Obowiązkowe zajęcia edukacyjnePobieranie 73.74 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar73.74 Kb.
ZACHOWANIE
Agata potrafi dokonać samooceny swojego zachowania. Unika i nie stwarza sytuacji trudnych. Potrafi prosić o pomoc w trudnej sytuacji. Nie zniechęca się trudnościami. Potrafi korzystać z pomocy rówieśników. Agata jest chętna do udziału w różnych formach zajęć. Zawsze pamięta o zadaniu domowym. Jest obowiązkowa. Ma zawsze przygotowane przybory i pomoce. Wykonuje każde zadanie z dużym zaangażowaniem. Agata przestrzega zasad obowiązujących w grupie. Zawsze grzecznie zwraca się do kolegów i dorosłych. Nawiązuje pozytywne kontakty z innymi. Potrafi zachować się podczas wyjść i na wycieczkach.
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Agata słucha w skupieniu czytanych utworów. Bierze aktywny udział w przedstawieniach klasowych i szkolnych. Krótkie zdania Agata czyta w całości, dłuższe - wyrazami. Stara się zwracać uwagę na znaki interpunkcyjne. Rozumie przeczytany tekst. Agata dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, ale jej litery są często zbyt szerokie. Potrafi napisać pod kierunkiem nauczyciela krótkie opis, list i życzenia. Układa i wskazuje zdanie oznajmujące, pytające i rozkazujące. Stosuje wielką literę i kropkę w zdaniach. Samodzielnie obserwuje wzrost i rozwój hodowanej rośliny. Prowadzi kalendarz pogody. Potrafi zaznaczyć na osi liczbowej podawane liczby. Zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji. Mnoży i dzieli w zakresie stu, oblicza dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Umie zaśpiewać piosenkę jednogłosową ze słuchu indywidualnie i w zespole. Agata posługuje się różnymi narzędziami służącymi do cięcia i łączenia materiałów. Dba o staranność prac plastycznych i technicznych. Potrafi uczestniczyć w grach opartych na rywalizacji.

Język angielski - bardzo dobrze opanowała słownictwo i umiejętności językowe przewidziane programem.


ZACHOWANIE


Jakub stara się samodzielnie i właściwie ocenić swoje zachowanie. Jest świadomy swojego zachowania, ale czasami nie panuje nad reakcjami. Zdarza się, że reaguje gwałtownie i niewspółmiernie do sytuacji. Koncentruje się na wykonywanym zadaniu i pracuje samodzielnie. Jest aktywny i zawsze przygotowany do zajęć. Jakub często zgłasza się do odpowiedzi. Pracuje systematycznie. Pracuje szybko, ale zapomina o staranności i dokładności. Nie zawsze zgodnie współdziała w grupie. Włącza się do różnych form zajęć proponowanych przez kolegów i nauczyciela. Jakub poprawnie zachowuje się w czasie uroczystości szkolnych. Zwraca się o pomoc w sytuacjach trudnych.
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Jakub potrafi zapytać o coś, czego nie zrozumiał. Chętnie opowiada o swoich przeżyciach i doświadczeniach. Wygłasza z pamięci wiersze i fragmenty prozy z zastosowaniem właściwej siły głosu. Czyta tekst w dobrym tempie. Bardzo szybko odszukuje potrzebne informacje w tekście. Pisze niekształtne litery, czasami w nieodpowiednich liniach. Pod kierunkiem nauczyciela Jakub zapisuje treść listów i życzeń. Potrafi ułożyć i wskazać zdanie pytające, rozkazujące i oznajmujące. Jakub popełnia dużo błędów w pisaniu ze słuchu. Potrafi przedstawić wiele rozwiązań w sytuacjach niebezpiecznych. Jakub wie jakie są zainteresowania i czym się zajmują członkowie jego rodziny. Zna wiele gatunków roślin i zwierząt i potrafi je wskazać w ich naturalnym środowisku. Prowadzi kalendarz pogody. Potrafi uzupełnić brakujące elementy w zadaniu. Dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 100. Jakub umie zaśpiewać piosenkę jednogłosową ze słuchu indywidualnie i w zespole. Dba o staranność prac plastycznych i technicznych. Potrafi sprawnie pokonać tor przeszkód.

Język angielski - bardzo dobrze opanował słownictwo i umiejętności językowe przewidziane programem.

ZACHOWANIE
Paulina dostrzega wady i zalety w swoim zachowaniu. Potrafi przewidzieć skutki własnego zachowania. Zwykle jest skoncentrowana na wykonywanych czynnościach. Chętnie uczestniczy w różnych formach zajęć. Jest aktywna i zawsze przygotowana do zajęć. Paulina jest obowiązkowa. Pracuje szybko, ale zapomina o staranności i dokładności. Przestrzega zasad obowiązujących w grupie. Chętnie udziela pomocy innym dzieciom. Nawiązuje pozytywne kontakty z innymi. Paulina potrafi cieszyć się z sukcesów własnych i innych. Poprawnie zachowuje się w czasie uroczystości szkolnych. Zwraca się o pomoc w sytuacjach trudnych.
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Paulina przyjmuje postawę aktywnego słuchacza w trakcie rozmowy. Wypowiada się na temat treści tekstu, własnych przeżyć i otaczającej rzeczywistości. Recytuje tekst z właściwą intonacją. Czyta płynnie i wyraźnie, uwzględnia znaki interpunkcyjne. Po przeczytaniu krótkiego tekstu potrafi wypowiedzieć się na jego temat. Pisze płynnie, ale często niestarannie. Z pomocą nauczyciela Paulina układa i zapisuje zdania opisujące przedmiot. Układa i wskazuje zdanie oznajmujące, pytające i rozkazujące. Przy pisaniu ze słuchu popełnia dość dużo błędów. Zna symbole narodowe ( flaga, godło, hymn). Paulina charakteryzuje wszystkie pory roku. Prowadzi kalendarz pogody. Potrafi uzupełnić brakujące elementy w zadaniu. Dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 100. Umie wykonać proste obliczenia zegarowe w obrębie pełnych godzin. Śpiewa piosenki jednogłosowe ze słuchu indywidualnie i w zespole. Potrafi przedstawić za pomocą poznanych technik większość tematów zaproponowanych przez nauczyciela. Sprawnie pokonuje tor przeszkód. Chętnie bierze udział w grach zespołowych.

Język angielski - bardzo dobrze opanowała słownictwo i umiejętności językowe przewidziane programem.


ZACHOWANIE


Jakub chętnie opowiada o sobie. Stara się samodzielnie i właściwie ocenić swoje zachowanie. Dostrzega wady i zalety w swoim zachowaniu. Czasami reaguje gwałtownie i niewspółmiernie do sytuacji. Nie potrafi skupić uwagi na niektórych zajęciach. Jakub swoim zachowaniem dekoncentruje siebie i innych. Pracuje niesystematycznie. Jest chętny do udziału w różnych formach zajęć. Często zgłasza się do odpowiedzi. Czasami nie odrabia prac domowych. Jakub pracuje szybko, ale popełnia dużo błędów. Często nie zwraca uwagi na staranność prac. Chętnie współpracuje w grupie. Nie zawsze potrafi współdziałać z innymi. Potrafi zachować się podczas wyjść i na wycieczkach.
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Jakub często nie potrafi uważnie słuchać i przerywa innym wypowiedzi. Uczestniczy w rozmowach na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym. Nie popełnia błędów przy czytaniu wcześniej przygotowanych tekstów. Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. Pisze niekształtne litery, czasami w nieodpowiednich liniach. Jakub bierze udział w zbiorowym pisaniu tekstów. Potrafi ułożyć i wskazać zdanie pytające, rozkazujące i oznajmujące. Popełnia wiele błędów w pisaniu ze słuchu. Potrafi przedstawić wiele rozwiązań w sytuacjach niebezpiecznych. Wie jakie są zainteresowania i czym się zajmują członkowie jego rodziny. Samodzielnie obserwuje wzrost i rozwój hodowanej rośliny. Prowadzi kalendarz pogody. Radzi sobie z rozwiązaniem prostych zadań tekstowych. Dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 100. Umie wykonać proste obliczenia zegarowe w obrębie pełnych godzin. Jakub umie zaśpiewać piosenkę jednogłosową ze słuchu indywidualnie i w zespole. Dba o staranność prac plastycznych i technicznych. Potrafi kozłować, podawać i chwytać piłkę. Sprawnie pokonuje tor przeszkód.

Język angielski - dobrze opanował słownictwo i umiejętności językowe przewidziane programem.

ZACHOWANIE
Mateusz nie potrafi wyciągać wniosków z zachowań własnych i innych. Reaguje gwałtownie i niewspółmiernie do sytuacji. Jest bardzo wrażliwy i niepowodzenia szybko go zniechęcają. Potrafi śledzić tok lekcji, ale nie zawsze jest zainteresowany. Swoim zachowaniem dekoncentruje siebie i innych. Czasami zgłasza się do odpowiedzi. Odmawia wykonania różnych zadań proponowanych przez nauczycieli. Czasami nie odrabia prac domowych. Pracuje szybko, ale zapomina o staranności i dokładności. Niechętnie współpracuje w zespole. Mateusz czasami stwarza niebezpieczne sytuacje. Potrafi cieszyć się z sukcesów własnych i innych.
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Mateusz ma trudności ze skupieniem uwagi na wypowiedziach nauczyciela. Nie potrafi uważnie słuchać i przerywa innym wypowiedzi. Chętnie opowiada o swoich przeżyciach i doświadczeniach. Krótkie zdania Mateusz czyta w całości, dłuższe - wyrazami. Rozumie przeczytany tekst. Mateusz pisze litery niekształtne i nieproporcjonalne. Z pomocą nauczyciela Mateusz układa i zapisuje zdania opisujące przedmiot. Potrafi ułożyć i wskazać zdanie pytające, rozkazujące i oznajmujące. Przy pisaniu ze słuchu popełnia dość dużo błędów. Zna symbole narodowe ( flaga, godło, hymn). Samodzielnie obserwuje wzrost i rozwój hodowanej rośliny. Radzi sobie z rozwiązaniem prostych zadań tekstowych. Dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 100. Umie wykonać proste obliczenia zegarowe w obrębie pełnych godzin. Rysuje odcinki o podanej długości. Śpiewa w grupie poznane piosenki. Dba o staranność prac plastycznych i technicznych. Potrafi kozłować, podawać i chwytać piłkę. Rzuca piłką na dużą odległość. Chętnie bierze udział w grach zespołowych.

Język angielski - dobrze opanował słownictwo i umiejętności językowe przewidziane programem.

ZACHOWANIE
Jest świadomy swojego zachowania, ale czasami nie panuje nad reakcjami. Stara się samodzielnie i właściwie ocenić swoje zachowanie. Dostrzega swoje wady i zalety. Potrafi prosić o pomoc w trudnej sytuacji. Stara się śledzić tok lekcji, ale nie zawsze jest zaangażowany. Do odpowiedzi zgłasza się wtedy, gdy coś go zainteresuje. Na wykonanie pracy potrzebuje więcej czasu niż inne dzieci. Niechętnie współpracuje w zespole. Szkoda, że dość często izoluje się od rówieśników. W czasie zajęć nie przeszkadza innym. Ma ciekawe pomysły na rozwiązywanie różnych problemów. Poprawnie zachowuje się w czasie uroczystości szkolnych.
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Wojtek słucha i rozumie tekst mówiony, czytany, nagrany. Potrafi odtworzyć treść tekstu po jednorazowym przeczytaniu i zwięźle go opowiedzieć. Posiada bardzo bogaty zasób słownictwa. Nie popełnia błędów przy czytaniu wcześniej przygotowanych tekstów. Po przeczytaniu krótkiego tekstu potrafi wypowiedzieć się na jego temat. Przy pisaniu za mocno przyciska ołówek. Z pomocą nauczyciela Wojtek układa i zapisuje zdania opisujące przedmiot. Układa i wskazuje zdanie oznajmujące, pytające i rozkazujące. Popełnia wiele błędów w pisaniu ze słuchu. Zapomina o stosowaniu wielkich liter i kropce na końcu zdania. Samodzielnie obserwuje wzrost i rozwój hodowanej rośliny. Potrafi samodzielnie rozwiązać łatwe zadanie złożone. Dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 100. Umie wykonać proste obliczenia zegarowe w obrębie pełnych godzin. Śpiewa w grupie poznane piosenki. Wojtek zna i odczytuje większość znaków notacji muzycznej. Dba o staranność prac plastycznych i technicznych. Zna numery telefonów pogotowia, policji i straży pożarnej. Chętnie bierze udział w grach zespołowych.

Język angielski - doskonale opanował słownictwo i umiejętności językowe przewidziane programem.

ZACHOWANIE
Natalia chętnie opowiada o sobie. Ma pozytywny obraz samej siebie. Unika i nie stwarza sytuacji trudnych. Jest wrażliwa na przeżycia innych osób. Reaguje emocjonalnie adekwatnie do sytuacji. Natalia zwykle jest skoncentrowana na wykonywanych czynnościach. Jest obowiązkowa. Pracuje systematycznie. Zawsze pamięta o zadaniu domowym. Jest aktywna i przygotowana do zajęć. Natalia wykonuje każde zadanie z dużym zaangażowaniem. Wykonuje zadania dokładnie, starannie i w dobrym tempie. Wzorowo współpracuje w grupie. Realizuje powierzone zadania. Włącza się do różnych form zajęć proponowanych przez kolegów i nauczyciela.
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Natalia przyjmuje postawę aktywnego słuchacza w trakcie rozmowy. Wypowiada się na dany temat, używając zdań rozwiniętych. Czyta płynnie i wyraźnie, uwzględnia znaki interpunkcyjne. Rozumie przeczytany tekst. Pisze płynnie, czytelnie i w dobrym tempie. Pod kierunkiem nauczyciela Natalia zapisuje treść listów i życzeń. Układa i wskazuje zdanie oznajmujące, pytające i rozkazujące. Pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu wyrazy i krótkie, proste zdania. Jest bardzo kulturalna, zawsze stosuje formy grzecznościowe. Zna numery telefonów: pogotowia, policji, straży pożarnej i ogólnopolski numer alarmowy. Natalia zna symbole narodowe ( flaga, godło, hymn). Samodzielnie obserwuje wzrost i rozwój hodowanej rośliny. Potrafi ułożyć działanie zgodne z treścią zadania. Dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 100. Umie wykonać proste obliczenia zegarowe w obrębie pełnych godzin. Śpiewa piosenki jednogłosowe ze słuchu indywidualnie i w zespole. Wszystkie prace plastyczne wykonuje pomysłowo i samodzielne. Rozumie i przyjmuje zasady obowiązujące w grach zespołowych.

Język angielski - dobrze opanowała słownictwo i umiejętności językowe przewidziane programem.

ZACHOWANIE
Jakub jest bardzo spokojnym i skrytym dzieckiem. Jest opanowany emocjonalnie. Pracuje w skupieniu przez długi czas. Stara się śledzić tok lekcji, ale nie zawsze jest zaangażowany. Dość często nie odrabia prac domowych. Pracuje szybko, ale zapomina o staranności i dokładności. Potrafi przyjąć powierzone przez grupę zadanie. W czasie zajęć nie przeszkadza innym. Dostrzega sytuacje niebezpieczne i unika ich. Potrafi zachować się podczas wyjść i na wycieczkach. Mateusz zwraca się o pomoc w sytuacjach trudnych.
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Mateusz słucha w skupieniu czytanych utworów. Wypowiedzi Mateusza są niespójne logicznie. Zasób słownictwa Mateusza jest ubogi. Ma trudności z układaniem pytań. Podczas czytania popełnia dużo błędów. Mateusz potrafi na ogół czytać ze zrozumieniem. Pisze płynnie, ale często niestarannie. Nie bierze udziału w zbiorowym układaniu opisu i innych tekstów. Popełnia liczne błędy w przepisywanych tekstach. Nie zwraca uwagi na trudności ortograficzne. Popełnia wiele błędów w pisaniu ze słuchu. Mateusz charakteryzuje poznane zawody. Nazywa typowe gatunki zwierząt domowych. Prowadzi kalendarz pogody. Podczas zapisu liczb słowami Mateusz robi liczne błędy. Radzi sobie z rozwiązaniem prostych zadań tekstowych. Mateusz dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 100. Śpiewa w grupie poznane piosenki. Dba o staranność prac plastycznych i technicznych. Sprawnie pokonuje tor przeszkód. Chętnie bierze udział w grach zespołowych.

Język angielski - w ograniczonym zakresie opanował słownictwo i umiejętności językowe przewidziane programem.

ZACHOWANIE
Jakub jest bardzo spokojnym i skrytym dzieckiem. Jest bardzo wrażliwy. Potrafi panować nad emocjami. Koncentruje się na wykonywanym zadaniu i pracuje samodzielnie. Aktywnie uczestniczy w zajęciach i przynosi potrzebne rzeczy. Jakub często zgłasza się do odpowiedzi. Zawsze pamięta o zadaniu domowym. Jest obowiązkowy. Przygotowuje dodatkowe materiały z różnych źródeł. Ma kształtne i staranne pismo. Jakub zawsze ma porządek na ławce. Wzorowo współpracuje w grupie. Chętnie udziela pomocy innym dzieciom. Nawiązuje pozytywne kontakty z innymi.
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Jakub przyjmuje postawę aktywnego słuchacza w trakcie rozmowy. Wypowiada się na dany temat, używając zdań rozwiniętych. Nie popełnia błędów przy czytaniu wcześniej przygotowanych tekstów. Po przeczytaniu krótkiego tekstu potrafi wypowiedzieć się na jego temat. Pisze płynnie, czytelnie i w dobrym tempie. Tworzy opowiadania twórcze i swobodne teksty. Układa i wskazuje zdanie oznajmujące, pytające i rozkazujące. Dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, ale czasami popełnia błędy. Potrafi przedstawić wiele rozwiązań w sytuacjach niebezpiecznych. Zna symbole narodowe ( flaga, godło, hymn). Jakub zna wiele gatunków roślin i zwierząt i potrafi je wskazać w ich naturalnym środowisku. Prowadzi kalendarz pogody. Stosuje zapis cyfrowy i znaki działań w rozwiązywaniu zadań z treścią. Mnoży i dzieli w zakresie stu, oblicza dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Sprawnie oblicza upływ czasu. Jakub radzi sobie w sytuacjach kupna i sprzedaży. Śpiewa w grupie poznane piosenki. Wykonał instrument muzyczny. Zna i odczytuje większość znaków notacji muzycznej. Potrafi sprawnie pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne.

Język angielski - doskonale opanował słownictwo i umiejętności językowe przewidziane programem.

ZACHOWANIE
Kamila chętnie opowiada o sobie. Potrafi dokonać samooceny swojego zachowania. Potrafi prosić o pomoc w trudnej sytuacji. Stara się uważać i nie przeszkadza innym w pracy. Chętnie uczestniczy w różnych formach zajęć. Kamila stara się przezwyciężyć trudności. Często zgłasza się do odpowiedzi. Czasami nie odrabia prac domowych. Pracuje w bardzo nierównym tempie. Zapomina o staranności i dokładności. Kamila stara się zgodnie i aktywnie współpracować w grupie. Zawsze znajduje rolę dla siebie. Potrafi cieszyć się z sukcesów własnych i innych. Dostrzega potrzeby innych. Nawiązuje pozytywne kontakty z innymi. Kamila potrafi zaproponować zabawę dla całej klasy.
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Kamila słucha i rozumie wypowiedzi nauczyciela lub kolegów. Wypowiada się na dany temat, używając zdań rozwiniętych. Nie popełnia błędów przy czytaniu wcześniej przygotowanych tekstów. Rozumie przeczytany tekst. Pisze płynnie, ale czasami niestarannie. Z pomocą nauczyciela Kamila układa i zapisuje zdania opisujące przedmiot. Układa i wskazuje zdanie oznajmujące, pytające i rozkazujące. Przy pisaniu ze słuchu popełnia dość dużo błędów. Samodzielnie obserwuje wzrost i rozwój hodowanej rośliny. Orientuje się, jakie korzyści czerpie człowiek z hodowli roślin i zwierząt. Kamila potrafi scharakteryzować kolejne pory roku. Niesystematycznie prowadzi kalendarz pogody. Prawidłowo zaznacza na osi liczbowej podawane liczby. Radzi sobie z rozwiązaniem prostych zadań tekstowych. Dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 100. Kamila umie zaśpiewać piosenkę jednogłosową ze słuchu indywidualnie i w zespole. Dba o staranność prac plastycznych i technicznych. Potrafi rzucić piłką do celu. Chętnie bierze udział w grach zespołowych.

Język angielski - dobrze opanowała słownictwo i umiejętności językowe przewidziane programem.

ZACHOWANIE
Klaudia ma pozytywny obraz samej siebie. Chętnie opowiada o sobie. Kontroluje własne emocje. Unika i nie stwarza sytuacji trudnych. Pracuje w skupieniu i rzadko wymaga pomocy nauczyciela. Klaudia zawsze jest gotowa do podejmowania różnych zadań. Często zgłasza się do odpowiedzi. Jest obowiązkowa. Pracuje systematycznie. Zawsze ma porządek na ławce. Pracuje dość szybko, ale czasami niestarannie. Wzorowo współpracuje w grupie. Zawsze grzecznie zwraca się do kolegów i koleżanek. Chętnie udziela pomocy innym dzieciom. Nawiązuje pozytywne kontakty z innymi. Klaudia potrafi cieszyć się z sukcesów własnych i innych. Dotrzymuje obietnic i zobowiązań wobec kolegów.
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Klaudia przyjmuje postawę aktywnego słuchacza w trakcie rozmowy. Potrafi odtworzyć treść tekstu po jednorazowym przeczytaniu i zwięźle go opowiedzieć. Czyta płynnie i wyraźnie, uwzględnia znaki interpunkcyjne. Rozumie przeczytany tekst. Pisze płynnie, ale czasami niestarannie. Układa i zapisuje zdania opisujące przedmiot. Bierze udział w zbiorowym pisaniu tekstów. Wskazuje i układa zdanie oznajmujące, pytające i rozkazujące. Dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, ale czasami popełnia błędy. Charakteryzuje warunki życia wybranych roślin i zwierząt. Klaudia objaśnia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku. Prowadzi kalendarz pogody. Poprawnie analizuje treść zadania. Dodaje i odejmuje proste przypadki w zakresie 100. Potrafi wykonać proste obliczenia zegarowe w obrębie pełnych godzin. Klaudia umie zaśpiewać piosenkę jednogłosową ze słuchu indywidualnie i w zespole. Wszystkie prace plastyczne są pomysłowe i samodzielne. Chętnie bierze udział w grach zespołowych.

Język angielski - bardzo dobrze opanowała słownictwo i umiejętności językowe przewidziane programem


ZACHOWANIE


Nikola jest spokojna i opanowana. Reaguje emocjonalnie adekwatnie do sytuacji. Pracuje samodzielnie i uważnie wykonuje zadania. Aktywnie uczestniczy w zajęciach i przynosi potrzebne rzeczy. Jest obowiązkowa. Nikola pracuje systematycznie. Ma zawsze przygotowane przybory i pomoce. Zawsze pamięta o zadaniu domowym. Pracuje szybko i starannie. Wzorowo współpracuje w grupie. Przestrzega obowiązujących zasad. Pomaga innym w pracy. Włącza się do różnych form zajęć proponowanych przez kolegów i nauczyciela. Zawsze grzecznie zwraca się do kolegów i dorosłych. Potrafi cieszyć się z sukcesów własnych i innych. Nawiązuje pozytywne kontakty z rówieśnikami.
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Nikola potrafi skupiać się na wypowiedziach innych i umiejętnie buduje własne . Wypowiada się spontanicznie, swobodnie i logicznie na określony temat. Posiada bardzo bogaty zasób słownictwa. Czyta płynnie i wyraźnie, uwzględnia znaki interpunkcyjne. Po przeczytaniu krótkiego tekstu potrafi wypowiedzieć się na jego temat. Nikola prowadzi zeszyty bardzo starannie. Tworzy opowiadania twórcze i swobodne teksty. Wskazuje i układa zdanie oznajmujące, pytające i rozkazujące. Dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, rzadko popełnia błędy. Samodzielnie obserwuje wzrost i rozwój hodowanej rośliny. Prowadzi kalendarz pogody. Potrafi samodzielnie rozwiązać łatwe zadanie złożone. Mnoży i dzieli w zakresie stu, oblicza dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Orientuje się w systemie 12-godzinnym i 24-godzinnym. Rysuje odcinki o podanej długości. Nikola umie zaśpiewać piosenkę jednogłosową ze słuchu indywidualnie i w zespole. Wszystkie prace plastyczne wykonuje pomysłowo i samodzielne. Potrafi rzucić piłką do celu. Chętnie bierze udział w grach zespołowych.

Język angielski - doskonale opanowała słownictwo i umiejętności językowe przewidziane programem.


ZACHOWANIE


Klaudiusz ma pozytywny obraz samego siebie. Wierzy we własne siły. Chętnie opowiada o sobie. Potrafi prosić o pomoc w trudnej sytuacji. Zwykle jest skoncentrowany na wykonywanych czynnościach. Klaudiusz często zgłasza się do odpowiedzi. Chętnie uczestniczy w różnych formach zajęć. Stara się przezwyciężyć trudności. Ma kształtne i staranne pismo. Zawsze kończy powierzone zadanie. Pracuje dość szybko i zazwyczaj starannie. Realizuje powierzone zadania. Stara się zgodnie i aktywnie współpracować w grupie. Przestrzega obowiązujących zasad. Zawsze grzecznie zwraca się do kolegów i dorosłych. Klaudiusz potrafi cieszyć się z sukcesów własnych i innych. Nawiązuje pozytywne kontakty z innymi.
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Klaudiusz słucha i rozumie wypowiedzi nauczyciela lub kolegów. Chętnie opowiada o swoich przeżyciach i doświadczeniach. Czyta płynnie i wyraźnie, uwzględnia znaki interpunkcyjne. Po przeczytaniu krótkiego tekstu potrafi wypowiedzieć się na jego temat. Pisze płynnie, czytelnie i w dobrym tempie. Klaudiusz bierze udział w zbiorowym pisaniu tekstów. Wskazuje i układa zdanie oznajmujące, pytające i rozkazujące. Popełnia wiele błędów w pisaniu ze słuchu. Potrafi scharakteryzować kolejne pory roku. Zna i nazywa wiele napotykanych roślin i zwierząt. Nie prowadzi kalendarza pogody. Klasyfikuje figury według podanej ( jednej) cechy. Radzi sobie z rozwiązaniem prostych zadań tekstowych. Dodaje i odejmuje proste przypadki w zakresie 100. Umie wykonać proste obliczenia zegarowe w obrębie pełnych godzin. Śpiewa w grupie poznane piosenki. Dba o staranność prac plastycznych i technicznych. Potrafi kozłować, podawać i chwytać piłkę. Sprawnie pokonuje tor przeszkód. Chętnie bierze udział w grach zespołowych.

Język angielski - bardzo dobrze opanował słownictwo i umiejętności językowe przewidziane programem.

ZACHOWANIE
Paulina ma pozytywny obraz samej siebie. Wierzy we własne siły. Chętnie opowiada o sobie. Unika i nie stwarza sytuacji trudnych. Pracuje samodzielnie i uważnie wykonuje zadania. Paulina zawsze jest gotowa do podejmowania różnych zadań. Aktywnie uczestniczy w zajęciach i przynosi potrzebne rzeczy. Zawsze pamięta o zadaniu domowym. Jest obowiązkowa. Pracuje systematycznie. Tempo pracy Pauliny jest dobre, a prace estetyczne. Wzorowo współpracuje w grupie. Realizuje powierzone jej zadania w grupie. Pomaga innym w pracy. Zawsze grzecznie zwraca się do kolegów i dorosłych. Paulina potrafi cieszyć się z sukcesów własnych i innych. Nawiązuje pozytywne kontakty z rówieśnikami.
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Paulina przyjmuje postawę aktywnego słuchacza w trakcie rozmowy. Wypowiada się na dany temat, używając zdań rozwiniętych. Nie popełnia błędów przy czytaniu wcześniej przygotowanych tekstów. Bardzo szybko odszukuje potrzebne informacje w tekście. Pisze płynnie, czytelnie i w dobrym tempie. Układa i zapisuje zdania opisujące przedmiot. Wskazuje i układa zdanie oznajmujące, pytające i rozkazujące. Dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, ale czasami popełnia błędy. Objaśnia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku. Prowadzi kalendarz pogody. Paulina zna i zapisuje liczby rzymskie w zakresie XII. Radzi sobie z rozwiązaniem prostych zadań tekstowych. Dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 100. Orientuje się w systemie 12-godzinnym i 24-godzinnym. Umie zaśpiewać piosenkę jednogłosową ze słuchu indywidualnie i w zespole. Wszystkie prace plastyczne wykonuje pomysłowo i samodzielne. W czasie niektórych ćwiczeń bez trudu utrzymuje ciało w równowadze. Chętnie bierze udział w grach zespołowych.

Język angielski - doskonale opanowała słownictwo i umiejętności językowe przewidziane programem.

ZACHOWANIE
Waldek potrafi ocenić swoje zachowanie. Dostrzega wady i zalety. Zazwyczaj kontroluje swoje emocje. W sytuacjach konfliktowych Waldek wyraża swoje emocje w sposób akceptowany przez innych. Zwykle stara się ukończyć rozpoczęte zadanie. Stara się śledzić tok lekcji, ale nie zawsze jest zaangażowany. Pracuje niesystematycznie. Dość często nie odrabia prac domowych. Czasami zgłasza się do odpowiedzi. Pracuje w bardzo nierównym tempie. Coraz częściej dba o staranność pisma. Chętnie współpracuje w grupie. Realizuje powierzone zadania. Przestrzega obowiązujących zasad. Zwykle grzecznie rozmawia z kolegami. Waldek potrafi cieszyć się z sukcesów własnych i innych. Nawiązuje pozytywne kontakty z rówieśnikami.
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Waldek słucha i rozumie wypowiedzi nauczyciela lub kolegów. Chętnie opowiada o swoich przeżyciach i doświadczeniach. Podczas czytania popełnia dużo błędów. Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące przeczytanego samodzielnie tekstu. Popełnia liczne błędy w przepisywanych tekstach. Nie zwraca uwagi na trudności ortograficzne. Waldek dostrzega różnicę między głoską a literą. Popełnia wiele błędów w pisaniu ze słuchu. Charakteryzuje poznane zawody. Potrafi scharakteryzować kolejne pory roku. Niesystematycznie prowadzi kalendarz pogody. Waldek potrafi zaznaczyć na osi liczbowej podawane liczby. Radzi sobie z rozwiązaniem prostych zadań tekstowych. Dodaje i odejmuje proste przypadki w zakresie 100. Myli kolejne nazwy dni tygodnia i miesięcy i nie potrafi korzystać z kalendarza. Śpiewa w grupie poznane piosenki. Dba o staranność prac plastycznych i technicznych. Zna ogólne zasady działania urządzeń domowych. Potrafi kozłować, podawać i chwytać piłkę. Sprawnie pokonuje tor przeszkód. Chętnie bierze udział w grach zespołowych.

Język angielski - dostatecznie opanował słownictwo i umiejętności przewidziane programem.


ZACHOWANIE


Martyna ma pozytywny obraz samej siebie. Chętnie opowiada o sobie. Zazwyczaj reaguje emocjonalnie adekwatnie do sytuacji. Koncentruje się na wykonywanym zadaniu i pracuje samodzielnie. Zawsze jest gotowa do podejmowania różnych zadań. Martyna aktywnie uczestniczy w zajęciach i przynosi potrzebne rzeczy. Zawsze pamięta o zadaniu domowym. Jest aktywna i zawsze przygotowana do zajęć. Jest obowiązkowa. Pracuje systematycznie. Często zgłasza się do odpowiedzi. Pracuje samodzielnie, w doskonałym tempie, bardzo dokładnie i starannie. Wzorowo współpracuje w grupie. Dostrzega potrzeby innych i stara się pomagać. Nawiązuje pozytywne kontakty z rówieśnikami.
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Martyna potrafi skupiać się na wypowiedziach innych i umiejętnie buduje własne . Wypowiada się spontanicznie, swobodnie i logicznie na określony temat. Posiada bardzo bogaty zasób słownictwa. Czyta płynnie i wyraźnie, uwzględnia znaki interpunkcyjne. Potrafi zdać relację z przeczytanej książki. Martyna bardzo szybko odszukuje potrzebne informacje w tekście. Wzorowo prowadzi zeszyty. Tworzy opowiadania twórcze i swobodne teksty. Potrafi ułożyć i wskazać zdanie pytające, rozkazujące i oznajmujące. Dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, ale czasami popełnia błędy. Martyna zna wiele gatunków roślin i zwierząt i potrafi je wskazać w ich naturalnym środowisku. Prowadzi kalendarz pogody. Zna i zapisuje liczby rzymskie w zakresie XII. Stosuje zapis cyfrowy i znaki działań w rozwiązywaniu zadań z treścią. Dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 100. Śpiewa piosenki jednogłosowe ze słuchu indywidualnie i w zespole. Wykonała instrument muzyczny. Jest uzdolniona plastycznie, a jej prace są oryginalne i niepowtarzalne. Chętnie bierze udział w grach zespołowych.

Język angielski - doskonale opanowała słownictwo i umiejętności przewidziane programem.

ZACHOWANIE
Julia ma pozytywny obraz samej siebie. Koncentruje się na wykonywanym zadaniu i pracuje samodzielnie. Jest obowiązkowa. Zawsze pamięta o zadaniu domowym. Aktywnie uczestniczy w zajęciach i przynosi potrzebne rzeczy. Julia zawsze jest gotowa do podejmowania różnych zadań. Pracuje samodzielnie, w dobrym tempie, bardzo dokładnie i starannie. Zawsze chętnie współdziała w grupie, a czasami nią kieruje. Rozumie korzyści wynikające ze współpracy z rówieśnikami. Potrafi rozwiązać trudną sytuację w grupie. Cieszy się z sukcesów własnych i innych. Zawsze grzecznie zwraca się do kolegów i dorosłych. Nawiązuje pozytywne kontakty z rówieśnikami. Chętnie udziela pomocy.
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Julia potrafi skupiać się na wypowiedziach innych i umiejętnie buduje własne . Wypowiada się spontanicznie, swobodnie i logicznie na określony temat. Wspaniale wczuwa się w postacie bohaterów literackich i wymyślonych. Czyta wyraziście i biegle różne nowe teksty z zachowaniem pauz gramatycznych, logicznych, z właściwą intonacją, z uwzględnieniem różnych walorów czytanego tekstu. Potrafi zdać relację z przeczytanej książki. Pisze płynnie, czytelnie i w dość dobrym tempie. Tworzy opowiadania twórcze i swobodne teksty. Używa biegle poznanych części mowy, rozpoznaje je i stosuje. Pisze zgodnie z zasadami ortografii nawet nowe wyrazy. Zna wiele gatunków roślin i zwierząt i potrafi je wskazać w ich naturalnym środowisku. Prowadzi kalendarz pogody. Sprawnie i samodzielnie zapisuje i odczytuje liczby trzycyfrowe cyframi i wyrazami. Potrafi samodzielnie rozwiązać łatwe zadanie złożone. Mnoży i dzieli w zakresie stu, oblicza dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Sprawnie oblicza upływ czasu. Śpiewa w grupie poznane piosenki. Dba o staranność prac plastycznych. Sprawnie pokonuje tor przeszkód.

Język angielski - doskonale opanowała słownictwo i umiejętności językowe przewidziane programem.


ZACHOWANIE


Wiktor ma pozytywny obraz samego siebie. Chętnie opowiada o sobie. Dostrzega wady i zalety w swoim zachowaniu. Zdarza się, że reaguje gwałtownie i niewspółmiernie do sytuacji. Potrafi skupić się na pracy, czasami oczekuje pomocy. Dość często rozmawia podczas zajęć. Zawsze pamięta o zadaniu domowym. Stara się przezwyciężyć trudności. Czasami zgłasza sie do odpowiedzi. Ma zawsze przygotowane przybory i pomoce. Pracuje szybko, ale zapomina o staranności i dokładności. Chętnie współpracuje w grupie. Realizuje powierzone zadania. Włącza się do różnych form zajęć proponowanych przez kolegów i nauczyciela. Zwykle grzecznie rozmawia z kolegami. Cieszy się z sukcesów własnych i innych.
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Wiktor słucha i rozumie wypowiedzi nauczyciela lub kolegów. Wypowiada się na dany temat, używając zdań rozwiniętych. Recytuje tekst z właściwą intonacją. Czyta tekst w dobrym tempie. Rozumie przeczytany tekst. Pisze niekształtne litery, czasami w nieodpowiednich liniach. Potrafi przepisać tekst, uzupełniając go lub przekształcając. Układa i wskazuje zdanie oznajmujące, pytające i rozkazujące. Popełnia wiele błędów w pisaniu ze słuchu. Charakteryzuje poznane zawody. Wiktor zna wiele gatunków roślin i zwierząt i potrafi je wskazać w ich naturalnym środowisku. Prowadzi kalendarz pogody. Radzi sobie z rozwiązaniem prostych zadań tekstowych. Dodaje i odejmuje proste przypadki w zakresie 100. Umie wykonać proste obliczenia zegarowe w obrębie pełnych godzin. Śpiewa w grupie poznane piosenki. Dba o staranność prac plastycznych i wykonuje je bardzo pomysłowo. Potrafi wykonać pracę techniczną zgodnie z instrukcją słowną. Zna ogólne zasady działania urządzeń domowych. Dobrze kozłuje, podaje i chwyta piłkę. Wiktor chętnie bierze udział w grach zespołowych.

Język angielski - dobrze opanował słownictwo i umiejętności językowe przewidziane programem.ZACHOWANIE
Justyna ma pozytywny obraz samej siebie. Wierzy we własne siły. Chętnie opowiada o sobie. Reaguje emocjonalnie adekwatnie do sytuacji. Pracuje samodzielnie i uważnie wykonuje zadania. Justyna jest obowiązkowa. Pracuje systematycznie. Aktywnie uczestniczy w zajęciach i przynosi potrzebne rzeczy. Pracuje w nierównym tempie. Ma kształtne i staranne pismo. Justyna chętnie współpracuje w grupie. Realizuje powierzone jej zadania w grupie. Pomaga innym w pracy. Przestrzega obowiązujących zasad. Zawsze grzecznie zwraca się do kolegów i dorosłych. Justyna potrafi cieszyć się z sukcesów własnych i innych. Nawiązuje pozytywne kontakty z rówieśnikami.
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Justyna przyjmuje postawę aktywnego słuchacza w trakcie rozmowy. Wypowiada się na dany temat, używając zdań rozwiniętych. Czyta płynnie i wyraźnie, uwzględnia znaki interpunkcyjne. Rozumie przeczytany tekst. Prowadzi zeszyty bardzo starannie. Tworzy opowiadania twórcze i swobodne teksty. Wskazuje i układa zdanie oznajmujące, pytające i rozkazujące. Dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, rzadko popełnia błędy. Zna symbole narodowe ( flaga, godło, hymn). Samodzielnie obserwuje wzrost i rozwój hodowanej rośliny. Prowadzi kalendarz pogody. Zna i zapisuje liczby rzymskie w zakresie XII. Radzi sobie z rozwiązaniem prostych zadań tekstowych. Dodaje i odejmuje proste przypadki w zakresie 100. Orientuje się w systemie 12-godzinnym i 24-godzinnym. Wykonuje proste obliczenia zegarowe w obrębie pełnych godzin. Rysuje odcinki o podanej długości. Umie zaśpiewać piosenkę jednogłosową ze słuchu indywidualnie i w zespole. Wykonała instrument muzyczny. Jest uzdolniona plastycznie, a jej prace są oryginalne i niepowtarzalne. Justyna wzorowo organizuje swoje miejsce pracy. Potrafi uczestniczyć w grach opartych na rywalizacji.

Język angielski - doskonale opanowała słownictwo i umiejętności językowe przewidziane programem.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna