O strukturze przedmiotowejPobieranie 2.31 Mb.
Strona8/16
Data29.04.2016
Rozmiar2.31 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

ZAŁĄCZNIKI


Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

Załącznik 2: POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC

Załącznik 3: USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC
Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

BHP (1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

BHP 2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

PDG (3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG (4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

PDG (5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży;

PDG (6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

PDG (7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG (8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

PDG (9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

PDG (10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

PDG (11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)

JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

JOZ (2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

JOZ (3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

Kompetencje personalne i społeczne (KPS)

KPS (1) przestrzega zasad kultury i etyki;

KPS (2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

KPS (3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(4) jest otwarty na zmiany;

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;

KPS(10) współpracuje w zespole.

Organizacja małych zespołów (OMZ)

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

PKZ(A.j)

PKZ(A.j)(1) posługuje się terminologią z zakresu towaroznawstwa;

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

PKZ(A.j)(3) przestrzega zasad magazynowania, przechowywania i transportu towarów;

PKZ(A.j)(4) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości dotyczące przechowywania i konserwacji towarów;

PKZ(A.j)(5) przestrzega zasad odbioru towarów;

PKZ(A.j)6) rozróżnia rodzaje opakowań towarów;

PKZ(A.j)7) przestrzega zasad pakowania i oznakowania towarów;

PKZ(A.j)8) przestrzega zasad gospodarki opakowaniami;

PKZ(A.j)(9) stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;

PKZ(A.j)(10) przestrzega procedur postępowania reklamacyjnego;

PKZ(A.j)(11) określa znaczenie marketingu w działalności reklamowej oraz rozróżnia jego elementy;

PKZ(A.j)(12) sporządza dokumenty związane z wykonywaną pracą;

PKZ(A.j)(13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(A.m)

PKZ(A.m)(1) posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;

PKZ(A.m)(2) korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;

PKZ(A.m)(3) przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;

PKZ(A.m)(4) wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;

PKZ(A.m)(5) stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;

PKZ(A.m)(6) obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;

PKZ(A.m)(7) przechowuje dokumenty;

PKZ(A.m)(8) dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;

PKZ(A.m)(9) rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;

PKZ(A.m)(10) gromadzi informacje o badanej zbiorowości;

PKZ(A.m)(11) rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;

PKZ(A.m)(12) przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;

PKZ(A.m)(13) opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;

PKZ(A.m)(14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie

A.18.

A.18.1 (1) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów;

A.18.1 (2) dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży;

A.18.1 (3) przestrzega zasad ustalania cen towarów;

A.18.1 (4) oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży;

A.18.1 (5) stosuje metody i formy prezentacji towarów;

A.18.1 (6) informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej;

A.18.1 (7) określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów;

A.18.1 (8) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów;

A.18.1 (9) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;

A.18.1 (10) przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży;

A.18.1 (11) przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej;

A.18.1 (12) prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami;

A.18.1 (13) stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej;

A.18.1 (14) zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą;

A.18.1 (15) przeprowadza inwentaryzację towarów.

A.18.2 Sprzedaż towarów

A.18.2 (1) charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży;

A.18.2 (2) przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży;

A.18.2 (3) stosuje różne formy i techniki sprzedaży;

A.18.2 (4) określa rodzaje zachowań klientów;

A.18.2 (5) przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej;

A.18.2 (6) udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży;

A.18.2 (7) prezentuje ofertę handlową;

A.18.2 (8) realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży;

A.18.2 (9) dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych;

A.18.2 (10) zabezpiecza i odprowadza utarg;

A.18.2 (11) wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru;

A.18.2 (12) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;

A.18.2 (13) sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów;

A.18.2 (14) stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT;

A.18.2 (15) stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;

A.18.2 (16) przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.

A.22.

A.22.1(1) korzysta z różnych źródeł informacji o rynku;

A.22.1(2) dobiera metody badań i analizy rynku;

A.22.1(3) dokonuje analizy rynku dotyczącej oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych;

A.22.1(4) stosuje przepisy prawa dotyczące działalności marketingowej;

A.22.1(5) realizuje zadania związane z działalnością reklamową;

A.22.1(6) dobiera i stosuje narzędzia promocji odpowiednie do oferty handlowej;

A.22.1(7) podejmuje decyzje handlowe na podstawie analizy marketingowych badań rynku;

A.22.1(8) podejmuje decyzje handlowe na podstawie wyników analizy statystycznej;

A.22.1(9) opracowuje plan marketingowy przedsiębiorstwa.

A.22.2(1) korzysta z Polskiej Klasyfikacji Działalności, Europejskiej Klasyfikacji Działalności, Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;

A.22.2(2) przygotowuje oferty handlowe i zapytania ofertowe;

A.22.2(3) dobiera formy sprzedaży do rodzaju działalności handlowej;

A.22.2(4) prowadzi negocjacje handlowe;

A.22.2(5) stosuje przepisy prawa dotyczące działalności handlowej;

A.22.2(6) zawiera umowy kupna lub umowy sprzedaży;

A.22.2(7) sporządza kalkulację cen sprzedaży;

A.22.2(8) przestrzega procedur dotyczących wyboru dostawców oraz zamawiania towarów;

A.22.2(9) przestrzega zasad przechowywania, magazynowania oraz transportu wyrobów i towarów;

A.22.2(10) organizuje przepływ kupowanych oraz sprzedawanych wyrobów i towarów;

A.22.2(11) prowadzi i nadzoruje gospodarkę magazynową;

A.22.2(12) organizuje prace dotyczące ilościowego i jakościowego odbioru towarów;

A.22.2(13) dobiera środki techniczne do wykonania określonych zadań;

A.22.2(14) nadzoruje procesy składowania oraz magazynowania wyrobów i towarów;

A.22.2(15) wykonuje prace związane ze sporządzaniem i archiwizacją dokumentów dotyczących transakcji zakupu lub transakcji sprzedaży;

A.22.2(16) wykonuje czynności związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji.

A.22.3(1) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości handlowej;

A.22.3(2) przestrzega zasad funkcjonowania kont bilansowych i kont wynikowych;

A.22.3(3) ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach bilansowych i kontach wynikowych;

A.22.3(4) wycenia składniki aktywów i pasywów;

A.22.3(5) określa koszty działalności handlowej oraz przychody z działalności handlowej;

A.22.3(6) sporządza kalkulację kosztu jednostkowego i ceny sprzedaży;

A.22.3(7) rozlicza i ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne;

A.22.3(8) stosuje metody ustalania wyniku finansowego;

A.22.3(9) oblicza wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w różnych systemach;

A.22.3(10) przestrzega zasad ustalania zobowiązań wobec instytucji publicznoprawnych;

A.22.3(11) sporządza dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych, rozrachunków z pracownikami i kontrahentami oraz instytucjami publicznoprawnymi;

A.22.3(12) stosuje metody analizy ekonomicznej;

A.22.3(13) interpretuje podstawowe miary i wskaźniki analizy ekonomicznej;

A.22.3(14) sporządza sprawozdania z realizacji zadań gospodarczych;

A.22.3(15) przestrzega zasad i stosuje metody sporządzania planów rzeczowych i planów finansowych;

A.22.3.16) sporządza biznesplan przedsiębiorstwa.

Pobieranie 2.31 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna