O strukturze przedmiotowejPobieranie 2.31 Mb.
Strona6/16
Data29.04.2016
Rozmiar2.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

7. Sprzedaż towarów


  1. Bezpieczne wykonywanie pracy sprzedawcy

  2. Przyjmowanie i przygotowanie towarów do sprzedaży

  3. Rozmowa sprzedażowa, promocja oferty sprzedażowej

  4. Wydanie towaru i dokumentowanie transakcji kupna-sprzedaży

  5. Czynności posprzedażowe


7.1. Bezpieczne wykonywanie pracy sprzedawcy

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

BHP(4)1 rozróżnić źródła i rodzaje zagrożeń dla życia i zdrowia w środowisku pracy sprzedawcy;

P

B

 • Organizowanie stanowiska racy sprzedawcy.

 • Zasady i przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych sprzedawcy.

 • Zasady ochrony środowiska w pracy sprzedawcy.

 • System pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia
  i życia.

 • Zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia
  w miejscu wykonywania czynności zawodowych sprzedawcy.

 • Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
  i zdrowia.

BHP(4)2 ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia związanych z pracą sprzedawcy;

PP

D

BHP(4)3 ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom dla mienia związanych z pracą sprzedawcy;

PP

D

BHP(5)1 ustalić rodzaje czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy sprzedawcy

P

C

BHP(5)2 określić sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi w pracy sprzedawcy;

P

B

BHP(6)1 rozróżnić czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące w środowisku pracy sprzedawcy;

P

B

BHP(6)2 wyjaśnić działanie czynników szkodliwych w środowisku pracy sprzedawcy na organizm człowieka;

P

B

BHP(7)1zorganizować stanowisko pracy sprzedawcy zgodnie z wymogami ergonomii;

P

C

BHP(7)2 zorganizować stanowisko pracy sprzedawcy zgodnie z  przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

P

C

BHP(8)1 zidentyfikować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej;

P

B

BHP(8)2 dobrać środki ochrony indywidualnej do wykonywanych zadań zawodowych;

P

C

BHP(8)3 dobrać środki ochrony zbiorowej do wykonywanych zadań zawodowych

P

C

BHP(9)1 dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych;

P

C

BHP(9)2 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

P

C

BHP(9)3 przestrzegać zasad ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych;

P

C

BHP(10)1 powiadomić system pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy wykonywaniu zadań zawodowych sprzedawcy;

P

D

BHP(10)2 zapobiegać zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania czynności zawodowych sprzedawcy;

P

C

BHP(10)3 zidentyfikować stany zagrożenia zdrowia i życia w pracy sprzedawcy;

P

B

BHP(10)4 zidentyfikować polski system pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz sposoby powiadamiania;

P

B

BHP(10)5 udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia zgodnie z zasadami;

P

D

KPS(5)2 zastosować sposoby radzenia sobie ze stresem;

P

C
KPS(6)1 wykazać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;

P

C
KPS(8)3 przewidzieć skutki podejmowanych działań;

P

D
OMZ(5)2 zaproponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy.

P

C
Planowane zadanie

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni sprzedaży dla poszczególnych stanowisk pracy

Otrzymałeś zadanie, które wykonasz w grupie 3-osobowej. Na podstawie wyszukanych przepisów prawa, ich analizy należy opracować instrukcję bhp dla sprzedawcy, która będzie zawieszona w pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Pracę porównasz z otrzymanym od nauczyciela wzorcem. Po akceptacji nauczyciela, instrukcje wykonane przez poszczególne grupy zostaną zawieszone w pracowni.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne z działu „Bezpieczne wykonywanie pracy sprzedawcy” powinny być prowadzone w pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży, wyposażonej w stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), projektor multimedialny.

W trakcie procesu kształcenia powinny być ukształtowane umiejętności przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa pracy w handlu oraz zapobiegania czynnikom szkodliwym dla zdrowia sprzedawcy.
Środki dydaktyczne

Aktualne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz zasad ergonomii dotyczące pracy sprzedawcy, kodeks pracy, pakiety edukacyjne.


Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą powinny być metoda ćwiczeń. Ćwiczenia powinny zawierać opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, na podstawie których uczniowie pracują samodzielnie.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15-osobowych. Dominująca forma pracy: praca w grupach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia dziale będzie przeprowadzane z wykorzystaniem testu pisemnego wielokrotnego wyboru i testu praktycznego. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: poprawność pod względem merytorycznym, językowym, zakres tematyczny i forma graficzna.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.7.2. Przyjmowanie i przygotowanie towarów do sprzedaży

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

PKZ(A.j)(12)4 zanalizować zasady sporządzania dokumentów związanych z przyjmowaniem i sprzedażą towarów;

P

C
PKZ(A.j)(12)5 sporządzić dokumenty związane z przyjmowaniem i sprzedażą towarów zgodnie z zasadami;

P

C

PKZ(A.j)(13)1 rozróżnić programy komputerowe stosowane w handlu;

P

B

PKZ(A.j)(13)2 obsłużyć programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych sprzedawcy;

P

C

A.18.1(1)6 zorganizować przyjęcie towaru zgodnie z zasadami powszechnie stosowanymi w handlu;

P

C

A.18.1(1)7 sprawdzić otrzymane dokumenty dotyczące dostawy towarów pod względem formalnym i rachunkowym;

PP

C

A.18.1(1)8 sporządzić dokumenty stosowane w przedsiębiorstwach handlowych związane z dostawą towarów;

P

C

A.18.1(1)9 dokonać odbioru ilościowego i jakościowego towarów zgodnie z zasadami stosowanymi w handlu;

P

C

A.18.1(1)10 rozmieścić przyjęte towary w magazynie lub sali sprzedażowej zgodnie z zasadami stosowanymi w przedsiębiorstwie handlowym;

P

C

A.18.1(2)7 opracować algorytm postępowania w przypadku towarów wadliwych, zepsutych i uszkodzonych zgodnie z zasadami stosowanymi w przedsiębiorstwach handlowych;

PP

C

A.18.1(2)8 dokonać ilościowej i jakościowej kontroli towarów zgodnie z zasadami przyjętymi w przedsiębiorstwie handlowym i aktualnymi przepisami prawa;

P

D

A.18.1(2)9 sporządzić protokół dotyczący ustalonych przyczyn niedoborów;

PP

C

A.18.1(2)10 sporządzić bezbłędnie protokół dotyczący wyników kontroli laboratoryjnej towarów o zakwestionowanej jakości;

PP

C

A.18.1(3)6ustalić ceny towarów zgodnie ze strategią ustalania cen stosowaną w przedsiębiorstwie handlowym;

PP

D

A.18.1(3)7 obliczyć ceny, marże i podatek VAT, zgodnie z zasadami stosowanymi w handlu;

P

C

A.18.1(4)4 zidentyfikować zasady oznakowania towarów w punkcie sprzedaży;

P

A

A.18.1(4)5 oznaczyć towary przeznaczone do sprzedaży w punkcie sprzedaży;

P

C

A.18.1(5)4 dobrać metodę i formę sprzedaży w zależności od asortymentu oraz prowadzonej działalności handlowej;

P

C

A.18.1(5)5 przygotować prezentację towarów zgodnie z zasadami stosowanymi w przedsiębiorstwie handlowym;

PP

D

A.18.1(5)6 przygotować towary do sprzedaży detalicznej (rozpakowywanie, pakowanie, metkowanie) zgodnie z normami jakości;

P

C

A.18.1(5)7 przygotować towary do sprzedaży stosownie do asortymentu sprzedawanego w przedsiębiorstwie handlowym;

P

C

A.18.1(8)10 zanalizować zasady przechowywania towarów zgodnie z normami towarowymi oraz normy jakości w zakresie przechowywania towarów;

P

C

A.18.1(8)11 przewidzieć skutki nieprzestrzegania norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów,

P

C

A.18.1(8)12 zastosować zasady konserwacji i przechowywania towarów;

P

C

A.18.1(10)3 dobrać zasady przygotowywania towarów do sprzedaży asortymentu;

P

C

A.18.1(10)4 porównać zasady przygotowywania towarów do sprzedaży stosowane w zależności od asortymentu;

PP

D

A.18.1(10)5przygotować towary do sprzedaży zgodnie z zasadami w zależności od asortymentu i formy sprzedaży;

P

D

A.18.1(11)7 dokonać analizy zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej;

P

C

A.18.1(11)8 zaplanować rozmieszczanie towarów w magazynie i w sali sprzedażowej zgodnie z zasadami przyjętymi w przedsiębiorstwie handlowym;

P

C

A.18.1(11)9 rozmieścić towary w magazynie i w sali sprzedażowej zgodnie z zasadami;

P

D

A.18.1(12)3 posegregować opakowania zgodnie z zasadami segregacji opakowań;

P

C

A.18.1(12)4 przechowywać opakowania zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki opakowaniami;

P

C

A.18.1(12)5 uzasadnić konieczność prowadzenia zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki opakowaniami;

P

C

A.18.1(12)6 przewidzieć skutki nieracjonalnej gospodarki opakowaniami;

P

C

A.18.1(12)7 prowadzić ewidencję opakowań zgodnie z zasadami stosowanymi w przedsiębiorstwie handlowym;

PP

C

KPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej;

P

C
KPS(2)2 zaplanować sposób realizacji wyznaczonych celów;

P

C

KPS(3)1 dokonać analizy rezultatów podejmowanych działań;

P

C

KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;

P

C

KPS(10)1 zastosować zasady współpracy w zespole;

P

C

OMZ(1)1 dokonać analizy przydzielonych zadań;

P

C

OMZ(3)1 zmobilizować współpracowników do wykonywania zadań.

PP

D

Planowane zadanie

Przeprowadzenie odbioru towarów

Otrzymałeś/łaś zadanie przyjęcia ilościowego i jakościowego towarów. Zadanie wykonasz we współpracy (grupie 3-osobowej), zgodnie ze stosowaną w przedsiębiorstwie handlowym procedurą oraz założeniami ujętymi w karcie pracy, na wykonanie zadania przeznaczono 45 minut. Po wykonaniu zadania należy sporządzić raport zgodnie z otrzymanym w karcie pracy wzorcem.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne z działu programowego „Przyjmowanie i przygotowanie towarów do sprzedaży” powinny być realizowane w pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży, wyposażonej w: stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, , pakiet programów biurowych, projektor multimedialny; urządzenia do przechowywania, atrapy towarów, przyrządy do kontroli jakości i warunków przechowywania towarów oraz do określania masy i wielkości towarów, instrukcje obsługi urządzeń.


Środki dydaktyczne

Katalogi ze sprzętem i urządzeniami magazynowymi, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące magazynowania towarów. Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.


Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń praktycznych, pozwalająca na samodzielne wykonanie zadań przez uczniów.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15-osobowych. Dominująca form organizacyjna pracy uczniów: praca w grupach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia na podstawie testu praktycznego z wykorzystaniem KARTY OBSERWACJI. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: prawidłowość i kolejność, dokładność wykonywanych czynności, stosowanie się do procedury.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
7.3. Rozmowa sprzedażowa, promocja oferty sprzedażowej

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

A.18.1(6)1 porównać sposoby informowania klientów o indywidualnej i instytucjonalnej ofercie sprzedażowej;

PP

C

 • Czynności sprzedawcy w różnych formach sprzedaży.

 • Obsługa klientów w różnych formach sprzedaży.

 • Rozmowa sprzedażowa.

 • Działania promujące przedsiębiorstwo handlowe oraz sprzedawane towary.

 • Oferta handlowa i sposoby jej prezentowania.

 • Informacje zawarte na opakowaniach.
A.18.1(6)2 rozróżnić rodzaje informacji przekazywanych klientom indywidualnym i instytucjonalnym;

P

B

A.18.1(6)3 zaprezentować ofertę sprzedażową klientom indywidualnym i instytucjonalnym w trakcie procesu sprzedaży;

P

C

A.18.2(2)7 wdrożyć poznane zasady obsługi klienta w różnych formach sprzedaży;

P

C

A18.2(2)8 wykonać czynności sprzedażowe we wskazanych formach sprzedaży;

P

C

A.18.2(2)9 obsłużyć klienta zgodnie z zasadami etyki;

P

C

A.18.2(5)1 dobrać sposób prowadzenia rozmowy sprzedażowej do typu klienta;

P

C

A.18.2(5)2 przeprowadzić rozmowę sprzedażową dostosowaną do typu klienta zgodnie z zasadami;

P

D

A.18.2(5)3 zachęcić klientów do dokonywania zakupów sprzedawanych towarów;

P

D

A.18.2(5)4 dobrać działania promocyjne do typu klienta;

PP

C

A.18.2(5)5 przewidzieć skutki nieprzestrzegania zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej;

P

D

A.18.2(6)8 ustalić sposób przechowywania, użytkowania, zastosowania towarów oferowanych do sprzedaży;

P

C

A.18.2(6)9 dokonać analizy informacji zawartych na opakowaniach, etykietach sprzedawanych towarów;

P

C

A.18.2(6)10 poinformować klienta o sposobach użytkowania i przechowywania kupowanych towarów;

P

C

A.18.2(6)11 zaprezentować klientowi walory użytkowe sprzedawanego towaru;

P

C

A.18.2(7)7 opracować ofertę handlową przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami stosowanymi przez przedsiębiorstwa handlowe;

P

C

A.18.2(7)8 zapoznać klienta z ofertą handlową przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami stosowanymi przez przedsiębiorstwa handlowe;

P

C

A.18.2(7)9 zaprezentować ofertę handlową w rozmowie bezpośredniej lub telefonicznej z klientem, oraz w sprzedaży internetowej;

P

C

A.18.2(7)10 zachęcić klientów do dokonywania zakupów sprzedawanych towarów zgodnie z zasadami.

P

C

Planowane zadanie

Obsługiwanie klientów różnego typu

Otrzymałeś od nauczyciela kartę pracy, z wykorzystaniem której wykonasz zadanie, w czasie 30 minut. Dobierzcie się w pary, jedna osoba będzie klientem, druga sprzedawcą. Będziesz obsługiwał klienta niezdecydowanego, który pragnie kupić prezent dla swojej żony.

Przeprowadźcie rozmowę sprzedażową zgodnie z poznanymi zasadami. Dokonajcie samooceny swojej pracy. Wypełnijcie KARTĘ SAMOOCENY.


Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne z działu „Rozmowa sprzedażowa, promocja oferty sprzedażowej” powinny być prowadzone w pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży, wyposażonej w: urządzenia do rejestrowania sprzedaży, urządzenia do przechowywania, eksponowania, transportu i znakowania towarów, atrapy towarów, materiały do pakowania towarów, instrukcje obsługi urządzeń, projektor multimedialny.


Środki dydaktyczne

Atrapy towarów, karty pracy, opakowania po towarach różnego typu, przykłady ofert handlowych różnych przedsiębiorstw, opisy symulowanych sytuacji, filmy dydaktyczne dotyczące prowadzenia rozmów sprzedażowych.


Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń praktycznych. Jednym z najważniejszych warunków efektywnej pracy w zawodzie sprzedawcy jest umiejętność nawiązywania właściwych relacji międzyludzkich. Podczas realizacji programu należy zwrócić uwagę na techniki ułatwiające skuteczne komunikowanie się. Podczas ćwiczeń uczeń powinien opanować umiejętności obsługi klientów różnego typu zgodnie z zasadami etyki i kultury, rzetelności przekazywanych informacji. Wskazane jest, aby uczniowie korzystali z różnych źródeł informacji.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15-osobowych. Dominująca forma: praca w grupach dwuosobowych.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzenie efektów kształcenia należy sprawdzić z wykorzystaniem testu typu próba pracy według kryteriów uwzględnionych w karcie obserwacji. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria: sposób obsługi – zgodnie z zasadami, kultura obsługi, rzetelność udzielanych informacji.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.7.4. Wydanie towaru i dokumentowanie transakcji kupna-sprzedaży

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

A.18.1(9)3 przestrzegać zasad obsługi wskazanych urządzeń technicznych stosowanych w handlu;

P

D

 • Obsługa urządzeń technicznych.

 • Dokumentowanie sprzedaży.

 • Rozliczanie należności.

 • Środki płatnicze.

 • Obsługa stanowiska kasowego.

 • Dowody zakupu.

 • Raporty kasowe.

 • Zasady wydawania towarów.

 • Pakowanie wydawanych towarów.

 • Podatek VAT.

 • Obsługa urządzeń technicznych stosowanych w handlu.
A.18.1(9)4 obsłużyć urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy w handlu zgodnie z zasadami obsługi;

P

C

A.18.2(8)5 dobrać zasady liczenia, szacowania, ważenia, mierzenia do sprzedawanych towarów;

P

C

A.18.2(8)6 przygotować dokumenty dotyczące sprzedaży towarów;

PP

C

A.18.2(8)7 wykonać czynności związane z realizacją zamówienia klienta;

P

C

A.18.2(9)1 rozróżnić środki płatnicze i metody sprawdzania ich autentyczności;

P

B

A.18.2(9)4 przyjąć zapłatę za towar w różnej formie zgodnie z przyjętymi zasadami;

P

C

A.18.2(9)5 przygotować stanowisko kasowe do pracy zgodnie z zasadami;

P

C

A.18.2(9)6 obsłużyć kasę fiskalną zgodnie z instrukcją obsługi;

P

D

A.18.2(9)7 sporządzić dowody zakupu zgodnie z przyjętymi zasadami;

C

D

A.18.2(9)8 sporządzić dobowe i okresowe raporty zgodnie z przyjętymi zasadami;

PP

C

A.18.2(9)9 uporządkować stanowisko kasowe zgodnie z przyjętymi zasadami;

P

C

A.18.2(9)3 sporządzić dokumenty związane z rozliczeniem należności;

P

C

A.18.2(11)6 dobrać zasady wydawania towarów w różnych formach sprzedaży towarów;

P

C

A.18.2(11)7 dobrać sposób pakowania towarów w zależności od rodzaju towaru i oczekiwań klienta;

P

C

A.18.2(11)8 zapakować towar zgodnie z zasadami i oczekiwaniami klienta;

P

C

A.18.2(11)9wydać towar zgodnie z przyjętymi w przedsiębiorstwie zasadami;

P

C

A.18.2(11)10 poinformować klienta o organizacji i warunkach odbioru towaru;

P

C

A.18.2(12)5 zanalizować instrukcje obsługi urządzeń technicznych na stanowisku pracy;

P

C

A.18.2(12)6 obsłużyć urządzenia techniczne stosowane na stanowisku pracy zgodnie z instrukcją obsługi;

P

C

A.18.2(13)7 ustalić rodzaj dokumentów potwierdzających sprzedaż;

PP

D

A.18.2(13)8 wystawić dokumenty potwierdzające sprzedaż (WZ, faktura VAT, rachunek, faktura korygująca) zgodnie z przyjętymi zasadami;

P

C

A.18.2(13)9 wystawić dokumenty kasowe zgodnie z przyjętymi zasadami;

P

C

A.18.2(14)4zidentyfikować obowiązujące stawki podatku VAT w zależności od rodzaju towaru;

P

B

A.18.2(14)5 obliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku VAT;

P

C

Planowane zadanie

Dokumentowanie transakcji sprzedaży – pakowanie towaru

Otrzymałeś/łaś zadanie udokumentowania transakcji sprzedaży i wydania zapakowanego towaru klientowi. Zadanie wykonasz indywidualnie. Do dyspozycji masz stanowisko prowadzenia sprzedaży z odpowiednim wyposażeniem. Czas wykonania – 45 min. Zadanie szczegółowe otrzymasz zapisane na karcie pracy. Etapy podejmowanych działań. 1. Sporządzanie dowodów zakupu – sporządzisz dowód zakupu na podstawie informacji zawartych w karcie pracy.

 2. Obsługiwanie urządzeń licząco-ważących stosowanych w handlu – na podstawie informacji zawartych w karcie pracy obsłuż urządzenia licząco-ważące

 3. Pakowanie towarów z wykorzystaniem różnych materiałów pakowych – pobierzesz materiały pakowe, zapakujesz wskazany towar oraz dobierzesz odpowiedni materiał pakowy, następnie dokonasz samooceny jakości swojej pracy na KARCIE SAMOOCENY według wcześniej ustalonych kryteriów (poprawność, dokładność, kolejność wykonywanych czynności).

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne z działu „Wydanie towaru i dokumentowanie transakcji kupna-sprzedaży” powinny być prowadzone w pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży, wyposażonej w: stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), stanowiska prowadzenia sprzedaży (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), obejmujące: komputer z podłączeniem do drukarki sieciowej, z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, urządzenia do rejestrowania sprzedaży, urządzenia do przechowywania, eksponowania, transportu i znakowania towarów, atrapy towarów, materiały do pakowania towarów, przyrządy do kontroli jakości i warunków przechowywania towarów oraz do określania masy i wielkości towarów, druki dokumentów dotyczących organizacji i prowadzenia sprzedaży, instrukcje obsługi urządzeń.


Środki dydaktyczne

Towary (atrapy, próbki), karty pracy, testery banknotów, kalkulatory, wzory banknotów. Urządzenia licząco-ważące.

Materiały pakowe. Przepisy dotyczące sprzedaży na odległość. Kodeks cywilny.
Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń praktycznych.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15-osobowych. Dominująca forma pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone poprzez test praktyczny z wykorzystaniem karty obserwacji. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: poprawność, dokładność wykonanych czynności, samoocenę ucznia, czas wykonania zadania.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.


7.5. Czynności posprzedażowe

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

A.18.1(13)4 zastosować obowiązujące przepisy o odpowiedzialności materialnej sprzedawcy podczas wykonywania zadań zawodowych;

P

C

 • Odpowiedzialność materialna sprzedawcy.

 • Zabezpieczanie towarów.

 • Inwentaryzacja w pracy sprzedawcy.

 • Zabezpieczenie i odprowadzenie utargów.

 • Rękojmia i jej znaczenie.

 • Procedura postępowania reklamacyjnego.A.18.1(13)5 przewidzieć skutki braku odpowiedzialności materialnej sprzedawcy;

P

C

A.18.1(14)3 dobrać sposób zabezpieczenia towarów do sprzedawanego asortymentu;

P

C

A.18.1(14)4 przewidzieć skutki braku odpowiedniego zabezpieczenia towarów w firmie handlowej;

PP

C

A.18.1(14)5 zabezpieczyć towar przed kradzieżą;

P

C

A.18.1(14)6 zabezpieczyć towar przed zniszczeniem w zależności od asortymentu;

P

C

A.18.1(14)7 zabezpieczyć towar przed uszkodzeniem podczas transportu;

P

C

A.18.1(15)1 opracować procedurę przeprowadzenia inwentaryzacji w przedsiębiorstwie handlowym;

PP

C

A.18.1(15)2 zaplanować inwentaryzację sprzedawanych towarów;

P

C

A.18.1(15)3 przeprowadzić inwentaryzacje towarów zgodnie z ustalonymi zasadami;

P

C

A.18.1(15)4 wypełnić dokumenty inwentaryzacyjne zgodnie z ustalonymi zasadami;

P

C

A.18.2(10)1 ustalić zasady zabezpieczania i odprowadzania utargów po zakończenia w danym dniu sprzedaży;

PP

D

A.18.2(10)2wykonać ustalone czynności zawiązane z zabezpieczeniem utargu;

P

C

A.18.2(10)3 wykonać ustalone czynności zawiązane z odprowadzeniem utargu;

P

C

A.18.2(15)4 dokonać analizy obowiązujących przepisów dotyczących praw konsumenta;

P

C

A.18.2(15)5 ustalić prawa konsumenta dotyczące zwrotu zakupionego towaru;

PP

D

A.18.2(15)6 wskazać możliwość zastosowania rękojmi;

P

B

A.18.2(16)5 przyjąć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z obowiązująca procedurą;

P

C

A.18.2(16)6 opracować procedurę postępowania reklamacyjnego zgodnie z przepisami prawa;

PP

C

OMZ(2)2 rozdzielić zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu;

PP

D
OMZ(4)2 ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów;

P

C

OMZ(6)3 zastosować właściwe formy komunikacji interpersonalnej.

P

C

Planowane zadanie

Przeprowadzenie inwentaryzacji

Otrzymałeś/łaś zdanie przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie z przyjętą procedurą. Zadanie wykonasz w grupie 4 osobowej. Pracę rozpocząć należy od wyboru lidera, który będzie koordynował pracę poszczególnych członków grupy. Do dyspozycji masz towary lub ich atrapy, druki dotyczące prowadzenia inwentaryzacji. Zadanie szczegółowo jest opisane w karcie pracy. Wypełnione dokumenty porównasz z wzorcem. Czas przeznaczony na wykonanie pracy 45 minut.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne z działu „Czynności posprzedażowe” powinny być prowadzone w pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży wyposażonej w: a) stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu;

b) stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny;

c) stanowiska prowadzenia sprzedaży (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), obejmujące: komputer z podłączeniem do drukarki sieciowej, z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, urządzenia do rejestrowania sprzedaży, urządzenia do przechowywania, eksponowania, transportu i znakowania towarów, atrapy towarów, materiały do pakowania towarów, przyrządy do kontroli jakości i warunków przechowywania towarów oraz do określania masy i wielkości towarów, druki dokumentów dotyczących organizacji i prowadzenia sprzedaży, instrukcje obsługi urządzeń.


Środki dydaktyczne

Atrapy towarów, karty pracy do wykonywania ćwiczenia, druki do przeprowadzenia inwentaryzacji.


Zalecane metody dydaktyczne

Zaleca się, aby podczas realizacji programu nauczania stosować aktywizujące metody nauczania: jako dominującą ćwiczenia praktyczne.


Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15-osobowych. Dominujące formy organizacyjne pracy uczniów: w grupach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzenie efektów kształcenia –test typu próba pracy według kryteriów uwzględnionych w karcie obserwacji. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: kolejność wykonywanych czynności, wykonywanie czynności zgodnie z zasadami, rzetelność, dokładność, umiejętność współpracy w zespole.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.Pobieranie 2.31 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna