O strukturze przedmiotowejPobieranie 2.31 Mb.
Strona5/16
Data29.04.2016
Rozmiar2.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

5. Przedsiębiorca w handlu


5.1. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej

5.2. Prowadzenie przedsiębiorstwa handlowego
5.1. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PDG(1)1 rozróżnić pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej: rynek, polityka fiskalna;

P

B

 • Podstawy działalności gospodarczej.

 • Zasady planowania określonej działalności. Formy organizacyjno-prawne działalności przedsiębiorstwa.

 • Aktualnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Formy pozyskiwania kapitału.

 • Rejestrowanie firmy.

 • Dokumentacja dotycząca podejmowania działalności gospodarczej.

 • Przedsiębiorstwa i instytucje funkcjonujące
  w handlu

 • Opodatkowanie działalności gospodarczej. Wydajność pracy. Systemy wynagrodzeń pracowników.

 • Obowiązki pracodawcy dotyczące ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenia gospodarcze. Etyka w biznesie.

 • Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż.

 • Opracowanie biznesplanu przedsiębiorstwa handlowego.


PDG(1)2 zdefiniować pojęcia: małe, średnie, duże przedsiębiorstwo;

P

A

PDG(2)1 zidentyfikować obowiązujące przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i prawa autorskiego;

P

B

PDG(2)2 zidentyfikować obowiązujące przepisy prawa podatkowego;

P

B

PDG(2)3 dokonać analizy obowiązujących przepisów prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego;

PP

C

PDG(2)4 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

P

B

PDG(3)1 zidentyfikować obowiązujące przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

P

B

PDG(3)2 dokonać analizy przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;

P

C

PDG(3)3 przewidzieć konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;

P

D

PDG(3)4 skorzystać z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej handlowej;

P

C

PDG(4)1 wymienić przedsiębiorstwa i instytucje występujące w handlu i powiązania między nimi;

P

A

PDG(4)2 zidentyfikować przedsiębiorstwa handlowe na różnych szczeblach obrotu towarowego;

P

B

PDG(4)3 określić powiązania przedsiębiorstwa handlowego z otoczeniem;

PP

B

PDG(7)1 sporządzić algorytm postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej;

P

D

PDG(7)2 wybrać właściwą do możliwości przedsiębiorstwa handlowego formę organizacyjno-prawną planowanej działalności handlowej;

P

C

PDG(7)3 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności handlowej;

P

C

PDG(7)4 wybrać odpowiednią do zamierzonego przedsięwzięcia formę opodatkowania działalności handlowej;

PP

C

PDG(7)5 sporządzić biznesplan dla wybranej działalności handlowej zgodnie z ustalonymi zasadami;

P

C

BHP(1)1 wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie handlowym;

P

B

BHP(1)2 rozróżnić powszechnie stosowane środki gaśnicze ze względu na zakres ich stosowania;

P

B

BHP(1)3 wyjaśnić pojęcie ergonomia;

P

B

BHP(2)1 wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

P

A

BHP((2)2 scharakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

PP

B

BHP(2)3 zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy;

P

B

KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań.

P

C
Planowane zadanie
Zakładanie własnej działalności gospodarczej

Otrzymałeś/łaś zlecenie założenia własnej działalności gospodarczej: 1. opracowania algorytmu postępowania w celu założenia firmy,

 2. przygotowania koniecznej dokumentacji.

Zadanie wykonujesz indywidualnie korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzony algorytm postępowania oraz dokumentację będziesz prezentować na forum grupy (10 minut) oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Dział programowy „Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej” powinien być prowadzony w pracowni sprzedaży wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu; b) stanowiska komputerowe dla uczniów (stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, specjalistyczne programy komputerowe.


Środki dydaktyczne

W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy . Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.


Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą kształcenia w dziale powinna być metoda projektów. Efekt projektu: komplet dokumentów, założeń dla wskazanej przez uczniów działalności gospodarczej.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15-osobowych. Dominująca form organizacyjna pracy uczniów: indywidualna jednolita oraz praca w grupach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie wykonanego ćwiczenia podsumowującego dział. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczną (struktura dokumentacji, wykonanie zgodnie z zasadami i procedurą), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ, bezbłędny edycyjnie).Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.5.2. Prowadzenie przedsiębiorstwa handlowego

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PDG(8)1zorganizować stanowisko pracy biurowej z zastosowaniem zasad ergonomii;

P

C

 • Prace biurowe w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 • Sporządzanie pism, korespondencja .

 • Badanie potrzeb klientów.

 • Podejmowane działania w małej firmie handlowej.

 • Urządzenia biurowe i ich obsługa.

 • Programy komputerowe wspomagające działalność gospodarczą.

 • Źródła przychodów i kosztów w firmie handlowej.

 • Działania marketingowe właściciela firmy handlowej.

 • Usługi posprzedażowe.

 • Zasady współpracy przedsiębiorstwa handlowego z otoczeniem.PDG(8)2 rozróżnić ogólne zasady formułowania i formatowania pism;

P

B

PDG(8)3 sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

P

C

PDG(8)4 wykonać czynności związane z przyjmowaniem korespondencji w różnej formie;

P

C

PDG(8)5 wykonać prace biurowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

P

C

PDG(9)1 obsłużyć biurowe urządzenia techniczne potrzebne do wykonywania zadań zawodowych w działalności handlowej;

P

C

PDG(9)2 rozpoznać programy komputerowe wspomagające prowadzenie handlowej działalności gospodarczej;

P

B

PDG(9)3 obsłużyć urządzenia biurowe potrzebne do wykonywania zadań zawodowych w działalności handlowej;

P

C

PDG(10)1 rozróżnić poznane elementy marketingu mix;

P

B

PDG(10)2 dobrać działania marketingowe do prowadzonej działalności handlowej;

P

C

PDG(10)3 opracować kwestionariusz badania ankietowego dotyczącego potrzeb klientów zawierającego minimum 10 pytań;

P

D

PDG(10)4 dokonać analizy potrzeb klientów na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych;

P

C

PDG(11)1 zidentyfikować składniki kosztów i przychodów w działalności handlowej;

P

B

PDG(11)2 określić wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy;

PP

B

PDG(11)3 wskazać możliwości optymalizowania kosztów prowadzonej działalności handlowej;

PP

A

PKZ(11)1 określić role działań marketingowych w przedsiębiorstwie handlowym;

P

B

PKZ(11)2 dobrać metody reklamowania towarów do ich rodzaju;

P

C

PKZ(11)3 określić czynniki mające wpływ na dobór środków promocji;

P

B

PKZ(11)4 określić znaczenie gwarancji, łączenia towarów, stosowania próbek, kuponów, rabatów, prezentów dla zwiększenia sprzedaży

P

B

PDG(5)1 dokonać analizy działalności handlowej na rynku towarów i usług;

P

C

PDG(5)2 dokonać analizy czynników kształtujących popyt na sprzedawane towary;

P

C

PDG(5)3 porównać działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne;

PP

C

PDG(6)1 zidentyfikować procedury zakupu i sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych funkcjonujących na rynku;

P

B

PDG(6)2 zorganizować współpracę z kontrahentami w zakresie zaopatrzenia i sprzedaży;

P

C

PDG(6)3 ustalić zakres i zasady współpracy z przedsiębiorstwami handlowymi z branży;

PP

D

PDG(6)4 zaplanować wspólne przedsięwzięcia dotyczące promowania towarów na rynku;

P

C

BHP(3)1 rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

P

B

BHP (3)2 rozpoznać obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

P

B

BHP(3)3 opracować procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie handlowym;

PP

C

KPS(10)4 rozwiązać konflikty w zespole.

P

C
Planowane zadanie

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Otrzymałeś/łaś zadanie wykonania projektu na temat „Prowadzę własną firmę handlową”. Wykonanie zadania będzie rozłożone w czasie ustalonym przez nauczyciela.

Dobierz 2 osoby, z którymi będziesz wykonywał/a projekt. Zadanie podzielone zostanie na etapy.

Etap I


Pierwszym działaniem będzie przygotowanie opisu (konspektu) projektu, w którym określone zostają szczegółowe cele projektu, konieczne do podjęcia działania, lub pytania, na które należy poszukiwać odpowiedzi, czas wykonania projektu, ustalone z nauczycielem terminy konsultacji oraz kryteria, zakres oceny.

II etap – opracowanie szczegółowego planu działania zawierającego następujące informacje: zadanie do wykonania, osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania, termin wykonania zadania oraz ewentualne koszty.

III etap – podejmowanie systematycznych działań projektowych:


 • zbieranie i gromadzenie informacji potrzebnych do rozstrzygnięcia postawionych w projekcie problemów,

 • selekcja i analiza zgromadzonych informacji,

 • wnioskowanie ukierunkowane na wybór optymalnego rozwiązania,

 • wykonanie projektu w praktyce.

W pracowni do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z odpowiednim wyposażeniem. Po wykonaniu projektu zostanie on zaprezentowany na forum klasy. Nauczycielowi przekażecie sprawozdanie z projektu.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne z działu „Prowadzenie przedsiębiorstwa handlowego” powinny być prowadzone w pracowni sprzedaży, w której powinny się znajdować: towary lub ich atrapy z każdej grupy towarowej, dostęp do aktualnie obowiązujących aktów prawnych. W pracowni sprzedaży wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu; b) stanowiska komputerowe dla uczniów stanowisko dla jednego ucznia, drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, specjalistyczne programy komputerowe.


Środki dydaktyczne

W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy , filmy i prezentacje multimedialne dotyczące marketingu.

Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą kształcenia w dziale powinna być metoda projektów, która sprzyja rozwijaniu kompetencji personalnych i społecznych, samodzielnemu rozwiązywaniu problemów oraz rozpoznaniu wybranej tematyki w pogłębiony sposób. Wynik projektu: pakiet materiałów: dokumenty, założenia, biznes plan.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15-osobowych. Dominujące formy organizacyjne pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana i w grupach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji projektu oraz sporządzonego sprawozdania. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (struktura dokumentacji i jej poprawność, uwzględnienie wszystkich elementów struktury), sposób prezentacji projektu (układ, czytelność, czas), wydruk sprawozdania (układ, bezbłędny edycyjnie).Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 1. Język obcy w działalności handlowej

  1. Porozumiewanie się z klientem i współpracownikami w języku obcym

  2. Informacja o towarach w języku obcym6.1. Porozumiewanie się z klientem i współpracownikami w języku obcym

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

JOZ(1)1posłużyć się kontekstem w zrozumieniu wypowiedzi z użyciem specjalistycznego słownictwa stosowanego w działalności handlowej;

P

C

 • Słownictwo związane z wykonywaniem zadań zawodowych, szczególnie dotyczące planowania pracy.

 • Obsługa klientów w języku obcym.

 • Rozmowa sprzedażowa.

 • Zastosowanie zwrotów grzecznościowych.

 • Wydawanie poleceń.

 • Negocjowanie warunków sprzedaży.

 • Porozumienie o współpracy.

 • Organizacja stanowiska pracy.

JOZ(1)2obsłużyć klienta w języku obcym zgodnie z jego oczekiwaniami;

P

C

JOZ(1)3zabrać głos w dyskusji na temat wysłuchanego tekstu dotyczącego rozmowy sprzedawcy w klientem;

P

C

JOZ(1)4 przeczytać i przetłumaczyć korespondencję otrzymywaną za pomocą poczty elektronicznej;

PP

C

JOZ(2)1określić w języku obcym czynności związane z obsługą klienta;

P

B

JOZ(2)2 zaplanować rozmowę sprzedażową w języku obcym zawodowym;

PP

D

JOZ(2)3 przeprowadzić rozmowę sprzedażową z klientem w języku obcym z uwzględnieniem rodzaju sprzedawanego towaru;

P

D

JOZ(2)4 zastosować zwroty grzecznościowe w rozmowach sprzedażowych;

P

C

JOZ(2)5 zastosować terminologię z zakresu towaroznawstwa podczas obsługi klienta;

PP

C

JOZ(2)6 zinterpretować typowe pytania stawiane przez klientów w języku obcym;

P

C

JOZ(2)7 wydać polecenia w języku obcym dotyczące realizacji prac
w zawodzie sprzedawca zgodnie z zasadami gramatyki;

P

C

JOZ(2)8dokonać obsługi klienta w języku obcym;

P

C

JOZ(2)9 zastosować zwroty grzecznościowe w języku obcym;

P

C

JOZ(2)10 negocjować warunki sprzedaży określonego towaru w języku obcym z wykorzystaniem odpowiedniej terminologii;

PP

C

JOZ(2)11 opracować w języku obcym porozumienie o współpracy z klientem;

PP

D

JOZ(4)1 porozumieć się z uczestnikami procesu pracy w języku obcym wykorzystując słownictwo zawodowe;

P

C

JOZ(4)2 przekazać w języku obcym informacje dotyczące wykonywanych prac;

P

C
JOZ(4)3 porozumiewać się z zespołem współpracowników w języku obcym;

P

C

KPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej;

P

C
KPS(6)1 wykazać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;

P

C
KPS(9)1 zastosować techniki negocjacji;

P

C
KPS(9)2 zaprezentować argumenty na poparcie swojego stanowiska.

P

C
Planowane zadanie

Negocjowanie warunków sprzedaży

Otrzymałeś zadanie przeprowadzenia negocjacji handlowych w języku obcym wg opracowanego scenariusza, który powinien uzyskać akceptację nauczyciela. Tematem negocjacji będzie ustalenie warunków kontraktu długoterminowego, szczegóły otrzymasz od nauczyciela (w Karcie pracy). Zadanie wykonujesz w trzyosobowej grupie. Negocjować będą dwie grupy 3-osobowe. Każda opracuje scenariusz, według którego będą prowadzone negocjacje.

W każdej grupie zostanie wybrany lider, który w drodze losowania rozdzieli poszczególne role w negocjacjach. Po negocjacjach każdy zespół opracowuje Kartę porozumienia (w przypadku braku porozumienia – uzasadnienie).


Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne z działu „ Porozumiewanie się klientem i współpracownikami w języku obcym” wyposażonej w stanowiska komputerowe dla uczniów i nauczyciela.


Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.

Czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce dotyczącej pracy sprzedawcy – w języku obcym.
Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą powinny być ćwiczenia, poprzedzone pokazem.


Formy organizacyjne

Zajęcia należy prowadzić w grupach do 15-osobowych. Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: dominujące to praca indywidualna jednolita oraz w grupach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie opracowanego scenariusza negocjacji, przeprowadzonych negocjacjach oraz opracowanej karty negocjacji. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna scenariusza i poprowadzonych negocjacji (wykorzystanie właściwej terminologii w języku obcym, poprawność konstrukcji wypowiedzi), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), karta negocjacji (układ, bezbłędny edycyjnie).Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
6.2. Informacja o towarach w języku obcym

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

JOZ(3)1 przetłumaczyć na język obcy, teksty zawodowe napisane w języku polskim;

P

C

 • Korespondencja handlowa w języku obcym.

 • Informacje na towarach, opakowaniach i metkach.

 • Źródła informacji o towarach.

 • Wiedza o towarach w zasobach internetowych.

 • Oferty szkoleniowe.JOZ(3)2 sporządzić notatkę na temat wysłuchanego tekstu;

P

C

JOZ(3)3 przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczną korespondencję dotycząca kupna-sprzedaży towarów;

P

C

JOZ(3)4 przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczne instrukcje dotyczące zasad obsługi urządzeń stosowanych w handlu;

PP

C

JOZ(3)5 zredagować notatkę w języku obcym z tekstu zawodowego słuchanego i czytanego;

PP

D

JOZ(3)6 odczytać i dokonać analizy informacji towaroznawczych w języku obcym;

P

C

JOZ(3)7 odczytać informacje zamieszczone na opakowaniach, metkach w języku obcym;

P

C

JOZ(4)4 odczytać instrukcje obsługi urządzeń stosowanych w handlu;

P

D

JOZ(5)1skorzystać z obcojęzycznych zasobów Internetu związanych z tematyką zawodową;

P

C

JOZ(5)2dokonać analizy informacji zawartych na towarach w języku obcym;

P

C

JOZ(5)3 wyszukać w różnych źródłach informacje towaroznawcze;

P

C

JOZ (5)4 skorzystać z obcojęzycznych portali internetowych przy wyszukiwaniu ofert szkoleniowych;

PP

D
KPS(10)3 zmodyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko.

P

D
Planowane zadanie

Opracowanie charakterystyki towaroznawczej grup towarowych w języku obcym

Otrzymałeś zadanie opracowania charakterystyki towaroznawczej losowo wybranych grup towarowych żywnościowych lub nieżywnościowych w języku obcym. Do wykonania zadania wykorzystasz źródła informacji znajdujące się na towarach w pracowni, a także zasoby internetowe.

Na podstawie otrzymanej instrukcji od nauczyciela opracujesz charakterystykę towaroznawczą w języku obcym. Masz do dyspozycji stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Zadanie wykonasz indywidualnie.

Wykonaną pracę porównasz z otrzymanym wzorcem i dokonasz samooceny prawidłowości wykonania zadania.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne z działu „Informacja o towarach” powinny być prowadzone w pracowni sprzedaży. W pracowni powinny się znajdować: towary lub ich atrapy z każdej grupy towarowej. Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla jednego ucznia.


Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy dla uczniów.

Czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce towaroznawczej w języku obcym.
Zalecane metody dydaktyczne

Dominująca metoda – ćwiczenia.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15-osobowych. Dominująca forma organizacyjna pracy: indywidualna i w grupach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie testu pisemnego z zadaniami otwartymi i zamkniętymi, ćwiczenia podsumowującego dział oraz prezentacji i sporządzonej dokumentacji z ćwiczeń. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna opracowania, struktura dokumentacji i jej poprawność), poprawność językowa. (układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ, bezbłędny edycyjnie).Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
Pobieranie 2.31 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna