O wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 60.83 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar60.83 Kb.

Znak : G.271.9.2014 Dukla 08.07.2014 r.ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy : przetargu nieograniczonego :Modernizacja, zagospodarowanie obejścia i wyposażenie obiektu Domu Ludowego wsi Barwinek, Tylawa, Zyndranowa, Wietrzno, Lipowica i Nowa Wieś

1.Dostawa stołów i krzeseł

1) Nazwa (firmy), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie

jego wyboru.


Zakład Produkcji Mebli DORMI

Adam Wasiak
38-450 Dukla Teodorówka 7A

Oferta najkorzystniejsza cenowo.2) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.


Nr

oferty


Nazwa (firma), siedziba

i adres wykonawcyStreszczenie

oferty w złPunktacja

w kryterium cenaŁączna punktacja

1.

2.

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

Ordona 2A 01 - 237 Warszawa181 917,00

109,39

109,39

3.

4.

NIGRA Agata Węgrzyn – Borek

Ustrobna 313 38-406 Odrzykoń49 874,00

399,00

399,00

5.

Zakład Produkcji Mebli DORMI

Adam Wasiak

38-450 Dukla Teodorówka 7A

39 800,00500,00

500,00

6.

P.P.H.U MASTER

Marta Sterkowicz

38-230 Nowy Żmigród, Mytarz 127

50 430,00394,60

394,60

7.

8.
3) Oferty odrzucone - nie dotyczy.


4) Termin, określony zgodnie z art.94 ust 1 lub 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, po którym upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Planowany termin zawarcia umowy dla ww. zadania Zamawiający określa się na dzień 23 lipca 2014 r. godz. 0900, Urząd Miejski w Dukli , ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 206.

2. Dostawa mebli kuchennych

1) Nazwa (firmy), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie

jego wyboru.

P.P.H.U Master Marta Sterkowicz

38-230 Nowy Żmigród Mytarz 127

Oferta najkorzystniejsza cenowo.2) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.


Nr

oferty


Nazwa (firma), siedziba

i adres wykonawcyStreszczenie

oferty w złPunktacja

w kryterium cenaŁączna punktacja

1.

2.

3.

4.

NIGRA Agata Węgrzyn – Borek

Ustrobna 313 38-406 Odrzykoń10 310,30

190,88

190,88

5.

Zakład Produkcji Mebli DORMI

Adam Wasiak

38-450 Dukla Teodorówka 7A

5 860,00


335,83

335,83

6.

P.P.H.U MASTER

Marta Sterkowicz

38-230 Nowy Żmigród, Mytarz 127

3 936,00


500,00

500,00

7.

8.
3) Oferty odrzucone – nie dotyczy.

4) Termin, określony zgodnie z art.94 ust 1 lub 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, po którym upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Planowany termin zawarcia umowy dla ww. zadania Zamawiający określa się na dzień 23 lipca 2014 r. godz. 0900, Urząd Miejski w Dukli , ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 206.

3. Dostawa sprzętu AGD

1) Nazwa (firmy), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie

jego wyboru.

Firma Handlowo – Usługowa

GALAXI Sp. j.

38-400 Krosno ul. Podkarpacka 31

Oferta najkorzystniejsza cenowo.

2) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.


Nr

oferty


Nazwa (firma), siedziba

i adres wykonawcyStreszczenie

oferty w złPunktacja w kryterium cena

Łączna punktacja

1.

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

50-424 Wrocław ul. Krakowska 29 C34 550,70

326,98

326,98

2.

3.

Firma Handlowo – Usługowa

GALAXI Sp. j.

38-400 Krosno ul. Podkarpacka 31

22 595,10500,00

500,00

4.

NIGRA Agata Węgrzyn – Borek

Ustrobna 313 38-406 Odrzykoń25 572,55

441,78

441,78

5.

Zakład Produkcji Mebli DORMI

Adam Wasiak

38-450 Dukla Teodorówka 7A

25 520,00391,95

391,55

6.

P.P.H.U MASTER

Marta Sterkowicz

38-230 Nowy Żmigród, Mytarz 127

52 275,00216,12

216,12

7.

MASTERGRUPA Marcin Ciesielski

28-100 Busko Zdrój

ul. Bohaterów Warszawy 102 E

24 750,000

0

8.

GAMA

Plawgo & Zawisza

Spółka Jawna

75-122 Koszalin ul. Szczecińska 25A


55 100,00205,04

205,04

3) Oferty odrzucone .Oferta Nr 8 :


MASTERGRUPA Marcin Ciesielski 28-100 Busko Zdrój


ul. Bohaterów Warszawy 102 E

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w załączniku Nr 6 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wskazał parametry lodówko – zamrażarki tj. z podwójnym agregatem, wysokości min. 170 cm, biała, pojemność chłodziarki min. 320 l. Wykonawca w ofercie zaoferowała lodówko zamrażarkę z pojedynczym agregatem.

4) Termin, określony zgodnie z art.94 ust 1 lub 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, po którym upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Planowany termin zawarcia umowy dla ww. zadania Zamawiający określa się na dzień 23 lipca 2014 r. godz. 0900, Urząd Miejski w Dukli , ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 206.
6. Środki ochrony prawnej


  1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej.

  2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

  6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

  8. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.

Marek Górak


Burmistrz Dukli

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 8 lipca 2014 r.


Na podstawie pkt 5.1c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszego dokumentu !.
Sprawę prowadzi :

Maria Chłaptel. (13) 432 91 35©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna