwa handlowego” powinien być prowadzony w pracowni techniki biurowej wyposażonej w : stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki (po jednej na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych.


Środki dydaktyczne

Zdjęcia, plakaty, katalogi, foldery, prospekty, hasła reklamowe, wizytówki. Logo firmy, zaproszenia, broszury i gazety reklamowe.

Filmy edukacyjne. Materiały źródłowe: przykładowe scenariusze kampanii reklamowej. Opisy zdarzeń, gier dydaktycznych, scenariusze inscenizacji.

Czasopisma reklamowe. Techniczne środki kształcenia do zaprezentowania przykładów reklam.


Zalecane metody dydaktyczne

Dominujące metody: metoda ćwiczeń, analiza przypadku.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15-osobowych. Dominująca forma organizacyjna – praca w grupach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzane na podstawie wypełnionych przez uczniów kart samooceny oraz testu pisemnego. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: uzasadnienie oceny, estetyka wykonania.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.


Pobieranie 2.31 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna