O wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 11.53 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar11.53 Kb.
MOSiR - 226/1/2012 Olecko, dn., 2012-10-26

Wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Dostawę i wyładunek 20 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park1
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Auto-Myjnia Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych Adam Kozłowski, 19-400 Olecko, Aleje Lipowe 1 A
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniała warunki określone przez zamawiającego w siwz oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert określonym w siwz.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 06.11. 2012 r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Budownictwa Transbud Ełk Spólka z.o.o 19-300 Ełk, ul Łukasiewicza 1 - przyznane punkty w kryterium oceny (Cena) Olej opałowy - 99% pkt,

2. Auto-Myjnia Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych Adam Kozłowski, 19-400 Olecko, Aleje Lipowe 1 A - przyznane punkty w kryterium oceny (Cena) olej opałowy - 100 pkt.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)
Dyrektor MOSiR w Olecku

mgr Andrzej KamińskiOtrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Budownictwa Transbud Ełk Spólka z.o.o 19-300 Ełk, ul Łukasiewicza 1 email: paliwo@transbud.elk.pl

2. Auto-Myjnia Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych Adam Kozłowski, 19-400 Olecko, Aleje Lipowe 1 A email: auto-myjnia@onet.eu
: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy

Pobieranie 11.53 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna