O wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 17.68 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar17.68 Kb.numer strony oznaczenie sprawy OPS/EFS/POKL/ 3 / 323 / 2012/ A350/A551/A352/A353/A354/A355/A356/A357/A358/A359 Jędrzejów, 2012-05-25

………………………………

………………………………,

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OPS/EFS/POKL/ 3 / 323 / 2012 .


Nazwa zadania:

Warsztaty realizowane w ramach projektu „Większe umiejętności lepsze jutro” wykonywanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie przy współfinansowaniu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1.


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez

Wykonawcę w Części A zamówienia

Pracownia Wspierania Rozwoju Osobistego i Społecznego w Przyłogach Beaty Woźniak-Faliszewskiej

Adres: 26-212 Smyków, Przyłogi 88, oferta Nr 4.

Wykonawcę w Części B zamówienia

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Jędrzejowie

Adres: wykonawcy ul. Piłsudskiego 6, 28-300 Jędrzejów, oferta Nr 9

Wykonawcę w Części C zamówienia

Centrum Doradztwa i Edukacji w Kielcach, adres: 25-520 Kielce, ul Targowa 16a/75, oferta Nr 7

Uzasadnienie wyboru: Oferta z najniższą ceną.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy
w terminie do dnia 04.06.2012r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.: 1

Nazwa wykonawcy: Gabinet Psychologiczny we Wrzosowie

Adres wykonawcy: 26-630 Wrzosów, ul. Liliowa 1

Cena oferty brutto/ część oferty: 2 340,00 zł/część nr ALp.: 2

Nazwa wykonawcy: PHU APUS Robert Meller

Adres wykonawcy: 42-200 Częstochowa ul. Gruszkowa 9

Cena oferty brutto/ część oferty: 10 250,00 zł /część nr ALp.: 3

Nazwa wykonawcy: „Open’er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii

Adres wykonawcy: 58-306 Wałbrzych ul. Pogodna 8

Cena oferty brutto/ część oferty: 6 760,65 zł /część nr ALp.: 4

Nazwa wykonawcy: Pracownia Wspierania Rozwoju Osobistego i Społecznego Beata

Woźniak - Faliszewska

Adres wykonawcy: 26-212 Smyków, Przyłogi 88

Cena oferty brutto/ część oferty: 2 172,00 zł /część nr A

Lp.: 5

Nazwa wykonawcy: Centrum Doradztwa i Edukacji w Kielcach

Adres wykonawcy: 25-520 Kielce, ul Targowa 16a/75

Cena oferty brutto/ część oferty: cena podana cyfrą - 2 490,00 zł, cena napisana słownie dwa tysiące dziewięćset czterdzieści /część nr ALp.: 6

Nazwa wykonawcy: Centrum Doradztwa i Edukacji w Kielcach

Adres wykonawcy: 25-520 Kielce, ul Targowa 16a/75

Cena oferty brutto/ część oferty: cena podana cyfrą - 3 900,00 zł, cena napisana słownie pięć tysięcy dziewięćset zł /część nr BLp.: 7

Nazwa wykonawcy: Centrum Doradztwa i Edukacji w Kielcach

Adres wykonawcy: 25-520 Kielce, ul Targowa 16a/7 5

Cena oferty brutto/ część oferty: 1 999,00 zł /część nr CLp.: 8

Nazwa wykonawcy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Ośrodek Kształcenia


Zawodowego w Jędrzejowie

Adres wykonawcy: ul. Piłsudskiego 6, 28-300 Jędrzejów

Cena oferty brutto/ część oferty: 3 900,00/część nr A

Lp.: 9

Nazwa wykonawcy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Ośrodek Kształcenia


Zawodowego w Jędrzejowie

Adres wykonawcy: ul. Piłsudskiego 6, 28-300 Jędrzejów

Cena oferty brutto/ część oferty: 4 020,00/część nr B

Lp.: 10

Nazwa wykonawcy: Pracownia Rozwoju Osobistego HOLOS w Tarnowie

Adres wykonawcy: ul. Bernardyńska 21/5, 33-100 Tarnów

Cena oferty brutto/ część oferty: 3 900,00/część nr AOferty 5, 6 zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz SIWZ rozdział XVII pkt 5.

2. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) – dział VI „środki ochrony prawnej”. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest
do Zamawiającego.


Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


——————————————————————
Kierownik Zamawiającego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy

w Jędrzejowie

Grażyna Chabior …………………………………………..

Pieczęć i podpis zamawiającegoProjekt „Większe umiejętności, lepsze jutro” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.Pobieranie 17.68 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna