Objęcie opieką serwisową oprogramowania aplikacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w BrzeskuPobieranie 27.84 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar27.84 Kb.
Załącznik nr: 1
Zamawiający posiada oprogramowania aplikacyjnego mMedica oraz InfoMedica firmy ABG.S.A. Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie istniejących oprogramowań zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w poszczególnych zadaniach.

Zadanie nr 1.
Objęcie opieką serwisową oprogramowania aplikacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

Wykaz oprogramowania objętego serwisem:


 1. System informatyczny miniInfoMedica firmy ABG S.A,

 2. System informatyczny InfoMedica firmy ABG S.A. część medyczna moduły:

 • Ruch Chorych: Izba Przyjęć, Oddział, Statystyka,

 • Apteka,

 • Apteczka Oddziałowa,

 • Pracownia Diagnostyczna,

 • Zlecenia Medyczne,

 • Punkt Pobrań,

 • Laboratorium,

 1. System informatyczny InfoMedica firmy ABG S.A. część administracyjna moduły:

 • Finansowo – Księgowy,

 • Rachunek Kosztów,

 • Rejestr Sprzedaży,

 • Wycena Kosztów Normatywnych,

 • Kadry,

 • Płace,

 • Grafiki,

 • Środki Trwałe,

 • Gospodarka Materiałowa,

 • Zamówienia Publiczne,

 • Administrator.Zamówienie obejmować będzie:

Czynności w ramach opieki serwisowej oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica i miniInfoMedica: 1. instalacja nowych wersji oprogramowania udostępnionych przez producenta,

 2. wykonywanie modyfikacji baz danych,

 3. szkolenia pracowników z zakresu funkcji oprogramowania objętego opieką serwisową,

 4. bieżące usuwanie awarii oprogramowania objętego opieką serwisową, a także usterek w zbiorach oraz usterek w zbiorach zgromadzonych danych z winy Zamawiającego lub niezależnie od Zamawiającego,

  1. awarie lub usterki będą usuwane nie później niż w terminie dwóch kolejnych dni roboczych od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia. Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.

  2. zgłoszenia przyjmowane będą:

 • telefonicznie – w ofercie należy podać numery telefonów,

 • pocztą elektroniczną przez 24 godz. na dobę – w ofercie należy podać adresy poczty elektronicznej,

 • faksem przez 24 godz. na dobę – w ofercie należy podać numer faksu,

 1. możliwość korzystania z bezpłatnych konsultacji telefonicznych, poprzez pocztę elektroniczną i osobistych w siedzibie Zamawiającego,

 2. bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania aplikacyjnego i systemowego oraz sprzętu komputerowego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego,

 3. kontrola prawidłowości składowanych danych gromadzonych za pomocą oprogramowania objętego opieką serwisową,

 4. awaryjne odtwarzanie, na wniosek Zamawiającego, stanu oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych przez Zamawiającego,

 5. pomoc przy tworzeniu raportów, sprawozdań, definiowaniu wzorów dokumentów,

 6. kontakty z producentem oprogramowania objętego opieką serwisową w zakresie zgłaszania błędów aplikacji, modyfikacji i rozwoju oprogramowania,

 7. pomoc przy administrowaniu oprogramowaniem objętym opieką serwisową,

 8. okresowa kontrola pracy oprogramowania aplikacyjnego, zebranie problemów od użytkowników,

 9. doradztwo w zakresie rozbudowy systemów informatycznych, wykonywanie ponownych lub dodatkowych instalacji oprogramowania objętego opieką serwisową.


Wymagania wobec Wykonawcy:

1. Dla potwierdzenia umiejętności w zakresie czynności serwisowych nad oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica i miniInfoMedica produkcji ABG S.A. Wykonawca przedstawi odpowiednie certyfikaty wystawione przez producenta oprogramowania potwierdzające umiejętności Wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia.


2.Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia.

Zadanie nr 2.
Dostawa dodatkowych licencji oprogramowania aplikacyjnego Kadry firmy ABG S.A.

Zamówienie obejmować będzie:


 1. dostawę bezterminowych licencji oprogramowania aplikacyjnego Kadry

liczba licencji - 1

Posiadamy oprogramowanie InfoMedica moduł Kadry i InfoMedica moduł Płace, InfoMedica moduł Grafiki będące zintegrowanym system pod względem przepływu informacji.


Wymagania:
1.Oferowane oprogramowanie musi być zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regu­lującymi orga­ni­zację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdro­wotnej w kraju, w tym:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926) z późniejszymi zmianami,

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024),

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135) z późniejszymi zmianami,

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2005 nr 64) z późniejszymi zmianami,

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2005 Nr 212, poz. 1766).

2.Oferowane oprogramowanie będzie uwzględniać wszelkie zmiany w obowiązujących aktach prawnych dotyczących sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju.

Zadanie nr 3.
Przedłużenie licencji na oprogramowanie służące do rozliczeń z NFZ – mMedica ABG S.A.

Zamówienie obejmować będzie:


 1. przedłużenie licencji oprogramowania aplikacyjnego na 1 rok (od 26-04-2009)

liczba licencji - 3 stanowiska komputerowe

Zamawiający posiada oprogramowanie mMedica, działające na bazie PostgraseSQL Data Base Managment System. Liczba wykonanych instalacji – 3 odrębne instalacje (bazy danych z pełną konfiguracją, zasiloną danymi osobowymi pacjentów oraz danymi dot. porad POZ).Wymagania:

 1. W ramach rocznej licencji będą udostępniane aktualizacje oprogramowania wynikające ze zmian w przepisach prawnych oraz aktualizacje związane z poprawą błędów i dotyczące rozszerzeń funkcjonalnych.

 2. Możliwość pobierania aktualizacji bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

 3. Aktualizacje oprogramowania będą tak udostępniane, aby była możliwość automatycznej instalacji aktualizacji za pomocą pliku wykonywalnego.

 4. W ramach licencji zagwarantowanie dostępu do pomocy technicznej - kontakt telefoniczny, poprzez zgłoszenie na formularzu internetowym oraz przez e-mail.

 5. Po wygaśnięciu licencji Zamawiający będzie miał dostęp do swoich danych i będzie mógł wykonywać działania dotyczące danych archiwalnych.

 6. Oprogramowanie obsługuje wszystkie wymagane elementy formatu otwartego od przygotowania danych przez wysyłanie raportów rozliczeniowych do odbioru potwierdzeń.

 7. Oświadczenie Wykonawcy, że jest producentem oferowanego oprogramowania aplikacyjnego i właścicielem praw autorskich lub posiada prawo do odpłatnego udostępniania licencji tegoż oprogramowania Zamawiającemu, nadane przez producenta - wymagane jest załączenie oświadczenia w tym zakresie wydane przez producenta oferowanego oprogramowania w odniesieniu do niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.

Zadanie nr 4.
Dostawa dodatkowych licencji oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica Pracowni Diagnostycznej firmy ABG S.A.

Zamówienie obejmować będzie:


 1. dostawę bezterminowych licencji oprogramowania aplikacyjnego Pracownia Diagnostyczna:

liczba licencji - 1

Zamawiający posiada oprogramowanie InfoMedica moduł Ruch Chorych i InfoMedica moduł Pracownia Diagnostyczna, będące zintegrowanym system pod względem przepływu informacji.


Wymagania:
Oferowane oprogramowanie musi być zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regu­lującymi orga­ni­zację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdro­wotnej w kraju, w tym:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926) z późniejszymi zmianami

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024)

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135) z późniejszymi zmianami

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2005 nr 64) z późniejszymi zmianami

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2005 Nr 212, poz. 1766).

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania

Oferowane oprogramowanie będzie uwzględniać wszelkie zmiany w obowiązujących aktach prawnych dotyczących sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju.


str.Pobieranie 27.84 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna